Модульний (проміжний) контроль 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Модульний (проміжний) контроль 

Модульний контроль (МК) проводиться раз за семестр, відповідно до графіка навчального процесу.

Оцінка модульного контролю виставляється з урахуванням результатів проведеного контрольного заходу даного МК. Використовується п’ятибальна шкала оцінювання.

Контрольні заходи модульного контролю з дисципліни «Політологія» проводяться під час семінарських занять в академічній групі відповідно до розкладу занять.

Контрольні заходи модульного контролю проводяться у комбінованій формі: у вигляді тестування та письмових контрольних робіт. В окремих випадках можна застосовувати й інші форми модульного контролю: письмові завдання, усні колоквіуми та ін. Вид контрольного заходу та методика урахування складових модульного контролю при визначенні оцінки за МК розробляється викладачам і затверджується кафедрою.

До контрольного заходу відповідного модульного контролю студент допускається незалежно від результатів поточного контролю. На консультаціях студент може відпрацювати пропущені семінарські заняття, захистити індивідуальні завдання, реферати, а також ліквідувати заборгованості з інших видів навчальної роботи.

У разі відсутності студента на контрольному заході модульного йому надається право на повторне складання в індивідуальному порядку.


Підсумковий (семестровий) контроль

 

Позитивна оцінка поточної успішності (сумарного результату проміжної і модульної оцінки за семестр) за умови відсутності пропущених або невідпрацьованих семінарських занять є підставою допуску до підсумкової форми контролю.

З дисципліни «Політологія» передбачена така форма звітності, як іспит. Протягом семестру студент може набрати до 50 балів. На іспиті – максимально 50 балів. Для допуску до екзамену студент повинен набрати за результатами поточного і модульного контролю не менше 24 балів.

Іспит є обов’язковою підсумковою формою контролю, яка дає змогу оцінити системне, а не фрагментарне засвоєння навчального матеріалу і не може бути зведена до рівня поточних форм контролю.

Іспит проводиться у письмово-усній формі.

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS

Оцінка ECTS Оцінка в балах За національною шкалою
Оцінка Іспит
А 91 – 100 ВІДМІННО відмінні знання з предмету СКЛАДЕНО
В 81-90 ДУЖЕ ДОБРЕ рівень знань з предмету вище середнього, однак допущено кілька незначних помилок
С 71-80 ДОБРЕ загалом добра робота, але є ряд помилок
D 61-70 ЗАДОВІЛЬНО задовільний рівень знань з предмету, однак є серйозні недоліки
Е 51-60 ДОСТАТНЬО знання з предмету відповідають мінімальним вимогам
FX 25-50 НЕЗАДОВІЛЬНО (з можливістю повторного складання) НЕ СКЛАДЕНО
F 0-24 НЕЗАДОВІЛЬНО (потрібна додаткова робота – для перездачі іспиту студент повинен здати проміжні форми контролю)

 Методичне забезпечення

 

1. Плани семінарських занять зі спецкурсу.

2. Питання модульних контрольних тестових завдань.

3. Перелік тем наукових рефератів та есе.

4. Конспект лекцій.

Рекомендована література

Базова:

 

1. Homans G. C. Social behavior: Its elementary forms. N.Y., 1961.

2. Акіншева І. П. Громадянська соціалізація як вектор політичної соціалізації [Електронний ресурс] / І. П. Акіншева // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки . - 2013. - № 23(1). - С. 78-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlup_2013_23(1)__11.pdf

3. Алексеева Т.А. Современные политические теории. М. : РОССПЭН. 2000.С. 5- 27.

4. Алексеева Т.А., Кравченко И.И. Политическая философия: к формулированию концепции // Вопросы философии. 1994. № 3. С. 3—23.

5. Алмонд Г., Пауэлл Дж. Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня. Мировой обзор: Учебное пособие / Под ред. М.В. Ильина, А.Ю. Мельвиля. М., 2002. С. 74-89.

6. Андрусів В.В. Інституційний інтерес: виникнення та стратегічне значення // Стратегічні пріоритети. – 2006. – № 1. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/Strateg_pr/1/1-3.pdf.

7. Арендт Х. Джерела тоталітаризму / Х. Арендт. – К., 2005.

8. Астахова Т. В. Політичні партії в системі інститутів громадянського суспільства: конституційно-правовий аспект [Електронний ресурс] / Т. В. Астахова // Актуальні проблеми держави і права . - 2012. - Вип. 64. - С. 128-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apdp_2012_64_18.pdf

9. Бариська Я. О. Вплив глобалізації на форму правління сучасної держави: до питання коригування обсягу поняття [Електронний ресурс] / Я. О. Бариська, С. О. Болдіжар, В. В. Лемак // Публічне право . - 2013. - № 4. - С. 188-195. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pp_2013_4_25.pdf

10. Бариська Я. О. Фактори, які впливають на форму державного правління [Електронний ресурс] / Я. О. Бариська, В. В. Лемак // Форум права . - 2012. - № 4. - С. 61-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2012_4_11.pdf

11. Вебер Макс. Три чисті типи легітимного панування. Свобода та примус у правових спільнотах// Вебер Макс. Соціологія. Загально-історичні аналізи. Політика. - К., 1998.

12. Випперман В. Европейский фашизм в сравнении : 1922–1982 / В. Випперман. – Новосибирск, 2000.

13. Власть и общество в условиях диктатуры. Исторический опыт СССР и ГДР 1945–1965. – Архангельск, 2009.

14. Вороніна К. Легітимація політичного режиму в посткомуністичних країнах [Електроний ресурс] / Ксенія Вороніна // Режим доступу до ресурсу : http://conferences.neasmo.org.ua/node/177.

15. Габермас Ю. Залучення іншого. Студії з політичної теорії / Ю. Габермас. – Львів : Астролябія, 2006 – 415 с.

16. Гарбадин А. Поняття епістеми Мішеля Фуко та владні механізми її вияву у політичній науці / Гарбадин А. // Соціогуманітарні проблеми людини : зб. наук. праць, Львів, 2012. – Вип. 6. – С. 185-192.

17. Гарбадин А. Стратегії функціонування влади у розумінні М.Фуко / Гарбадин А. // Вісник Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна, 2011. – № 949. – С. 21–28. – (Серія «Питання політології»).

18. Гетьман Є. А. Сучасні теоретико-правові концепції громадянського суспільства [Електронний ресурс] / Є. А. Гетьман, А. М. Мерник // Юрист України . - 2011. - № 3(16). - С. 5-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/uy_2011_3(16)__1.pdf

19. Гиггс Ф. Сравнительная оценка президентской формы правления // Сравнительная социология: Хрестоматия. М., 1995.

20. Голосов Г.В. Пределы электоральной инженерии: «смешанные несвязанные» избирательные системы в новых демократиях // Полис. 1997. № 3.

21. Даль Р. О демократии / Пер. с англ. М., 2000

22. Дегтярев А.А. Основы политической теории. Москва: Высшая школа, 1998.

23. Демократия / Сост. С. Сироткин. М., 2001

24. Зазнаев О.И. Вторая молодость «долгожителя»: концепт «политический институт» в современной науке // Проблемы политической науки – Казань: Центр инновационных технологий, 2005. – 154 с. (электронные публикации). – Режим доступу: www.ksu.ru/infres/politology/zaznaev.doc.

25. Зидентоп Л. Демократия в Европе / Пер. с англ. М., 2001

26. Зудин А.Ю. Истоки перемен: культурная трансформация «позднесоветского общества» // Мировая экономика и международные отношения. 1999. №4

27. Иванов В. Формы правления и политического режима. В поисках нового содержания / В. Иванов // Полис. – 2009. – № 4.

28. Истон Д. Политическая наука в Соединенных Штатах: прошлое и настоящее // Современная сравнительная политология. Хрестоматия. – М.: МОНФ. – 1997.

29. Карпова Н.В. Политическая социализация как элемент гражданской культуры // Вестник МГУ. Сер. 18. Социология и политология.2003. №1.

30. Клімович В. Розвиток громадянськості як основи консолідації суспільства та зміцнення держави [Електронний ресурс] / В. Клімович // Державне управління та місцеве самоврядування . - 2014. - Вип. 1. - С. 14-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dums_2014_1_4.pdf

31. Колодій А. Політична трансформація в Україні: інституції та люди // Ефективність державного управління. Збірник наукових праць. – Вип.12. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2007. – С. 205-211.

32. Колоколова М. Установки на патерналізм як складова частина політичної культури українського суспільства [Електронний ресурс] / М. Колоколова // Соціологічні студії . - 2013. - № 1. - С. 87-93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/socst_2013_1_19.pdf

33. Кудрявцев Ю. Политические режимы : критерии, классификации и основные виды / Ю. Кудрявцев // Правоведение. – 2002. – № 1.

34. Латигіна Н. А. Демократія: реалії versus утопії : [Монографія] / Н. А. Латигіна. ― К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. ― 400 с.

35. Левіна Ю. Інститути демократії в умовах розвитку громадянського суспільства [Електронний ресурс] / Ю. Левіна // Вісник Академії правових наук України . - 2010. - № 1. - С. 265-271. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vapny_2010_1_27.pdf

36. Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. М., 2001.

37. Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2001.

38. Луман Н. Власть / Пер. с нем. М., 2001.

39. Мазур О. Г. Еволюційні особливості дослідження політичних режимів: наукові методи і підходи [Електронний ресурс] / О. Г. Мазур. // Політологічні записки . - 2012. - № 5. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Polzap_2012_5_20.pdf

40. Мазур О. Г. Ефективність політичного режиму як детермінанта його інституціональної легітимності [Електронний ресурс] / О. Г. Мазур. // Політологічні записки . - 2013. - № 7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Polzap_2013_7_12.pdf

41. Мельниченко В. “Виборчі системи у світовій політичній практиці” // Віче.1997 р. №3. Стр.74-88.

42. Меркель В., Круассан А. Формальные и неформальные институты в дефектных демократиях // Полис. 2002. № 1, 2.

43. Мюллерсон Р. Зміни політичних режимів в історичній, соціальній, політичній та правовій перспективі [Електронний ресурс] / Р. Мюллерсон // Міжнародне право . - 2012. - № 2. - С. 11-40.

44. Нестеренко А. Современное состояние и основные проблемы институционально-эволюционной теории // Вопросы экономики. - 1997. - № 3. - с. 43.

45. Норт Д. Институциональные изменения: рамки анализа // Вопросы экономики. - 1997. - № 3. - с. 6-17.

46. Огаренко Т. О. Політична та правова культура як чинник демократизації суспільства [Електронний ресурс] / Т. О. Огаренко // Право та державне управління . - 2013. - № 1. - С. 13-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ptdu_2013_1_5.pdf

47. Пашина Н. П. Формування політичної ідентичності в процесі соціалізації особистості у сфері політики [Електронний ресурс] / Н. П. Пашина. // Політологічні записки . - 2011. - № 4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Polzap_2011_4_16.pdf

48. Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасної НАН України; Інститут історії України; ІПІЕНД ім. І.Ф.Кураса/ В.М.Литвин – К.: Ніка-Центр, 2008. - 988 с.

49. Порівняльна політика. Основні політичні системи сучасного світу / За заг.

50. Преснякова Л.А. Теория политической социализации // Политическая наука. 2002. №2

51. Примуш М. Політичні партії та їх фінансова діяльність // Нова політика, 2000. №2

52. Примуш М. Правова інституціоналізація політичних партій // Нова політика, 1999. № 6.

53. Пшеворский А. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в Восточной Европе и Латинской Америке / Пер. с англ. М., 2003.

ред. В. С. Бакірова, М. І. Сазонова. – Харків, 2008.

54. Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи : інституційний вимір / А. Романюк. – Львів, 2004.

55. Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика.- Львів, ЦПД – Астролябія, 2005.- 368 с.

56. Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика.- Львів, ЦПД – Астролябія, 2005.- 368 с.

57. Романюк А., Шведа Ю., Шумельда О. Політико-правові аспекти фінансування політичних партій: світовий досвід та Україна.- Львів, Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003.- 161 с.

58. Ростоу Д.А. Переходы к демократии: попытка динамической модели // Полис. 1996. № 5

59. Сервецький І. В. Проблеми формування політичної свідомості громадян в умовах демократичного суспільства [Електронний ресурс] / І. В. Сервецький, В. В. Редька // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ . - 2012. - № 1(3). - С. 78-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/aymvs_2012_1(3)__11.pdf

60. Сидоренко С. В. Антропологічні засади громадянського суспільства як особливої сфери соціуму: теоретико-методологічний контекст [Електронний ресурс] / С. В. Сидоренко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії . - 2014. - Вип. 57. - С. 138-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpgvzdia_2014_57_15.pdf

61. Соколов В. Н. От тоталитаризма к политическому плюрализму: многопартийность как основа демократии / В. Н. Соколов, И. Л. Рябика. ― Одесс. гос. ун-т. ― Одесса : Маяк, 2007. ― С. 26.

62. Соляр С. Корпоративна нормотворчість інститутів громадянського суспільства [Електронний ресурс] / С. Соляр // Вісник Академії правових наук України . - 2010. - № 4. - С. 80-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vapny_2010_4_8.pdf

63. Степин B.C. Теоретическое знание. М.: Наука, 2000.

64. Стрежнева М.В. Политическая культура в разных интерпретациях: анализ специфики понятия // Общественные науки и современность. 2002. №5.

65. Сухонос В. В. Вплив інституту глави держави на монархічну форму правління [Електронний ресурс] / В. В. Сухонос. // Часопис Національного університету "Острозька академія". Сер. : Право . - 2013. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Choasp_2013_1_32.pdf

66. Тарасишина О. М. Толерантність у сучасній політичній і правовій культурі [Електронний ресурс] / О. М. Тарасишина // Актуальні проблеми держави і права . - 2005. - Вип. 25. - С. 93-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apdp_2005_25_23.pdf

67. Теория и практика демократии : Избранные тексты ; [епр. с англ. В. Л. Иноземцева, Б. Г. Капустина]. ― М. : Ладомир, 2006. ― С. 92.

68. Тимошенко В.І. Мета держави (з історії політичної і правової думки) // Правова держава. Щорічник наук. праць. Вип. 11. – К., 2000.

69. Тимошенко В.І. Розвиток теорії держави в політико-правовій думці України та Росії (кінець ХІХ – початок ХХ ст..). Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 358 с.

70. Трегуб О. І. Політична культура демократичного суспільства у контексті феномену громадянства [Електронний ресурс] / О. І. Трегуб // Наукові записки НаУКМА. Політичні науки . - 2013. - Т. 147. - С. 60-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/NaUKMAp_2013_147_14.pdf

71. Фуко М. Интеллектуалы и власть: статьи и інтерв’ю / М. Фуко // 1970–1984 : в 3 ч. : Избранные политические статьи, выступления и интервью. Ч. 2 / [пер. с фр. И. Окуневой ; под общ. ред. Б. М. Скуратова]. – М. : Праксис, 2005. — 318 с.

72. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы [Электронный ресурс] / М.Фуко. – Режим доступа: http://ru.philosophy.kiev.ua/library/foucault/03/-fuko_oglavlenie.html

73. Фуко М. Ненормальные: (Курс лекций, прочитанных в Колледже де Франс в 1974–1975 учебном году) / М. Фуко ; [пер. Е. А. Самарской]. – СПб. : Наука, 2005 – 432 с.

74. Фуко М. Нужно защищать общество: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1975–1976 уч.г. / М. Фуко. – СПб. : Наука, 2005. – 312 с.

75. Фуко М. Порядок дискурса [пер. с фр.] // Фуко М. ВОЛЯ К ИСТИНЕ: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет / М.Фуко. М. : Касталь, 1996. – 448 с.

76. Харченко Л. Формування і розвиток політичної свідомості у контексті політичної культури України [Електронний ресурс] / Л. Харченко, А. Іваненко // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди" . - 2013. - Вип. 28, Т. 2. - С. 595-599. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gvpdpu_2013_28_2_109.pdf

77. Царенко О. О. Особливості формування політичної свідомості в процесі політичної соціалізації [Електронний ресурс] / О. О. Царенко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Політологія . - 2011. - Т. 175, Вип. 163. - С. 108-112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdupol_2011_175_163_24.pdf

78. Шаповал В. Десятирічна діяльність Центральної виборчої комісії // Вибори та демократія, 2007, № 4, с. 96-103.

79. Шаповал Є. Демократичний аудит як метод тестування електоральних процесів // Політичний менеджмент, 2007, № 4(25), с. 83-92.

80. Шведа Ю Політичні наслідки виборчих систем: теорія та зарубіжна практика // Віче, 2007, № 15, с. 24-27., № 17, с. 17-21.

81. Шведа Ю. Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні.- Львів, 2010.- 462 с.

82. Шведа Ю. Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні.- Львів, 2010.- 462 с.

83. Шведа Ю. Партії та вибори: європейський досвід і українські реалії. Енциклопедичний словник.- Львів: Вид-во Тараса Сороки, 2009.- 500 с.

84. Шведа Ю. Партії та вибори: європейський досвід і українські реалії. Енциклопедичний словник.- Львів: Вид-во Тараса Сороки, 2009.- 500 с.

85. Шведа Ю. Политические партии Украины: на службе демократии или олигархии? // Перед выбором. Будущее Украины в условиях системной дестабилизации / Восточные исследования Института Центрально-Восточной Европы / Редакция Анджей Гиль, Томаш Стемпневски.- Люблин-Львов-Краков.- 2013.- С. 227-249.

86. Шведа Ю. Політичні наслідки виборчих систем: теорія та зарубіжна практика // Віче, 2007, № 15., № 17.

87. Шведа Ю. Політичні партії у виборах: теорія та практика виборчої кампанії: Навч. посібник.-К.:Знання, 2012.- 373 с.

88. Шведа Ю. Політичні партії у виборах: теорія та практика виборчої кампанії: Навч. посібник.-К.:Знання, 2012.- 373 с.

89. Шведа Ю. Р. Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні. – Львів, 2010. – 462 с.

90. Шведа Ю. Референдум як політичний інститут в умовах сучасної демократії // Політичний менеджмент, 2007, № 4, с. 112-124.

91. Шведа Ю. Технологія виборчої кампанії. Основи електорального маркетингу та менеджменту: навч-метод. посібник.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013.- 340 с.

92. Шведа Ю. Технологія виборчої кампанії. Основи електорального маркетингу та менеджменту: навч-метод. посібник.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013.- 340 с.

93. Шведа Ю. Ціннісні розмежування в посткомуністичних країнах як основа формування партійних систем // Романюк А. С., Сокирка Ю. М. та ін. Від соборності до незалежності. Стан та динаміка інтеграції українського суспільства у контексті європейських процесів. Збірник матеріалів.- Львів: ЦПД, 2009, с. 25-37.

94. Шведа Ю. Чи не є “закон диспаритету” М. Дюверже ”розетським каменем” української партології? / Ю. Шведа // Політичний менеджмент.-2012.- № 4-5.- С. 57-65.

95. Шведа Ю.Р. Теорія політичних партій і партійних систем: Навч. посібник. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 528 с.

96. Шіеда Ю. Партійна система незалежної України: етапи трансформації // Освіта Регіону. Політологія. Психологія. Комунікації, 2009, № 3, с. 50-55.

97. Шюц А. Формирование понятия и теории в общественных науках// Американская социологическая мысль: тексты. М., 1994. С. 481-496

98. Щедрова Г. П. Роль політичної культури у процесі формування політичної конкуренції еліт [Електронний ресурс] / Г. П. Щедрова. // Політологічні записки . - 2011. - № 4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Polzap_2011_4_3.pdf

99. Элейзер Д.Дж. Сравнительный федерализм // Полис. 1995. №5

100. Яргомская Н. Б., Лихтенштейн А. В. Закон Дюверже и система относительного большинства на думских выборах // Политическая наука. Российская политика в теоретическом и сравнительном контексте: Сб. научн. тр. / Ред. и сост. вып. Гельман В. Я.- М., 2003, с. 13-23.

 

 

Додаткова:

1. Августин Блаженный Аврелий. Исповедь [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://libbox.info/book_reading_98775.html

2. Адорно Т. Негативная діалектика / Т. Адорно. – M. : Научный мир, 2003. – 374 с.

3. Арендт Г. Становище людини / Ганна Арендт ; [пер. з англ. М. Зубрицька]. – Львів : Літопис, 1999. – 254 с.

4. Арістотель. Політика / Арістотель ; [пер. з давньогрец. та передм. О. Кислюка]. – К. : Основи, 2000.. – 239 с.

5. Арон Р. Избранное: введение в философию истории / Реймон Арон ; [пер. с фр. И.А. Гобозов]. – М. : ПЕР СЭ ; СПб. : Университетская книга, 2000. – 543 с. – (Книга света).

6. Бердяев Н. О. фанатизме, ортодоксии и истине [Электронный ресурс] / Н.О. Бердяев. – Режим доступа : http://www.vehi.net/berdyaev/fanatizm.html

7. Бердяев Н. Самопознание (опыт философской автобиографии) / Н. Бердяев. – М. : КНИГА, 1991. – 448 с.

8. Бердяев Н. Философия неравенства / Н. Бердяев. – М. : АСТ, 2006. – 350 с.

9. Бжезінський З. Велика шахівниця / Збіґнєв Бжезінський ; [пер. з англ. О. Фешовець]. – Львів – Івано-Франківськ : Лілея-НВ. – 2000. – 236 с.

10. Бодрийар Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец соціального / Бодрийар Ж. – Екатеринбург, 2003. – 322 с.

11. Бодрийар Ж. Забыть Фуко / Бодрийяр Ж. – СПб. : Изд–во "Владимир Даль", 2000 – 96 с.

12. Бодрийяр Ж. Прозрачность зла / Бодрийяр Ж. – М. : Добросвет, 2000. – 258 с.

13. Бодріяр Ж. Символічний обмін і смерть / Ж. Бодріяр ; [пер. з фр. Л. Кононовича]. – Львів : Кальварія, 2004. – 376 с.

14. Босенко А. О другом: симуляция пространств культуры. Красота как мера целесообразности развития вообще / А. В. Босенко. – К. : ВЕК +, 1996. – 349 с.

15. Бурдье П. Социология политики / Пьер Бурдье ; [пер. с фр. Е. Д. Вознесенская]. – М. : Socio–Logos, 1993. – 336 с.

16. Гарбадин А. Марксистська інтерпретація відчуження та становища чужинця / Гарбадин А. // Вісник СевНТУ : зб. наук. праць, 2010. – Вип. 112. – С. 67-70. – (Серія «Політологія»).

17. Гарбадин А. Позаметодологічний концепт постструктуралістського дослідження: політологічний контекст / Гарбадин А. // Вісник Львівського університету : зб. наук. праць, 2012. – Вип. 2. – С. 145-154. – (Серія «Серія філософсько-політологічні студії»).

18. Гарбадин А. Політична форма вияву інакшості в екзистенціалізмі Жана-Поля Сартра та Альбера Камю через співвідношення свободи, від­повідальності і моралі / Гарбадин А. // «Гілея: науковий вісник» : зб. наук. праць. – К., 2011. – Вип. 46 (4). – С. 583–591.

19. Гарбадин А. Поняття епістеми Мішеля Фуко та владні механізми її вияву у політичній науці / Гарбадин А. // Соціогуманітарні проблеми людини : зб. наук. праць, Львів, 2012. – Вип. 6. – С. 185-192.

20. Гарбадин А. Слово як ідеологія у політиці: теоретичні особ­ливості вияву щодо чужинця / Гарбадин А. // «Гілея: науковий вісник» : зб. наук. праць. – К., 2011. – Вип. 49 (7). – С. 561–567.

21. Гарбадин А. Специфіка методологічного застосування постмодернізму у межах політичної науки / Гарбадин А. // Вісник СевНТУ : зб. наук. праць, 2011. – Вип. 123. – С. 45-49. – (Серія «Політологія»).

22. Гарбадин А. Співвідношення концепту чужинця та політичної ідентичності у межах політологічного дискурсу / Гарбадин А. // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. Наук. праць. – Київ: ІВЦ “Політехніка”, 2012. - №1(13)– С. 18-24.

23. Гарбадин А. Теорія комунікативної дії Ю. Габермаса: теоретична спорідненість з ідеями демократії / А. Гарбадин // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://postua.info/garbadyn.htm

24. Гарбадин А. Феномен чужинця у структурах постмодерного розуміння політичного дискурсу Жака Дерріди / Гарбадин А. // Панорама політологічних студій : науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2013. – Вип. 11. – с. 14-22.

25. Гарбадин А.. Концепт чужинця в політологічному дискурсі / Гарбадин А. // Вісник Львівського університету : зб. наук. праць, 2012. – Вип. 15. – С. 283-289. – (Серія «Серія філософські науки»).

26. Гарбадин А.С. Інший Жака Лакана – концептуальні основи дискурсивного вияву у межах політичних відносин / А.С. Гарбадин // Методологія політичної науки: матеріали Другі методологічні читання. – Львів, грудень 2010. – С. 23–27.

27. Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского [Электронный ресурс] / Гоббс Т. // Сочинения : в 2 т.– М. : Мысль, 1991. – Т. 2. – Режим доступа : http://lib.ru/FILOSOF/GOBBS/leviafan.txt

28. Делёз Ж. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения / Ж. Делёз, Ф. Гваттари ; [пер. с фр. и послесл. Д. Кралечкина; науч. ред. В. Кузнецов]. – Екатеринбург : У-Фактория, 2007. – 672 с.

29. Денисенко В. М. Аксіологія динаміки політичних процесів / В. М. Денисенко, В. Й. Климончук. – Львів : Простір-М, 2005. – 246 с.

30. Денисенко В. М. Дискурс свободи: утопія та реальність вибору / В. М. Денисенко, В. Й. Климончук, Ю. О. Привалов. – Львів : Астролябія, 2007. – 212 с.

31. Денисенко В. Проблеми раціоналізму та ірраціоналізму в політичних теоріях Нового Часу європейської історії / В. Денисенко. – Львів : ПАІС, 1997 – 274 с.

32. Камю А. Бунтующий человек / А. Камю. – М. : Изд-во политической литературы, 1990 – 415 с.

33. Крістева Ю. Полілог / Ю. Крістева ; [пер. з фр. П. Таращука]. – К. : Юніверс, 2004. – 480 с.

34. Крістева Ю. Самі собі чужі / Ю. Крістева. – К. : Основи, 2004 – 262 с.

35. Леві-Строс К. Структурна антропологія / Клод Леві-Строс ; [пер. з фр. З. Борисюк]. – К. : Основи, 2000. – 387 с.

36. Локк Дж. Два трактата о правлении / Джон Локк // Сочинения : в 3 т. Т. 3. ; [пер. с англ. и лат., ред. и сост., авт. примеч. А. Л. Субботина]. – М. : «Мысль», 1988. – С.137–405.

37. Мак’явеллі Н. Флорентійські хроніки. Державець. / Нікколо Мак’явеллі ; [пер. з іт. А. Перепадя]. – К. : Основи, 1998 – 492 с.

38. Манан П. Інтелектуальна історія лібералізму / П’єр Манан ; [пер. з фр. В. Каденко, А. Водяний, С. Желдак]. – К. : Дух і літера, 2005. – 216 с.

39. Монтескье Ш.-Л. О духе законов [Электронный ресурс] / Ш.-Л Монтескье. – М. : Мысль, 1999. – Режим доступа : http://bookz.ru/authors/montesk_e-6arl_-lui/montes01/1-montes01.html

40. Ницше Ф. Веселая наука : [пер. с нем.] / Фридрих Ницше // Сочинения : в 2 т. – Т. 1. Литературные памятники / – М. : Мысль, 1990. – 829 c. – С. 491–719.

41. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла : [пер. с нем.] / Фридрих Ницше // Сочинения : в 2 т. – Т. 2. Литературные пам’ятники / – М. : Мысль, 1990. – 827 с.

42. Ницще Ф. Рождение трагедии, или эллинство и пессимизм : [пер. с нем.] / Фридрих Ницше // Сочинения : в 2 т. – Т. 1. Литературные памятники /– М. : Мысль, 1990. – 829 c. – С. 47–157.

43. Платон. Держава / Платон ; [пер. Д. Коваль]. – К. : Основи, 2000. – 355 с.

44. Пятигорский А. Что такое политическая философия / А. Пятигорский. – М. : Европа, 2007. – 152 с.

45. Рікер П. Навколо політики / Поль Рікер ; [пер. з фр. В. Андрушко, О. Мокровольський, А Плеханова, О. Сирцова, Л. Федорова, О. Шевченко]. – К. : Д.Л., 1995. – 334 с.

46. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм — это гуманизм [Электронный ресурс] / Жан-Поль Сартр ; [пер. с фр. А. А. Санина] // Психологическая библиотека Киевского Фонда cодействия развитию психической культуры. – Режим доступа : http://psylib.ukrweb.net/books/sartr01/index.htm

47. Сорба О. М. Принципи політичної “межевості” як концептуалізація просторово-часового виміру політики на рівні інтерсуб’єктних структур / О. М. Сорба // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Серія : Політологія. Соціологія. Філософія. – 2006. – С. 124-

48. Тома Аквінський. Коментарі до Арістотелевої «Політики» / Тома Аквінський ; [пер. з латини О. Кислюка]. – 2-ге вид. – К. : Основи, 2003. – 795 с.

49. Фромм Э. Бегство от свободы / Э. Фромм. – М. : АСТ, 2005. – 384 с.

50. Фромм Э. Марксова концепция человека [Электронный ресурс] / Э.Фромм. – Режим доступа : http://psylib.org.ua/books/fromm01/index.htm

 

 

Програму уклав:

доцент кафедри теорії та історії політичної науки А.С. Гарбадин

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; просмотров: 150; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.124.74 (0.035 с.)