Методичні вказівки до виконання розділів курсової роботиїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методичні вказівки до виконання розділів курсової роботиї 

Курсова робота містить:

- вступну частину;

- основну частину;

- висновки;

- додатки (якщо є).

 

Вступна частина

 

4.1.1 Вступна частина містить такі структурні елементи:

- титульний лист;

- реферат;

- зміст;

- перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів.

4.1.2 Титульний лист є першою сторінкою КР і править за основне джерело бібліографічної інформації, необхідної для оброблення та пошуку документа.

4.1.3 Титульний лист містить дані, які подають у такій послідовності:

а) відомості про назву міністерства і навчального закладу;

б) гриф допущення до захисту;

в) повна назва документа;

г) підписи відповідальних осіб, включаючи керівника роботи;

д) рік складання КР.

4.1.4 Приклад оформлення титульних листів наведено у додатку Б.

4.1.5 Реферат призначений для ознайомлення з КР.

Він має бути стислим, інформативним і вміщувати відомості, які дозволяють прийняти рішення про доцільність читання всієї КР.

4.1.6 Реферат має бути розміщений безпосередньо за титульною сторінкою, починаючи з нової сторінки.

4.1.7 Реферат повинен містити:

- відомості про обсяг КР, кількість частин КР, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел згідно з переліком посилань (усі відомості наводять, включаючи дані додатків);

- текст реферату;

- перелік ключових слів.

4.1.8 Текст реферату повинен відображати подану у КР інформацію і, як правило, у такій послідовності:

- актуальність

- об’єкт дослідження;

- суб’єкт дослідження

- мета роботи;

- завдання дослідження (3-4 завдання)

- методи дослідження;

- результати та їх новизна;

- основні економічні показники (для бізнес-планів);

- взаємозв’язок з іншими роботами;

- рекомендації щодо використання результатів роботи;

- фінансові результати;

- значимість роботи та висновки.

Частини тексту реферату, з яких відсутні відомості, опускають.

4.1.9 Реферат слід виконувати обсягом не більш, як 500 слів, і, бажано, щоб він уміщувався на одній сторінці формату А4.

4.1.10 Ключові слова, що є визначальними для розкриття суті КР, вміщують після тексту реферату.

Перелік ключових слів містить від 5 до 15 слів (словосполучень), надрукованих великими літерами в називному відмінку в рядок через коми, посередині листа зразу після тексту реферату.

4.1.11 На аркушах реферату номер сторінки не ставити.

4.1.11 Складання реферату (див. додаток В).

4.1.12 Зміст розташовують безпосередньо після реферату, починаючи з нової сторінки.

4.1.13 До змісту включають: реферат; зміст; перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів; вступ; послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів суті КР; висновки; рекомендації; перелік посилань; додатки; назви додатків і номери сторінок, які містять початок матеріалу.

4.1.14 Зміст складають, якщо КР містить не менш, ніж два розділи, або один розділ і додаток із загальною кількістю сторінок не менше десяти.

Приклад змісту наведено в додатку Г.

4.1.15 Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

4.1.16 Усі прийняті в КР умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни пояснюють у переліку, який вміщують безпосередньо після змісту, починаючи з нової сторінки.

Незалежно від цього, за першої появи цих елементів у тексті КР наводять їх розшифровку.

Перелік найбільш розповсюджених скорочень наведено у додатку Д.

 

Основна частина

 

4.2.1 Основна частина містить такі структурні елементи:

- вступ;

- суть курсової роботи;

- висновки;

- перелік посилань.

4.2.2 У вступі коротко викладають:

- оцінку сучасного стану проблеми;

- актуальність даної роботи та підставу для її виконання (для науково-дослідних робіт);

- об’єкт дослідження;

- суб’єкт дослідження;

- мету роботи;

- завдання на дипломну роботу (3-4 завдання);

- гіпотезу дослідження;

- методи дослідження;

- коротко висновки;

- коротко рекомендації, щодо впровадження дипломної роботи.

4.2.3 Вступ розміщують на окремій сторінці.

4.2.4 Суть КР - це викладення відомостей про об’єкт дослідження або розроблення, які є необхідними й достатніми для розкриття сутності даної роботи, тобто опис: теорії; методів роботи; аналізу об’єкта; аналізу організації системи реабілітації, що дають уявлення та можливість для вдосконалення об’єкта дослідження.

4.2.5 Викладаючи суть, особливу увагу приділяють в роботі питанням дослідження можливості втілення розробок, нормативних та Інструктивних актів та новітніх досліджень стосовно теми КР.

4.2.6 Якщо в КР необхідно навести повні докази (що не мають безпосереднього відношення до об’єкту дослідження або подробиці дослідження (розроблення)), їх вміщують в додатках.

4.2.7 Суть КР викладають, поділяючи матеріал на розділи. Розділи можуть поділятися на пункти або на підрозділи і пункти. Пункти, якщо це необхідно, поділяють на підпункти. Кожен пункт і підпункт повинен містити закінчену інформацію.

4.2.8 У КР треба використовувати одиниці SI (ГОСТ 8.417-81 Одиниці фізичних величин).

Якщо виміри проведено в інших одиницях, переведення їх в одиниці SI обов’язкове лише за умови викладання найважливіших положень КР.

КР складається з таких основних розділів:

- Розділ 1,2,3 і тд.: теоретичні основи, аналіз нормативної, законодавчої бази та досвіду того питання, яке розглядається, та основні шляхи його розв’язання.

- Висновки: необхідно підвести загальні висновки по всіх завданнях до КР, зробити оцінку виконання мети, які використовуються в доповіді при захисті КР.

4.2.9 У КР на основі одержаних висновків можуть наводитись рекомендації щодо впровадження КР. Рекомендації вміщують після висновків, починаючи з нової сторінки.

4.2.10 Перелік джерел, на які є посилання в основній частині КР наводять у кінці тексту КР, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту мають бути посилання у квадратних дужках (приклад: [1,2]; [1-5]; [4,8, 12-16]). Бібліографічні описи в переліку посилань подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті. Порядкові номери описів у переліку є посилання в тексті (номерні посилання).

4.2.11 Бібліографічні описи посилань у переліку наводять відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. (ГОСТ 7.01 -84 Бібліографічні описи документу. Загальні вимоги і правила складання).

4.2.12 Бібліографічні описи виконують мовою джерела інформації, допускається робити переклад бібліографічного опису і записувати його мовою курсової роботи.

4.2.13 Кількість використаних літературних джерел встановлюється керівником в залежності від навчальної дисципліни та може складати 10-20 посилань.

4.2.14 Приклад оформлення бібліографічного опису наведено у додатку Е.

 

Додатки

 

 

4.3.1 Додатки розміщують після основної частини курсової роботи.

4.3.2 У додатках вміщують матеріал, який:

- є необхідний для повноти КР, але включення його до основної частини КР може змінити впорядковане й логічне уявлення про роботу;

- не може бути послідовно розміщений в основній частині КР через великий обсяг або способи відтворення;

- може бути вилучений для широкого кола читачів, але є необхідним для фахівців даної галузі,

4.3.3 У додатку можуть бути включені:

- додаткові ілюстрації або таблиці;

- матеріали, які через великий обсяг, специфіку викладення, або форму подання не можуть бути внесені до основної частини; форми статистичної звітності; інструкції, методики, опис комп’ютерних програм та приладів, розроблених або використаних у процесі виконання роботи та ін.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.144.31 (0.035 с.)