Перелік умовних позначень, символів одиниць, скорочень і термінівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перелік умовних позначень, символів одиниць, скорочень і термінів 

4.16.1 Перелік повинен розташовуватися стовпцем. Ліворуч в порядку як наводять умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни, праворуч – їх детальну розшифровку.

 

Додатки

 

4.17.1 Додатки слід оформлювати як продовження КР на його наступних сторінках, розташовуючи додатки в порядку появи посилань на них у тексті КР.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований в горі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. В правій стороні рядка над заголовком малими літерами з першої великої повинно бути надруковано слово “Додаток ______” і велика літера, що позначає додаток.

4.17.2 Додатки слід позначати послідовно арабськими цифрами або заглавними літерами українського алфавіту, наприклад, Додаток 1, Додаток 2 або Додаток А, Додаток Б і т.д.

Один додаток позначається як Додаток 1.

4.17.3 Додатки повинні мати спільну з рештою КР наскрізну нумерацію сторінок.

4.17.4 За необхідності текст додатків може поділятися на розділи, підрозділи, пункти і підпункти, які слід нумерувати в межах кожного додатку відповідно до вимог 4.7. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатку (літеру) і крапку, наприклад, 3.2 - другий розділ додатку 3; 4.3.1 – підрозділ 3.1 додатку 4.

4.17.5 Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є у тексті додатку, слід нумерувати в межах кожного додатку, наприклад, рисунок 3.3 – третій рисунок додатку 3; таблиця 1.2 – друга таблиця додатку 1; формула 1.1 – перша формула додатку 1.

Якщо в додатку одна ілюстрація, одна таблиця, одна формула, одне рівняння, їх нумерувати не обов’язково. В посиланнях у тексті додатку на ілюстрації, таблиці, формули, рівняння рекомендується писати: “... на рисунку додатку 1 ...”; “... в таблиці 3 додатку 2.

4.17.6 Якщо у КР як додаток використовується документ, що має самостійне значення і оформлюється згідно з вимогами до документу даного виду, його копію вміщують у КР без змін в оригіналі.

 

 

Вказівки щодо оформлення і захисту курсової роботи

Студент повинен віддати курсову роботу на перевірку керівникові не пізніше ніж за 10 днів до захисту. Курсова робота повинна бути у м’якій палітурці

До захисту курсових робіт допускаються студенти, що успішно виконали весь обсяг навчальної роботи, передбачений навчальним планом. Порядок захисту визначається Положенням про організацію навчального процесу.

Розклад захисту узгоджується з деканатом. У ньому повинно бути зазначено дату, час та місце захисту.

Захист курсових робіт проходить на відкритих засіданнях кафедри за участі не менше ніж половини складу комісії затвердженої на попередніх засіданнях кафедри.

 

Додатки

Додаток А

 

РЕЦЕНЗІЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ

 

Студента ЗНТУ ____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Шифр групи, курс, факультет ________________________________________

_________________________________________________________________

Курсова робота з дисципліни ________________________________________

_________________________________________________________________

Тема _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата отримання „____”___________________________200____р.

Рецензент ________________________________________________________

(вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові)

_________________________________________________________________

 

Зміст рецензії

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„_____”________________200___р. _______________________

(підпис рецензента)

 

Додаток Б

 

Титульний лист на курсову роботу

 

Міністерство науки і освіти України

Запорізький національний технічний університет

Інститут управління і права

 

каф. «Фізичної реабілітації та рекреації»

з предмету:_________________________

 

 

Курсова робота

на тему:

 

«……………………………………………..»

 

 

Виконав ст.гр. __________

_______________________

_______________________

(код, ініціали, прізвище)

 

 

Перевірив _______________

(ініціали, прізвище)

 

 

Запоріжжя

200___р.

 

Додаток В

 

Приклад складання реферату на курсову роботу

 

РЕФЕРАТ

 

 

К.Р.: 25сторінок, 2 рисунки, 1 таблиця, 2 додатки, 15 джерел.

Науково доведено, що формування здорового способу життя дітей та підлітків щільно пов’язане з їх фізичним вихованням. У загальному комплексі факторів, які сприяють зміцненню здоров’я молодого покоління велике значення надається фізичній активності. Проте постійне зростання складності шкільних навчальних програм вимагає від учнів все більшої кількості часу на приготування уроків, що автоматично скоротило рухову активність та збільшило тим самим дефіцит м’язової діяльності школярів. А це дуже негативно позначилося на їхньому здоров’ї та фізичному розвиткові.

Об'єкт дослідження - гіподинамія серед шкільної молоді та система її коригування

Суб'єкт дослідження - школярі 14 -15 років

Мета дослідження-проаналізувати особливості гіподинамії серед шкільної молоді та існуючі засоби її коригування

Згідно з метою були поставлені наступні завдання:

1. Проаналізувати літературні джерела по даній темі

2. Вивчити на основі аналізу літератури систему коригування гіподинамії серед шкільної молоді

3. Довести ефективність впливу наведеної системи на стан здоров'я шкільної молоді

Робоча гіпотеза-можна передбачити,що комплексний вплив системи оздоровчих тренувань для коригування гіподинамії серед шкільної молоді позитивно позначиться на стані їх здоров'я та успішності.

Для виконання нашої курсової роботи ми використовували наступні методи:

1. Вивчення літературних джерел;

2. Аналіз літературних даних;

3. Узагальнення літературних даних.

Теоретична значимість-визначення проблеми гіподинамії серед шкільної молоді висуває необхідність розробки системи заходів, спрямованих на коригування цього стану шляхом впровадження методики збереження здоров'я.

Практична значимість-результати нашої роботи можуть бути запропоновані фахівцям з фізичного виховання для шкільної та позашкільної роботи з підлітками.

ПІДЛІТКОВИЙ ВІК, ГІПОДИНАМІЯ, ГІПОКІНЕЗІЯ, ШЕЙПІНГ-ТРЕНУВАННЯ, АТЛЕТИЧНА ГІМНАСТИКА, ПОВЕДІНКОВІ ФАКТОРИ РИЗИКУ, КОРИГУВАННЯ.

 

Додаток Г

 

Приклад змісту курсової роботи

ЗМІСТ

 

 

Реферат 2

Зміст 4

Перелік умовних скорочень та символів 6

Вступ 7

Розділ 1 Морфофізіологічні особливості жінок у II та

III триместрах вагітності 8

1.1 Морфофізіологічні особливості діяльності органів

внутрішньої секреції у вагітних жінок 8

1.2 Морфофізіологічні особливості діяльності внутрішніх

органів у вагітних жінок 9

1.3 Морфофізіологічні особливості обміну речовин у

вагітних жінок 10

1.4 Морфофізіологічні особливості статевих органів у

вагітних жінок 12

1.5 Вплив рухової діяльності на функціональні

особливості вагітності 12

Розділ 2 Вплив класичних методів реабілітації

(масаж) на родорозв'язання 14

2.1Протипоказання для масажу під час вагітності 14

2.2Особливі відмінності масажу вагітних жінок 18

Розділ 3 Вплив сучасних методів реабілітації

(аромотерапія, арттерапія) на родорозв'язання 21

Вплив аромотерапії на зниження стану токсикозу

у II та III триместрах вагітності 21

3.2 Вплив аромотерапії на покращення психологічного

стану вагітних жінок 23

3.3 Застереження при застосуванні аромотерапії у вагітних жінок 24

3.4 Рекомендації до застосування аромотерапії для вагітних жінок 25

Висновки та рекомендації 27

Перелік літературних джерел 28

 

Додаток Д

Приклад оформлення переліку умовних позначень, скорочень та символів

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ І символів

 

 

га|. - гектари

Грн. - гривень

Дол. - доларів

Ім. - імені

Ін. - інше

Км. - кілометри

М - метри

МС – Міжнародні стандарти акредитаціїПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.2.4 (0.016 с.)