Запорізький державний технічний університетМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Запорізький державний технічний університетЗапорізький державний технічний університет

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

до виконання курсових робіт з дисциплін кафедри Фізичної реабілітації і рекреації для студентів спеціальності 7.010202

“Фізична реабілітація” усіх форм навчання

 

 


Методичні вказівки до виконання курсової роботи з кафедри Фізичної реабілітації і рекреації для студентів спеціальності 7.010202

“Фізична реабілітація” усіх форм навчання /Укл.: Г.В. Тарасова - Запоріжжя: ЗДТУ, 2009. - ___с.

 

 

Укладач: Г.В.Тарасова, ст. викладач.

 

Рецензент: О.А. Присяжнюк, доцент, к.х.н.

 

Відповідальний

за випуск: Г.В.Тарасова, ст. викладач.

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри “Фізічної реабілітації та рекреації”

Протокол № ______

від “___” _______ 2001

 

 

Зміст

 

1 Мета і завдання курсової роботи

2 Завдання на курсову роботу

3 Організаційні вказівки

4 Методичні вказівки до виконання розділів курсової роботиї

4.1 Вступна частина

4.2Основна частина

4.3Додатки

4.4Вимоги до подання структурних елементів курсової роботи

4.5Загальні вимоги до оформлення КР

4.6 Нумерація сторінок

4.7 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів

4.8 Ілюстрації

4.9 Таблиці

4.10 Переліки

4.11 Примітки4.12 Виноски

4.13 Формули та рівняння

4.14 Посилання

4.15 Титульний лист

4.16 Перелік умовних позначень, символів одиниць, скорочень і термінів

4.17 Додатки

5 Вказівки щодо оформлення і захисту курсової роботи

6 Додатки

Мета і завдання курсової роботи

 

Вихід України з кризового фінансово-економічного стану може здійснюватись на підставі впровадження радикальних реформ і буде залежать в першу чергу від високого рівня професійної підготовки спеціалістів, які зможуть забезпечити становлення і вдосконалення здорової нації України.

Здорова нація, це здоровий грунт для подальшого розвитку Держави, і цей тягар падає на плечі фахівців з реабілітації. Реабілітолог повинен підтримувати стан здоров’я людини не користуючись лікувальними методами.

Дати відповідь на це запитання в конкретних умовах будь якої реабілітаційної установи допоможе фахівцю-реабілітологу той обсяг роботи, який студент виконає на завершальній стадії фахової навчальної дисципліни, як він зможе дати ґрунтовне теоретичне з’ясування питання, зазначеного в темі курсової роботи.

Курсова робота – одна з стадій підготовки фахівців-реабілітологів, при виконанні якої студенти повинні продемонструвати знання у провідних галузях фахових наук що вивчали за навчальним планом.

Метою цих методичних вказівок є потреба встановити єдині вимоги в керівництві курсовим проектуванням та в вимогах до студентів що виконують курсову роботу. Регламентація вимог до змісту правил оформлення курсових робіт (згідно із стандартом підприємства СТП 15-96) повинна стимулювати творчу розробку теми курсової роботи з виключенням елементів формалізму.

Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності “Фізична реабілітація” всіх форм навчання, а також для керівників курсових робіт. Вони можуть використовуватись при теоретичному обґрунтуванні на основі вивчення літературних джерел та при збиранні і аналізі різноманітних даних і інформації до курсової роботи.

 

 

Завдання на курсову роботу

 

Тематика робіт повинна бути актуальною, відповідати сучасному стану і перспективам розвитку реабілітаційної та оздоровчої справи в Україні, вона розробляється випускаючою кафедрою, кожний рік переглядається, та затверджується на засіданні кафедри.

Студентам надається право вибору теми роботи. Студент може запропонувати свою тему з необхідним обґрунтуванням доцільності її розробки.

 

Організаційні вказівки

 

Підготовка курсової роботи до захисту здійснюється у наступній послідовності:

а) здійснюється літературна обробка даних;

б) відбирається, систематизується й опрацьовується матеріал з кожного розділу курсової роботи;

в) визначається основний зміст висновків;

г) з’ясовується необхідність додаткового збирання вхідних або нормативних матеріалів;

д) уточнюється і конкретизується зміст розділів курсової роботи, формулюються висновки;

е) орієнтовно оцінюється економічна ефективність від їх впровадження, та фінансовий результат (при складанні бізнес-плану);

з) остаточно оформлюється курсова робота.

Паралельно оформлюється необхідний графічний та ілюстративний матеріал; а також обов’язково складається доповідь для виступу на захисті.

Закінчену курсову роботу треба передати методисту кафедри.

Виправляти в закінченій дипломній роботі знайдені помилки, погрішності, неточності керівником не допускається.

Рецензування курсових робіт доручається висококваліфікованим фахівцям, склад яких затверджує завідувач кафедри.

Рецензент підкреслює переваги курсової роботи та недоліки, дає загальні висновки виконаної курсової роботи та рекомендації щодо використання запропонованих рішень та розробок.

Рецензент дає оцінку курсової роботи по чотирьохбальній системі. (див. додаток А).

Бланк рецензії подається студентом вкладеним в оформлену курсову роботу.

 

 

Вступна частина

 

4.1.1 Вступна частина містить такі структурні елементи:

- титульний лист;

- реферат;

- зміст;

- перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів.

4.1.2 Титульний лист є першою сторінкою КР і править за основне джерело бібліографічної інформації, необхідної для оброблення та пошуку документа.

4.1.3 Титульний лист містить дані, які подають у такій послідовності:

а) відомості про назву міністерства і навчального закладу;

б) гриф допущення до захисту;

в) повна назва документа;

г) підписи відповідальних осіб, включаючи керівника роботи;

д) рік складання КР.

4.1.4 Приклад оформлення титульних листів наведено у додатку Б.

4.1.5 Реферат призначений для ознайомлення з КР.

Він має бути стислим, інформативним і вміщувати відомості, які дозволяють прийняти рішення про доцільність читання всієї КР.

4.1.6 Реферат має бути розміщений безпосередньо за титульною сторінкою, починаючи з нової сторінки.

4.1.7 Реферат повинен містити:

- відомості про обсяг КР, кількість частин КР, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел згідно з переліком посилань (усі відомості наводять, включаючи дані додатків);

- текст реферату;

- перелік ключових слів.

4.1.8 Текст реферату повинен відображати подану у КР інформацію і, як правило, у такій послідовності:

- актуальність

- об’єкт дослідження;

- суб’єкт дослідження

- мета роботи;

- завдання дослідження (3-4 завдання)

- методи дослідження;

- результати та їх новизна;

- основні економічні показники (для бізнес-планів);

- взаємозв’язок з іншими роботами;

- рекомендації щодо використання результатів роботи;

- фінансові результати;

- значимість роботи та висновки.

Частини тексту реферату, з яких відсутні відомості, опускають.

4.1.9 Реферат слід виконувати обсягом не більш, як 500 слів, і, бажано, щоб він уміщувався на одній сторінці формату А4.

4.1.10 Ключові слова, що є визначальними для розкриття суті КР, вміщують після тексту реферату.

Перелік ключових слів містить від 5 до 15 слів (словосполучень), надрукованих великими літерами в називному відмінку в рядок через коми, посередині листа зразу після тексту реферату.

4.1.11 На аркушах реферату номер сторінки не ставити.

4.1.11 Складання реферату (див. додаток В).

4.1.12 Зміст розташовують безпосередньо після реферату, починаючи з нової сторінки.

4.1.13 До змісту включають: реферат; зміст; перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів; вступ; послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів суті КР; висновки; рекомендації; перелік посилань; додатки; назви додатків і номери сторінок, які містять початок матеріалу.

4.1.14 Зміст складають, якщо КР містить не менш, ніж два розділи, або один розділ і додаток із загальною кількістю сторінок не менше десяти.

Приклад змісту наведено в додатку Г.

4.1.15 Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

4.1.16 Усі прийняті в КР умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни пояснюють у переліку, який вміщують безпосередньо після змісту, починаючи з нової сторінки.

Незалежно від цього, за першої появи цих елементів у тексті КР наводять їх розшифровку.

Перелік найбільш розповсюджених скорочень наведено у додатку Д.

 

Основна частина

 

4.2.1 Основна частина містить такі структурні елементи:

- вступ;

- суть курсової роботи;

- висновки;

- перелік посилань.

4.2.2 У вступі коротко викладають:

- оцінку сучасного стану проблеми;

- актуальність даної роботи та підставу для її виконання (для науково-дослідних робіт);

- об’єкт дослідження;

- суб’єкт дослідження;

- мету роботи;

- завдання на дипломну роботу (3-4 завдання);

- гіпотезу дослідження;

- методи дослідження;

- коротко висновки;

- коротко рекомендації, щодо впровадження дипломної роботи.

4.2.3 Вступ розміщують на окремій сторінці.

4.2.4 Суть КР - це викладення відомостей про об’єкт дослідження або розроблення, які є необхідними й достатніми для розкриття сутності даної роботи, тобто опис: теорії; методів роботи; аналізу об’єкта; аналізу організації системи реабілітації, що дають уявлення та можливість для вдосконалення об’єкта дослідження.

4.2.5 Викладаючи суть, особливу увагу приділяють в роботі питанням дослідження можливості втілення розробок, нормативних та Інструктивних актів та новітніх досліджень стосовно теми КР.

4.2.6 Якщо в КР необхідно навести повні докази (що не мають безпосереднього відношення до об’єкту дослідження або подробиці дослідження (розроблення)), їх вміщують в додатках.

4.2.7 Суть КР викладають, поділяючи матеріал на розділи. Розділи можуть поділятися на пункти або на підрозділи і пункти. Пункти, якщо це необхідно, поділяють на підпункти. Кожен пункт і підпункт повинен містити закінчену інформацію.

4.2.8 У КР треба використовувати одиниці SI (ГОСТ 8.417-81 Одиниці фізичних величин).

Якщо виміри проведено в інших одиницях, переведення їх в одиниці SI обов’язкове лише за умови викладання найважливіших положень КР.

КР складається з таких основних розділів:

- Розділ 1,2,3 і тд.: теоретичні основи, аналіз нормативної, законодавчої бази та досвіду того питання, яке розглядається, та основні шляхи його розв’язання.

- Висновки: необхідно підвести загальні висновки по всіх завданнях до КР, зробити оцінку виконання мети, які використовуються в доповіді при захисті КР.

4.2.9 У КР на основі одержаних висновків можуть наводитись рекомендації щодо впровадження КР. Рекомендації вміщують після висновків, починаючи з нової сторінки.

4.2.10 Перелік джерел, на які є посилання в основній частині КР наводять у кінці тексту КР, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту мають бути посилання у квадратних дужках (приклад: [1,2]; [1-5]; [4,8, 12-16]). Бібліографічні описи в переліку посилань подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті. Порядкові номери описів у переліку є посилання в тексті (номерні посилання).

4.2.11 Бібліографічні описи посилань у переліку наводять відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. (ГОСТ 7.01 -84 Бібліографічні описи документу. Загальні вимоги і правила складання).

4.2.12 Бібліографічні описи виконують мовою джерела інформації, допускається робити переклад бібліографічного опису і записувати його мовою курсової роботи.

4.2.13 Кількість використаних літературних джерел встановлюється керівником в залежності від навчальної дисципліни та може складати 10-20 посилань.

4.2.14 Приклад оформлення бібліографічного опису наведено у додатку Е.

 

Додатки

 

 

4.3.1 Додатки розміщують після основної частини курсової роботи.

4.3.2 У додатках вміщують матеріал, який:

- є необхідний для повноти КР, але включення його до основної частини КР може змінити впорядковане й логічне уявлення про роботу;

- не може бути послідовно розміщений в основній частині КР через великий обсяг або способи відтворення;

- може бути вилучений для широкого кола читачів, але є необхідним для фахівців даної галузі,

4.3.3 У додатку можуть бути включені:

- додаткові ілюстрації або таблиці;

- матеріали, які через великий обсяг, специфіку викладення, або форму подання не можуть бути внесені до основної частини; форми статистичної звітності; інструкції, методики, опис комп’ютерних програм та приладів, розроблених або використаних у процесі виконання роботи та ін.

 

Нумерація сторінок

 

4.6.1 Сторінки КР слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці (рисунок 4.15-4.20).

 

 

 

Рисунок 4.15 - Як вставити номер сторінки

 

 

Рисунок 4.16 - Як вставити номер сторінки

 

 

Рисунок 4.17 - Як вставити номер сторінки

 

 

Рисунок 4.18 - Як зробити номер сторінки 14 шрифтом

Рисунок 4.19 - Як зробити номер сторінки 14 шрифтом

 

 

Рисунок 4.20 - Отриманий результат

 

4.6.2 Титульний лист включають до загальної нумерації сторінок КР. Номер сторінки на титульному листі не проставляють.

4.6.3 Реферат і текст змісту також включають до загальної нумерації сторінок. Номер сторінки на рефераті не ставиться. Нумерація сторінок проставляється починаючи зі змісту.

4.6.4 Ілюстрації й таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок КР.

 

Ілюстрації

 

4.8.1 Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) слід розміщувати у КР безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання у КР.

4.8.2 Креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, розміщенні у КР мають відповідати вимогам стандартів “Единой системы конструкторской документации” та “Единой системы программной документации”.

4.8.3 Фотознімки розміром менше за формат мають бути наклеєні на аркуші білого паперу формату А4.

4.8.4 Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують під ілюстрацією.

За необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисунковий текст).

Ілюстрація позначається словом «Рисунок» або «Малюнок», яке разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад, «Рисунок 3.1 Схема розміщення».

4.8.5 Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій наведених у додатках.

Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад, рисунок 3.2 – другий рисунок третього розділу.

4.8.6 Якщо у КР вміщено тільки одну ілюстрацію, її нумерують згідно з вимогами 4.8.5.

4.8.7 Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, можна переносити її на інші сторінки, вміщуючи назву ілюстрації на перший сторінці, пояснювальні дані – на кожній сторінці, і під ними позначають: “Рисунок ____, аркуш _____”.

Приклад оформлення рисунків дивись у додатку Є

 

Таблиці

 

4.9.1 Цифровий матеріал, як правило оформлюють у вигляді таблиць.

4.9.2 Горизонтальні та вертикальні лінії, які розмежовують рядки таблиці, а також лінії зліва, справа і знизу, що обмежують таблицю можна не проводити, якщо відсутність не утруднює користування таблицею.

4.9.3 Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці.

На всі таблиці мають бути посилання в тексті КР.

4.9.4 Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках.

Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу.

4.9.5 Якщо у КР одна таблиця, її нумерують згідно з вимогами 4.9.4.

4.9.6 Таблиця може мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої великої) і вміщують над таблицею. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці.

4.9.7 Якщо рядки або графи таблиці виходять за межи формату сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під одною, або поруч, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку, повторюючи в кожній частині таблиці її шапку і боковик.

При поділенні таблиці на частини допускається її шапку або боковик заміняти відповідно номерами граф чи рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами у перший частині таблиці.

Слово “Таблиця _______” вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: “Продовження таблиці ____” з зазначенням номера таблиці.

4.9.8 Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком.

4.9.9 Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф указують в однині.

4.9.10 Інші вимоги до виконання таблиць – відповідно до чинних стандартів на технічну документацію.

4.9.11 Таблиці, за необхідності, можуть бути перелічені у змісті з зазначенням їх номерів, назв та номерів сторінок, на яких вони розміщені.

Приклад оформлення таблиць дивись у додатку Ж.

 

Переліки

 

4.10.1 Переліки, за потреби, можуть бути наведені всередині пунктів або підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку.

4.10.2 Перед кожної позицією переліку слід ставити малу літеру української абетки з дужкою, або, не нумеруючи – дефіс (перший рівень деталізації).

Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації).

Приклад:

а) форма і розмір клітин;

б) живий склад клітин:

1) частини клітин;

2) неживі включення протопластів;

в) утворення тканини.

4.10.3 Переліки першого рівня деталізації друкують малими літерами з абзацного відступу, другого рівня – з відступом відносно місця розташування переліків першого рівня.

 

Примітки

 

4.11.1 Примітки вміщують у КР за необхідності пояснення змісту тексту, таблиці або ілюстрації.

4.11.6. Примітки розташовують безпосередньо після тексту, таблиці, ілюстрації, яких вони стосуються.

4.11.3 Одну примітку не нумерують.

Слово “Примітка” друкують з великої літери з абзацного відступу, не підкреслюють, після слова “Примітка” ставлять крапку і з великої літери в тому ж рядку подають текст примітки.

Приклад

Примітка. _______________________________________

4.11.4 Декілька приміток нумерують послідовно арабськими цифрами з крапкою. Після слова “Примітки” ставлять двокрапку і з нового рядка з абзацу після номера примітки з великої літери подають текст примітки.

Приклад

Примітки:

1. ______________________________________________

2. ______________________________________________

 

Виноски

 

4.12.1 Пояснення до окремих даних, наведених у тексті або таблицях, допускається оформляти виносками.

4.12.2 Виноски позначають надрядковими знаками у вигляді арабських цифр (порядкових номерів) з дужкою. Нумерація виносок – окрема для кожної сторінки.

4.12.3 Знаки виноски проставляють безпосередньо після того слова, числа, символу, речення, до якого додають пояснення, та перед текстом пояснення. Текст виноски вміщують під таблицею, або в кінці сторінки й відокремлюють від таблиці або тексту лінією довжиною 30-40 мм, проведеною в лівій частині сторінки. Текст виноски починають з абзацного відступу і друкують за комп’ютерним способу виконання КР.

Приклад

Цитата в тексті: “ Він базується на використання інтуїтивного прогнозування за методом Дельфи1)”.

____________________

1) У стародавньому місті Дельфи …

 

Формули та рівняння

 

4.13.1 Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки.

Вище і нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.

 

4.13.2 Формули і рівняння у КР ( за винятком формул і рівнянь, наведених у додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу.

Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули або рівняння, відокремлених крапкою, на приклад, формула (1.3) – третя формула першого розділу.

Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку.

4.13.3 Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в який вони наведені у формулі чи рівнянні.

Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом “де” без двокрапки.

Приклад

Цитата в тексті: “Відомо, що

 

Z = М1/ М2 + δ1/δ2 (7.1)

 

де М1, М2 – математичне очікування;

δ1, δ2 – середнє квадратичне [23]”.

4.13.4 Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку наступного рядка. Коли переносять формули чи рівняння на знакові операції множення, застосовують знак “х”.

4.13.5 Якщо у КР тільки одна формула чи рівняння, їх нумерують згідно з вимогами 7.9.2.

4.13.6 Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють комою.

Приклад:

 

f1(x,y) = S1 i S1 ≤ S1 max , (4.6.)

f2(x,y) = S2 i S2 ≤ S2 max . (7.3)

 

Посилання

 

4.14.1 Посилання в тексті КР на джерела слід зазначити порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад “… у роботах [1-7]…”.

Допускається наводити посилання на джерела у виносках, при цьому оформлення посилання має відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань із зазначенням номера.

Приклад

Цитата в тексті: “… у загальному обсязі робочого часу частка

інформаційної роботи перевищує 70% [6] ”.

Відповідний опис у переліку посилань:

6. Автоматизація робіт в установах // ТІІЕР. – № 4. –М: Мир, 1983. – С.66 – 76

4.14.2 При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки зазначають їх номери.

При посланнях слід писати «…у розділі 4…», «дивись 2.1…» , «… за 3.3.4 …», « … відповідно до 2.3.4.1 …», «…на рисунку 1.3» , або, « … у таблиці 3.2 …», «… (дивись таблицю 3.2)…», «за формулою (3.1)…», «… у рівняннях (1.23) – (1.25)…», «… у додатку Б …».

 

Титульний лист

 

4.15.1 Інформацію, що подається на титульному листі, допускається розташовувати в будь-якому положенні, яке автор (автори) вважає припустимим з естетичної точки зору, і з використанням різних шрифтів.

Слова «курсова РОБОТА» друкують великими літерами посередині рядка. Назву роботи також пишуть (друкують) великими літерами.

4.15.2 Відомості про вищий навчальний заклад (ВНЗ) містять:

- назву міністерства, до системи якого належить ВНЗ;

- повну назву ВНЗ.

4.15.3 Переноси слів у заголовках титульного листа не допускається.

4.15.6 Рік складання КР вміщують посередині рядка в нижній частині титульного листа (без вживання слів “рік” або “р.”).

4.15.7 Приклади оформлення титульних листів наведено у додатку Ж.

 

Додатки

 

4.17.1 Додатки слід оформлювати як продовження КР на його наступних сторінках, розташовуючи додатки в порядку появи посилань на них у тексті КР.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований в горі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. В правій стороні рядка над заголовком малими літерами з першої великої повинно бути надруковано слово “Додаток ______” і велика літера, що позначає додаток.

4.17.2 Додатки слід позначати послідовно арабськими цифрами або заглавними літерами українського алфавіту, наприклад, Додаток 1, Додаток 2 або Додаток А, Додаток Б і т.д.

Один додаток позначається як Додаток 1.

4.17.3 Додатки повинні мати спільну з рештою КР наскрізну нумерацію сторінок.

4.17.4 За необхідності текст додатків може поділятися на розділи, підрозділи, пункти і підпункти, які слід нумерувати в межах кожного додатку відповідно до вимог 4.7. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатку (літеру) і крапку, наприклад, 3.2 - другий розділ додатку 3; 4.3.1 – підрозділ 3.1 додатку 4.

4.17.5 Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є у тексті додатку, слід нумерувати в межах кожного додатку, наприклад, рисунок 3.3 – третій рисунок додатку 3; таблиця 1.2 – друга таблиця додатку 1; формула 1.1 – перша формула додатку 1.

Якщо в додатку одна ілюстрація, одна таблиця, одна формула, одне рівняння, їх нумерувати не обов’язково. В посиланнях у тексті додатку на ілюстрації, таблиці, формули, рівняння рекомендується писати: “... на рисунку додатку 1 ...”; “... в таблиці 3 додатку 2.

4.17.6 Якщо у КР як додаток використовується документ, що має самостійне значення і оформлюється згідно з вимогами до документу даного виду, його копію вміщують у КР без змін в оригіналі.

 

 

Додатки

Додаток А

 

РЕЦЕНЗІЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ

 

Студента ЗНТУ ____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Шифр групи, курс, факультет ________________________________________

_________________________________________________________________

Курсова робота з дисципліни ________________________________________

_________________________________________________________________

Тема _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата отримання „____”___________________________200____р.

Рецензент ________________________________________________________

(вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові)

_________________________________________________________________

 

Зміст рецензії

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„_____”________________200___р. _______________________

(підпис рецензента)

 

Додаток Б

 

Титульний лист на курсову роботу

 

Міністерство науки і освіти України

Запорізький національний технічний університет

Інститут управління і права

 

каф. «Фізичної реабілітації та рекреації»

з предмету:_________________________

 

 

Курсова робота

на тему:

 

«……………………………………………..»

 

 

Виконав ст.гр. __________

_______________________

_______________________

(код, ініціали, прізвище)

 

 

Перевірив _______________

(ініціали, прізвище)

 

 

Запоріжжя

200___р.

 

Додаток В

 

Приклад складання реферату на курсову роботу

 

РЕФЕРАТ

 

 

К.Р.: 25сторінок, 2 рисунки, 1 таблиця, 2 додатки, 15 джерел.

Науково доведено, що формування здорового способу життя дітей та підлітків щільно пов’язане з їх фізичним вихованням. У загальному комплексі факторів, які сприяють зміцненню здоров’я молодого покоління велике значення надається фізичній активності. Проте постійне зростання складності шкільних навчальних програм вимагає від учнів все більшої кількості часу на приготування уроків, що автоматично скоротило рухову активність та збільшило тим самим дефіцит м’язової діяльності школярів. А це дуже негативно позначилося на їхньому здоров’ї та фізичному розвиткові.

Об'єкт дослідження - гіподинамія серед шкільної молоді та система її коригування

Суб'єкт дослідження - школярі 14 -15 років

Мета дослідження-проаналізувати особливості гіподинамії серед шкільної молоді та існуючі засоби її коригування

Згідно з метою були поставлені наступні завдання:

1. Проаналізувати літературні джерела по даній темі

2. Вивчити на основі аналізу літератури систему коригування гіподинамії серед шкільної молоді

3. Довести ефективність впливу наведеної системи на стан здоров'я шкільної молоді

Робоча гіпотеза-можна передбачити,що комплексний вплив системи оздоровчих тренувань для коригування гіподинамії серед шкільної молоді позитивно позначиться на стані їх здоров'я та успішності.

Для виконання нашої курсової роботи ми використовували наступні методи:

1. Вивчення літературних джерел;

2. Аналіз літературних даних;

3. Узагальнення літературних даних.

Теоретична значимість-визначення проблеми гіподинамії серед шкільної молоді висуває необхідність розробки системи заходів, спрямованих на коригування цього стану шляхом впровадження методики збереження здоров'я.

Практична значимість-результати нашої роботи можуть бути запропоновані фахівцям з фізичного виховання для шкільної та позашкільної роботи з підлітками.

ПІДЛІТКОВИЙ ВІК, ГІПОДИНАМІЯ, ГІПОКІНЕЗІЯ, ШЕЙПІНГ-ТРЕНУВАННЯ, АТЛЕТИЧНА ГІМНАСТИКА, ПОВЕДІНКОВІ ФАКТОРИ РИЗИКУ, КОРИГУВАННЯ.

 

Додаток Г

 

Приклад змісту курсової роботи

ЗМІСТ

 

 

Реферат 2

Зміст 4

Перелік умовних скорочень та символів 6

Вступ 7

Розділ 1 Морфофізіологічні особливості жінок у II та

III триместрах вагітності 8

1.1 Морфофізіологічні особливості діяльності органів

внутрішньої секреції у вагітних жінок 8

1.2 Морфофізіологічні особливості діяльності внутрішніх

органів у вагітних жінок 9

1.3 Морфофізіологічні особливості обміну речовин у

вагітних жінок 10

1.4 Морфофізіологічні особливості статевих органів у

вагітних жінок 12

1.5 Вплив рухової діяльності на функціональні

особливості вагітності 12

Розділ 2 Вплив класичних методів реабілітації

(масаж) на родорозв'язання 14

2.1Протипоказання для масажу під час вагітності 14

2.2Особливі відмінності масажу вагітних жінок 18

Розділ 3 Вплив сучасних методів реабілітації

(аромотерапія, арттерапія) на родорозв'язання 21

Вплив аромотерапії на зниження стану токсикозу

у II та III триместрах вагітності 21

3.2 Вплив аромотерапії на покращення психологічного

стану вагітних жінок 23

3.3 Застереження при застосуванні аромотерапії у вагітних жінок 24

3.4 Рекомендації до застосування аромотерапії для вагітних жінок 25

Висновки та рекомендації 27

Перелік літературних джерел 28

 

Додаток Д

Приклад оформлення переліку умовних позначень, скорочень та символів

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ І символів

 

 

га|. - гектари

Грн. - гривень

Дол. - доларів

Ім. - імені

Ін. - інше

Км. - кілометри

М - метри

МС – Міжнародні стандарти акредитації

Т.д. – і так далі

Т.п. –тому подібно

 

 

Додаток Е

 

Запорізький державний технічний університет

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

до виконання курсових робіт з дисциплін кафедри Фізичної реабілітації і рекреації для студентів спеціальності 7.010202

“Фізична реабілітація” усіх форм навчання

 

 


Методичні вказівки до виконання курсової роботи з кафедри Фізичної реабілітації і рекреації для студентів спеціальності 7.010202

“Фізична реабілітація” усіх форм навчання /Укл.: Г.В. Тарасова - Запоріжжя: ЗДТУ, 2009. - ___с.

 

 

Укладач: Г.В.Тарасова, ст. викладач.

 

Рецензент: О.А. Присяжнюк, доцент, к.х.н.

 

Відповідальний

за випуск: Г.В.Тарасова, ст. викладач.

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри “Фізічної реабілітації та рекреації”

Протокол № ______

від “___” _______ 2001

 

 

Зміст

 

1 Мета і завдання курсової роботи

2 Завдання на курсову роботу

3 Організаційні вказівки

4 Методичні вказівки до виконання розділів курсової роботиї

4.1 Вступна частина

4.2Основна частина

4.3Додатки

4.4Вимоги до подання структурних елементів курсової роботи

4.5Загальні вимоги до оформлення КР

4.6 Нумерація сторінок

4.7 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів

4.8 Ілюстрації

4.9 Таблиці

4.10 Переліки

4.11 Примітки4.12 Виноски

4.13 Формули та рівняння

4.14 Посилання

4.15 Титульний лист

4.16 Перелік умовних позначень, символів одиниць, скорочень і термінів

4.17 Додатки

5 Вказівки щодо оформлення і захисту курсової роботи

6 ДодаткиПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.015 с.)