ТОП 10:

Характеристика рівнів виконання ІНДЗ.Високий рівень виконання (до 20 балів): Робота містить всі структурні компоненти. Наявна висока аргументованість висновків. Основна наукова інформація систематизована і представлена в описі. Методичні поради і висновки ґрунтовні, аргументовані. Наявне власне бачення проблеми дослідником, глибоке знання. Науковий і фактичний матеріал оформлений аргументовано і доказово. Показані вміння самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати інформацію, користуватись джерелами інформації. Робота має творчий характер.

Достатній рівень виконання (15 - 18 балів): Робота містить всі структурні компоненти. Основна наукова інформація систематизована і представлена в описі. Студент виявив знання в обсязі означеної проблеми. Володіє розумовими операціями аналізу, синтезу, узагальненням, вміє робити висновки. Матеріал роботи представлений логічно, обгрунтовано. Студент здатний самостійно опрацьовувати матеріал і оформлювати його у цілісну роботу, але не вистачає власних суджень, свого бачення щодо розв’язання обраної теми роботи.

Середній рівень виконання (10 - 15 балів): Студент виявляє вміння працювати з науковими, методичними джерелами. Має утруднення в узагальненні, систематизації матеріалу. Методичні поради незмістовні. Відсутнє власне бачення розв’язання проблеми. Робота має більш описовий ніж аналітичний характер.

Низький рівень виконання ( нижче 10 балів): Неякісне оформлення роботи. Студент відтворює незначну частину завдання, діє в межах поставлених умов, але виконання їх поверхове. Показує незнання спеціальної термінології. Не вміє здійснювати аналітичний опис наукового матеріалу. Має нечітке уявлення про проблему, що вивчається.

 

Нижче представлена тематика ІНДЗ, яка може розглядається як орієнтовна. Кількість таких завдань повинна дорівнювати кількості студентів в академічній групі, щоб запобігти повторення, дублювання матеріалу і забезпечити самостійність у виконання творчих завдань.

 

Орієнтовна тематика індивідуально-дослідних завдань до курсу «Методика навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах».

Тема 1.Формування ключових компетенцій у дітей дошкільного віку в умовах полілінґвальності.

Тема 2.Кризи розвитку та їх вплив на мовленнєвий розвиток дитини.

Тема 3.Психологічний вік як чинник розвитку мовлення дошкільника.

Тема 4.Теоретико-методологічні засади навчання дошкільників української мови.

Тема 5.Навчально-мовленнєва діяльність як систематизована форма спілкування дитини.

Тема 6.Особливості навчання мовленнєвопасивних дітей у співробітництві.

Тема 7.Аналіз наукових підходів до з’ясування способів сумісної навчально-мовленнєвої діяльності дітей.

Тема 8.Лексична робота з українського мовлення з дітьми старшого дошкільного віку.

Тема 9.Український музичний фольклор та народні традиції в житті дошкільнят.

Тема 10.Типи індивідуальних занять, структура та вимоги до проведення.

Тема 11.Методика проведення корекційних індивідуальних занять зі звукової культури мовлення.

Тема 12.Вплив лінгвістичних ігор на розвиток монологічного мовлення.

Тема 13.Використання схем-моделей під час занять із навчання української мови дітей старшого дошкільного віку.

Тема 14.Наступність та перспективність у роботі дитячого садка та школи з граматико-орфографічної пропедевтики.

Тема 15.Педагогічні умови проведення занять із навчання української мови.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПІДСУМКОВОГО ТЕСТУВАННЯ

КОМПЛЕКСНІ ТЕСТИ З «МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ УКРАЇНСЬКОГО МОВЛЕННЯ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ»

 

ВАРІАНТИ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПОСІБНИКІВ, ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

 

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ БІЛІОТЕКИ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ НАВЧАЛЬНИМИ ПІДРУЧНИКАМИ (ПОСІБНИКАМИ)З ДИСИЦПЛІНИ

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.233.215 (0.006 с.)