ТОП 10:

Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен.Засоби діагностики успішності навчання: модульні контрольні роботи, тести.

 

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра ______________дошкільної освіти______________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Завідувач кафедри

________________________

 

« __ » _______ 2016 року

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Методика навчання дітей української мови

(шифр і назва навчальної дисципліни)

спеціальність 012 Дошкільна освіта

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація__________________________________________________________________

(назва спеціалізації)

факультет __ філології та масових комунікацій_________________________

(назва факультету)

 

 

2016 – 2017 рік


Робоча програма «Методика навчання дітей української мови» для студентів

(назва навчальної дисципліни)

спеціальністі 012 «Дошкільна освіта»

 

Розробники:_____________________________________________________________________________

_Яйленко В.Ф. ст.викладач кафедри дошкільної освіти___________________________

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри______________________________________

____________________________________________________________________________

 

Протокол від “____”________________2016 року, № ___

 

Завідувач кафедри _________________________________________________________________

 

_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

Ó_______, 20__ рік

Ó _______, 20__ рік

 

1. Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 2 Галузь знань _______________ (шифр і назва) Нормативна
Напрям підготовки 0101 Педагогічна освіта____ (шифр і назва)
Модулів – 2   Спеціальність: 6.010101 Дошкільна освіта___________   Рік підготовки:
Змістових модулів – 2   4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________ (назва) Семестр
Загальна кількість годин - 60 1-й 1-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – самостійної роботи студента - Освітньо-кваліфікаційний рівень: _______Бакалавр_________   18 год. 6 год.
Практичні, семінарські
6 год. 6 год.
Лабораторні
4 год. -год.
Самостійна робота
32 год. 45 год.
Індивідуальні завдання:
6(3) год.
Вид контролю:
залік

 

 

Примітка:

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%):

для денної форми навчання -

для заочної форми навчання -

 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: озброїти студентiв теоретичними знаннями й практичними вмiннями, за допомогою яких вони зможуть досягти високого рiвня навчання дiтей другої, української мови, прищепити iм любов до украiнської нацiональної культури.

Завдання:

ü розкрити методологiчнi й теоретичнi засади методики навчання дiтей другої мови;

ü дати науковi знання про близькоспорiдненiсть украiнської i росiйської мов;

ü ознайомити студентiв з програмами, завданнями та змiстом навчання дiтей української мови в дошкільних закладах i групах з росiйською мовою навчання;

ü озброїти їх практичними вміннями і навичками роботи з дiтьми щодо навчання їх другої, української мови;

ü розкрити методи, прийоми, форми ознайомлення дошкiльникiв з українською нацiональною культурою, лiтературою, традицiями, обрядами, святами;

ü ознайомити студентiв з передовим педагогiчним досвiдом роботи з навчання дошкiльникiв української мови;

ü розкрити шляхи методичної та органiзацiйної роботи дошкiльних закладiв з батьками, у вiддiлах освiти.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: теоретичні основи методики навчання дітей української мови, завдання та зміст, методи, прийоми, форми і засоби навчання дітей української мови у дошкільних закладах.

вміти: організовувати та здійснювати навчально-мовленнєву діяльність дітей дошкільного віку, використовувати відповідні методи та прийоми навчання дітей української мови як другої близькоспорідненої.

 

Програма навчальної дисципліниПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.245.48 (0.006 с.)