ТОП 10:

Визначення зернового складу і модуля крупності піскуЗерновий, чи гранулометричний, склад піску характеризується вмістом у ньому зерен різної крупності і визначається просіванням середньої проби через набір сит. Набір стандартних сит для просівання піску включає сита з вічками 10; 5; 1,25; 0,63; 0,315; 0,16 мм.

Сита з вічками 10 і 5 мм служать для виявлення засміченості піску зернами гравію чи щебеню.

Пробу піску масою 2 кг висушують у сушильній шафі за температури 105-110° С до постійної маси.

Суху пробу піску просівають крізь сита з круглими отворами діаметром 10 і 5 мм. Залишки на ситах зважують і обчислюють процентний вміст у піску зерен гравію чи щебеню крупністю 5-10 мм (Гр5) і вище (Гр10) з точністю до 0,1% за формулами (8.4) і (8.5).

(8.4)

(8.5)

де М5 – залишок на ситі з вічками діаметром 10 мм, г;

М10 – залишок на ситі з вічками діаметром 5 мм, г;

М – маса проби, г.

З проби піску, що пройшов крізь зазначені вище сита, відважують наважку масою 1000 г і знову просівають крізь набір сит з вічками розміром 2,5 мм та з сітками 1,25; 0,63; 0,315; 0,16 (рис. 8.4).

Просівання відбувається механічним чи ручним шляхом. Тривалість просівання повинна бути такою, щоб при контрольному інтенсивному ручному струшуванні кожного сита протягом 1 хв. через нього проходило не більш 0,1% маси наважки. При ручному просіванні допускається визначати кінець просівання, інтенсивно струшуючи сито над аркушем папера. Просівання вважається закінченим, якщо при цьому практично не спостерігається падіння зерен піску.

Залишки на кожному ситі зважують і обчислюють:

1. До маси наважки, що просівається, у відсотках за формулою (8.6):

(8.6)

 

 

де ai – частковий залишок на кожному ситі, %;

mi– маса піску на кожному ситі, г;

m – наважка піску, що дорівнює 1000г.

2. Повний залишок на кожному ситі визначають як суму часткових залишків на попередніх ситах у відсотках плюс залишок на заданому ситі у відсотках за формулою (8.7)

Аi = а2,5 + а1,25 + … +аі, (8.7)

де а2,5 , а1,25 , ... - часткові залишки на відповідних ситах.

3. Модуль крупності піску (Мк) (без зерен крупніше 5 мм) визначається як частка від розподілу на 100 сум повних залишків на всіх ситах, починаючи із сита з розміром отворів 2,5 мм і закінчуючи ситом з розміром отворів 0,16 мм.

Модуль крупності піску (Мк) обчислюють за формулою (8.8):

(8.8)

 

де А2,50,63 ;... – повні залишки на ситі з вічками 2,5 і на ситах із сітками

№ 1,25; 0,63 ;.... , %.

Результати визначення зернового складу піску записують у табл. 8.6 і оцінюють їх відповідно до технічних вимог, після чого роблять висновок про можливість застосування випробуваного піску для будівельних робіт.

Таблиця 8.6

Визначення зернового складу і модуля крупності піску

Показники Розмір-ність Залишки, % за масою на ситах Пройшло крізь сито 0,16 Сума
2,5 1,25 0,63 0,35 0,16
Часткові залишки піску г              
Часткові залишки піску %              
Повні залишки піску %              

 


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

Будівельні матеріали та вироби. Методичні вказівки до виконання лабораторнихробіт для студентів спеціальностей 6.092100 (водопостачання, водовідведення) та 6.092600 (теплопостачання, вентиляція)

 

 

Укладачі: Бабушкін В.І. Казімагомедов І.Е. Костюк Т.О. Деденьова О.Б. Ліпко Т.А. Рачковський О.В.

 

Відповідальний за випуск: Бабушкін В.І.

 

За редакцією авторів

 

План 2005, поз. 41 Підп. до друку Надруковано на різографі. Тираж 100 прим. Формат 60×84 1/16 Облік. – вид. арх.. Умовн. друк. арк. Зам. № 855   Папір друк. № 2   Безкоштовно

 

ХДТУБА, 61002, Харків, вул. Сумська, 40Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.66.217 (0.006 с.)