ТОП 10:

Процедури та інструменти створення гнучких автоматизованих виробництв і модулів 

Основними процедурами й інструментами створення гнучких автоматизованих виробництв і гнучких модулів є:

1. Наявність та використання сучасних операційних технологій виробництва.

2. Створення необхідної системи технічного забезпечення.

3. Побудова системи комплексного програмного і комп'ютерного забезпечення, що використовується на всіх стадіях розроблення й реалізації проекту СОНП, а також на інших етапах життєвого циклу виробництва.

4. Створення інтегрованих виробничих систем.

1. Наявність і використання сучасних операційних технологій виробництва може бути підтверджена

· створенням інтегрованої системи “дослідження-виробництво”;

· використанням на підприємстві інтегрованої системи організації виробничої діяльності на основі процедур та інструментів проектного підходу до вирішення всіх питань і розв'язання завдань, що утворюються на різних етапах та стадіях життєвого циклу;

· можливостями створення продукції із заданими властивостями (матеріалів тощо), потрібною технологією, що визначають кінцеву спроможність реального створення необхідних технологічних процесів у виробничій сфері за рахунок використання різних гнучких операційних технологій, які існують на підприємстві або можуть бути ним застосовані ззовні;

· реальними можливостями підприємства щодо більш-менш швидкої реалізації розроблених технологій (технологічних процесів) та освоєння необхідних виробничих потужностей за рахунок автоматизації і комп'ютеризації виробництва й супутніх сфер діяльності цього підприємства (планування, постачання, збуту тощо).

2. Необхідну систему технічного забезпечення створюють

· верстати з числовим програмним управлінням (ЧПУ), які складаються з основного верстата за його призначенням та комп'ютера, що управляє послідовністю операцій, які виконує машина. При цьому комп'ютер може дія ти як автономно, так і у складі системи автоматичного управління зі зворот ним зв'язком. Це дає можливість утворювати будь-які за конфігурацією й поєднанням гнучкі автоматичні модулі, лінії та інші автоматичні виробничі системи;

· обробляючі центри, які забезпечують ще більший (порівняно з верстатами з ЧПУ) рівень автоматизації, адже такі центри можуть одночасно виконувати декілька виробничих, контрольних і транспортних операцій, здійснювати автоматичний вибір та установку необхідного інструменту або навіть пересуватися з місця на місце;

· промислові роботи, що використовуються для заміни людини при виконанні багатократно повторюваних операцій, а також у разі виконання небезпечної, шкідливої і рутинної роботи. Роботи – це запрограмовані багатофункціональні машини, які оснащені так званим робочим органом робота, що в деяких випадках повністю повторює відповідні рухи людини або її органів при виконанні робочих операцій. Крім робочого обладнання роботи мають спеціальні пристрої, які забезпечують візуальну, сенсорну та інші види координації у просторі й часі;

· автоматизовані системи подавання матеріалів, виконання контрольних операцій тощо.

3. Інтегровані системи автоматизованого комплексного проектування й програмного забезпечення включають такі спеціальні інструменти практичного вирішення проблем і розв'язання завдань на різних етапах та стадіях життєвого циклу продукції чи виробництва:

· система автоматизованого проектування, що дозволяє використовувати у ході проектування продукції і технологічних процесів потужність комп'ютерної техніки. До системи автоматизованого проектування (Computer – Aided – Design – CAD) входять: комп'ютерна графіка й автоматизоване моделювання; автоматизована (технологічна) підготовка виробництва;

· автоматичні системи планування та управління виробництвом. Так називаються комп'ютерні інформаційні системи, які використовуються при плануванні процесів, побудові різних графіків, а також для контролю й оперативного регулювання виробничих операцій. Ці системи об'єднуються у локальні, спеціалізовані, а також у загальнозаводські інформаційні системи та мережі, що дає змогу оперативно керувати всіма потоками, які необхідні для ефективного функціонування підприємства при використанні найбільш раціональних форм виробничої та іншої діяльності.

4. Створення єдиної інтегрованої виробничої системи, що є автоматизованою версією виробничого процесу і поєднанням перерахованих процедур та інструментів створення цієї системи, а також включає три виробничих функції: проектування продукції і технологічного процесу; планування й управління; власне виробничий процес.

Таким чином, на основі широкого використання гнучких модулів і гнучких автоматизованих виробництв, АСПР та АСУ на сучасних підприємствах створюються інтегровані автоматизовані виробничі системи.

 

Література:

 

1. Новицкий Н.И. Организация производства на предприятиях. Учебно-методическое пособие. – М.: Финансы и статистика, 2002.

2. Производственный менеджмент. Учебник для вузов. / Под ред. проф. С.Д. Ильенковой. – М.: ЮНИТИ, 2002.

3. Чейз Ричерд Б., Эквилайн Николас Ж. и др. Производственный и операционный менеджмент. 8е издание: Перераб. с англ. – М.: изд.дом «Вильямс», 2001.

4. Организация, планирование и управление промышленным предприятием. / Под ред. д.э.н., проф. Д.М. Крука. – М.: Экономика, 1982.

5. Организация, планирование и управление промышленным предприятием. / Под ред. С.Е. Каменицера, Ф.М. Русинова. – М.: Высшая школа, 1984.

6. Козловський В.О., Білоконний П.Г. Основи організації виробничого процесу. – К.: НМКВо, 1991.

7. Метс А.Д. и др. Организация и планирование предприятий черной металлургии. М.: Металлургия, 1986.

8. Файнгольд М.Л., Кузнецов Д.В. Основы расчета длительности производственного цикла (методология и теория), Владимир: изд-во ВГПУ, 2001.

9. Технико-экономические расчеты по организации, планированию и управлению металлургическим предприятием / под ред. д.э.н. И.Н. Иванова. - М.: Металлургия 1993.

10. Васильков В.Г. Організація виробництва: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2003

11. Пасічник О.К. Організація виробництва: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2005Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.55.168 (0.012 с.)