ТОП 10:

Вибір та компонування потокових ліній 

Вибір та формування потокових ліній пов'язані з розробленням організаційно-технічних заходів, розрахунків параметрів та показників їх роботи. При про­ектуванні потокового виробництва високі вимоги ставляться до вибору та розміщення устаткування, якості і точності оснащення, якості матеріалів, відпрацювання конструкції і прогресивності технологічних процесів, обслуговування основного виробництва, планування, обліку та оперативного управління.

Конструкція виробів має бути відпрацьована, стабільна, із широким застосуванням стандартних і уніфікованих деталей та вузлів. Велике значення має технологічність конструкції, що за­безпечує мінімальну трудомісткість та собівартість її виготов­лення, мінімальну матеріаломісткість. Конструкція виробу роз­робляється на принципі взаємозамінності деталей і вузлів; її висока якість сприятиме її усталеності.

Технологія, що розробляється, має забезпечувати застосуван­ня високопродуктивного спеціального устаткування і прогресив­них методів обробки, взаємозамінність деталей і вузлів, спеціалі­зацію робочих місць і синхронізацію операцій.

Організація потокового виробництва безпосередньо пов'язана з вибором виду лінії, яка залежить від типу виробництва та тех­нологічного процесу виготовлення продукції. Для досягнення до­статньо високого навантаження робочих місць у масовому та великосерійному виробництві доцільне використання однопредметної лінії, а в серійному або дрібносерійному - багатопредмет­ної лінії.

Після вибору однопредметної або багатопредметної лінії на підставі технології та номенклатури продукції, установлюється ступінь безперервності виробництва шляхом зіставлення три­валості технологічних операцій та такту потоку. У разі їх від­хилення в межах 5 - 7 % технологічний процес вважається синхронізованим і вибирається одно- або багатопредметна безперервно-потокова лінія. Якщо відхилення більше, то вибір обмежується одно- або багатопредметною перервно-потоко­вою лінією.

Залежно від номенклатури та технології виготовлення виробів вибираються: багатопредметні безперервно-потокові лінії з по­слідовним виготовленням (перемінно-потокові), з паралельним виготовленням (багаторядні) або групові, якщо технологічний процес виготовлення виробів різного найменування синхронізо­ваний і при переході з виготовлення одного виробу певного на­йменування на виготовлення іншого виробу не потрібно перена­лагодження устаткування; багатопредметні перервно-потокові лінії (перемінно-потокові чи групові), якщо процеси виготовлен­ня виробів не синхронізуються.

Наступним кроком після вибору виду потокової лінії є визначен­ня типу устаткування та транспортних засобів. Вибір типу устатку­вання для потокової лінії визначається характером технологічного процесу, складом, складністю та призначенням операцій, що вхо­дять до нього; габаритами, масою виробів та вимогами до їх якості.

Вибір транспортних засобів поточно-механізованого й авто­матизованого виробництва передбачає врахування конфігурації, габаритних розмірів, маси, особливостей виконання операцій та їх синхронізації, обсягу і сталості випуску виробів, а також фун­кцій, що виконуються транспортними пристроями і системами, їх технічних і експлуатаційних можливостей.

Виходячи з різноманіття зазначених чинників, при комплекту­ванні потокових ліній використовуються засоби періодичного транспорту - мостові крани, монорейки з тельферами, електро­візки, електрокари й ін.; безприводні засоби безупинного транс­порту - рольганги, схили, спуски тощо; приводні засоби безу­пинного транспорту - стрічкові, пластинчасті, ланцюгові, під­вісні та інші транспортери (конвеєри); роботизовані транспортні засоби (роботи-маніпулятори, роботи-електрокари), різні транс­портно-накопичувальні автоматизовані системи.

Після вибору технологічного устаткування та виду транспорт­них засобів здійснюється компонування потокової лінії. Під час комплектування лінії доцільно забезпечити прямолінійність роз­ташування устаткування (рис. 1.1 а, б), якщо дозволяють площі та тип транспортних засобів. При дефіциті площ доцільне компо­нування з “Г” та “П” подібними (рис. 1.2.), а також з кільцеподіб­ними та комбінованими контурами (рис. 1.3., 1.1.4). Дворядне або шахове розташування устаткування дає змогу раціональніше ви­користовувати площі та економити кошти за рахунок викорис­тання транспортних засобів меншої довжини.

 

 

 

 


Рис. 1.1. Потокова лінія з прямолінійним розташуванням устаткування:

а – однобічна; б – двобічна;

1. – устаткування; 2 – оператор: 3 – схил; 4 – рольганг; - контролер

 

 

 


Рис. 1.2. “Г” та “П” подібні потокова лінія:

1. – устаткування; 2 – оператор: 3 – рольганг; - контролер

 

 

 


Рис. 1.3. Кільцеподібна потокова лінія:

1. – устаткування; 2 – оператор: 3 – конвеєр

 

 

 


Рис. 1.4. Комбінована потокова лінія:

1. – устаткування; 2 – оператор: 3 – рольганг; 4 – конвеєр

 

Прямолінійне розташування робочих місць за ходом техноло­гічного процесу вважається найпростішим плануванням. Але це можливо за невеликої кількості робочих місць на лінії. В інших випадках використовують дворядне, зигзагоподібне, кільцеве та інші види розташування робочих місць.

Вибір раціонального виду, структури та компонування покла­даються в основу розроблення оптимальних планувань потокових ліній. Під структурою потокової лінії розуміють склад робочих місць (технологічних дільниць), транспортних засобів, керуючих та інших пристроїв (систем) і виробничі зв'язки між ними.

Розроблення планувань (розташування) потокових ліній зале­жить від кількості робочих місць, транспортних засобів, які засто­совуються, площі дільниці. Суміжні потокові лінії мають розташо­вуватися з умовою полегшення транспортування виробів між ними. При організації потокової обробки та складання виробів лі­нії, що забезпечують складальний конвеєр необхідними компонен­тами, розташовуються звичайно перпендикулярно до нього.

Удосконалювання потокових методів. На першому етапі вдосконалювання потокових методів необхідно впроваджувати такі організаційні заходи, що дають великий позитивний ефект і не потребують значних капітальних укладень: організація роботи при перемінних, протягом дня, такті і швидкості потокової лінії; переведення робітників протягом зміни з однієї операції на іншу; застосування багатоопераційних машин, що потребують регуляр­ного переключення уваги робітників на різні процеси; заходи ма­теріального стимулювання; упровадження агрегатно-групових методів організації виробничого процесу, потокових ліній з віль­ним ритмом.

Основним напрямом підвищення соціально-економічної ефек­тивності потокового виробництва є впровадження напівавтома­тичних і автоматичних потокових ліній, застосування роботів і автоматичних маніпуляторів для виконання монотонних операцій.

Збільшення змістовності праці робітників забезпечується шля­хом укрупнення операцій; відмови від жорсткого закріплення ро­бітника за однією операцією; переведення робітників на суміжні операції; збагачення змісту праці виконанням крім основних та­кож контрольних та налагоджувальних операцій; самостійного вибору ритму своєї роботи при створенні міжопераційних заділів.

Потокові методи організації виробництва значно поліпшують найважливіші показники роботи підприємства: підвищуються продуктивність праці і якість продукції, повніше використову­ється устаткування, скорочується тривалість виробничого циклу і знижуються розміри незавершеного виробництва, знижується со­бівартість продукції, зростає прибуток і підвищується рентабель­ність виробництва, швидко окупаються витрати, що пов'язані з організацією потокових ліній.

Таким чином, розвиток нових форм потокового виробництва дає змогу ефективно застосовувати його з урахуванням сучасних вимог науково-технічного прогресу.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.233.2 (0.004 с.)