ДО ВИКОНАНЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДО ВИКОНАНЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИКонтрольна робота повинна відображати окремі теоретично практичні проблеми з дисципліни і виконуватися студентом після вибору ним тієї чи іншої теми (завдання). Виходячи зі специфічних особливостей навчальних дисциплін, контрольна робота виконується у формі реферату або контрольного завдання (в якому розв’язується конкретна аналітична ситуація).

Контрольна робота у формі завдання є логічно сформульованим і поставленим в проблемному плані, що виражається в пошуку можливих варіантів і шляхів його розв’язання.

Незважаючи на різноманітність контрольних завдань, алгоритм їх виконання включає:

1) уточнення завдання, виявлення необхідних джерел для роботи над ним;

2) виявлення тенденцій розвитку процесів, що випливають із завдання, їх теоретичне обґрунтування та оцінку;

3) конкретне вирішення завдання (власний варіант), його пояснення та інтерпретацію;

4) формування заключних висновків з наданням прогнозу розвитку процесу (явища) в перспективі.

Контрольна робота виконується студентом самостійно. Вона повинна бути викладена логічно і технічно правильно оформлена. Робота пишеться чітким і розбірливим почерком, допускається також друкований або комп’ютерний її варіант. На кожній сторінці повинні бути залишені поля, сторінки нумеруються. Обсяг контрольної роботи у формі реферату — не більше 18 сторінок , а у формі контрольного завдання — 3–5 сторінок. У кінці роботи дається список використаної літератури, ставиться підпис студента, дата виконання.

Виконана робота повинна бути відправлена на перевірку не пізніше ніж за 1 місяць до початку сесії. Контрольна робота рецензується викладачем та оцінюється ним за п’ятибальною шкалою. В разі негативної оцінки робота разом з рецензією повертається студенту на доопрацювання, після чого з урахуванням зауважень передається для повторної перевірки разом з рецензією. Якщо контрольну роботу виконано без дотримання рекомендацій або неповністю, вона повертається студенту без перевірки на доопрацювання.


Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи

 

Індекс групи ________________________

Прізвище, ім’я, по батькові студента______

___________________________________

Домашня адреса _____________________

___________________________________

Найменування організації, посада ________

___________________________________

Контрольна робота

З дисципліни “Безпека життєдіяльності”

За темою (розділом навчального плану):___________________

___________________________________________________

Прізвище та ініціали викладача __________________________

Київ 200__

Приклад______плану контрольної роботи реферативного типу

 


ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1

1. Визначення вичерпаних і невичерпаних природних ресурсів.

2. Перша медична допомога та самодопомога при травмах, що супроводжуються кровотечами, зупинкою дихання.

3. Побутове середовище та його основні характеристики.

 

Варіант 2

1. Нормативно-правове забезпечення системи БЖД.

2. Вплив діяльності людини на навколишнє середовище.

3. Основні засоби запобігання негативним наслідкам стихійних лих.

 

Варіант 3

1. Класифікація фізичних забруднень довкілля.

2. Основні джерела небезпеки в побуті: електричні та магнітні поля, хімічні речовини, джерела радіоактивного опромінення, джерела біологічного забруднення.

3. Класифікація форм трудової діяльності. Енерговитрати при різних видах діяльності.

 

Варіант 4

1. Основні u1082 компоненти природного середовища і кругообіг речовин та енергії в ньому.

2. Хімічне забруднення довкілля та його властивості.

3. Перша медична допомога при укусах отруйних тварин, тепловому ударі, зупинці дихання.

 

Варіант 5

1. Фактори природного середовища, що мають вплив на стан людини.

2. Теплове забруднення та його негативний вплив на стан біосфери.

3. Загальна характеристика надзвичайних ситуацій природного походження.

 

Варіант 6

1. Поняття про екологічну кризу та екологічну катастрофу, їх загальні риси та відмінності.

2. Побутові отруєння як потенційне джерело небезпеки для людини.

3. Стихійні явища та безпека людини.

 

Варіант 7

1. Застосування пестицидів, гербіцидів і мінеральних добрив у сільському господарстві. Їх вплив на умови існування людини.

2. Виробничий травматизм, його причини та заходи щодо попередження.

3. Транспортна безпека. Аварійність різних видів транспорту, причини і наслідки.

Варіант 8

1. Основи раціонального природокористування та екологізація виробництва.

2. Пожежна безпека. Причини виникнення пожеж та їх соціальноекономічні наслідки.

3. Ураження електричним струмом. Методи захисту від дії електричного струму на виробництві.

 

Варіант 9

1. Урбанізація та її вплив на середовище існування людини.

2. Основні принципи захисту населення в надзвичайних ситуаціях.

3. Основні характеристики шуму, інфра- та ультразвуку, їх вплив на людину.

 

Варіант 10

1. Промислові викиди, виробничі та побутові відходи як фактор техногенного впливу на людину.

2. Види аварій, їх основні риси та походження.

3. Основи раціонального харчування при різних ступенях фізичного навантаження.


ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ

1. Середовище мешкання людини: природна, техногенна, соціальна.

2. Структура діяльності людини та її основні компоненти: робота, побут, відпочинок.

3. Взаємодія людини з середовищем мешкання та його потенційна небезпека.

4. Проблема безпеки: людини в системі “людина – середовище мешкання – діяльність”.

5. Основні концепції (теорії) безпеки життєдіяльності та їх категорії: безпека, ризик, шкідливість та інші.

6. Біосфера і її еволюція.

7. Поняття про кругообіг речовин та енергії в біосфері.

8. Вплив антропогенних факторів на природне середовище.

9. Небезпечні та шкідливі фактори (умови) техногенного середовища, джерела та причини що їх спричиняють.

10. Техногенний вплив на біосферу: промислові викиди, промислові і побутові відходи; розлив (злив) шкідливих речовин (рідин); застосування ядохімікатів в сільському господарстві; енергетичний вплив та інше..

11. Поняття про системи очищення питної води. Безвідходні технології.

12. Проблеми безпеки під час розробки, проектуванні та виготовленні техніки.

13. Надійність та безпечність технічних систем.

14. Безпека про ризик і методи його визначення.

15. Робоча зона та її основна структура; мікроклімат; вміст шкідливих речовин; шум, вібрація, ультразвук, усі види випромінювання; освітлення.

16. Випромінювання в робочій зоні: теплове, електромагнітне, лазерне, іонізуюче.

17. Освітлення у робочій зоні: приміщень, робочих місць, території.

18. Поняття про небезпеку у будівництві.

19. Будівельні норми і правила (БДН) (будівельні допуски і нормативи).

20. Основи безпечної експлуатації інженерних мереж (газових, теплових трас, каналізаційних, водопровідних та інших) приладів високого тиску.

21. Транспортна безпека.

22. Аварійність на різних видах транспорту (залізничному, автомобільному, повітряному, водяному), основні причини та наслідки.

23. Якісний та кількісний аналіз дорожньо-транспортних пригод (ДТП).

24. Правила поведінки людей (дітей) на шляхах.

25. Напрямки впливу на організм людини матеріальних, енергетичних забруднювачів навколишнього середовища: інгаляційний, шкіряний, статевий, укуси носіїв хвороб, комбінований.

26. Наслідки впливу на людину забруднювачів: інфікування, отруєння, опромінювання, опіки, захворювання.

27. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичний огляд. Лікувально-профілактичні заходи.

28. Медичні аптечки: виробничі, транспортні, домашні. Місця розташування аптечок, їх склад та правила використання.

29. Про надання першої допомоги при різних видах ураження людини.

30. Правила транспортування потерпілих.

31. Надзвичайні ситуації (НС): визначення та ознаки. Класифікація НС по осередку виникнення, галузям народногосподарського комплексу; характеру, процесів і явищ; масштабах; наслідках.

32. Природні НС (стихійні лиха), їх стисла характеристика та можливі наслідки. Райони можливих стихійних лих в Україні (землетрусів, повеней, засух і таке інше).

33. Оцінка обстановки у НС та її структура: збирання, аналіз та узагальнення початкових даних; відображення початкових даних на картах (схемах), проведення розрахунку та графічне відображення обстановки, формування виводів.

34. Оцінка хімічної обстановки під час аварій на хімічно-безпечних об’єктах. Вплив сильнодіючих отруйних речовин на людей.

35. Основи оцінки інженерних та пожежних обставин. Прилади раціонального та хімічного нагляду, розвідки, дозиметричного контролю, класифікація та основи користування.

36. Пожежна сигналізація та її види: променева, кільцева, автоматична, ручна.

37. Принципи захисту населення і їх характеристика.

38. Способи захисту населення: оповіщення та інформування; прийняття заходів протирадіаційного та протихімічного захисту; укриття в захисних спорудах; використання засобів індивідуального захисту; проведення евакуаційних заходів.

39. Оповіщення населення.

40. Дії населення за сигналами оповіщення.

41. Інженерні способи захисту населення.

42. Захисні споруди: сховища та протирадіаційні укриття. Герметизація будинків та споруд.

43. Захист води та продуктів харчування.

44. Індивідуальні засоби захисту.

45. Засоби захисту органів дихання; фільтруючі та ізольовані протигази; респіратори; ватно-марлеві пов’язки та інше.

46. Засоби захисту шкіри. Ізолюючі комплекти та костюми.

47. Випромінювання в робочій зоні: теплове, електромагнітне, лазерне, іонізуюче.

48. Освітлення у робочій зоні: приміщень, робочих місць, території.

49. Поняття про небезпеку у будівництві.

50. Будівельні норми і правила (БДН) (будівельні допуски і нормативи).

51. Основи безпечної експлуатації інженерних мереж (газових, теплових трас, каналізаційних, водопровідних та інших) приладів високого тиску.

52. Вимоги до систем оповіщення, зв’язку та медичного нагляду.

53. Ідентифікація типу ситуацій та оцінка рівня небезпеки.

54. Заходи щодо запобігання зсувів, пожеж і вибухів у житловому фонді.

55. Принципи та засоби захисту населення за умов надзвичайних ситуацій.

56. Дії адміністрації, персоналу та населення при виникненні надзвичайних ситуацій. Організація ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

57. Види уражень організму людини. Послідовність дій при поданні першої долікарняної допомоги. Комплектація аптечки першої допомоги.

58. Підручні засоби надання першої допомоги. Правила зупинення кровотечі та оброблення ран. Правила і порядок дій при виведенні людини з непритомного стану.

59. Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях.

60. Основні законодавчі та нормативні акти з питань безпеки життєдіяльності.


ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ

1. Система безпеки життєдіяльності (БЖД) та її основні підсистеми.

2. Контроль стану і функціонування системи БЖД.

3. Нормативно-правове забезпечення системи БЖД.

4. Безпека, небезпека, ризик та його розрахунок.

5. Основні компоненти природного середовища та кругообіг речовини і енергії в них.

6. Фактори природного середовища, що впливають на стан людини.

7. Техносфера як похідна соціального розвитку людства.

8. Ноосфера як найвищий щабель еволюції біосфери.

9. Природні ресурси; вчення В. І. Вернадського про біогеохімічні цикли.

10. Біологічне різноманіття та його роль у функціонуванні екосистеми.

11. Вплив діяльності людини на навколишнє природне середовище.

12. Вичерпні та невичерпні природні ресурси.

13. Науково-технічний прогрес та оточуюче середовище.

14. Забруднення довкілля; класифікація забруднювачів.

15. Наслідки впливу фізичних забруднювачів на середовище існування людини.

16. Хімічне забруднення та його основні властивості.

17. Поняття про ГДК, ГДВ та ГДС.

18. Синергічна дія фізичних і хімічних забруднювачів.

19. Енергетичне забруднення та його наслідки для функціонування

20. біосфери.

21. Природний та техногенний радіаційний фон.

22. Радіоактивне забруднення оточуючого середовища і його особливості.

23. Проблеми існування людини у зміненому середовищі та шляхи виходу з екологічної кризи.

23. Негативні фактори оточуючого природного середовища та їх вплив на людину.

24. Роль психологічних факторів у виживанні людини в умовах автономного існування.

25. Низькі та високі температури природного середовища і їх вплив

26. на людський організм.

27. Особливості енергозабезпечення людини в умовах автономного

28. існування.

27. Перша домедична допомога і самодопомога при раптових розладах здоров’я.

28. Екологічна криза, екологічна катастрофа, їх спільні риси та відмінності.

29. Стихійні явища та безпека людини.

30. Основні засоби запобігання негативним наслідкам стихійних явищ.

31. Побутове середовище та його основні характеристики.

32. Джерела небезпеки в побуті та запобігання їх впливу на здоров’я людини.

33. Побутові отруєння як джерело небезпеки людини.

34. Згубні звички як фактор ризику.

35. Епідемічні захворювання та їх профілактика.

36. Венеричні хвороби, СНІД та запобігання захворюванню ними.

37. Валеологія — наука про здоров’я здорової людини.

38. Основні складові здорового способу життя.

39. Небезпечні та шкідливі фактори техногенного середовища.

40. Промислові викиди та скиди, виробничі та побутові відходи як фактор техногенного впливу на людину.

41. Урбанізація та її вплив на середовище існування людини.

42. Основи раціонального природокористування та екологізація виробництва.

43. Робоче місце, робоча зона, їх структура та основні параметри.

44. Загальні ергономічні вимоги до обладнання, машин і механізмів.

45. Робочі рухи та пози, втома, перевтома, відновлення.

46. Енерговитрати при різних видах діяльності.

47. Фактори робочої зони, які впливають на оператора.

48. Мікроклімат робочої зони та його вплив на працездатність оператора.

49. Основні джерела шкідливих речовин у робочих зонах та заходи щодо попередження надходження цих речовин до робочої зони.

50. Основні характеристики шуму, інфра- та ультразвуку та їх вплив на людину.

51. Вібрації, їх біологічна дія на оператора та заходи попередження впливу вібрацій.

52. Теплові випромінювання в робочій зоні.

53. Електромагнітні випромінювання в робочій зоні.

54. Лазерне випромінювання та захист від його впливу.

55. Джерела радіоактивного випромінювання та правила поводження з радіоактивними речовинами.

56. Основна характеристика дії електромагнітних та магнітних полів на персонал.

57. Особливості роботи з відеотерміналами.

58. Електробезпека та методи захисту працюючих від ураження електрикою.

59. Транспортна безпека. Аварійність на різних видах транспорту, її причини та наслідки.

60. Правила поведінки людей на дорогах; особливості перевезення

61. людей автомобільним транспортом.

62. Пожежна безпека. Особливості виникнення пожеж та їх соціально-економічні наслідки.

63. Основи біологічної дії іонізуючого випромінювання.

64. Поняття про дозу опромінення; дози внутрішнього і зовнішнього опромінення.

65. Особливості нормування радіоактивного опромінення персона­у і населення; заходи щодо безпечного поводження з радіоактивними речовинами.

66. Особливості мешкання і виробництва в умовах радіоактивного забруднення.

66. Індивідуальні засоби захисту органів дихання та всього тіла.

67. Хлорорганічні сполуки як джерело небезпеки для людини.

68. Фосфорорганічні пестициди і особливості поводження з ними.

69. Безпека при роботі з отрутохімікатами у сільськогосподарському виробництві.

70. Основи першої допомоги потерпілим при отруєннях пестицидами.

71. Основна характеристика інфекційних захворювань у сільськогосподарському виробництві.

72. Професійні захворювання і заходи щодо зниження їх рівня.

73. Виробничий травматизм, його причини і заходи щодо попередження.

74. Основи санітарно-гігієнічного забезпечення персоналу.

75. Визначення та ознаки надзвичайних ситуацій. Класифікація надзвичайних ситуацій.

76. Основні джерела і причини надзвичайних ситуацій техногенного походження.

77. Види аварій, їх основні риси та перебіг.

78. Сильнодіючі отруйні речовини; принципи і методи захисту від них.

79. Основні вражаючі фактори вибуху та їх дія на людину.

80. Причини та можливі наслідки аварій систем життєзабезпечення людини.

81. Стійкість об’єкту в надзвичайних ситуаціях.

82. Мета, організація і забезпечення системи цивільної оборони.

83. Основні принципи захисту населення в надзвичайних ситуаціях.

84. Колективні засоби захисту населення.

85. Завдання і забезпечення дозиметричного і хімічного контролю в умовах надзвичайних ситуацій.

86. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій та їх основні етапи.

87. Рятувальні роботи, їх зміст та сутність.

88. Остаточна ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій.

89. Загальна структура рятувальних та невідкладних робіт.

90. Контроль за станом безпеки життєдіяльності.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література:

1. Гайченко В. А., Коваль Г. М. Основи безпеки життєдіяльності людини. — К.: МАУП, 2004.

2. Гавриленко О. П. Основи екології та безпека життєдіяльності. — К.: Ніка-Центр, 2004.

3. Пістун І. П. Безпека життєдіяльності. — Суми, 2000.

 

Додаткова література:

4. Алкоголь і наркотики в Україні: 2000 рік / За ред. А. М. Вієвського.— К.: Наук.-метод. та клініко-реабілітац. центр з проблем хімічних залежностей МОЗ України.

5. Бедрій Я. Безпека життєдіяльності. — Львів: Афіша, 2000. — 275 с.

6. Джигерей В. С. Безпека життєдіяльності. — Львів: Афіша, 2000. — 256 с.

7. Єлисєєв А. Г. Охорона праці. — К., 1995.

8. Желібо Є. П. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. — К.: Каравела, 2001. — 320 с.

9. Законодавство України про охорону праці: В 3 т. — К., 1998.

10. Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища. — Чернівці: Зелена Буковина, 1997–2000. — Т. 1–6.

11. Корсак К. В., Плахотнік О. В. Основи екології. — К.: МАУП, 2000.

12. Лапін В. М. Безпека життєдіяльності людини. — Л.; К.: Львів. банк. коледж; Т-во “Знання”, 2001. — 186 с.

13. Малишко М. І. Основи екологічного права України. — К.: МАУП, 1998.

14. Проблеми техноприродних аварій і катастроф у зв’язку з розвитком геологічних процесів: Матеріали наук.-техн. конф. — К., 1997.

15. Проблеми пожежної безпеки в Україні: Матеріали Головного управління пожежної безпеки МВС України. — К., 2000.

16. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Плану взаємодії органів управління і сил, які залучаються до реагування на надзвичайні ситуації державного рівня на водних об’єктах” від 26 жовтня 2000 р. № 1612.

17. Постанова Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо поліпшення стану гігієни довкілля на 2000–2005 роки” від 13 жовтня 2000 р. № 1556.

18. Солдатовський О. І. Основи соціальної екології. — К.: МАУП, 1997.

19. Шевченко А. М., Яворівський О. П., Гончарук Г. О. Гігієна праці. — К.: Інфотекс, 2000.

20. Хижняк М. І., Нагорна А. М. Здоров’я людини та екологія. — К.: Здоров’я, 1995.

ЗМІСТ

 

Пояснювальна записка
Тематичний план дисципліни
Зміст дисципліни
Плани семінарських занять
Варіанти контрольних робіт
Питання для підготовки до заліку
Питання для підготовки до екзамену
Рекомендована література

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.150.57 (0.037 с.)