Україна в ХІХ – на початку ХХ ст.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Україна в ХІХ – на початку ХХ ст.План

1. Піднесення національних процесів в Україні, формування національної інтелігенції, характеристика національно-визвольного руху.

2. Національно-визвольний рух в Наддніпрянській Україні ХІХ ст.

а) культурницька діяльність інтелігенції Наддніпрянської України

б) опозиційність масонських лож

в) діяльність декабристів

г) Кирило-Мефодіївське товариство

д) громадівський рух

є) виникнення політичних організацій та партій

3. Культурне відродження в Західній Україні

4. Соціально-економічна модернізація України на початку ХХ ст.

5. Україна в революції 1905-1907 рр.

6. Україна в роки Першої світової війни.

Основна література

1. Бойко О.Д. Історія України. - К.: Вид. центр "Академія", 2001.

14. Борисенко В.Й. Курс української історії. К, 1996.

15. Історія України: Документи і матеріали. - К.: Вид. центр "Академія", 2002.

16. Політична історія України. - К: Вид центр "Академія". 2001.

17. Грицак Я. Нарис історії України – Формування модерної української нації ХІХ – ХХ століття. – К., 1996.

18. Гунчак Т. Україна: Перша половина ХХ ст. Нариси політичної історії. – К., 1993.

19. Касьянов Г. Українська інтелігенція на рубежі ХІХ – ХХ століть. Соціально-політичний портрет. – К., 1993.

20. Рибалка І.К. Історія України: Дорадянський період. – К., 1991.

21. Сарбей В.Т. Історія України ХІХ – ХХ ст. – К., 1994.

22. Присяжнюк Ю.П., Горенко Л.М. Ринкова еволюція аграрних відносин в Україні (друга пол. ХІХ ст. – 1905 р.) // Укр. – іст. Журнал. – 2000. – №5.

23. Шпорлюк Я. Українське національне відродження в контексті європейської історії кінця ХVІІІ – початку ХІХ століть // Слово. – 1991. – № 4

Додаткова література

8. Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. – М., 1968.

9. «Українське питання» в Російській імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.): В 3 ч. – К., 1999.

10. Шип Н.А. Интеллигенция на Украине (ХІХ в.): историко-социологический очерк. – К., 1991.

11. Калугін Ю. Декабристи в Україні. - К., 1971.

12. Катренко А. Початки нового етапу українського національною руху в XIX ст. // Пам'ять століть. - 1996. -№2.

13. Нариси з історії українського національного руху. - К., 1944

14. Сарбей В.Г. До поглядів М.Драгоманова на національне питання // УІЖ. - 1991. - № 9.

8 Світленко С., Народницгво в Україні: сучасний погляд на проблему // УІЖ - 1997. - №3, 4.

9. Сергієнко І. Я. Суспільно-політичний рух на Україні після повстання декабристів. - К., 1971.

10.Сергієнко Г.Я. Шевченко і Кирило-Мефодіівське товариство - К., 1983.

12. Дорошенко Д. Нарис історії України. – Т. 2. - С. 277-282.

Тема №7

Національно-визвольні змагання в Україні в 1917-1920 рр.

План

 

1. Лютнева революція в Росії та Україна.

2. Доба української Центральної ради. Відродження державності (березень 1917 – квітень 1918 рр.).

А) консолідація українських сил навколо Центральної Ради

Б) Центральна Рада і Тимчасовий уряд

В) Більшовицький переворот, проголошення УНР

Г)Проголошення радянської влади в Україні. Українсько-більшовицька війна

Д) Проголошення незалежності УНР

Є) Брестський договір, німецько-австрійська окупація України

Ж) Державний переворот, падіння Центральної Ради

3. Доба української держави гетьмана Павла Скоропадського. Утворення Західно-Української Народної Республіки (квітень-грудень 1918 р.).

4. Доба Директорії УНР (грудень 1918-1920 рр.). Злука УНР і ЗУНР.

 

Основна література

I. Бойко О.Д. Історія України. - К.: Вид. центр "Академія", 2001. С. 321-371.

2 Історія України: Документи і матеріали. - К.: Вид. центр "Академія", 2002. - С. 244-241.

3. Історія України. – Миколаїв, 1997. - С 170-186.

4. Історія України / За ред. В.А. Смолія. К., І997. - С. 177-261.

5. Політична історія України. К.: Вид. центр "Академія", 2001. - С. 151-205.

6. Субтельний О. Україна. Історія. - С. 296-331

7. Новітня історія України (1900-2000). – К., 1993.

Додаткова література

8. Верстюк В.Ф. Роль і місце Центральної Ради в модерній історії України // УІЖ. 1997. - № 5.

9. Верстюк В.Ф. Українська революція: доба Центральної Ради // УІЖ - 1995. - № 2, 5, 6.

10. Грабовський С, Ставрояні С. Шкляр Л. Нариси історії українського державотво­рення. - К , 1995 - С. 306-345.

11. Грушевський М. Новий період історії України. - К., 1992.

11. Гунчак Т. Україна: перша половина XX століття: Нариси політичної історії. - К, 1993. – С. 79-164, 254-273.

12 Нагаєвський І. Історія української держави XX століття. – К., 1994.

13. Павленко Ю., Храмов Ю. Українська державність у 1917-1919 рр. — К., 1995.

14.Пиріг Р.Я., Проданюк Ф.М. Павло Скоропадський: штрихи до політичного портрету // УІЖ. 1992. - № 2.

15. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української Конституції. -К., 1993.-С. 67-125.

16. Українська державність у XX столітті. – К., 1996.

Увага!

Для кращого засвоєння теми і чіткої логічної відповіді пропонується складання наступної таблиці:

 

 

 

№ п/п   Уряди Внутрішня політика Зовнішня політика
  Соціально-економічна   Національно-культурна   Відно­сини з центром   Четвер-ний союз     Антан­та     Радян­ська Росія     Поль­ща
Центр. Рада              
Гетьма­нат              
Дирек­торія              
Рад. Україна              
Уряд Денікіна              

 

Тема №8

 

Україна в 1921-1945 рр.

План

1. Радянська Україна в 20-30-ті рр.

А) соціально-економічні перетворення в Україні на основі непу

Б) Україна і утворення СРСР

В) Політика українізації

Г) Індустріалізація України

Д) Колективізація українського села, голодомор 1932-1933 рр.

Є) утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні. Масові репресії

 

2. Західна Україна в 20-30-ті рр.

А) Колонізація Західної України, українські землі під владою іноземних держав

Б) національно-визвольний рух українців

3. Україна і друга світова віна (1939-1945 рр.). Рух Опору.

Основна література

I. Бойко О.Д. Історія України. - К.: Вид. центр "Академія", 2001. С. 321-371.

2 Історія України: Документи і матеріали. - К.: Вид. центр "Академія", 2002. - С. 244-241.

12.Історія України. – Миколаїв, 1997. - С 170-186.

13.Історія України / За ред. В.А. Смолія. К., І997. - С. 177-261.

14.Політична історія України. К.: Вид. центр "Академія", 2001. - С. 151-205.

15.Субтельний О. Україна. Історія. - С. 296-331

16.Новітня історія України (1900-2000). – К., 1993.

Додаткова література

17.Верстюк В.Ф. Роль і місце Центральної Ради в модерній історії України // УІЖ. 1997. - № 5.

18.Верстюк В.Ф. Українська революція: доба Центральної Ради // УІЖ - 1995. - № 2, 5, 6.

19. Грабовський С, Ставрояні С. Шкляр Л. Нариси історії українського державотво­рення. - К , 1995 - С. 306-345.

20. Грушевський М. Новий період історії України. - К., 1992.

11. Гунчак Т. Україна: перша половина XX століття: Нариси політичної історії. - К, 1993. – С. 79-164, 254-273.

12 Нагаєвський І. Історія української держави XX століття. – К., 1994.

13. Павленко Ю., Храмов Ю. Українська державність у 1917-1919 рр. — К., 1995.

14.Пиріг Р.Я., Проданюк Ф.М. Павло Скоропадський: штрихи до політичного портрету // УІЖ. 1992. - № 2.

17. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української Конституції. -К., 1993.-С. 67-125.

18. Українська державність у XX столітті. – К., 1996.

19.Коваль М.В. Україна: 1939-1945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії. – К., 1995.

20.Коваль М.В. 1941-1945 рр. Україна // УІЖ. – 1991. – 6.

21. Косик В. Україна і Німеччина в Другій світовій війні. - Париж; Нью-Йорк, Львів, 1993.

22.Трофимович В. Україна в роки Другої світової війни (1939-1945). – Львів, 1995.

23.Трубайчук А. Друга світова війна Кортка історія. - К., 1995.

24. Трубайчук А. 1939 год: К истории советско-германского сговора. – К., 1994.

Тема №9

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.186.91 (0.009 с.)