ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (залік)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (залік)1. Поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності.

2. Аксіома про потенційну небезпеку діяльності людини.

3. Джерела небезпеки та їх класифікація.

4. Концепція ризику.

5. Управління ризиком.

6. Системи забезпечення життєдіяльності людини.

7. Характеристика системи “життєве середовище – людина”.

8. Структурно-функціональний стан організму людини.

9. Основні характеристики аналізаторів організму.

10. Роль органів чуття в забезпеченні безпеки.

11. Дія наркотиків, лікарських та інших речовин на організм людини.

12. Характеристика середовища життєдіяльності людини.

13. Значення флори та фауни в забезпеченні життєдіяльності людини.

14. Категорії факторів, що змушують людину ризикувати.

15. Психологічні причини свідомого порушення виконавцями вимог безпеки.

16. Загальна характеристика впливу людини на навколишнє середовище.

17. Основні джерела забруднення атмосфери.

18. Основні джерела забруднення водних ресурсів та ґрунтів.

19. Негативні наслідки нераціонального природокористування.

20. Основні причини деградації оточуючого середовища.

21. Причини та характер виникнення абіотичних природних небезпек.

22. Загальні заходи і засоби захисту від бактеріальних та вірусних захворювань.

23. Причини та характер техногенних небезпек.

24. Заходи безпеки при використанні горючих, легкозаймистих і вибухонебезпечних речовин та матеріалів.

25. Заходи захисту від небезпек, пов’язаних з електричним струмом.

26. Основні заходи та засоби захисту від джерел випромінювання.

27. Дія токсичних речовин на організм людини.

28. Основні заходи та засоби захисту від дії токсичних речовин.

29. Причини виникнення небезпек при експлуатації та утриманні житла.

30. Загальна характеристика комбінованих небезпек.

31. Особливі заходи безпеки при використанні в побуті газу, токсичних, пожежо­небезпечних речовин, електричного устаткування.

32. Вимоги щодо забезпечення санітарно-гігієнічного та епідемічного благополуччя населення.

33. Причини виникнення, загальна характеристика та класифікація надзвичайних ситуацій.

34. Ідентифікація типу ситуацій та оцінка рівня небезпеки.

35. Заходи для запобігання зсувам, пожежам та вибухам у житловому фонді.

36. Принципи та засоби захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій.

37. Дії адміністрації, персоналу та населення в умовах надзвичайних ситуацій.

38. Організація ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

39. Види уражень організму людини.

40. Послідовність дій під час надання першої долікарської допомоги.

41. Комплектація аптечки першої допомоги.

42. Підручні засоби для надання першої допомоги.

43. Основні законодавчі та нормативні акти з питань безпеки життєдіяльності.

44. Органи нагляду і контролю за дотриманням вимог безпеки підприємствами, організа­ціями та населенням.

45. Принципи та методи забезпечення безпеки життєдіяльності людини.

46. Нормативна та організаційно-методична основа системи управління безпекою життєдіяльності людини.

47. Контроль за станом безпеки життєдіяльності людини.

48. Організація навчання населення з питань безпеки життєдіяльності.

49. Пропаганда знань з питань створення та дотримання здорових і безпечних умов існування людини.

50. Організація і управління безпекою життєдіяльності.

Додаток

Приклад оформлення титульного аркушу

 

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

 

 

Кафедра менеджменту та економіки охорони здоров’я

 

 

РЕФЕРАТ

 

з навчальної дисципліни «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»

 

Студент-виконавець:

___________________________

(ПІП студента)

Курс _____ Група ______

 

Залікова книжка № ______

 

Перевірив:

 

____________________________

Оцінка, підпис викладача

«___» __________ 20__ р.

Черкаси, 20____ р.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.183.251 (0.005 с.)