Вимоги щодо оформлення рефератуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вимоги щодо оформлення рефератуМатеріал реферату повинен подаватись чітко, логічно і послідовно та має відповідати рекомендованій структурі:

- титульна сторінка

- зміст

- вступ

- теоретична частина

- висновки

- перелік використаної літератури

Реферат оформлюють належним чином. На титульному аркуші слід зазначити дисципліну, з якої виконана робота; кафедру, номер варіанту завдання; курс, групу, номер залікової книжки, прізвище та ініціали студента.

Робота виконується українською мовою без орфографічних і синтаксичних помилок та має бути написана від руки чітким, розбірливим почерком, без виправлень або надрукована на аркушах білого паперу формату А4 через 1,5 міжрядкових інтервали, використовуючи 14 розмір шрифту Times New Roman текстового редактору Word.

Обсяг роботи повинен становити 10-15 сторінок. Текст обмежуються берегами: зліва – 25 мм, справа – 10 мм, зверху та знизу по 20 мм. Сторінки нумеруються арабськими цифрами без знака «№». Абзацний відступ має бути однаковим по всьому тексту в межах 12-20 мм.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включається до загальної нумерації сторінок, але на ньому номер сторінки не ставиться. Наступні сторінки нумеруються у правому верхньому куті аркуша без крапки після цифри.

Вступ до роботи містить обґрунтування актуальності теми, чітко сформульовані визначення ключових питань, розкриває наукове та практичне значення проблеми.

В основній частині розглядаються та аналізуються передбачені питання, висвітлені в сучасній вітчизняній літературі.

У заключній частині в стислій формі формулюють висновки, отримані в результаті аналізу питань, викладених в основній частині роботи.

Список літератури повинен містити повну інформації про використане джерело у відповідності із загальноприйнятими вимогами.

Виконану роботу студент подає на перевірку за два тижні до початку екзаменаційної сесії. У разі негативної рецензії викладача вона повертається на доопрацювання. До здачі заліку з дисципліни студент допускається лише за умови обов’язкового виконання реферату та отримання за неї позитивної оцінки.

Зразок оформлення титульного аркуша реферату наведено у додатку.

 

Завдання для реферату

Варіант 1

1. Система забезпечення життєдіяльності людини.

2. Основні джерела забруднення атмосфери.

3. Заходи безпеки при використанні горючих, легкозаймистих і вибухонебезпечних речовин і матеріалів.

4. Дати визначення поняттям: безпека людини, вібрація, довкілля, інфразвук. Локальний, мутагени, повінь, психічний стан, радіонукліди, токсичні речовини.

Варіант 2

1. Роль органів почуття в забезпеченні безпеки. Основні характеристики аналізаторів організму.

2. Дія наркотиків, лікарських та інших речовин на організм людини.

3. Підручні засоби для надання першої допомоги.

4. Дати визначення поняттям: шум, травма, стрес, ризик, СНІД, переохолодження, небезпека, надзвичайна подія, поріг чутливості, мутація.

Варіант 3

1. Категорії факторів, що змушують людину ризикувати.

2. Негативні наслідки нераціонального природокористування.

3. Комплектація аптечки першої допомоги.

4. Дати визначення поняттям: кровотеча, зона небезпеки, закон, епідемія, еквівалентна доза, демографічний вибух, аналізатори, аварія, вакцина, потенціал фактору.

Варіант 4

1. Поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності.

2. Основні джерела забруднення водних ресурсів та ґрунтів.

3. Послідовність дій під час надання першої долікарської допомоги.

4. Дати визначення поняттям: аналіз дерева помилок, бактерія, безпека, біологічні ритми, вивих, війна, тероризм, експозиційна доза, катастрофа, ергономіка.

Варіант 5

1. Дія токсичних речовин на організм людини.

2. Контроль за станом безпеки життєдіяльності людини.

3. Небезпеки техногенного характеру.

4. Дати визначення поняттям: здоров’я, землетрус, канцерогенні речовини, електричний струм, іонізуюче випромінювання, конфлікт, наркотик, ноосфера,пандемія, опік.

Варіант 6

1. Організація і управління безпекою життєдіяльності.

2. Заходи захисту від небезпек, пов’язаних з електричним струмом.

3. Ідентифікація типу ситуацій та оцінка рівня небезпеки.

4. Дати визначення поняттям: патогенні мікроорганізми, перелом, побутове середовище, праця, радіопротектори, сель, стихійне лихо, увага, ураган, шкідливий фактор.

Варіант 7

1. Характеристика системи «Життєве середовище – людина».

2. Основні причини деградації оточуючого середовища.

3. Причини виникнення, загальна характеристика та класифікація надзвичайних ситуацій.

4. Дати визначення поняттям: фотонне іонізуюче випромінювання, цунамі, шок, долікарська допомога, травма, сенсибілізатори, туберкульоз, хімічна зброя, виправданий ризик, пожежа.

Варіант 8

1. Структурно-функціональний стан організму людини.

2. Основні заходи та засоби захисту від дії токсичних речовин.

3. Основні законодавчі та нормативні акти з питань безпеки життєдіяльності.

4. Дати визначення поняттям: металізація шкіри, клінічна смерть, електромагнітне поле, вірус, евакуація, аварія, стрес, ізотопи, природні надзвичайні ситуації.

Варіант 9

1. Характеристика концепції ризику.

2. Причини виникнення небезпек при експлуатації та утриманні житла.

3. Організація ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

4. Дати визначення поняттям: потенційна небезпека, небезпечний фактор, психофізіологічні фактори, орієнтуючі принципи безпеки, патогенні мікроорганізми, перелом, побутове середовище, праця, соціальні надзвичайні ситуації.

Варіант 10

1. Організація навчання населення з питань безпеки життєдіяльності.

2. Загальна характеристика комбінованих небезпек.

3. Основні засоби та засоби захисту від бактеріальних та вірусних захворювань.

4. Дати визначення поняттям: проявлена небезпека, гранично допустима концентрація, відкрите середовище, хімічні фактори, технічні принципи безпеки, еквівалентна доза, демографічний вибух, аналізатори, електромагнітні поля, клінічна смерть.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.183 (0.005 с.)