Заняття 6. Правові, нормативні та організаційні основи безпеки життєдіяльностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Заняття 6. Правові, нормативні та організаційні основи безпеки життєдіяльностіПитання для обговорення:

1. Основні законодавчі та нормативні акти з питань безпеки життєдіяльності.

2. Органи нагляду і контролю за дотриманням вимог безпеки підприємствами, організаціями та населенням.

3. Принципи та методи забезпечення безпеки життєдіяльності людини.

4. Нормативна та організаційно-методична основа системи управління безпекою життєдіяльності людини.

5. Контроль за станом безпеки життєдіяльності людини.

6. Організація навчання населення з питань безпеки життєдіяльності.

7. Пропаганда знань з питань створення та дотримання здорових і безпечних умов існування людини.

8. Організація і управління безпекою життєдіяльності.

Література: [1, 2, 6-8, 14-19, 27].

Тестові завдання:

1. Основним міжнародним законодавчим актом, на якому ґрунтується безпека життєдіяльності є:

а) Концепція ООН про сталий розвиток людства

б) Женевські конвенції

в) Конвенції про заборону та нерозповсюдження різних видів зброї масового знищення

г) Декларація прав людини

2. ЮНЕСКО – міжнародна організація, утворена з метою:

а) сприяння миру та міжнародній безпеці шляхом розвитку співробітництва між державами в області освіти, науки та культури

б) розвитку мирного використання атомної енергії

в) вирішення соціальних питань праці

г) вирішення питань охорони здоров'я

4. Основним законодавчим документом, що регламентує питання безпеки в Україні є:

а) Конституція

б) Закон про охорону праці

в) Закон про пожежну безпеку

г) Закон про цивільну оборону

Методичні вказівки

Класифікація основних законодавчих та нормативних актів з питань безпеки життєдіяльності. Висвітлення принципів та методів забезпечення безпеки життєдіяльності людини. Пересвідчення в тому, що студенти правильно розуміють нормативну та організаційно-методичну основу системи управління безпекою життєдіяльності людини. Формування знань про організацію і управління безпекою життєдіяльності. Освоєння методів та принципів контролю за станом безпеки життєдіяльності людини.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Базова література:

1. Джигерей В. С. Безпека життєдіяльності : навч. посібник – К. : Афіша, 2009. – 235 с.

2. Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / За ред. Є. П. Желібо. 4-е вид. – К. : Каравела, 2008. – 344 с.

Нормативно-правові акти, стандарти:

3. Конституція України.

4. Закон України «Про цивільну оборону в Україні» – 1993.

5. Закон України «Про захист населення і територій у надзвичайних ситуаціях технічного і природного походження» – 1989.

6. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»: Закон України Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41.

7. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» від 08.02.1995 // Відом. Верховної Ради України. – 1995. - № 12. – Ст. 81.

8. Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» від 08.06.2000 р. // Відом. Верховної Ради України. – 2000. – № 40. – Ст. 337.

9. Державний класифікатор надзвичайних ситуацій (ДК – 019 – 2001).

10. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями» № 368 від 24.03.2004 р. // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 12. Ст. 740.

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2000 р. № 1556 «Про заходи щодо поліпшення стану гігієни довкілля на 2000-2005 роки».

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2000 р. № 1612 «Про затвердження Плану взаємодії органів управління і сил, які залучаються до реагування на надзвичайні ситуації державного рівня на водних об’єктах».

13. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ – 97). – К., 1998.

Основна література:

14. Безпека життєдіяльності : навч. посібник / За ред. В. Г. Цонка. – К. : Знання, 2009. – 397 с.

15. Лапін В. М. Безпека життєдіяльності людини : навч. посібник. – Львів : ЛБІ НБУ; К. : Знання, 2008. – 188с.

16. Безпека людини у життєвому середовищі : навч. посібник / За ред.
В. І. Голінька. – Дніпропетровськ, 2007. – 171 с.

17. Основа безпеки життєдіяльності : навч. посіб. – Тернопіль : Астон,
2009. – 179 с.

18. Березуцький В. В. Безпека життєдіяльності людини: теорія та практика її забезпечення // Безпека життєдіяльності, 2007.-№ 4. – С. 6-7.

19. Джигирей В. С. Безпека життєдіяльності : підручник / В. С.Джигирей,
В. Ц. Жидецький. – 4-е вид. – Львів : Афіша, 2001. – 256 с.

20. Максимова Н. Ю. Безпека життєдіяльності: соціально-психологічні аспекти алкоголізму та наркоманії : навч. посібник. – К. : Либідь, 2006. – 328 с.

21. Пашкевич О. І. Безпека життєдіяльності : опорний конспект лекцій. Кредитно-модульна система організації навч. процесу. – Рівне, 2009. – 89 с.

22. Скобло Ю. С., Соколовська Т. Б., Мазоренко Д. І., Тіщенко Л. М., Троянов М. М. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. – К. : Кондор, 2006. – 422 с.

23. Чабан В. Й., Костюкевич А. І. Вплив факторів шкідливого виробництва на безпеку життєдіяльності // Національний університет водного господарства та природокористування. Вісник : Зб. наук. праць. Вип. 1(41). – Рівне : НУВГП, 2008. – С. 90.

24. Яким Р.С. Безпека життєдіяльності людини : навч. посіб. – Львів : Вид-во "Бескид Біт", 2005. – 304 с.

25. Ярошевська В. М. Безпека життєдіяльності : підручник. – 2-ге вид. –К. : Професіонал, 2006. – 560 с.

Додаткова література:

26. Заплатинський В. М. Безпека життєдіяльності. Опорний конспект лекцій : навч.-метод. видання. – К. : КДТЕУ, 1999. – 208 с.

27. Заплатинский В. М., Чорненька В. Д., Флеренсова К. М. Дисципліна «Безпека життєдіяльності» – основа спеціальних дисциплін з питань безпеки // Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства. Матеріали 1-ї міжнародної конф. – К. : Основа. – С. 95-101.

28. Кузнецов В. О., Мухін В. В., Буров О. Ю. та ін.. Концепція освіти з напрямку «Безпека життя і діяльності людини» // Інформаційний вісник «Вища освіта». – К. : Видавництво науково-методичного центру вищої освіти МОНУ, 2001. – № 6. – С. 6-17.

29. Лапін В. М. Дисципліна «безпека життєдіяльності» як фактор формування у студентів гуманістичного світогляду щодо безпеки людства // Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства : Матеріали 1-ої міжнародної конф. – К. : Основа. - С. 256 - 260.

30. Сидорчук Л.А. Методика навчання основ безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності. – 2004. - №9 – С. 35-39.

31. Рішення Національної Ради з питань безпечної життєдіяльності населення. Протокол № 1 // Безпека життєдіяльності. – К., 2004. – С. 11-13.

32. Ільєнко А. Г. Нові підходи до визначення напрямів покращення стану безпеки життєдіяльності в Україні // Безпека життєдіяльності. – 2006. –
№ 9. – С. 32-34.

33. Желибо Е. П., Чмырь А. И. Безопасность жизнедеятельности как учебная дисциплина // Матеріали II наук.-метод. конференції «Безпека життя і діяльності людини: освіта, наука, практика». – К. : НАУ, 2003. – С. 67-68.

34. Заплатинський В. М. Зміст освіти з БЖД // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту. – 2002. – № 1. –
С. 18-28.

35. Охрана и оптимизация окружающей среды / Под ред. Лаптева. – К. : Либідь, 1990. –256 с.

36. Желібо Є. П., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності: підручник. – К. : Каравела, 2007. – 288 с.

37. Кабінет Міністрів України http://www.rada.kiev.ua

38. Новини про поточні події у світі http://www.100/top.ru/news/

39. http://www. bs-portal.com.ua

 

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ (ІРС)

Індивідуальна робота студента з вивчення навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» передбачає такі види робіт:

1. Виконання індивідуальних завдань підвищеної складності для студентів, які бажають підвищити власний рейтинг.

2. Індивідуальне консультування викладачем студентів з тематики дисципліни.

Крім того, індивідуальна робота покликана організовувати процес навчання студентів, які навчаються за індивідуальним графіком. Допуск до складання заліку надається таким студентам, якщо вони надали викладачу виконані індивідуальні завдання, здали модульні контрольні роботи та виконали підсумкову контрольну роботу.

Вибір варіанту індивідуального завдання здійснюється студентом відповідно до наведеного переліку в пункті 5.1. завдання для індивідуальної роботи (теоретичне завдання у вигляді реферату). Студент самостійно на вибір обирає завдання, яке найповніше відповідає його навчально-виробничим інтересам та здібностям. Перевага надається завданню, при виконанні якого є можливість виявити максимум особистої творчості та ініціативи. Індивідуальна робота має бути змістовною та методологічно обґрунтованою, розкривати внутрішній зв’язок питань, які рекомендовані до опрацювання.

Літературу студент добирає самостійно на основі рекомендованого переліку, а також за каталогами та інформаційними бюлетенями. Користуватися слід літературою, що висвітлює проблематику дослідження як в загальнотеоретичному, так і в практичному аспекті.

 

 

Завдання для індивідуальної роботи

Завдання 1

1. Національна рада з питань безпеки життєдіяльності населення.

2. Небезпека. Ризик як оцінка небезпеки.

3. Пожежа як антропогенна катастрофа.

Методичні вказівки

1. Дайте характеристику Національної ради з питань безпеки життєдіяльності населення: склад, функції, повноваження та права [10].

2. Визначте поняття небезпеки, зазначте джерела небезпеки та їх класифікацію, потенційні джерела небезпеки трудової та іншої діяльності людини. Наведіть класифікацію небезпечних та шкідливих факторів. Дайте визначення ризику як фактора потенційної небезпеки, індивідуального і соціального ризику, концепції допустимого ризику, оцінки ступеня ризику та управління ризиком [1, 2, 3].

3. Зазначте причини виникнення пожеж, дайте характеристику процесу горіння, засоби гасіння пожежі і дії людини під час пожежі. Наведіть основні вимоги до забезпечення пожежної безпеки закону про пожежну безпеку [1, 10].

Завдання 2

1. Характеристика життєдіяльності людини в системі “людина – життєве середовище”.

2. Природні небезпеки.

3. Закон і положення про цивільну оборону в Україні.

Методичні вказівки

1. Дайте характеристику людського фактора в контексті проблеми безпеки життєдіяльності людини в системі “людина – життєве середовище” та здоров’я людини як медико-біологічної та соціальної категорії; необхідно дати характеристику аналізаторів, рухового апарату людини та нервової системи – природної системи захисту життєдіяльності організму людини від небезпеки; відмітити особливості діяльності людини-оператора, його працездатність та надійність [1, 2].

2. Потрібно дати характеристику природних стихійних лих, довкілля і методів забезпечення безпеки життєдіяльності людини за таких умов [1, 2, 11].

3. Коротко охарактеризуйте Закон і Положення про цивільну оборону України, права громадян на захист власного життя і здоров’я та функції держави як гаранта цього права [5].

Завдання 3

1. Фізіологічна надійність людини.

2. Техногенні небезпеки.

3. Рятувальні роботи в районах стихійних лих.

Методичні вказівки

1. Характеризуючи фізіологічну надійність людини, треба відмітити людський фактор у проблемі безпеки, дати визначення поняття аналізатора (механізму сприйняття інформації людиною) і характеристику аналізаторів, а також їх значення для безпеки життєдіяльності людини [1, 2].

2. Потрібно зазначити загальні закономірності виникнення техногенних небезпек, дати характеристику небезпек, пов’язаних із використанням транспортних та інших технічних засобів. Також охарактеризувати небезпеки, пов’язані з використанням горючих, легкозаймистих і вибухонебезпечних речовин та матеріалів, хімічних речовин. Небезпеки, пов’язані з експлуатацією та утриманням житла [1-5].

3. Необхідно навести сили і засоби для проведення рятувальних робіт, порядок проведення рятувальних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (землетрусів, повеней, масових пожеж та ін.) [5].

Завдання 4

1. Психологічна надійність людини з точки зору безпеки життєдіяльності.

2. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі.

3. Радіація і життєдіяльність людини.

Методичні вказівки

1. Необхідно вказати методи оцінки психологічних особливостей людини, охарактеризувати психодіагностичний метод і основні психологічні особливості людини з точки зору безпеки життєдіяльності [1, 2].

2. Потрібно охарактеризувати небезпечні фактори, причини та небажані наслідки, що пов’язані з урбанізацією середовища життєдіяльності людини, навести приклади випадків травматизму при використанні газу, токсичних, пожежо- та вибухонебезпечних речовин, електричного устаткування та ін. Зазначити вимоги щодо забезпечення санітарно-гігієнічного та епідемічного благополуччя населення [2, 3, 4].

3. Слід вказати джерела іонізуючих випромінювань, радіоактивного забруднення навколишнього середовища (на прикладі аварії на Чорнобильській АЕС), навести визначення та дози іонізуючого випромінювання, одиниці виміру радіації і норми радіаційної безпеки, а також вплив іонізуючого випромінювання на організм людини [1, 3, 11].

Завдання 5

1. Небезпечні та шкідливі фактори середовища мешкання людини.

2. Фактори зниження життєдіяльності.

3. Запобігання надзвичайним ситуаціям та організація дій для усунення їх негативних наслідків.

Методичні вказівки

1. Дати характеристику небезпечних та шкідливих факторів середовища мешкання людини, вказати принципи та заходи забезпечення життєдіяльності людини. Розглянути сучасні екологічні проблеми життя і здоров’я людини – зв’язок між здоров’ям людини та атмосферою, гідросферою, літосферою [1, 2].

2. Охарактеризувати фактори зниження життєдіяльності – конфлікти, наркотики, алкоголь, нікотин, втома і перевтома, біологічні ритми людини та їх вплив на здоров’я людини [1].

3. Визначити поняття “надзвичайна ситуація”, зазначити причини виникнення та особливості розвитку надзвичайних ситуацій, дати їх загальну характеристику та класифікацію, вимоги до систем сповіщення, зв’язку, медичного та санітарно-епідемічного нагляду. Діяльність Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та в справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи. Дії адміністрації, персоналу та населення на випадок аварій і надзвичайних ситуацій [1, 2, 5].

Завдання 6

1. Психофізіологічна діяльність людини з точки зору безпеки життєдіяльності.

2. Побутові фактори небезпеки.

3. Захист населення в надзвичайних ситуаціях.

Методичні вказівки

1. Визначити складові компоненти діяльності людини, охарактеризувати її фізичну, розумову діяльність, а також фізіологічні критерії здоров’я та її вплив на безпеку життєдіяльності [1].

2. Характеризуючи побутові фактори небезпеки, потрібно розглянути небезпеку отру­єння людини препаратами побутової хімії, медикаментозними препаратами, чадним газом, отрутохімікатами і небезпеку контактів людини з отруйними тваринами та рослинами [2, 3].

3. Необхідно розглянути принципи, заходи та засоби захисту населення в надзви­чайних ситуаціях, умови сповіщення населення про загрозу виникнення надзвичайної ситу­ації, засоби індивідуального захисту, методи захисту продуктів харчування в умовах радіо­активного забруднення, організацію евакуації населення з небезпечних районів [2, 3, 5].

Завдання 7

1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності.

2. Хімічні та біологічні фактори безпеки.

3. Евакуація населення з небезпечних районів.

Методичні вказівки

1. Необхідно навести основні поняття та визначення безпеки життєдіяльності людини, аксіому про потенційну небезпеку діяльності людини, об’єкти та цілі безпеки життє­діяльності в системі “життєве середовище – людина” різного рівня, дати класифікацію небез­пек, визначення та вимірювання ступеня ризику і методологію дослідження ризику [1, 2].

2. Дати загальну характеристику отруйних речовин, небезпечних, шкідливих хімічних та біологічних речовин для людини, а також розглянути їх вплив на організм людини [2, 3].

3. Необхідно вказати порядок організації евакуації населення з небезпечних районів під час аварій на атомних електростанціях та хімічнонебезпечних об’єктах [2, 5].

Завдання 8

1. Правові основи безпеки життєдіяльності.

2. Основи технічної безпеки.

3. Безпека життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях.

Методичні вказівки

1. Необхідно коротко охарактеризувати законодавство України про охорону здоров’я, охорону праці, охорону навколишнього середовища, цивільну оборону, забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення, пожежну безпеку [2, 5, 10].

2. Вказати вимоги безпеки до обладнання на стадіях проектування, виготовлення, постачання та експлуатації, принципи захисту людей від дії небезпечних факторів і дати оцінку ергономічності машин [1, 3].

3. Розглядаючи питання безпеки життєдіяльності людини в надзвичайних ситуаціях, необхідно визначити поняття «надзвичайна ситуація», її причини і привести класифікацію, вказати наслідки аварії на АЕС з викидом радіоактивних речовин та їх дію на організм людини, а також дати характеристику надзвичайних ситуацій, які спричинені аваріями з викидом хімічно та біологічно небезпечних речовин [2, 5].

 

Завдання 9

1. Електробезпека населення.

2. Шляхи підвищення безпеки життєдіяльності людини.

3. Безпека життєдіяльності людини під час аварії на АЕС з викидом радіоактивних речовин.

Методичні вказівки

1. Необхідно розглянути дію електричного струму на людину і заходи безпеки при користуванні електроустаткуванням [1, 3].

2. Охарактеризувати основні шляхи підвищення життєдіяльності людини – оздоровчу фізичну культуру, медико-біологічні засоби, психологічні засоби відновлення працездатності, профвідбір і профорієнтацію [1].

3. Розглядаючи питання безпеки життєдіяльності людини під час аварії на АЕС з викидом радіоактивних речовин, потрібно дати основні визначення відмінності аварій на АЕС від ядерних вибухів, охарактеризувати катастрофу на Чорнобильській АЕС і дати порівняльну оцінку впливу на людину природних та технологічних випромінювань [1, 2, 3].

Завдання 10

1. Вплив діяльності людини на навколишнє середовище.

2. Безпека життєдіяльності у повсякденних умовах виробництва.

3. Надання першої долікарської допомоги потерпілому.

Методичні вказівки

1. Потрібно дати загальну характеристику впливу діяльності людини на планетарні та космічні ресурси, забруднення атмосфери, гідросфери, літосфери, охарактеризувати вторинні явища: смог, кислотні дощі, зменшення родючості ґрунтів, пилові бурі, зсуви та ін. [1, 11].

2. Необхідно охарактеризувати фізіологічний плив факторів існування на життєдіяльність людини, вплив електричного струму, метеорологічних факторів, шуму, освітлення [2, 3].

3. Розглядаючи питання про надання першої долікарської допомоги потерпілому, необхідно охарактеризувати види уражень організму: ураження електричним струмом, опіки, отруєння, удушення, теплові удари, механічні ушкодження, струс мозку, утоплення, клінічну смерть і описати послідовність дій у разі надання першої допомоги потерпілому в кожному випадку [2, 3].

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

Реферат з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» складається з чотирьох контрольних запитань. Виконується у вигляді викладу теоретичного матеріалу (питання) за запропонованою тематикою та вимог, зазначених у пунктах 6.1. та 6.2. Варіант визначається за останньою цифрою номера залікової книжки.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.130.97 (0.017 с.)