Модуль 1. Загальні положення.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Модуль 1. Загальні положення.Зміст

1. Вступ

2. Анотація

3. Тематичний план дисципліни

4. Зміст програми за темами

5. Плани практичних та семінарських занять, нормативні акти та рекомендована література

6. Ресурси Інтернет

Вступ

Трудове право України - одна з найважливіших, провідних, об'ємних і складних галузей права.

Законодавство про працю, що регулює одну з найважливіших галузей суспільних відносин праці на підприємствах, в установах і ор­ганізаціях усіх форм власності, визначає правові засади і гарантії здій­снення громадянами України права на вибір праці і реалізацію своїх розумових і фізичних здібностей до праці.

Обсяг досліджуваних питань досить великий. Трудове законо­давство нараховує значну кількість нормативних актів. Однак у право­вому регулюванні праці існує ще безліч актуальних проблем, що вима­гають їх вирішення. Основне завдання студентів - вміти орієнтуватися в нормативних актах, знати найбільш вузлові норми, виробляти прак­тичні навички в їх застосуванні до конкретної ситуації.

Вивченню основних положень трудового права, засвоєнню вико­ристовуваних у ньому понять і термінів сприяє ознайомленню з навча­льною монографічною літературою, статтями з наукових журналів.

Вивчення курсу "Трудове право" відбувається через лекції, прак­тичні заняття, індивідуальну самосгійну роботу, написання курсових і дипломних робіт, підготовку та складання заліків та іспитів.

Засвоєння теоретичного матеріалу необхідно здійснювати шля­хом конспектування лекцій, літератури, читання нормативних актів. Конспектування літератури не повинне супроводжуватися механічним переписуванням, а ознайомлення з нормативними актами доцільно об'єднати з вивченням наукових джерел.

Приступаючи до вивчення окремих тем тру­дового права, студенти повинні знати, що в підручниках теоретичний матеріал викладається не в однаковій послідовності, оскільки деякі ав­тори мають різні точки зору на систему трудового права.

Розкриваючи теоретичні питання, студенти повинні прагнути до чіткого викладу досліджуваних проблем, відзначаючи розходження в трактуванні окремих положень, доводячи можливість самостійно про­вести порівняльний аналіз відомих суджень. Посилання на відповідні нормативні акти при аналізі окремих правових норм повинні бути чіткі і конкретні з зазначенням статей, пунктів і підпунктів.

При вивченні всіх тем рекомендується використовувати навча­льну літературу Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник.-Харків: Консул.- 2002; Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник / За ред. Н Б.Болотіної, - Київ: Знання.- 2005; Бабаскін А.Ю., Баранюк Ю.В., Дріжчана С.В. й ін.. Трудове право України: Підручник / За загал. ред. Н.М.Хуторян.-К.:Видавництво А.С.К.-2004; Пилипенко П.Д., Бурак В.Я., Козак З.Я. та ін.: Навч. посібник / За загал. ред. П.Д.Пилипенка.-К.: Видавничий дім „Ін Юре”.-2003.


Анотація

Мета: формування системи теоретичних знань і практичних навичок і вмінь у галузі трудового права, законодавчих і інших нормативно–правових актів, які стосуються безпосередньо трудових і тісно з ними пов’язаних відносин.

 

Завдання: Вивчення теорії трудового права, набуття вмінь аналізу практики застосування норм трудового законодавства, правового регулювання захисту прав громадян, роботодавців, професійних спілок та інших суб'єктів безпосередньо трудових і тісно з ними пов'язаних відносин.

 

Предмет: правове регулювання безпосередньо трудових і тісно з ними пов'язаних відносин у суспільстві.

 

Зміст дисципліни розкривається у темах, які об’єднуються у чотирьох модулях:

 

Модуль 1. Загальні положення.

1.Предмет, метод, функції, принципи й система трудового права.

Модуль 2. Договори про працю

6.Колективні договори й угоди.

7.Трудовий договір.

 

Модуль 3. Умови праці

8.Робочий час і час відпочинку.

9.Оплата праці.

10.Охорона праці.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

„ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ”

Тема Денне відділення
Кількість годин
Лекції Практич.заняття СРС
БЛОК 1
Вхідний контроль - -
МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.Предмет, метод, функції, принципи і система трудового права
2.Джерела трудового права. Міжнародно-правове регулювання праці
3.Суб’єкти трудового права
4.Правовідносини в сфері трудового права
5.Забезпечення зайнятості і працевлаштування
Підсумкова контрольна робота за модулем 1 - -
МОДУЛЬ 2. ДОГОВОРИ ПРО ПРАЦЮ
6.Колективні договори і угоди
7.Трудовий договір
Підсумкова контрольна робота за модулем 2 - -
БЛОК 2
Вхідний контроль - -
МОДУЛЬ 3. УМОВИ ПРАЦІ
8.Робочий час і час відпочинку
9.Оплата праці
10.Охорона праці
Підсумкова контрольна робота за модулем 3 - -
МОДУЛЬ 4. ТРУДО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ТРУДОВІ СПОРИ
11.Дисципліна праці
12.Матеріальна відповідальність сторін трудового договору
13.Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю, про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
14.Індивідуальні і колективні трудові спори
Підсумкова контрольна робота за модулем 4 - -
Всього
           

 

 


Тема 7. Трудовий договір

Поняття і значення трудового договору, його відмінність від су­міжних цивільно-правових договорів, пов'язаних з працею (підряду, доручення, авторського та ін.). Сторони трудового договору.

Зміст трудового договору. Умови трудового договору, передба­чені у законодавстві. Умови, що встановлюються за згодою сторін. Не­обхідні і додаткові умови трудового договору.

Строк і форма трудового договору. Контракт як особлива форма трудового договору і сфера його застосування. Загальний порядок укладення трудового договору. Обмеження при прийнятті на роботу. Умови про встановлення випробування, його строк і основна мета. Трудова книжка працівника.

Види трудових договорів. Особливості окремих видів трудових договорів: трудовий договір про роботу за сумісництвом; трудовий до­говір за суміщенням професій (посад); трудовий договір державного службовця та ін.

Поняття і види зміни умов трудового договору. Переведення на іншу роботу, їх види. Переміщення на інше робоче місце, його відмін­ність від переведення. Зміна істотних умов праці в зв'язку зі зміною в організації виробництва та праці. Відсторонення працівника від роботи, його поняття і випадки.

Підстави припинення трудового договору, їх класифікація. Розі­рвання трудового договору з ініціативи працівника та з урахуванням волі його сторін. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Додаткові підстави для припинення трудового договору деяких категорій працівників. Припинення трудо­вого договору з ініціативи третіх осіб. Порядок розірвання трудового договору. Оформлення звільнення. Вихідна допомога. Правові наслідки незаконного звільнення.

 

Модуль 3. Умови праці

Тема 9. Оплата праці

Поняття заробітної плати та її функції. Структура заробітної пла­ти: основна заробітна плата, додаткова заробітна плата, інші заохочу­вальні і компенсаційні виплати. Методи правового регулювання оплати праці. Мінімальна заробітна плата.

Норми праці і порядок їх встановлення. Тарифна система оплати праці та її елементи.

Системи оплати праці.

Гарантійні виплати і гарантійні доплати. Компенсаційні виплати. Оплата праці у разі відхилення від нормальних умов праці.

Порядок виплати заробітної плати та її захист. Індексація заробі­тної плати. Компенсація втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням строків її виплати. Обчислення середньої заробітної пла­ти. Відрахування із заробітної плати.

 

Тема 10. Охорона праці

 

Поняття охорони праці, її правове регулювання. Державна полі­тика в сфері охорони праці, її основні принципи. Законодавство Украї­ни про охорону праці. Право працівника на охорону праці та його га­рантії.

Державне управління охороною праці. Міжгалузеві і галузеві нормативні акти про охорону праці. Організація охорони праці на підпри­ємстві. Організаційно-правові форми забезпечення охорони праці.

Особливості регулювання охорони праці різних категорій громадян. Правила особливої охорони праці жінок, молоді і осіб зі зни­женою працездатністю. Спеціальні правила охорони праці на важких, небезпечних і шкідливих роботах.

Соціальне страхування від нещасно­го випадку і професійного захворювання, його значення в забезпеченні охорони життя і здоров'я працівників. Нагляд і контроль за охороною праці, відповідальність за її по­рушення.

 

Модуль 4. Трудо-правова відповідальність й трудові спори

Тема 11. Дисципліна праці

 

Поняття, значення, зміст дисципліни праці. Методи забезпечення дисципліни праці.

Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку. Пра­вила внутрішнього трудового розпорядку. Заохочення за успіхи в роботі. Поняття, види заохочень і порядок їх застосування.

Дисциплінарна відповідальність працівників та її види. Дисцип­лінарні стягнення і порядок їх застосування.

Загальна характеристика норм спеціального призначення, що регулюють внутрішній трудовий розпорядок, які враховують специфіку окремих галузей господарства, а також особливості праці певних категорій працівників (галузевих правил внутрішнього трудового розпорядку, статутів про дисципліну, положень про дисципліну окремих категорій працівників).

Заходи громадського впливу, що застосовуються в разі порушен­ня трудової дисципліни.

План практичного заняття

1. Поняття трудового права, та його роль і місце в системі права України.

2. Предмет трудового права.

3. Метод, функції та принципи трудового права.

4. Система трудового права.

 

Завдання:

Складіть схеми

а) Система трудового права України;

б) Особливості методу трудового права;

в) Види принципів трудового права України;

г) Система основних принципів трудового права України.

Нормативно-правові акти

Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

Кодекс законів про працю України. - Харків: Одіссей.- 2006.

Література

Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідношення трудового і цивільного права // Право України. - 2000. - № 7. - С. 49.

Пересунько В. Класифікація юридичних гарантій трудових прав грома­дян // Право України. - 2000. - № 2.

Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права: Монографія. – Л.: Вид. Центр Львівського нац. ун-ту імені Івана Франка, 1999.

Процевский А.И. Метод правового регулирования трудовых отношений. М. -1972.

Процевский А.И. Предмет советского трудового права. М. -1979.

Солодовник Л. Роль юридичних фактів у динаміці правовідносин трудо­вого права // Право України. - 2000. - № 7. - С. 13.

Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект. Монографія. – О.: Юрид. літ, 2001. – 328с.

Щербина В. Нове визначення функцій трудового права // Підприємництво, господарство і право.-2006.-№ 6.-С.36-39.

Ярошенко О. Щодо дискримінації в реалізації права на працю // Право України. - 2000. - № 7. - С. 53.

Тема 2. Джерела трудового права. Міжнародне-правове регулю­вання праці

План практичного заняття

1. Поняття джерел трудового права, їх класифікація.

2. Загальна характеристика джерел трудового права.

3. Загальне і спеціальне законодавство про працю.

4. Постанови Пленуму Верховного Суду України і їхнє керівне значен­ня при застосуванні норм трудового права.

5. Поняття міжнародно-правового регулювання праці і його суб'єктів.

6. Поняття і класифікація суб'єктів трудового права.

7. Правовий статус суб'єкта трудового права, його види і зміст.

8. Характеристика суб єктів трудового права.

 

Завдання :

Складіть схеми:

а) Види джерел трудового права за характером їхнього прийняття;

б) Ієрархія нормативних актів трудового права з юридичної чинності;

в) Нормативні акти трудового права, прийняті органами держави.

 

3. Співвіднесіть поняття системи трудового законодавства і системи трудового права.

4. Проаналізуйте систему КЗпП України, охарактеризуйте його дію по колу осіб, у часі і просторі.

5. Виберіть із змісту Кодексу законів про працю по три приклади імпе­ративних і диспозитивних норм.

6. Визначте співвідношення між загальними і спеціальними нормами законодавства про працю.

7. Назвіть загальні і спеціальні норми про працю:

а) Про основні принципи соціального захисту ветеранів праці й інших громадян літнього віку в Україні. Закон України від 16.12.1993 р. № 3721-XII.

б) Про зайнятість населення. Закон України від 1.03.1991 р. № 803-Х11.

в) Про охорону праці. Закон України від 24.03.1995 р.

г) Про доплати і компенсації особам, що працюють у зоні відчуження і зоні обов'язкового відселення після повного відселенім жителів. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.1998 р.

д) Кодекс законів про працю України.

е) Про державну службу. Закон України від 16.12.1993 р.

Підготуйте реферат до однієї з наступних тем:

а) Іноземні громадяни як суб'єкти трудового права України;

б) Основні права профспілок у сфері праці і їхні гарантії;

в) Представницькі функції профспілок;

г) Захисна функція профспілок.

 

Задача 1.

Громадянин Росії Кротов звернувся на підприємство з проханням прийняти його на посаду інженера. Йому було відмовлено у зв’язку з тим, що він є громадянином Росіїї.

Чи є правомірною відмова? Визначте правовий статус Кротова.

Задача 2.

У районний виконавчий комітет було надано засновницькі документи про створення підприємства. В числі засновників значилася профспілка підприємців.

Чи може бути зареєстрованим таке підприємство? Чи може профспілка займатися підприємницькою діяльністю?

 

Нормативно-правові акти

Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

Загальна декларація прав людини: резолюція 217-А (ПІ) Генеральної Асамблеї від 10 грудня 1948 року // Міжнародні акти про права людини: 36. документів. - М.: Вид. група Норма-Інфра. - 1998.

Міжнародне законодавство про охорону праці. (Міжнародний кодекс праці). –Конвенції та рекомендації Міжнародної Організації Праці.-К.:1997.

Кодекс законів про працю України. - Харків: Одіссей.- 2006.

Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991 року // Відо­мості Верховної Ради України. — 1991. - № 14. - Ст. 170.

Про колективні договори і угоди: Закон України від 1 липня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 36. - Ст. 361.

Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 52. - Ст. 490.

Про основи соціального захисту інвалідів в Україні: Закон України від 21 березня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 21. - Ст. 252.

Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності: указ Президента України від 10 червня 1997 року № 503/97 // Урядовий кур’єр.-1997.-14 червня.

Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пле­нуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 року № 9 // Постано­ви Пленуму Верховного Суду України в кримінальних та цивільних справах. - К., 1995. - С.373; Вісник Верховного Суду України. - 1998. -№3.

Справа про тлумачення терміна „законодавство”: рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Київської міської ради профспілок щодо офіційного тлумачення частини 3 ст. 21 КЗпП України // Офіційний вісник України.-1998.-№ 32.-С.59.

Кодекс законів про працю України. - Харків: Одіссей.- 2006.

Про підприємства в Україні: Закон України від 27 березня 1991 року № 887 XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991.-№ 24. -Ст.272.

Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфлік­тів): Закон України від 3 березня 1998 року № 137/98 ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1998 - № 34.

Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 10 вересня 1999 року № 1045 -X1V // Відомості Верховної Ради України. -1999.- № 45. -Ст.397.

Про трудові колективи та підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями: Закон України від 17 червня 1983 року № 9500 – Х // КЗпП України з постатейними систематизованими матеріаліми.-К.-2001.-С.690.

Про об’єднання громадян : Закон України від 16 червня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. -1992.- № 34. -Ст. 504.

Про організації роботодавців: Закон України від 24 травня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. -2001.- № 32. -Ст.171.

Про правовий статус іноземців Закон України від 4 лютого 1994 року // Відомості Верховної Ради України. -1994.- № 23. -Ст.161.

Про біженців: Закон України від 21 червня 2001 року № 2557-Ш // Відомості Верховної Ради України. -2001.- № 47. -Ст.250.

Про розвиток соціального діалогу в Україні: указ Президента України від 29 грудня 2005 року № 1871/2005 // Офіційний вісник України.-2005.-№ 52.-Ст. 3271.

Література

Гусов К.Н., Курілін М.Н. Міжнародно-правове регулювання праці (у конвенціях і рекомендаціях МОП). - М.- 1992.

Киселев И.Я. Зарубежное трудовое право: Учебник для вузов. - М.: Изд. группа Норма-инфра.- 1998.

Кондратьев Р.И. Локальные нормы трудового права и материальное стимулирование. Львов.-1973.

Кондратьев Р.И. Сочетание централизованного и локального правового регулирования трудовых отношений. Львов.- 1977.

Смолярчук В.И. Источники cоветcкого законодательства о труде. К. -1998.

Чернобай А. Становлення та розвиток законодавства України про захист персональних даних працівника // Підприємництво, господарство і право.-2005.-№ 8.-С.40-43.

Шевчук С. Про обов'язковість рішень Верховного Суду України в кон­тексті доктрини судового прецеденту // Право України. - 2000. - №2.

Дараганова Н. Авіаційний персонал цивільної авіації: поняття та склад // Підприємництво, господарство і право.-2006.-№ 5.-С.170-173.

Дей М. Реалізація трудових прав працівниками-мігрантами в Україні: деякі проблеми // Право України. – 2006.- №8. – С.48-51.

Заржицький О., Козаков О. До питання про визнання особи непрацездатною // Право України. – 2006. – С.97-99.

Кожушко С. Обов’язки працівників щодо дотримання дисципліни праці у проекті Трудового кодексу України // Підприємництво, господарство і право.-2005.-№ 5.-С.52-54.

Костюк В. Трудова правосуб’єктність як основна правова властивість суб’єктів трудового права // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - №8.- С.35-39.

Цепин А.П., Пятаков А.В. Трудовое право и трудовой коллектив. - М.: На­ука.- 1986.

 

План практичного заняття

1. Поняття і система правовідносин у трудовому праві.

2. Відмінність трудових правовідносин від суміжних правовідносин: цивільного, адміністративного, соціального забезпечення.

3. Поняття зайнятості населення, її форми.

4. Законодавство про зайнятість населення. Міжнародно-правові акти про зайнятість.

5. Поняття, форми і правове регулювання працевлаштування громадян в Україні.

6. Державна служба зайнятості, її права, обов'язки і відносини з робо­тодавцями і громадянами.

7. Державні гарантії в сфері зайнятості. Особливі гарантії особам, що втратили роботу.

8. Поняття безробітного і його правовий статус.

 

Завдання:

 

Задача 1.

Начальник виробничого об’єднання Кротов запросив двох теслярів для виконання робіт з ремонту дверей та вікон на першому поверсі адміністративної будівлі. За його усним розпорядженням вони розпочали роботу, попередньо оформивши заяви про прийняття на роботу. Після завершення ремонту теслярі звернулися в бухгалтерію об'єднання з приводу виплати грошей за виконану ними роботу. Головний бухгалтер відмовився здійснювати оплату, посилаючись на відсутність наказу керівника про прийняття теслярів на роботу. Теслярі вирішили звернутися до суду з позовною заявою про стягнення зарплати за виконану ними роботу.

Аналізуючи юридичні факти, що породжують трудові відносини, визначте можливість виникнення вказаних правовідносин із теслярами.

Враховуючи правовий статус працівника, зокрема, право на оплату праці, визначте правомірність вимог теслярів.

Чи виникли трудові відносини у данному випадку?

Задача 3.

З декоратором Сергієнко був укладений договір про оформлення інтер'єра офісу видовищного підприємства за винагороду. Через два тижні після цього під час оформлення декорацій Сергієнко був травмований і перестав з'являтися на підприємстві. Після одужання він попросив адміністрацію розслідувати нещасний випадок, що відбувся з ним, і скласти акт про нещасний випадок на виробництві. Не погодившись з вимогами Сергієнко, директор підприємства звернувся до юрисконсульта за консультацією.

Визначте які правовідносини виникли між підприємством і Сергієнко.

Яким договором оформлюються зазначені відносини?

Чи підлягають задоволенню вимоги Сергієнка?

Задача2.

15-річний Петро Павленко, отримавши згоду батьків на працевлаштування, звернувся до центру зайнятості з проханням допомогти отримати роботу. Йому було запропоновано пройти професійну підготовку. Але Павленко відмовився і вимагав надати йому статус безробітного.

Чи правомірні вимоги Павленка?

Задача 3.

В службу зайнятості звернувся пенсіонер Шевченко з проханням знайти йому необхідну роботу. Однак йому було відмовлено у зв’язку з тим, що він не відносится до незайнятого населення.

Чи правомірно було відмовлено Шевченко?

Задача 4.

Безробітний Павленко був направлений службою зайнятості на громадські роботи, від яких він відмовився. Через це службою зайнятості було знижено розмір допомоги по безробіттю.

Чи може понижуватись допомога по безробіттю? Правомірні дії служби зайнятості?

 

Нормативно-правові акти

Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

Загальна декларація прав людини: резолюція 217-А (ПІ) Генеральної Асамблеї від 10 грудня 1948 року // Міжнародні акти про права людини: 36. документів. - М.: Вид. група Норма-Інфра. – М.- 1998.

Кодекс законів про працю України. - Харків: Одіссей.- 2006.

Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991 року № 803- XII // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 14.-Ст.170.

Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфлік­тів): Закон України від 3 березня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. - 1998 - № 34.-Ст.227.

Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15 вересня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. - № 45. -Ст. 397.

Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23 вересня 1999 року № 1105-ХІУ // Відомості Верховної Ради України. - 1999. – М. - 46-47. -Ст.403.

Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: наказ Міністерства праці та соціальної політики від 13 квітня 2005 року № 113 // Офіційний вісник України.-2005.-№ 18. Ст.966.

Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 2 березня 2000 року № 1533-Ш // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 22. – Ст. 171.

Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв'язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 18 вересня 1999 року // Відомості Верховної Ради.-1999.-№ 46 - 47.Ст.403.

Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9 липня 2003 року № 1058-IV // Урядовий кур'єр - 1993.- 9 жовтня. - С.4.

Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

Загальна декларація прав людини: резолюція 217-А (ПІ) Генеральної Асамблеї від 10 грудня 1948 року // Міжнародні акти про права людини: 36. документів. - М.: Вид. група Норма-Інфра. - М, 1998.

Кодекс законів про працю України. - Харків: Одіссей.- 2006.

Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991 року № 803- XII // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 14.-Ст.170.

Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем із наданням дотації роботодавцю: Закон України від 24 листопада № 2150-IV // Урядовий кур'єр. -2004.- № 224.

Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 2 березня 2000 року № 1533-Ш // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 22. – Ст. 171.

Про вдосконалення державного регулювання у сфері зайнятості та ринку праці в Україні: указ Президента України від 11 липня 2005 року № 1073/2005 // Офіційний Вісник України. – 2005. - № 28. – Ст. 1614.

Положення про державну службу зайнятості: постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 1991 року № 47 // ЗП УРСР. - 1991. - № 6.- 1993. - № 10.

Положення про порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних, виплати допомоги з безробіття, а також умови подання матеріальної допомоги в період професійної підготовки та перепідготовки: постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 року № 578 // Офіційний вісник України. – 1998. - № 17. – Ст. 635.

Про затвердження форм звітності та інструкції щодо їх заповнення: наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 19 грудня 2005 року № 420 // Праця і закон.-2006.-№ 1-2.

Про затвердження зразка персональної картки про відвідування особою центру зайнятості та додатку до неї: наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 19 листопада 2001 року № 498 // Поточний архів Міністерства праці та соціальної політики України за 2001 рік.

Положення про порядок надання Фондом загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття послуг з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації: наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 13 лютого 2001 року № 53/59 // Офіційний вісник України. – 2001. - № 16. – Ст. 705.

Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності: наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 20 листопада 2000 року № 307 // Офіційний Вісник України. – 2000. - № 51. – Ст. 2237.

Порядок надання матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного: наказ Міністерства праці та соціальної політики від 20 листопада 2000 року № 308. // Офіційний Вісник України. – 2000. - № 51. – Ст. 2238.

Порядок надання матеріальної допомоги по безробіттю, одноразової матеріальної допомоги безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні, допомоги на поховання у разі смерті безробітного та особи, яка перебувала на його утримання: наказ Міністерства праці і соціальної політики від 20 листопада 2000 року № 309 // Офіційний Вісник України. – 2000. - № 51. – Ст. 2239.

Порядок надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних: наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 10 січня 2001 року № 1 // Офіційний вісник України. – 2001. - № 5. – Ст.195

Положення про порядок організації і проведення оплачуваних громадських робіт: постанова Кабінету Міністрів України від 27 квіт­ня 1998 року № 578 // Інформаційний бюлетень Міністерства праці і соціальної політики України. - 1998. - № 7.

Положення про порядок організації сезонних робіт: постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 року № 578 // Офіційний вісник України.-1998.-№ 17. Ст.635.

Деякі питання загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття: постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2006 року № 357 // Офіційний вісник України.-2006.-№ 12. Ст.815.

Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації інвалідами права на трудову зайнятість: Закон України від 23 лютого 2006 року № 3483-IV // Офіційний вісник України.-2006.-№ 11. Ст.701.

Література

Барабаш А. К вопросу о некоторых особенностях трудового правоотношения // Государство и право. - 2000. - № 12. - С. 5.

Ерьоменко В.В. Підстави виникнення трудових правовідносин. - Автореферат канд. юрид. наук. – Харків.- 1998.

Іншин М. Сучасний стан та напрямки удосконалення службово-трудових відносин у сфері державної служби України // Право України. – 2006. - № 6. – С.85-88.

Солодовник Л. Юридичні факти - підстави виникнення трудових пра­вовідносин. // Право України. - 2000. - № 1.

Солодовник Л. Роль юридичних фактів у динаміці правовідносин тру­дового права // Право України. - 2000. - № 7.

Злупко С.М., Радецький Й.І. Людський потенціал, зайнятість населення і соціальний захист населення: Навч. Посіб. –Л.: Вид. Центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 192с.

 

План практичного заняття

1. Поняття, роль і значення колективного договору, соціально-партнерських угод, їх сторони.

2. Порядок укладання колективного договору.

3. Структура і зміст колективного договору.

4. Відповідальність за порушення законодавства про колективні дого­вори й угоди, за порушення зобов'язань сторін.

 

Завдання:

Задача 1.

При укладенні на фабриці іграшок колективного договору власник запропонував включити положення, яке забороняло б працівникам фабрики працювати за сумісництвом на підприємствах, що випускають конкурентну продукцію. Під час обговорення проекту колективного договору на загальних зборах трудовий колектив висунув свої заперечення з цього приводу.

Враховуючи правовий статус робітника, зокрема, право на вільний вибір трудової діяльності, дайте правову оцінку запропонованої власником пропозиції на предмет відповідності нормам чинного законодавства про працю.

Задача 2.

У процесі обговорення проекту колективного договору, що був підготовлений робочою комісією, в яку входили представники двох первинних профспілкових організацій підприємства, виникли розбіжності.

Представники однієї профспілкової організації відмовились від підписання вказаного проекту у зв'язку з тим, що в ньому не були враховані їх пропозиції. Вони виступили з вимогою щодо проведення окремих переговорів представників роботодавця з ними.

Враховуючи правовий статус виборного органу первинної профспілкової організації, визначте порядок вирішення розбіжностей, які виникають під час укладення колективного договору.

Розкрийте порядок укладення колективного договору.

 

Задача 3.

У відповідності з колективним договором шахтоуправління взяло на себе зобов'язання щодо забезпечення працівників безкоштовним паливом. Коли робітник Акулов звернувся з проханням про надання йому палива, керівник підприємства відмовив йому в цьому. Відмова була аргументована тим, що Аку­лов не приймав участі в процедурі прийняття колективного договору, бо приступив до роботи вже після його підписання.

Акулов звернувся за консультацією до юрисконсульта шахтоуправління.

У відповідності з чинним законодавством про працю проаналізуйте ситуацію, що склалася, та дайте юридичну консультацію.

Розкрийте зміст колективного договору у відповідності із Законом України "Про колективні договори та угоди".

Задача 4.

У зв'язку із закінченням дії строку колективного договору, директор підприємства доручив профспілковому комітетові розробити проект нового колективного договору. При обговоренні проекту між директором та профспілковим комітетом виникли розбіжності щодо питань оплати праці. Директор підприємства відмовився включити у проект нового колективного договору ряд положень про оплату праці, передбачених галузевою угодою.

Проаналізуйте юридичні факти на предмет відповідності законодавству про працю дій роботодавця при виникненні розбіжностей щодо проекту колективного договору.

Укажіть відмінність колективного договору від галузевої угоди.

 

Нормативно-правові акти

Кодекс законів про працю України. - Харків: Одіссей.- 2006.

Про колективні договори й угоди: Закон України від 1 липня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 36.

Про застосування принципів права при організації й проведенні колективних переговорів: конвенція МОП № 98 від 18 липня 1951 року // Конвенції та рекомендації МОП. -Женева.-1983.

Про сприяння колективним переговорам: конвенція МОП № 154 від 1981 року // Конвенції та рекомендації МОП. -Женева.-1983.

Щодо обов’язковості укладення колективного договору і відповідальності за їх відсутність: лист Міністерства праці та соціальної політики від 3 жовтня 2005 року № 7825/0/14-05-015-15 // Вісник законодавства України-2005.-№ 49.

Про затвердження Положення про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів: постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року № 225 // ЗП України.-1994.-№ 8.-Ст.193.

Про розвиток соціального діалогу в Україні: указ Президента України від 29 грудня 2005 року № 1871/2005 // Офіційний Вісник України. – 2005. - № 52. – Ст. 3271.

Література

Гончарова Г., Жернаков В., Сфера укладання колективного договору // Право України. - 2000. - № 8.

Каретник О. Колективний договір у виробничих кооперативах // Підприємництво, господарство і право.-2006.-№ 7.-С.160-163.

Заржицький А. Соціальне партнерство в соціально-трудових відносинах // Право України. - 2000. -№11.

Лях Г.И. Коллективный договор на предприятии. Минск.- 1981г.

Чанишева Г. Теоретичні проблеми правового регулювання колективних трудових відносин у сучасних умовах // Право України. - 2000. - № 8.

Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект: Монографія. – О.: Юрид. літ .- 2001. –С.126-147.

 

Тема 7. Трудовий договір

 

Заняття 1.План практичного заняття

1. Поняття і сторони трудового договору.

2. Зміст трудового договору.

3. Порядок укладання трудового договору.

4. Переміщення на інше робоче місце, його відмінність від переве­дення.

5. Зміна істотних умов праці, її зв'язок із змінами в організації виробництва і праці.

6. Відсторонення від роботи, поняття і випадки застосування.

 

Завдання:

Задача 1.

При оформленні на роботу Кравченко як головного інженера директор підприємства зажадав від нього наступні документи: трудову книжку, паспорт, диплом про освіту, довідку про стан здоров'я, довідку з місця проживання й характеристику з попереднього місця роботи. 20 липня за усним наказом директора Кравченко приступив до роботи. Наказ про його прийом на роботу був виданий 1 серпня, відповідно і заробітна плата була нарахована з моменту видання зазначеного наказу.

Визначите правомірність витребування всіх зазначених документів при прийомі на роботу Кравченко?

3 якого моменту в даній ситуації виникли трудові правовідносини?Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.249.17 (0.046 с.)