Тема 14. Індивідуальні та колективні трудові спориМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 14. Індивідуальні та колективні трудові спориЗаняття 1.План практичного заняття

1. Поняття трудових спорів, їх види і причини виникнення.

2. Система органів з розгляду трудових спорів.

3. Підвідомчість трудових спорів.

 

Завдання:

Складіть схему „Види трудових спорів”

 

Задача 1.

В день звільнення слюсаря Саєнко належні йому грошові суми не були виплачені через відсутність грошових коштів на розрахунковому рахунку через вину підприємства. Розрахунок із Саєнко був проведений через місяць після звільнення. Саєнко звернувся до суду у зв'язку із затримкою розрахунку при його звільненні.

Інтереси відповідача у суді представляв юрисконсульт підприємства.

Проаналізуйте всі юридичні факти у ситуації, що склалася, із позицій юрисконсульта.

Який існує порядок розгляду трудового спору, який виник? Яке рішення повинен винести суд?

Задача 2.

Біленко був прийнятий на посаду інженера Київського заводу напівпровідникових приладів з строком випробування 2 місяці.

До закінчення цього строку директор заводу Старков звільнив йо­го з роботи на підставі ст. 28 КЗпП України як такого, що не витримав випробування.

Вважаючи своє звільнення неправомірним, Біленко звернувся до Старкова з позовом про поновлення на роботі і в суд за місцем прожи­вання Старкова.

Суддя відмовив Біленко у прийнятті позовної заяви, посилаючись на те, що відповідачем повинен бути не Старков, а завод.

Хто має бути відповідачем за позовом Біленко? Як вирішити пи­тання про підвідомчість спору?

Заняття 2.План практичного заняття

1. Організація і компетенція КТС.

2. Порядок і строки розгляду трудових спорів у КТС.

3. Розгляд індивідуальних трудових спорів судом.

Завдання:

Задача 1.

Не погодившись з розміром нарахованої допомоги по тимчасовій непрацездатності, Махонін звернувся з позовною заявою до районного суду.

Суддя відмовив Махоніну в прийнятті заяви, пославшись на те, що трудові спори попередньо повинні розглядатись комісією по тру­дових спорах, до якої Махонін не звертався.

Чи правильно суддя відмовив у прийнятті позовної заяви від Ма-хоніна? Який існує порядок вирішення індивідуальних спорів?

Задача 2.

До районного суду звернулася група робітників про стягнення на їх користь оплати за надурочну роботу, яку вони викону­вали для ліквідації наслідків аварії на підприємстві. Для підтверджен­ня своїх вимог робітники подали копію рішення комісії по трудових спорах, згідно якого на користь робітників стягнуті належні суми. Але головний бухгалтер не виконав рішення комісії.

Як у даному випадку повинен діяти суддя? Задача 2.

У зв’язку з порушенням органами прокуратури справи про розкрадання касиром Авер’янової грошових цінностей, що належать підприємству, керівником був розірваний з нею трудовий договір за п.8 ст.40 КЗпП України (за здійснення розкрадання майна власника). Вважаючи звільнення незаконним, Авер’янова звернулася до суду з позовом про поновлення її на попередньому місці роботи.

Розкрийте порядок розгляду індивідуального трудового спору судом.

Задача 3.

У зв’язку з порушенням органами прокуратури справи про розкрадання касиром Авер’янової грошових цінностей, що належать підприємству, керівником був розірваний з нею трудовий договір за п.8 ст.40 КЗпП України (за здійснення розкрадання майна власника). Вважаючи звільнення незаконним, Авер’янова звернулася до суду з позовом про поновлення її на попередньому місці роботи.

Розкрийте порядок розгляду індивідуального трудового спору судом.

Заняття 3.План практичного заняття

1. Поняття і види колективних трудових спорів.

2. Порядок вирішення колективних трудових спорів.

3. Право на страйк: його реалізація.

Завдання:

Складіть схему « Порядок організації та проведення страйку»

Складіть схему «Порядок визнання страйку незаконним»

 

Нормативно-правові акти

Кодекс законів про працю України. - Харків: Одіссей.- 2006.

Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфлік­тів): Закон України від 3 березня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. - 1998 - № 34.

Про затвердження Інструкції про порядок визначення послідовності розгляду і вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): наказ Національної служби посередництва і примирення від 9 листопада 2005 року № 124 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України.-2006.-№ 2.

Положення про національну службу посередництва і примирення: Указ Президента України від 17 листопада 1998 року №1258/98 // Праця і зарплата - 1998 -№23 (159).

Положення про примирну комісію: наказ Національної служби посередництва і примирення від 4 травня 1999 року № 36 // Зб. законодавчих та нормативно-правових актів.-К.:Основа.-2000.-С.644-648.

Положення про трудовий арбітраж: наказ Національної служби посередництва і примирення від 4 травня 1999 року № 37 // Зб. законодавчих та нормативно-правових актів.-К.:Основа.-2000.-С.648-652.

Положення про посередника: наказ Національної служби посередництва і примирення від 11 листопада 1999 року № 104 // Зб. законодавчих та нормативно-правових актів.-К.:Основа.-2000.-С.652-658.

Положення про арбітра: наказ Національної служби посередництва і примирення від 11 листопада 1999 року № 105 // Зб. законодавчих та нормативно-правових актів.-К.:Основа.-2000.-С.658-663.

Література

Бурак В.Я. Правове регулювання вирішення трудових спорів в Україні. Львів.2000.

Кондрат’єв Р.І. Колективні трудові спори (конфлікти) і страйки: порядок вирішення спорів. Львів, 1989.

Константінова Н. Поняття заходів захисту у трудовому праві // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - № 4. – С.45-48.

Константінова Н. Заходи захисту трудових прав працівників і роботодавців // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - №12. – С.62-64.

Лавренчук Й. Процесуальні забезпечення трудових справ в Украї­ні // Право України – 2001.- № 1.

Токунова В.Н. Трудовые споры и порядок их разрешения. – М.: Юристъ. -1996.

Швець Н. Поняття та форми трудових конфліктів // Підприємництво, господарство і право.-2006.-№ 6.-С.40-43.

Яресько А. Поліпшення механізму розгляду індивідуальних трудових спорів // Право України – 2000.-№ 10.

Ресурси Інтернет

 

1. Міністерство праці та соціальної політики

(http://www.mlsp.kiev.ua);

2. Державний комітет з нагляду за дотриманням законодавтсва про працю (http://www.dnop.kiev.ua);

3. Українсько-європейський консультаційний центр з питань законодавства (http://www.ueplac.kiev.ua);

4. Інститут порівняльного права

(http://www.comparativelaw.kiev.ua)

 

1. Складіть схеми:

а) Система трудового права України;

б) Особливості методу трудового права;

в) Види принципів трудового права України;

г) Система основних принципів трудового права України.

2. Складіть схеми:

а) Види джерел трудового права за характером їхнього прийняття;

б) Ієрархія нормативних актів трудового права з юридичної чинності;

в) Нормативні акти трудового права, прийняті органами держави.

 

3. Співвіднесіть поняття системи трудового законодавства і системи трудового права.

4. Проаналізуйте систему КЗпП України, охарактеризуйте його дію по колу осіб, у часі і просторі.

5. Виберіть із змісту Кодексу законів про працю по три приклади імпе­ративних і диспозитивних норм.

6. Визначте співвідношення між загальними і спеціальними нормами законодавства про працю.

7. Назвіть загальні і спеціальні норми про працю:

а) Про основні принципи соціального захисту ветеранів праці й інших громадян літнього віку в Україні. Закон України від 16.12.1993 р. № 3721-XII.

б) Про зайнятість населення. Закон України від 1.03.1991 р. № 803-Х11.

в) Про охорону праці. Закон України від 24.03.1995 р.

г) Про доплати і компенсації особам, що працюють у зоні відчуження і зоні обов'язкового відселення після повного відселенім жителів. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.1998 р.

д) Кодекс законів про працю України.

е) Про державну службу. Закон України від 16.12.1993 р.

Підготуйте реферат до однієї з наступних тем:

а) Іноземні громадяни як суб'єкти трудового права України;

б) Основні права профспілок у сфері праці і їхні гарантії;

в) Представницькі функції профспілок;

г) Захисна функція профспілок.

 

ФОРМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З КУРСУ „ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ”

Самостійна робота студентів виконується в академічних групах (4-5 студентів) на чолі з координаторами і здійснюється за трьома формами:

1)підготовка аналітичної записки;

3)виконання комплексного контрольного завдання;

2)участь в діловій грі.

Аналітична записка – форма самостійної студентської роботи, завданнями якої є розвиток здібностей та вмінь у студента щодо поглибленого вивчення законодавства, проектів нормативно-правових актів, спеціальної юридичної літератури та матеріалів практики; логічного, аргументованого викладення положень, що аналізуються; формування власних думок, висновків за результатами дослідження.

Комплексне контрольне завдання – форма самостійної студентської роботи, спрямована на формування здібностей та вмінь студента щодо аналітичного мислення з використанням візуального методу пізнання та складання проектів юридичних документів.

Ділова гра - форма самостійної студентської роботи, за допомогою якої студенти здобувають професійні навички та вміння, що необхідні при здійсненні ними практичної діяльності в юридичній сфері у майбутньому, а, саме, вміння „читати” юридичні документи, складати їх проекти, приймати колективні рішення й нести відповідальність за конкретні практичні дії в умовно - критичній, виробничій ситуації й ін.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.186.91 (0.01 с.)