Список методичної літератури, нормативних матеріалівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Список методичної літератури, нормативних матеріалів 

1. Чанишева Г.І. Трудове право України: Навчальний посібник: Практикум / Чанишева Г.І., Додіна Т.М., Щукін О.С. та ін. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Х.: Одисей, 2011. – 288с.

2. Трудове право України: Академічний курс / За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Істина, 2010. – 536с.

3. Гончарова Г.С. Трудове право України у запитаннях та відповідях: навчально -довідковий посібник / Гончарова Г.С., Жернаков В.В., Прилипко Г.С. – Х.: Одисей, 2010. – 663с.

4. Бойко М.Д. Трудове право України: Навчальний посібник для ВНЗ / М.Д. Бойко. – К. : Атика, 2010. – 316 с.

5. Дмитренко Ю. П. Трудове право України : підручник / Ю. П. Дмитренко. – К. : Юринком Інтер, 2009. – 624 с.

6. Болотіна Н.Б.: Трудове право України: Підручник. – 5-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 860 с.

7. Галиця О. Новації проекту трудового кодексу України з питань укладання трудового договору. – режим доступу: http://justinian.com.ua/article.php?id=3645

8. Новели проекту Трудового кодексу України. – режим доступу: http://gryphoninvest.com.ua/Noveli-proektu-Trudovogo-kodeksu.html

9. Тігіпко: Україні вкрай необхідне прийняття нового Трудового кодексу пакету законів про детінізацію доходів. – режим доступу: http://www.rbc.ua/ukr/newsline/show/tigipko-ukraine-krayne-neobhodimo-prinyatie-novogo-trudovogo-02072011074100

10. Ротань В.Г., Зуб І.В., Стичинський Б.С. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – 8-ме вид., доп. і перероб. – К.: А.С.К., 2007. – 944 с.

11. Венедиктов В.С., Мельник К.Ю. Основи трудового права України: Навч. Посіб. – Х.: Консум, 2005. -170 с.

12. Трудове право УкраЇни: Академічний курс : Підручник для студ. юрид. спец.вищ.навч.закл. / П.Д.Пилипенко; В.Я.Бурак, З.Я.Козак та ін.; За ред. П.Д.Пилипенка. – К. : Концерн «Видавничий Дім»Ін Юре.», 2004. – 536 с.

13. Венедиктов В.С.Трудовое право Украины. – Х.: Консум, 2004. -304 с.

14. Коллективный договор. Методическое пособие. / Под ред. Хроменко Л.Н., Юровского Б.С. – Харьков: Консул, 1997.

15. Барабаш А. Деякі властивості трудових правовідносин //Право України. – 1997. - № 8.

16. Баранюк Ю. особливості змісту трудових контрактів // Право України. – 1998. - № 9.

17. Болотіна Н.Б. Трудовий договір за законодавством України. Навчальний посібник. – К.: Вид. Паливода А.В., 2002.

18. Венедиктова В. Регулювання ненормованого робочого часу в умовах ринкової економіки //Право України. – 1999. - № 7.

19. Зубковський В. Компенсація за невикористану відпустку //Право України. – 1999. - № 2.

20. Квин Е. Сущность заработной платы и особенности ее проявления в Украине // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1999. - № 1.

21. Колот А. Теоретико-методологічні аспекти класифікації й змісту функцій заробітної плати //Україна: аспекти праці. – 2000. – № 6.

22. Козлова Т.А. Материальная ответственность работника //Трудовое право. – 2003. - № 7.

23. Козлова Т.А. Материальная ответственность работодателя //Трудовое право. – 2003. - № 7.

24. Лігум Ю,Куликов Г. Удосконалення державного регулювання оплати праці //Україна: аспекти праці. – 2001. - № 2.

25. Товстенько О., Ломанов І. Мінімальна заробітна плата: функціональна роль і методологічні основи її застосування //Праця і зарплата. – 1997. - № 23.

26. Плаксин В. Відшкодування моральної шкоди по трудовому праву //Право України. – 1995. – № 2.

27. Хуторян Н.М. Правове регулювання дисципліни праці в новому Кодексі України про працю //Удосконалення трудового законодавства в умовах ринку /Відп. Ред. Н.М.Хуторян. – К.: Ін Юре, 1999.

28. Хуторян Н.М. Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин. – К.: Ін-т держави і права ім.. В.М.Корецького НАН України, 2002.

29. Шамшина І. Організаційно-правові питання юридичної відповідальності працівників у сфері охорони праці // Право України. – 2001. - № 9.

30. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Юрінком, 1996. – Ст.45.

31. Коментар до Конституції України. Інститут законодавства Верховної Ради України. – 2-е вид., випр. і допов. – К. – 1998. – 412 с.

32. Кодекс законів про працю України: Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 22 серпня 2011 р. – К., 2011. – 112 с.

33. Про внесення змін до статті 121 Кодексу законів про працю України від 19.04.2011. – режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3231-17

34. Законодавство України про працю. – К. : Істина, 2010. – 349 с.

35. Кодекс законов о труде Украины : Научно-практический комментарий. Издание третье, дополненное и переработанное. – Х. : ООО «Одиссей», 2003. – 864 с.

36. Закон України “Про зайнятість населення” від 1 березня 1991 р. // ВВРУ. - 1991. - № 14; 1992. - № 12; 1993. - № 2.

37. Закон України “Про колективні договори і угоди” від 1 липня 1993 р. // ВВРУ. - 1993. - № 36; 1997. - № 6, 11.

38. Закон України “Про оплату праці” від 24 березня 1995 р. // ВВРУ. - 1995. - № 17.

39. Закон України “Про охорону праці” від 14 жовтня 1992 р. // ВВРУ. - 1992. - № 49.

40. Закон України “Про пенсійне забезпечення” від 5 листопада 1991 р. // ВВРУ. - 1992. - № 3, 32; 1993. - № 29.

41. Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” від 3 березня 1998 р. // Голос України. - 1998. - 31 березня.

42. Закон України „Про державну службу” від 16 грудня 1993 р.

43. Закон України „Про відпустки” від 15 листопада 1996 р.

44. Закон України „Про індексацію грошових доходів населення” від 6 лютого 2003 р. (зі змін.)

45. Закон України „Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” від 5 жовтня 2000 р.

46. Закон України “ Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: від 15 вересня 1999р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України.- 1999.- № 45.- Ст.397.

47. Закон України „Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати” від 19 жовтня 2000 р.

48. Закон України „Про оплату праці” від 24 березня 1995 р.

49. Закон України „Про статус суддів” від 15 грудня 1992 р.

50. 41.Закон України „Про кваліфікаційну комісію, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України” від 2 лютого 1994 р.

51. Закон України „Про адвокатуру” від 19 грудня 1992 р.

52. Закон України „Про Вищу раду юстиції” від 15 січня 1998 р.

53. Закон України „Про державні нагороди” від 16 березня 2000 р.

54. Закон України „Про прожитковий мінімум” від 15 липня 1999 р.

55. Закон України „Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 8 лютого 1995 р.

56. Закон України „Про пожежну безпеку” 17 грудня 1993 р.

57. Закон України „Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення” від 24 лютого 1994 р.

58. Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23 вересня 1999р.

59. Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організації роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2004-2005 р. //Урядовий кур’єр . – 2004, 19 травня.

60. Порядок організації та проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності: Затв. Постан. КМУ від 4 квітня 1994р. № 221.

61. Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій: Постанова КМУ від 3 квітня 1993 р. № 245.

62. Про трудові книжки працівників: Постанова КМУ від 27 квітня 1993 р. № 301.

63. Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності:Постанова КМУ від 2 серпня 1995 р. № 597.

64. Про упорядкування застосування контрактної форми трудового договору: Постанова КМУ від 19 березня 1994 р. № 170.

65. Положення про порядок проведення атестації державних службовців: Затв. Постановою КМУ від 28 грудня 2000р. № 1922.

66. Порядок, тривалість і умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих учбових закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості: Затв. Пост. КМУ від 28 червня 1997р. № 634.

67. Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток. Постанова КМУ від 19 січня 1998р.

68. Про концепцію дальшого реформування оплати праці в Україні: Указ Президента від 25 грудня 2000 р.

69. Про основні напрями політики щодо грошових доходів населення України: Указ Президента 7 серпня 1999р.

70. Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва: Постанова КМУ від 28 червня 1997 р. № 695.

71. Про обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням: Постанова КМУ від 26 вересня 2001 р. № 1266.

72. Про практику застосування судами законодавства про оплату праці: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 грудня 1999 р. № 13.

73. Положення про почесні звання України: Затв. Указом Президента України від 29 червня 2001 р.

74. Про відомчі заохочувальні відзнаки: Указ Президента України від 18 листопада 1996 р.

75. Про затвердження Переліку робіт, при виконанні яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, умови її застосування і Типового договору про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність: Наказ Міністерства праці України від 12 травня 1996 р. № 43.

76. Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної педприємтсвам, установам, організаціям їх працівниками: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29 грудня 1992 р. № 14.

77. Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 р. № 203.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.187.177 (0.008 с.)