Семінар 6. Політичні партії і організації в Україні в кінці Х1Х – на поч. ХХ ст. ( 2 год.).Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Семінар 6. Політичні партії і організації в Україні в кінці Х1Х – на поч. ХХ ст. ( 2 год.).П л а н

1. Політизація українського національного руху в Західній Україні наприкінці Х1Х ст. Утворення українських політичних партій.

2. Особливості суспільно-політичного і національного руху в Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

3. Виникнення українських політичних партій в підросійській Україні, їх класифікація, програми, лідери.

4. Загальноросійські політичні партії на Україні: класифікація, чисельність, програми.

 

Л і т е р а т у р а

1. Багатопартійна українська держава на початку ХХ ст. Програмні документи перших українських партій. – К., 1992.

2. Болдирєв О.В. Перша спроба організації української політичної партії ∕ ∕ УІЖ. – 1995. - №4.

3. Лавров Ю.П. Виникнення і діяльність українських політичних партій (кінець Х1Х – початок ХХ ст.) ∕ ∕ Історія України. – 1999. - №№21-24.

4. Касьянов Г. Український соціалізм: люди, партії, ідеї (початок ХХ сторіччя) ∕ ∕ Політологічні читання. – 1992. - №2.

5. Катренко А. Українські молодіжні гуртки і організації 80-90-х років Х1Х ст. ∕ ∕ Історія України. – 2000. - №23-24.

6. Курас І.Ф., Турченко Ф.Г., Геращенко Т.С. М.Міхновський: постать на тлі епохи ∕ ∕ УІЖ. – 1992. - №№ 9-11.

7. Манифесты политических сил. В кн.: Первый штурм. – М., 1990.

8. Самостійна Україна. Зб. Програм українських політичних партій початку ХХ століття. – Тернопіль, 1991.

9. Старинець О.Г. Виникнення організацій конституційно-демократичної партії (партії народної свободи) в Україні (жовтень 1905 – лютий 1906 рр.) ∕ ∕ УІЖ. – 1995. - № 6.

10. Телешун С.О. Національне питання в програмах українських політичних партій в кінці Х1Х – на початку ХХ ст. – К., 1996.

11. Українські політичні партії кінця Х1Х – початку ХХ ст. – К., 1993.

 

Семінар 7. Державне відродження України (1917-1920 рр.) (2 год.).

П л а н

1. Соціально-політичні альтернативи в Україні у 1917р. Утворення Центральної Ради.

Проголошення УНР.

2. Українська Держава Павла Скоропадського: чи мала перспекти­ви гетьманщина в Україні?

3. Відродження УНР. У чому причини усунення Директорії від влади?

4. Перемога національно-демократичної революції в Східній Гали­чині. ЗУНР.

5. Внутрішня і зовнішня політика Раднаркому УСРР.

 

Л і т е р а т у р а

1. Верстюк В.Ф. Українська Центральна Рада: Навчальний посібник. – К., 1997.

2. Винниченко Відродження нації. Ч. І-ІІІ. Київ-Відень, 1920.

3. Грушевський М.С. па порозі нової України.-К.:і991.

4. Конституційні акти України 1917-1920 рр. Маловідомі Конституції України. -К. :І992.

5. Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919-1928). – К., 1996.

6. Кульчицький С.В. Центральна Рада. Утворення УНР// УІЖ. - 1992.-№5,6.

7. Кульчицький С.В. Українська Держава часів гетьманщини //УІЖ. - 1992.-№ 7-8.

8. Литвин М.Р., Науменко Н.С. Історія ЗУНР. – Львів, 1995.

9. Пиріг Р.Я., ІІроданюк Ф.М. Павло Скоропадський: штрихи до політичного портрету //УІЖ. -1992.-№ 9.

 

Семінар 8.Радянська модернізація України та її наслідки (2 год.).

П л а н

1. Сутність та особливості індустріалізації в Україні.

2. Здійснення колективізації в УСРР. Голодомор 1932-1933 рр.

3. Суспільно-політичне життя. Особливості сталінського тоталітарного режиму в Україні.

4. Культурні перетворення в УСРР-УРСР у 30-ті рр.

 

Л і т е р а т у р а

1. Безотосний М.Г. Опір сталінізму в Україні (1920-1930-ті рр.) //УІЖ. – 1993. - № 2-3.

2. Безотосний М.Г. Україна в добу сталінщини. Історія опору. – К., 2002.

3. Білас І.Г. Репресивно-каральна система в Україні, 1917-1953: суспільно-політичний та політико-правовий аналіз: У 2 кн. – К., 1995.

4. Білокінь С.І. Масовий терор як засіб державного правління в СРСР (1917-1941 рр.): Джерелознавче дослідження. – К., 1999.

5. Бугай М.Ф. Депортації населення України в 30-50-ті роки // УІЖ. – 1990. - № 10.

6. Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки. – К., 2003.

7. Голодомор 1932-1933 років в Україні: документи і матеріали. – К., 2007.

9. Голодомори в Україні: Одеська область (1921-1923, 1932-1933, 1946-1947). Дослідження,

спогади, документи. – Одеса, 2007.

10. З порога смерті...Письменники України – жертви сталінських репресій. – К., 1991.

11. Костюк Г. Сталінізм в Україні: Генеза і наслідки (Дослідження і спостереження сучасника). – К., 1995.

12. Конквест Р. Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор. – К., 1993.

13. Костюк Г. Сталінізм в Україні: Генеза і наслідки (Дослідження і спостереження сучасника). – К., 1995.

14. Культурний процес на Україні в 20-30-ті роки. Дискусія //УІЖ. – 1998. - № 10.

15. Кульчицький С.В. Голод 1932-33 років в Україні як геноцид. – К., 2005.

16. Марочко В. Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929-1941). – К., 2003.

17. Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Зведений том. – К., 2008.

18. Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Одеська область. – 2008.

19. Одеський мартиролог: дані про репресованих Одеси і Одеської області за роки радянської влади. У 2-х томах. Т.1. – Одеса, 1997; Т.2. – Одеса, 1999.

20 .Онопрієнко В.І. Репресована наука України. – К., 1990.

21. Онопрієнко В.І. Історія української науки Х1Х-ХХ століть: Навчальний посібник. - К., 1998.

22. Пащенко В.О. Держава і православ’я в Україні, 20-30-ті роки. – К., 1993.

23. Петров В. Діячі української культури – жертви більшовицького терору(1920-1940). – К., 1992.

24. Шаповал Ю.І. Людина і система (Штрихи до портрета тоталітарної доби в Україні.- К., 1994.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.183 (0.009 с.)