Семінар 4. Українська козацька держава (2 год.).Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Семінар 4. Українська козацька держава (2 год.).П л а н

1. Як формувалися територія, органи влади української держави в ході визвольної війни?

2. Порівняйте, як зрозуміли Переяславські угоди Б.Хмельницький із старшиною і московський цар з боярами.

3. Чи можна Віленську /1656р./, Андрусівську /1667р./ угоди та "Вічний мир" між Росією і Польщею вважати зрадою Москви свого українського союзника? Обґрунтуйте відповідь.

4. Чи могла існувати українська держава у складі Російської імперії? Розкрийте основні етапи нищення української державності царизмом.

5. Коли і чому Катерина П ліквідувала Запорізьку Січ?

 

Л і т е р а т у р а

1. Бачинський А. Д.. Січ Задунайська. 1775-1828. -Одеса, 1994.

2. Бушин М.І. На вітрилах державності: Особливості становлення та розквіту української державності в добу Національної революції середини ХУП століття: політичний та соціально-економічний аспекти. – Черкаси, 2004.

3. Володарі гетьманської булави: Історичні портрети / Ред. В.А. Смолій. - К., 1995.

4. Горобець В, Присмерк Гетьманщини: Україна в роки реформ Петра І. - К., 1998.

5. Грабовський В. Кошовий отаман Петро Калнишевський. – Дніпропетровськ, 2004.

6. Гуржій О.І. Українська козацька держава в другій половині ХУП – ХУШ ст.: кордони, населення, право. – К., 1996.

7. Гуржій О.І., Чухліб Т.В. Гетьманська Україна. - К., 1999.

8. Когут 3. Російський централізм і українська автономія: Ліквідація Гетьманщини. 1760-1830.-К., 1996.

9. Козацькі Січі (Нариси з історії українського козацтва XVI-XIX ст.). - К., 1998.

10. Мельник Л.Г. Лівобережна Гетьманщина періоду стабілізації (1669-1709). - К., 1995

11. Мельник Л. Гетьманщина першої чверті XVIII століття. - К., 1997.

12. Смолій В.А. Українська козацька держава //УІЖ.-1991.-№ 4.

13. Смолій В.А.,Гуржій 0.І.Становлення української феодальної державності //УІЖ.-1990.-

№ 10.

14. Смолій В.А., Степанков B.C. Українська державна ідея XVII-XVІІІ століть: Проб­леми

формування, еволюції, реалізації. - К., 1997.

15. Степанков В.С. Богдан Хмельницький і проблеми державності України //УІЖ.-1991.-№ 9.

16. Субтельний О. Мазепинці. Український сепаратизм на початку XVIII ст. - К., 1994.

17. Яковенко Н. Нарис історії України: 3 найдавніших часів до кінця XVIII століття. - К.,

1997.

18. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – К., 2006.

19. Яковлева Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років XVII століття: Причини і по­чаток

Руїни. - К., 1998.

 

Семінар 5. Національне відродження в Україні наприкінці ХУШ - Х1Х ст. (4 год.).

П л а н

1 Феномен українського національного відродження в контексті європейської історії: методологічні засади, періодизація.

2 Соціально-економічні, політичні та ідеологічні передумови українського відродження.

3 Пробудження національної свідомості українців на початку Х1Х ст.

4 Початок політизації українського руху. Суспільно-політичний ідеал в історіософських концепціях Кирило-Мефодіївського товариства.

5 Громадівський рух в Наддніпрянській Україні. М.Драгоманов.

6 Галичина – “П’ємонт” українського відродження у другій половині Х1Х ст.

 

Л і т е р а т у р а

1. Довгич В.А. Українська ідея в політичній теорії М.Драгоманова . – К., 1991.

2. Драгоманов М.П. Вибране. – К., 1991.

3. Жмир В.Ф. На шляхах до себе (Історія становлення української національної самосвідомості) ∕ ∕ Філософська і соціологічна думка. – 1991. - №1-4.

4. Каппелер А. Мазепинцы, малороссы, хохлы: украинцы в этнической иерархии Российской империи ∕ ∕ Россия и Украина. История взаимоотношений. – М., 1997.

5. Каппелер А. Національний рух українців у Росії та Галичиині: спроба порівняння ∕ ∕ Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 1. – К., 1992.

6. Катренко А. Український національний рух у Х1Х ст..: Навчальний посібник: У 2 ч. – К., 1998-1999.

7. Костомаров М.І. “Закон Божий” (книга буття українського народу). – К., 1991.

8. Киян О.І. М.П.Драгоманов і російський лібералізм ∕ ∕ УІЖ. – 1992. - №4.

9. Лисяк-Рудницький І. Структура української історії у Х1Х столітті. Формування українського народу і нації (методологічні зауваги) ∕ ∕ Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. В 2-х томах Т.І. – К., 1994.

10. Магочий П. Українське національне відродження. Нова аналітична структура ∕ ∕ УІЖ. – 1991. - №3.

11. Мельник Л.Г. Утвердження ідеї українського національного самовизначення (кінець ХУШ – початок Х1Х ст.). – К., 1992.

12. “Руська трійця” в історії суспільно-політичного руху і культури України. – К., 1987.

13. Сарбей В.Г. До поглядів М.П.Драгоманова на національне питання ∕ ∕ УІЖ. – 1991. - №9.

14. Сарбей В.Г. Становлення і консолідація нації та піднесення національного руху на Українеі в другій половині Х1Х ст. ∕ ∕ УІЖ. – 1991. - №5.

15. Сергієнко Г.Я. Кирило-Мефодіївське товариство: утвердження ідеї національного відродження в слов’янському світі ∕ ∕ УІЖ. – 1996. - №1.

16. Шпорлюк Р. Українське національне відродження ∕ ∕ Україна. Наука і культура. Вип. 25. – К.,1991.

17. Якименко М. Економічна основа українського національно-визвольного руху на рубежі Х1Х – ХХ століть ∕ ∕ Сучасність. – 1995. - №7-8.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.25.42.117 (0.006 с.)