Семінар 1. Київська Русь та її місце в історії українського народу (2 год.).Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Семінар 1. Київська Русь та її місце в історії українського народу (2 год.).Історія України

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

(для неісторичних спеціальностей).

Семінар 1. Київська Русь та її місце в історії українського народу (2 год.).

П л а н

 1. Утворення держави Київська Русь. Чи згодні Ви з норманською теорією походження давньоруської держави? Обґрунтуйте свою відповідь.
 2. Розквіт Русі за часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого.
 3. Запровадження християнства на Русі і ваша оцінка його значення в історії українського народу.
 4. Державний устрій, соціально-економічний лад Київської Русі. Внутрішня та зовнішня політика князів.
 5. Культура Київської Русі. Повсякденне життя людей у місті, селі.

 

 

Л і т е р а т у р а

1. Боровський Я.Є. Світогляд давніх киян. – К., 1992.

2. Бычков А. Киевская Русь. Страна, которой никогда не было? Легенды и мифы. – М., 2005.

3. Войтович Л. Княжа доба на Русі: Портрети еліти. – Біла Церква, 2006.

4. Давня історія України. У 2-х книгах. Книга 2. – К., 1995.

5. Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (1Х-ХП вв.). – М., 1999.

6. Гусєв В.Г., Дрожжин В.П., Сокирко О.Г., Червінський В.І. Видатні постаті в історії України: Короткі біографічні нариси, історичні та художні портрети. – К., 2002.

7. Іванченко Р. Київська Русь: початки української держави. – К., 1995.

8. Історія України в особах. 1Х – ХУШ ст.. – К., 1993.

9. Костомаров М. Галерея портретів: Біографічні нариси. – К., 1993.

10. Котляр М.Ф. Запровадження християнства в давньоруській державі/ ∕ Український історичний журнал.-1988.-№ 6.

11. Літопис руський..- К.: Дніпро, 1989.

12. Литвин В.М. Історія України. Підручник. – К.,2008.

13. Мистецтво Київської Русі.-К.:І989.

14. Моця О., Ричка В. Київська Русь: від язичництва до християнства. – К., 1996.

15. Попович М. В. Нарис історії культури України. – К., 2001.

16. Толочко П.П. Древняя Русь. Очерки социально-политической истории. –К., 1987.

17. Толочко П. Київська Русь. – К., 1995.

 

Семінар 2. Роздробленість Київської Русі. Галицько-Волинська держава

(ХП-середина Х1У ст.) (2год.).

П л а н

1. Причини розпаду Київської Русі.

2. Політичний та соціальний розвиток князівств.

3. Утворення Галицько-Волинського князівства. Внутрішня і зовнішня політика

Романовичів.

4. Етнічний розвиток давньої Русі..

 

Л і т е р а т у р а

1. Александрович В. Мистецтво Галицько-Волинської держави. – Львів, 1999.

2. Балушок В. Етногенез українців. – К., 2004.

3. Баран В.Д., Баран Я.В. Історичні витоки українського народу. – К., 2005.

4. Головко О.Б. Князь Роман Мстиславович та його доба: Нариси з історії політичного життя

Південної Русі ХП – початку ХШ ст.. – К., 2001.

5. Головко О.Б. Корона Данила Галицького: Волинь і Галичина в державно-політичному

витку Центрально-Східної Європи раннього та класичного середньовіччя. – К., 2006.

6. Етнічна та етнокультурна історія України. У 3-х т. – К., 2005.

7. Ідзьо В. Галицька держава: процеси етнотворення та становлення (ХП – ХШ ст..). -

Львів, 2005.

8. Ісаєвич Я.Д. Галицько-Волинська держава. – Львів, 1999.

9. Котляр М. Як і чому настала удільна роздробленість на Русі (ХП – ХШ ст..). – К., 1998.

Семінар 5. Національне відродження в Україні наприкінці ХУШ - Х1Х ст. (4 год.).

П л а н

1 Феномен українського національного відродження в контексті європейської історії: методологічні засади, періодизація.

2 Соціально-економічні, політичні та ідеологічні передумови українського відродження.

3 Пробудження національної свідомості українців на початку Х1Х ст.

4 Початок політизації українського руху. Суспільно-політичний ідеал в історіософських концепціях Кирило-Мефодіївського товариства.

5 Громадівський рух в Наддніпрянській Україні. М.Драгоманов.

6 Галичина – “П’ємонт” українського відродження у другій половині Х1Х ст.

 

Л і т е р а т у р а

1. Довгич В.А. Українська ідея в політичній теорії М.Драгоманова . – К., 1991.

2. Драгоманов М.П. Вибране. – К., 1991.

3. Жмир В.Ф. На шляхах до себе (Історія становлення української національної самосвідомості) ∕ ∕ Філософська і соціологічна думка. – 1991. - №1-4.

4. Каппелер А. Мазепинцы, малороссы, хохлы: украинцы в этнической иерархии Российской империи ∕ ∕ Россия и Украина. История взаимоотношений. – М., 1997.

5. Каппелер А. Національний рух українців у Росії та Галичиині: спроба порівняння ∕ ∕ Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 1. – К., 1992.

6. Катренко А. Український національний рух у Х1Х ст..: Навчальний посібник: У 2 ч. – К., 1998-1999.

7. Костомаров М.І. “Закон Божий” (книга буття українського народу). – К., 1991.

8. Киян О.І. М.П.Драгоманов і російський лібералізм ∕ ∕ УІЖ. – 1992. - №4.

9. Лисяк-Рудницький І. Структура української історії у Х1Х столітті. Формування українського народу і нації (методологічні зауваги) ∕ ∕ Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. В 2-х томах Т.І. – К., 1994.

10. Магочий П. Українське національне відродження. Нова аналітична структура ∕ ∕ УІЖ. – 1991. - №3.

11. Мельник Л.Г. Утвердження ідеї українського національного самовизначення (кінець ХУШ – початок Х1Х ст.). – К., 1992.

12. “Руська трійця” в історії суспільно-політичного руху і культури України. – К., 1987.

13. Сарбей В.Г. До поглядів М.П.Драгоманова на національне питання ∕ ∕ УІЖ. – 1991. - №9.

14. Сарбей В.Г. Становлення і консолідація нації та піднесення національного руху на Українеі в другій половині Х1Х ст. ∕ ∕ УІЖ. – 1991. - №5.

15. Сергієнко Г.Я. Кирило-Мефодіївське товариство: утвердження ідеї національного відродження в слов’янському світі ∕ ∕ УІЖ. – 1996. - №1.

16. Шпорлюк Р. Українське національне відродження ∕ ∕ Україна. Наука і культура. Вип. 25. – К.,1991.

17. Якименко М. Економічна основа українського національно-визвольного руху на рубежі Х1Х – ХХ століть ∕ ∕ Сучасність. – 1995. - №7-8.

 

 

П л а н

1. Політизація українського національного руху в Західній Україні наприкінці Х1Х ст. Утворення українських політичних партій.

2. Особливості суспільно-політичного і національного руху в Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

3. Виникнення українських політичних партій в підросійській Україні, їх класифікація, програми, лідери.

4. Загальноросійські політичні партії на Україні: класифікація, чисельність, програми.

 

Л і т е р а т у р а

1. Багатопартійна українська держава на початку ХХ ст. Програмні документи перших українських партій. – К., 1992.

2. Болдирєв О.В. Перша спроба організації української політичної партії ∕ ∕ УІЖ. – 1995. - №4.

3. Лавров Ю.П. Виникнення і діяльність українських політичних партій (кінець Х1Х – початок ХХ ст.) ∕ ∕ Історія України. – 1999. - №№21-24.

4. Касьянов Г. Український соціалізм: люди, партії, ідеї (початок ХХ сторіччя) ∕ ∕ Політологічні читання. – 1992. - №2.

5. Катренко А. Українські молодіжні гуртки і організації 80-90-х років Х1Х ст. ∕ ∕ Історія України. – 2000. - №23-24.

6. Курас І.Ф., Турченко Ф.Г., Геращенко Т.С. М.Міхновський: постать на тлі епохи ∕ ∕ УІЖ. – 1992. - №№ 9-11.

7. Манифесты политических сил. В кн.: Первый штурм. – М., 1990.

8. Самостійна Україна. Зб. Програм українських політичних партій початку ХХ століття. – Тернопіль, 1991.

9. Старинець О.Г. Виникнення організацій конституційно-демократичної партії (партії народної свободи) в Україні (жовтень 1905 – лютий 1906 рр.) ∕ ∕ УІЖ. – 1995. - № 6.

10. Телешун С.О. Національне питання в програмах українських політичних партій в кінці Х1Х – на початку ХХ ст. – К., 1996.

11. Українські політичні партії кінця Х1Х – початку ХХ ст. – К., 1993.

 

П л а н

1. Соціально-політичні альтернативи в Україні у 1917р. Утворення Центральної Ради.

Проголошення УНР.

2. Українська Держава Павла Скоропадського: чи мала перспекти­ви гетьманщина в Україні?

3. Відродження УНР. У чому причини усунення Директорії від влади?

4. Перемога національно-демократичної революції в Східній Гали­чині. ЗУНР.

5. Внутрішня і зовнішня політика Раднаркому УСРР.

 

Л і т е р а т у р а

1. Верстюк В.Ф. Українська Центральна Рада: Навчальний посібник. – К., 1997.

2. Винниченко Відродження нації. Ч. І-ІІІ. Київ-Відень, 1920.

3. Грушевський М.С. па порозі нової України.-К.:і991.

4. Конституційні акти України 1917-1920 рр. Маловідомі Конституції України. -К. :І992.

5. Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919-1928). – К., 1996.

6. Кульчицький С.В. Центральна Рада. Утворення УНР// УІЖ. - 1992.-№5,6.

7. Кульчицький С.В. Українська Держава часів гетьманщини //УІЖ. - 1992.-№ 7-8.

8. Литвин М.Р., Науменко Н.С. Історія ЗУНР. – Львів, 1995.

9. Пиріг Р.Я., ІІроданюк Ф.М. Павло Скоропадський: штрихи до політичного портрету //УІЖ. -1992.-№ 9.

 

Семінар 8.Радянська модернізація України та її наслідки (2 год.).

П л а н

1. Сутність та особливості індустріалізації в Україні.

2. Здійснення колективізації в УСРР. Голодомор 1932-1933 рр.

3. Суспільно-політичне життя. Особливості сталінського тоталітарного режиму в Україні.

4. Культурні перетворення в УСРР-УРСР у 30-ті рр.

 

Л і т е р а т у р а

1. Безотосний М.Г. Опір сталінізму в Україні (1920-1930-ті рр.) //УІЖ. – 1993. - № 2-3.

2. Безотосний М.Г. Україна в добу сталінщини. Історія опору. – К., 2002.

3. Білас І.Г. Репресивно-каральна система в Україні, 1917-1953: суспільно-політичний та політико-правовий аналіз: У 2 кн. – К., 1995.

4. Білокінь С.І. Масовий терор як засіб державного правління в СРСР (1917-1941 рр.): Джерелознавче дослідження. – К., 1999.

5. Бугай М.Ф. Депортації населення України в 30-50-ті роки // УІЖ. – 1990. - № 10.

6. Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки. – К., 2003.

7. Голодомор 1932-1933 років в Україні: документи і матеріали. – К., 2007.

9. Голодомори в Україні: Одеська область (1921-1923, 1932-1933, 1946-1947). Дослідження,

спогади, документи. – Одеса, 2007.

10. З порога смерті...Письменники України – жертви сталінських репресій. – К., 1991.

11. Костюк Г. Сталінізм в Україні: Генеза і наслідки (Дослідження і спостереження сучасника). – К., 1995.

12. Конквест Р. Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор. – К., 1993.

13. Костюк Г. Сталінізм в Україні: Генеза і наслідки (Дослідження і спостереження сучасника). – К., 1995.

14. Культурний процес на Україні в 20-30-ті роки. Дискусія //УІЖ. – 1998. - № 10.

15. Кульчицький С.В. Голод 1932-33 років в Україні як геноцид. – К., 2005.

16. Марочко В. Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929-1941). – К., 2003.

17. Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Зведений том. – К., 2008.

18. Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Одеська область. – 2008.

19. Одеський мартиролог: дані про репресованих Одеси і Одеської області за роки радянської влади. У 2-х томах. Т.1. – Одеса, 1997; Т.2. – Одеса, 1999.

20 .Онопрієнко В.І. Репресована наука України. – К., 1990.

21. Онопрієнко В.І. Історія української науки Х1Х-ХХ століть: Навчальний посібник. - К., 1998.

22. Пащенко В.О. Держава і православ’я в Україні, 20-30-ті роки. – К., 1993.

23. Петров В. Діячі української культури – жертви більшовицького терору(1920-1940). – К., 1992.

24. Шаповал Ю.І. Людина і система (Штрихи до портрета тоталітарної доби в Україні.- К., 1994.

 

П л а н

 1. Україна в завойовницьких планах фашистської Німеччини.
 2. Німецький окупаційний режим на території України. План “Ост”.
 3. Партизанський і підпільний рух на окупованій території України у 1941-1944 рр.
 4. “Поліська Січ” Т.Бульби-Боровця: програма, стратегія, діяльність.
 5. ОУН-УПА у 1941-1945 рр.

Л і т е р а т у р а

1. Вєтров І.Г. Економічна експансія Третього рейху в Україні. 1941-1944. – К., 2000.

2. Волошин Ю.В. Православна церква в Україні періоду нацистської окупації 1941-1944 рр. – Полтава, 1997.

3. Вронська Т.В. В умовах війни. Життя та побут населення міст України (1943-1945 рр.). – К., 1995.

4. Гунчак Тарас. У мундирах ворога. – К., 1993.–205 с.

5. Дзьобак В.В. Отаман Тарас Бульба-Боровец: штрихи до політичного портрету. – К., 1995. – 38 с.

6. Іващук С. По той бік фронту: Антифашистська боротьба на території України, Білорусії та Польщі в роки Другої світової війни. – Львів, 1997.

7. Ільюшин І.І. До питання про волинську трагедію в 1943-1944 рр. // УІЖ. – 2003. - № 3.

8. Єлисаветський С.Я. Герої руху Опору у Франції – вихідці з України ∕∕УІЖ. – 1992. - № 5.

9. Кентій А. “Отаман Тарас Бульба”∕∕Політика і час. – 1992. - № 4.

10. Кентій А.В. Українська Повстанська армія в 1942-1943 рр. – К., 1999.

11. Кентій А.В. Українська Повстанська армія в 1944-1945 рр. – К., 1999.

12. Кентій А., Лозицький В. Війна без пощади і милосердя: Партизанський фронт у тилу вермахту в Україні (1941-1944). – К., 2005.

13. Коваль М.В. Нацистський геноцид щодо євреїв та українське населення (1941-1944 рр.) ∕∕УІЖ. – 1992. - № 6.

14. Коваль М.В. Україна: 1939-1945: Маловідомі і непрочитані сторінки історії. – К., 1995.

15. Король В.Ю. Трагедія військовополонених на окупованій території України. – К., 2002.

16. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. – Париж-Нью-Йорк-Львів, 1993.

17. Косик В. Правда історії. Роки окупації України. 1943-1944. – К., 2008.

18. Мірчук Петро. Українська повстанська армія. 1942-1950. Документи і матеріали. – Львів, 1991. – 448 с.

19. Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія. Фаховий висновок робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА. – К., 2005.

20. Україна в другій світовій війні у документах. Збірник німецьких архівних матеріалів. У 2-х тома. Т.1. – Львів, 1997; Т.2. – Львів, 1998.

21. Україна партизанська. Партизанські формування та органи керівництва ними (1941-1945 рр.). – К., 2001.

22. Чайковський А.С. Невідома війна: партизанський рух в Україні. 1941-1944 рр. – К., 1994.

 

 

Семінар 10. Хрущовська „відлига” в Україні (2 год.).

П л а н

 1. Смерть Сталіна. Початок десталінізації радянського суспільства.
 2. ХХ з’їзд КПРС і його рішення. Засудження культу особи Сталіна.
 3. Реформування економіки й управління. Курс на побудову комунізму.
 4. Суспільно-політичне та культурне життя України за часів хрущовської “відлиги”. Шістдесятники.
 5. Зміни в міжнародній політиці у другій половині 50-х – першій половині 60-х рр.
 6. Крах політики реформ. Особистість М.С.Хрущова в історичній літературі.

Л і т е р а т у р а

1. Баран В., Даниленко В. Держава і церква в період лібералізації радянського суспільства ∕∕ Історія України. – 2001. - № 1.

2. Баран В. Десталінізація в Україні: перша спроба ∕∕ Сучасність. – 1995. - № 10.

3. Баран В., Даниленко В. Україна в умовах системної кризи (1946-1980-ті рр.) – К., 1999.

4. Баран В. Україна після Сталіна: Нариси історії 1953-1985 рр. – Львів, 1995.

5. Єленський В.С. Морозна “відлига”. Про антицерковну кампанію кінця 50-х – початку 60-х років ∕∕Маршрутами історії. – К., 1990.

6. Зеленин И.Е. Аграрная политика Н.С.Хрущева и сельское хозяйство. – М., 2001.

7. Кожукало І. Компартія України в добу “відлиги” ∕∕ УІЖ. – 1990. - № 11.

8. Кульчицький С.В. Спроби реформ (1956-1964) ∕∕ УІЖ. – 1998. - №№ 3,4.

9. Курносов Ю.О. Суспільно-політичний розвиток УРСР у 50-х – першій половині 60-х рр. ∕∕ УІЖ. – 1990. - № 5.

10. Чикаленко В. Мовна політика більшовиків на Україні в 1950-60-х рр.: Дослідження і публіцистика. – Чикаго, 1974.

11. Шаповал Ю.І. М.С.Хрущов на Україні. – К., 1990.

12. Аджубей А. Крушение иллюзий. – М., 1991.

13. Хрущев Н.С. Воспоминания. – М., 1991.

 

 

Історія України

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

(для неісторичних спеціальностей).

Семінар 1. Київська Русь та її місце в історії українського народу (2 год.).

П л а н

 1. Утворення держави Київська Русь. Чи згодні Ви з норманською теорією походження давньоруської держави? Обґрунтуйте свою відповідь.
 2. Розквіт Русі за часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого.
 3. Запровадження християнства на Русі і ваша оцінка його значення в історії українського народу.
 4. Державний устрій, соціально-економічний лад Київської Русі. Внутрішня та зовнішня політика князів.
 5. Культура Київської Русі. Повсякденне життя людей у місті, селі.

 

 

Л і т е р а т у р а

1. Боровський Я.Є. Світогляд давніх киян. – К., 1992.

2. Бычков А. Киевская Русь. Страна, которой никогда не было? Легенды и мифы. – М., 2005.

3. Войтович Л. Княжа доба на Русі: Портрети еліти. – Біла Церква, 2006.

4. Давня історія України. У 2-х книгах. Книга 2. – К., 1995.

5. Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (1Х-ХП вв.). – М., 1999.

6. Гусєв В.Г., Дрожжин В.П., Сокирко О.Г., Червінський В.І. Видатні постаті в історії України: Короткі біографічні нариси, історичні та художні портрети. – К., 2002.

7. Іванченко Р. Київська Русь: початки української держави. – К., 1995.

8. Історія України в особах. 1Х – ХУШ ст.. – К., 1993.

9. Костомаров М. Галерея портретів: Біографічні нариси. – К., 1993.

10. Котляр М.Ф. Запровадження християнства в давньоруській державі/ ∕ Український історичний журнал.-1988.-№ 6.

11. Літопис руський..- К.: Дніпро, 1989.

12. Литвин В.М. Історія України. Підручник. – К.,2008.

13. Мистецтво Київської Русі.-К.:І989.

14. Моця О., Ричка В. Київська Русь: від язичництва до християнства. – К., 1996.

15. Попович М. В. Нарис історії культури України. – К., 2001.

16. Толочко П.П. Древняя Русь. Очерки социально-политической истории. –К., 1987.

17. Толочко П. Київська Русь. – К., 1995.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.26.179.251 (0.018 с.)