Семінар: Природа та зміст філософії господарюванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Семінар: Природа та зміст філософії господарювання1. Філософія господарювання як сфера самореалізації людини.

2. Філософські підходи до осмислення економічної діяльності.

3. Особливості суспільного виробництва.

4. Філософія грошей.

Питання до самостійної роботи:

1. Духовне виробництво.

2. Продуктивні сили та виробничі відносини.

3. Зв’язок економіки та моралі.

 

Питання для індивідальної роботи:

1. У чому полягають особливості філософського виміру економічного життя?

2. Які особливості філософського знання дають змогу філософії економіки розглядати господарювання як багатовимірну й суперечли­ву систему?

3. Доведіть, що політична-економія є першою науковою формою економічного-знання.

4. Доведіть, що потреба людини в індивідуальному відтворенні є найфундаментальнішою.

5. Чи існує відмінність між поняттям „виробництво» і „суспільне виробництво»?

6. Які аргументи ви використали б, переконуючи, що виробницт­во задає основні параметри суспільства?

7. Виділіть основні структурні елементи (підсистеми) суспільного виробництва.

8. Чим відрізняється філософське розуміння грошей від еконо­мічного?

9. Доведіть, чому гроші є всезагальною цінності та абсолютною ідеальністю.

 

Теми творчих робіт:

1. Духовні компоненти економіки.

2. Людиновимірна суть економічного життя.

3. Філософсько-світоглядні основи економічного життя.

4. «Homo ekonomikus»: сутність та проблеми.

5. Філософія грошей: проблеми та парадигми.

6. Філософські основи бізнесу.

7. Есхатологія економічної цивілізації: міфи та реальність.

 

Основна література:

Андрущенко В., Михальченко М. Сучасна соціальна філософія: Курс лек­цій. — К., 1996.

Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія. Підручник. − К., 2007.

Касьян В.І. Філософія. Відповіді на питання екзаменаційних білетів. − К., 2005.

Спиркин А.Г. Философия. − М., 2002.

Додаткова література:

Автономов В. С. Модель человека в экономической науке. — СПб., 1998.

Андреев И.Л. Человек по имени «Деньги» // Вопросы философии. — 2002. — № 12.

Бузгалин А. В. «Постиндустриальное общество» — тупиковая ветвь социаль­ного развития? // Вопросы философии. — 2002. — № 5.

Кови Стивен Р. Семь навыков высокоэффективных людей. — М., 1998.

Кортунов В. В. Философия денег. — М., 2002.

Месникова Л. А. Экономика постмодернизма и отношения собственнос­ти // Вопросы философии. — 2002. — № 7.

Мизес Л. Индивид, рынок и правовое государство. — СПб., 1999.

 


ЗМ 3 (Т. 11-16). Історія філософії

Т. 11: Антична філософія

Своєрідність античної філософії. Етапи розвитку та напрями античної філософії. Натурфілософські вчення. Концепція буття Парменіда. Філософські ідеї Піфагора. Атомізм про людину та світ. Людина як міра усіх речей у Протагора. Антропологічна та логічна проблематика у Сократа. Антропологічні мотиви метафізики Платона. Енциклопедизм Аристотеля. Образи належного існування людини в основних напрямках елліністичній та римській філософії (стоїцизмі, епікуреїзмі, скептицизмі та неоплатонізмі).

Основні поняття:космос, хаос, першооснова, апейрон, космоцентризм, натурфілософія, софісти, першоелемент, майєвтика, ейдос, форма, Єдине, Благо, Логос, діалектика, епохе, атомізм, метафізика, кінізм, стоїцизм, епікуреїзм, скептицизм, неоплатонізм.

План лекції:

1. Загальна характеристика Античного світогляду і філософії.

2. Досократичний період античної філософії.

3. Класичний період античної філософії (Сократ, Платон, Аристотель).

4. Характерні риси елліністичної філософії.

 

Семінар: Філософія античного світу:

1. Моральна та логічна проблематика філософії Сократа.

2. Вчення про ейдоси, пізнання і людину у Платона.

3. Вчення Аристотеля про форми, класифікацію наук та етику.

4. Стоїцизм, епікуреїзм та неоплатонізм як напрями елліністичної філософії.

 

Питання для самостійної роботи:

1. Натурфілософські концепції перших філософів.

2. Розкрийте філософію піфагореїзму.

3. Основні положення філософії Парменіда.

4. Філософські ідеї атомістів.

5. Філософське вчення софістів.

6. Етика платонізму.

7. Філософський спосіб життя кініків та скептиків.

 

Питання для індивідуальної роботи:

1. Як Ви розумієте тезу: "В одну і ту ж річку не можна ввійти двічі"?

2. Яке значення тези: "Людина є міра всіх речей"?

3. Поясніть тезу Сократа "Я знаю, що нічого не знаю"?

4. Які характерні риси філософського способу життя киніків?

5. У чому, згідно з Епікуром, полягає сутність щасливого життя?

6. Що спільного в етичному ідеалі стоїків, епікурейців і скептиків?

7. Синтезом яких філософських вчень є неоплатонізм?

8. Які шляхи пізнання Єдиного згідно з Плотіном?

Теми творчих робіт:

1. Антична філософія та західноєвропейська культура: пошук ідентичності.

2. Натурфілософія та сучасна наука про будову Всесвіту та речей.

3. Принцип квантифікації сущого і теоретичне природознавство Нового часу: паралелі поєднання.

4. Ідеальна держава Платона й сучасні теорії держави: набутки і втрати.

5. Ідеї неоплатонізму як фундамент подальшого розвитку природознавства.

 

Першоджерела:

1. Антология мировой философии: Антич­ность. – М., 2001.

2. Аристотель. Сочинения. В 4-х т. – М., 1976-1984.

3. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М., 1979.

4. Платон. Собрание сочинений. В 4-х т. – М., 1990-1994.

5. Секст Эмпирик. Сочинения в 2-х тт. – М., 1975-1976.

6. Сенека. Нравственные письма к Луцилию. – М., 1977.

7. Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. – М., 1989;

8. Фрагменты ранних стоиков. – Т. I-II. – М., 1999-2002.

9. Хрестоматия по истории философии. В 2-х ч. – М., 1994.

10. Тит Лукркций Кар, Гераклит Эфесский, Парменид, Эмпедокл, Эпикур. Сочинения. – М., 1983.

11. Эпиктет. В чем наше благо? – М., 1904.

 

Основна література:

1. Бичко І.В. та ін. Історія філософії: Підручник для студентів вищих закладів освіти.– К., 2001.

2. Всемирная энциклопедия: Философия. – М., Минск, 2001.

3. Історія філософії. Підручник / За ред. В.І. Ярошовця. – К., 2002.

4. Історія філософії: Словник. — К., 2005.

5. История философии. Запад – Россия – Восток. – Кн. I.– М., 2000.

6. Кунцман П., Буркард Ф-П., Видман Ф. Философия. Dtv-Atlas. – М., 2002.

7. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник. – К., 2007.

8. Новая Философская Энциклопедия. В 4-х т. – М., 2010.

9. Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія філософії. Проблема людини та її меж. Навчальний посібник. – К., 2000.

 

Додаткова література:

1. Адо П. Что такое античная философия? – М., 1999.

2. Асмус В.Ф. Античная философия. – М., 1999.

3. Богомолов А.С. Античная философия. – М., 1985.

4. Васильева Т.В. Афинская школа философии. – М., 1984.

5. Вернан Ж.П. Происхождение древнегреческой мысли. – М., 1989.

6. Греческая философия / Под ред. М. Канто-Сперберг. – М., 2006.

7. Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу. – М., 1992.

8. Лосев А.Ф. История античной эстетики. В 8 тт. – М., 1963-1993.

9. Лосев А.Ф. Словарь античной философии. – М., 1995.

10. Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей. – М., 1991.

11. Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995. Кн.1.

12. Татаркевич История философии. Античная и средневековая философия. – Пермь, 2000.

13. Целлер Э. Очерк истории греческой философии. – СПб., 1996.

14. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. – М., 1991.

 

Т. 12: Філософія Середньовіччя та епохи Відродження

Особливості середньовічного суспільства. Етапи розвитку середньовіччя: апологенетика, патристика, схоластика. Східна патристика. Західна патристика. Вчення Августина про природу та людину як творіння Бога. Схоластика. Проблема універсалій. Реалізм і номіналізм: суперечка про природу загальних понять. Філософське вчення Фоми Аквінського про людину, співвідношення теології та філософії. П’єр Абеляр про діалектику. Особливості західноєвропейської та східноєвропейської релігійної філософії.

Характерні риси епохи Відродження. Гуманізм і проблема цілісної людської індивідуальності. Роль неоплатонізму в розвитку філософії Ренесансу. Творчість Петрарки, Еразма Роттердамського. Філософські ідеї діячів ранньої Реформації: М.Лютера, Ж.Кальвіна, Т.Мюнцера. М. Кузанськийпро людину як центр космічної ієрархіїбуття. Соціальні теорії М. Макіавеллі, Т. Мора, Т. Кампанелли.

Основні поняття:апологетика, патристика, отці церкви, схоластика, номіналізм, реалізм, концептуалізм, універсалії, теоцентризм, провіденціалізм, антропоцентризм,гуманізм, ренесанс, пантеїзм, реформація, контрреформація, геліоцентризм, макеавелізм, утопічний соціалізм, креаціонізм.

План лекції:

1. Загальна характеристика Середньовічного світогляду і філософії.

2. Особливості, етапи, представники західної та східної патристики.

3. Схоластика і містика. Проблема універсалій у середньовічній філософії.

4. Взаємовідношення віри і розуму, філософії та теології у Фоми Аквінського.

5. Філософські ідеї Відродження.

 

Семінар: Філософія Середньовіччя та епохи Відродження:

1. Біблія та антична філософія як джерела християнської філософії.

2. Філософія східної та західної патристики.

3. Система філософії Фоми Аквінського та її критика в епоху Відродження.

4. Пізньосередньовічна містика.

5. Середньовчна та Ренесансна концепція світу і людини. Гуманізм.

Питання для самостійної роботи:

1. Погляди християнських апологетів.

2. Спір про універсалії номіналістів та реалістів.

3. П’ять доказів буття Бога в системі Фоми Аквінського.

4. Космологічні ідеї Коперника, Бруно, Кеплера та Галілея.

5. Реформаційна філософія Мартіна Лютера та християнський гуманізм.

 

Питання для індивідуальної роботи:

1. В чому полягає "онтологічний доказ" Ансельма Кентерберійського?

2. Хто, на Вашу думку, був правий у суперечці між номіналістами і реалістами?

3. Що означає формула Фоми Аквінського: "до речей, у речах і після речей"?

4. Чи було Відродження за межами Європи?

5. В чому полягав науковий переворот М. Коперніка?

6. Чому в епоху Відродження критикують схоластику? Хто такі гуманісти?

7. Яке значення ренесансного гуманізму в розвитку європейської філософії?

8. В чому суть філософських ідей Реформації?

 

Теми творчих робіт:

1. Проблема впливу античної філософії на християнство.

2. Віра і знання: проблема розмежування в Середньовіччі та сучасності.

3. Роль релігії в культурі.

4. Наука і релігія: протистояння і точки дотику.

5. Чи зберегла свою актуальність середньовічна філософія?

6. Ідея нескінченності в епохи Середньовіччя, Відродження та сучасності.

7. Чи має суперечка номіналістів та реалістів сучасне продовження.

8. Філософський сенс заповідей Христа.

Першоджерела:

1. Абеляр Петр. История моих бедствий // Августин Аврелий. Исповедь. Петр Абеляр. История моих бедствий. – М., 1992.

2. Абеляр Петр. Теологические трактаты. – М., 1995.

3. Августин. Исповедь // Августин Аврелий. Исповедь. Петр Абеляр. История моих бедствий. – М., 1992.

4. Ансельм Кентерберийский. Сочинения. – М., 1995.

5. Боэций. Утешение философией. – М., 1990.

6. Беме Я. Аврора, или Утренняя звезда в восхождении. – СПб., 1994.

7. Бруно Д. О причине, начале и едином // Диалоги. – М., 1949.

8. Василий Великий. Сочинения. – М., 1903.

9. Григорий Богослов. Избранные сочинения. ­­– М., 1898.

10. Иоанн Дамаскин. Источник знания. − М., 2006.

11. Кампанелла Т. Город Солнца // Утопический роман ХVІ - XVII веков. – М., 1971.

12. Лютер М. Время молчания прошло. – Харьков, 1992.

13. Макиавелли Н. Государь. – Х., 1998.

14. Монтень М. Опыты. – М., 1979.

15. Мор Т. Утопия // Утопический роман ХVІ-ХVІІ веков. – М., 1971.

16. Николай Кузанский. Об ученом незнании // Сочинения в 2-х т. – М., 1980.

17. Оккам. У. Избранное. – М., 2001.

18. Фома Аквинский. Учение о душе – СПб., 2004.

19. Эразм Роттердамский. Диатриба, или рассуждение о свободе воли // Философские произведения. – М., 1986.

Основна література:

1. Антология средневековой мысли: Теология и философия европейского Средневековья. – В 2 т. – СПб., 2002.

2. Бичко І.В. та ін. Історія філософії: Підручник для студентів вищих закладів освіти.– К., 2001.

3. Введение в философию: Учебное пособие для вузов / Под ред. И.Т. Фролова. В 2 тт. – Т. 1. – М., 2002.

4. Всемирная энциклопедия: Философия. – М., Минск, 2001.

5. Історія філософії. Підручник / За ред. В.І. Ярошовця. – К., 2002.

6. Історія філософії: Словник. — К., 2005.

7. История философии. Запад – Россия – Восток. Кн. I. – М., 1995-1998.

8. Кунцман П., Буркард Ф-П., Видман Ф. Философия. Dtv-Atlas. – М., 2002.

9. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник. – К., 2007.

10. Новая Философская Энциклопедия. – М., 210.

11. Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія філософії. Проблема людини та її меж. Навчальний посібник. – К., 2000.

Додаткова література:

1. Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. – М., 1978;

2. Гайденко В.П., Смирнов Г.А. Западноевропейская наука в средние века: общие принципы и учение о движении. – М., 1989.

3. Герметизм, магия, натурфилософия в европейской культуре XIII-XIX вв. – М., 1999.

4. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. – М., 1980.

5. Кондзьолка В. Історія середньовічної філософії. – Львів: Світ, 2001

6. Коплстон Ф.Ч. История средневековой философии. – М., 1997.

7. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. – М., 1978.

8. Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. Латинская патристика. – М., 1979;

9. Мозговий І. Неоплатонізм і патристика, або світло в присмерках великої цивілізації. – Суми, 2009.

10. Реале Д., Антисере Д. Западная философия от истоков до наших дней. Кн. 2. Средневековье. – М., 1994.

11. Суини М. Лекции по средневековой философии // http://www.agnuz.info/library/books/ leksii/

12. Соколов В.В. Средневековая философия. – М., 2001.

13. Соловьев Э.Ю. Время и дело Мартина Лютера // Прошлое толкует нас. – М., 1991.

14. Столяров А.А. Патрология и патристика. – М., 2001.

15. Татаркевич История философии. Античная и средневековая философия. – Пермь, 2000.

16. Убальдо Н. Иллюстрированый философский словарь. – М., 2006.

17. Штекль А. История средневековой философии. – СПб., 1996.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.174.50 (0.013 с.)