Дисципліна Кримінальне правоМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дисципліна Кримінальне правоПЛАН ЗАНЯТТЯ № 26 (8/1)

Дисципліна Кримінальне право Група
Особлива частина 37,38
Тема заняття Практичне визначення видів кримінального покарання
Тип заняття Практичне (з елементами“кейс-методу навчання”)
Методи проведення заняття –навчання в співпраці, мозкова атака, “сократівський діалог”, рольова гра, аналіз практичної ситуації, нормативно-правового матеріалу, судової практики, виступів
Мета заняття
НавчальнаФормувати практичні уміння і навички, самостійно орієнтуватися в чинному кримінальному законодавстві, професійно відображати хід правової діяльності в практичних ситуаціях; аналізувати кримінально-правові норми, акцентувати увагу на практичному визначенні видів кримінального покарання
ВиховнаРозвивати професійні аналітичні здібності, самостійність суджень і висновків, увагу, пам’ять, спостережливість, вміння співпрацювати і вести діалог
Міждисциплінарні зв’язки
Що забезпечуютьІсторія держави і права України, Історія держави і права зарубіжних країн, Теорія держави і права, Конституційне право, Кримінальне право
Яким забезпечуютьМитне право, Цивільний процес, виробнича практика по спеціальності
Забезпечення заняття
Наочні посібникиКонституція України, КК України, КПК України, ЦПК України, Постанови Пленуму Верховного Суду України із загальних питань судової діяльності та в кримінальних справах
Роздатковий матеріалматеріали за навчальними кримінальними справи (к.с.), зразки процесуальних документів, таблиці, схеми, інструктивні картки, кейсу за напрямками “Кримінально-процесуальні (криміналістичні) дослідження” , “Кримінально-процесуальна (криміналістична) тактика” для навчання у співпраці
 
Література
1. Кримінальне право України: Загальна частина:Підручник/М.І.Бажанов.-2-е вид., перероб. і
допов.- К.: Юрінком Інтер,2002.-416 с.; с. 296-318
2. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Під загальною
редакцією Потебенька М.О., Гончаренка В.Г.- К.,-“Форум”,2001., у 2-х ч.; ст.ст.50-64; ст.185 КК
 
 
Нормативно-правові акти
 
1) Конституція України, 28.06.1996 р.;
2) Рішення Конституційного Суду України № 13-рп/2000 від 16.11.2000 “Щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України та статті 44 КПК України (справа про право вільного вибору захисника)”.
Акти судової практики
1) постанова Пленуму Верховного Суду України № 7 від 30.05.1997 року “Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина”; 2) постанова Пленуму Верховного Суду України № 3 від 25.03.1988 року “Про застосування судами України кримінально-процесуального законодавства, що регулює повернення справ на додаткове розслідування”.

 

 

Зміст і хід заняття

№ з/п Етапи заняття, навчальні питання, форми, методи навчання і засоби забезпечення заняття Доповнення, зміни
Організаційна частина  
1.1. Привітання.  
1.2. По рапорту старости відмітити відсутніх і з’ясувати причину  
  відсутності.  
1.3. Методом огляду перевірити зовнішній вигляд студентів, готовність  
  аудиторії та дошки до заняття. Чи відповідають вони вимогам етики,  
  культури, санітарно-гігієнічним нормам?  
1.4. Огляд робочих місць. Чи забезпечене кожне робоче місце необхідним  
  навчальним матеріалом (роздатковими схемами, таблицями, матеріалами за  
  навчальними к.с., інструктивними картками)?  
1.5. З’ясування незрозумілих питань, що виникли під час підготовки домашнього завдання.  
1.6. Повідомлення програми роботи на занятті, послідовність етапів та їх зміст.  
     
2. Повідомлення теми, формування мети та основних завдань  
2.1. Бесіда із студентами, чи все зрозуміле у виконанні домашнього завдання, чи підготували письмово й усно це завдання, які причини не підготовленості? Довести студентам необхідність і практичну доцільність, зокрема, в контексті загальної проблематики напрямків застосування кримінального покарання і чіткого визначення завдань кейсу  
2.2.
Тема 1.18. Практичне визначення видів кримінального покарання
1.Вирішення правових практичних ситуацій
2. Розв’язання тестових завдань
3. Складання за теоретичними напрямками завдань схем, таблиць, узагальнень 4. Опрацювання нормативно-правової бази та аналіз судової практики по темі 5. Підготовка доповідей

 

 
3. Контроль вихідного рівня знань за допомогою бліц-опитування і тестового контролю
  Тема 1.18. Види кримінального покарання Питання
  1. Поняття та мета призначення кримінального покарання
  2. Система покарань та її значення. Основні, додаткові та змішані види покарань в системі кримінальних покарань
  3. Види покарань за КК України (ст.51 КК України)
Тема 1.18. с/р № 13 Дискусія про смертну кару 1. Смертна кара в історії кримінального права України
У чому особливості видів криміналь- ного покарання за КК України?
У чому особливості визначення видів криміналь-ного покарання?
3.1. Коментар відповідей конкретний: об’єктивність оцінювання відповіді  
  студента. Знання даної теми необхідне для правильного вирішення правових практичних ситуацій та юридично грамотної кваліфікації діянь.  
3.2. Підсумок вивченого матеріалу (аналіз рівня знань, умінь, навичок по  
  темі, які показало опитування).  
4. Вступний інструктаж  
4.1. Перелік практичних завдань, згідно інструктивної картки № 8 до заняття, що додається. Поділ групи на дві експертно-аналітичні групи  
4.2. Ознайомлення з основними теоретичними положеннями, компонентами, особливостями виконання завдань.  
4.3. Інструктаж з техніки безпеки та охорони праці при виконанні аудиторних практичних завдань  
5. Самостійне виконання студентами практичної роботи  
5.1. Поточний інструктаж згідно з інструктивними картками, враховуючи індивідуальний підхід до студентів. Деталізоване пояснення методики виконання практичної роботи.  
5.2. Поточний контроль виконання практичних завдань згідно з відведеним часом навчального заняття. Біжучий інструктаж, попереджуючи появу типових помилок, характерних недоліків або неуважності..  
5.3. Консультативна робота. Важливо, щоб студент на протязі заняття при допомозі викладача сформував у собі практичні вміння і навички по теоретичних питаннях і зумів захистити практичну роботу усно перед викладачем, проаналізувати кожен етап цієї роботи.  
6. Захист практичної роботи  
  Після закінчення виконання практичних завдань студенти захищають усно; виявляють рівень теоретичної підготовки та практичні вміння у вирішенні практичної правової ситуації кейсу і кваліфікації злочинів.  
7. Завершальний інструктаж (підведення підсумків)  
7.1.   7.2.     7.3. Аналіз роботи підгруп студентів (колективний і індивідуальний вклад в досягнення мети заняття і вирішення поставлених завдань).   Письмові звіти. Успіхи, досягнення, недоліки в роботі індивідуально і в цілому по групі.   Оголошення оцінок за виконання практичної роботи, якщо роботу студенти закінчили, доопрацювали та до оформили.  
8. Домашнє завдання  
8.1. Завдання на доопрацювання практичної роботи.  
8.2. Робота з КПК, КК України, судовою практикою.  
8.3. Література згідно з планом заняття.    
       

Викладач __________________________________________

Практична робота № 8/1

Інструктивна картка

Мета

НавчальнаНавчити практичному застосуванню чинного кримінального законодавства; відображати хід правової діяльності в практичних правових ситуаціях; застосовувати набуті знання в майбутній професійній діяльності; аналізувати кримінально-правові норми, знати практичний порядок визначення видів кримінального покарання

Виховна.Розвивати аналітичні здібності, увагу, пам’ять, спостережливість, акуратність, самостійність суджень і висновків.

 

Завдання № 1

Завдання № 2

Кваліфікуйте діяння.

Завдання № 3

Заступника начальника райвідділу внутрішніх справ П. засуджено за перевищення влади, що супроводжувалося насильством, за ч.2 ст. 365 КК України до позбавлення волі на строк 5 років. Крім того суд позбавив П. спеціального звання «майор міліції», а також вніс подання про позбавлення його державних нагород.

 

Яка юридична природа позбавлення спеціального звання і державних нагород?

Чи правильно суд призначив П. покарання?

Кваліфікуйте суспільно небезпечне діяння, визначте групу злочинів.

За визначеним алгоритмом вирішити завдання (Додаток № 1).

Б) Охарактеризувати види покарань передбачені п.п. 3, 10, 5 ст.51 КК України:

- позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

- тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців;

- виправні роботи.

Завдання № 4

Лікар-терапевт П. на прохання своєї знайомої З. зробила у неї в квартирі кримінальний аборт О. За ч.1 ст. 134 КК України її було засуджено місцевим судом до обмеження волі на строк 1 рік з позбавленням права займатися медичною практикою на 3 роки. В апеляції П. просила замінити обмеження волі штрафом і не застосовувати до неї додаткове покарання у виді позбавлення права займатися медичною практикою, оскільки останнє не передбачене санкцією ч.1 ст.134 КК України.

Чи правильно суд призначив П. покарання?

Кваліфікуйте суспільно небезпечне діяння, визначте групу злочинів.

Дайте оцінку вироку місцевого суду і доводам апеляції.

За визначеним алгоритмом вирішити завдання (Додаток № 1).

 

Б) Охарактеризувати види покарань передбачені п.п. 1, 11, 7 ст.51 КК України:

- штраф;

- позбавлення волі на певний строк;

- конфіскація майна.

 

Завдання № 5

Ф. засуджена за ч. 1 ст.140 КК України до обмеження волі на строк 2 роки з позбавленням права займатися медичною практикою на строк 3 роки. У своїй апеляції адвокат засудженої просив виключити з вироку покарання у вигляді позбавлення права займатися певною діяльністю (медичною), оскільки поряд з обмеженням волі воно передбачене в санкції ч. 1 ст. 140 КК України як альтернативне покарання і суд не мав права призначати за один злочин обидва покарання одночасно.

Чи правильно суд призначив Ф. покарання?

Кваліфікуйте суспільно небезпечне діяння, визначте групу злочинів.

Дайте оцінку вироку місцевого суду і доводам апеляції.

За визначеним алгоритмом вирішити завдання (Додаток № 1).

Б) Охарактеризувати види покарань передбачені п.п. 2, 12, 8 ст.51 КК України:

- позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу;

- довічне позбавлення волі;

- арешт.

За даними питаннями надайте письмову та усну юридичну консультацію.

 

Домашнє завдання

 

Повторення пройденого теоретичного матеріалу
 

 

 

Література
1. Кримінальне право України: Загальна частина:Підручник/М.І.Бажанов.-2-е вид., перероб. і
допов.- К.: Юрінком Інтер,2002.-416 с.; с. 296-318
2. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Під загальною
редакцією Потебенька М.О., Гончаренка В.Г.- К.,-“Форум”,2001., у 2-х ч.; ст.ст.50-64
 
 
Нормативно-правові акти
 
1) Конституція України, 28.06.1996 р.;
2) Рішення Конституційного Суду України № 13-рп/2000 від 16.11.2000 “Щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України та статті 44 КПК України (справа про право вільного вибору захисника)”.
Акти судової практики
1) постанова Пленуму Верховного Суду України № 7 від 30.05.1997 року “Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина”; 2) постанова Пленуму Верховного Суду України № 3 від 25.03.1988 року “Про застосування судами України кримінально-процесуального законодавства, що регулює повернення справ на додаткове розслідування”.

 

Після виконання завдань та закінчення заняття студенти повинні прибрати свої робочі місця, здати робочий роздатковий матеріал, літературу, нормативно-правові матеріали

 

Викладач__________________________

Практична робота № 8/1

Інструктивна картка

Мета

НавчальнаНавчити практичному застосуванню чинного кримінального законодавства; відображати хід правової діяльності в практичних правових ситуаціях; застосовувати набуті знання в майбутній професійній діяльності; аналізувати кримінально-правові норми, знати практичний порядок визначення видів кримінального покарання

Виховна.Розвивати аналітичні здібності, увагу, пам’ять, спостережливість, акуратність, самостійність суджень і висновків.

 

Завдання № 1

Завдання № 2

А) Військовим судом гарнізону ст. лейтенанта Г. засуджено за ч. 1 ст. 424 КК до обмеження волі на строк 3 роки. У своїй апеляції він просив суд врахувати конкретні обставини, за яких він допустив перевищення влади, позитивні дані про його особу, і призначити замість обмеження волі службові обмеження для військовослужбовців.

Кваліфікуйте діяння.

Завдання № 3

А) Після святкування свого дня народження К., якому в цей день виповнилося 18 років, узяв участь у груповій хуліганській бійці. Під час бійки К. наніс два удари ножем у груди Ф. та один удар в живіт Ш. Ф. помер у лікарні наступного дня, а Ш. – за 5 днів. К. пред’явлено обвинувачення за п.п.1,7 ч. 2 ст. 115 КК України.

 

Кваліфікуйте суспільно небезпечне діяння, визначте групу злочинів.

Чи може суд у разі визнання К. винним за пред’явленим обвинуваченням призначити йому покарання у виді довічного позбавлення волі?

За визначеним алгоритмом вирішити завдання (Додаток № 1).

Б) Охарактеризувати види покарань передбачені п.п. 2, 12, 8 ст.51 КК України:

- позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу;

- довічне позбавлення волі;

- арешт.

Завдання № 4

А) Б., керуючи власним автомобілем, перевищив дозволену швидкість і вчинив наїзд на пішохода. Внаслідок наїзду пішохід дістав середньої тяжкості тілесні ушкодження. За ч. 1 ст. 286 КК Б. засуджено до арешту на строк 6 місяців. В апеляції Б. просив призначити замість арешту виправні роботи, оскільки, хоча йому і виповнилося 62 роки, він продовжує працювати слюсарем-сантехніком, позитивно характеризується як за місцем роботи, так і за місцем проживання.

Чи правильно суд призначив П. покарання?

Кваліфікуйте суспільно небезпечне діяння, визначте групу злочинів.

Дайте оцінку вироку місцевого суду і доводам апеляції.

За визначеним алгоритмом вирішити завдання (Додаток № 1).

Б) Охарактеризувати види покарань передбачені п.п. 3, 10, 5 ст.51 КК України:

- позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

- тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців;

- виправні роботи.

Завдання № 5

А) За привласнення чужого майна в особливо великих розмірах Г. засуджено до позбавлення волі на строк 8 років з конфіскацією всього майна, яке є його власністю. Серед майна був жилий будинок у сільській місцевості, в якому Г. та його сім’я постійно проживали. Вважаючи вирок суду не справедливим, додатково обґрунтовуючи свої доводи тим, що жилий будинок не підлягає конфіскації, Г. подав апеляцію.

Чи правильно суд призначив Г. покарання?

Кваліфікуйте суспільно небезпечне діяння, визначте групу злочинів.

Дайте оцінку вироку місцевого суду і доводам апеляції.

За визначеним алгоритмом вирішити завдання (Додаток № 1).

Б) Охарактеризувати види покарань передбачені п.п. 6, 9, 4 ст.51 КК України:

- службові обмеження для військовослужбовців;

- обмеження волі;

- громадські роботи.

За даними питаннями надайте письмову та усну юридичну консультацію.

 

Домашнє завдання

 

Повторення пройденого теоретичного матеріалу
 

 

 

Література
1. Кримінальне право України: Загальна частина:Підручник/М.І.Бажанов.-2-е вид., перероб. і
допов.- К.: Юрінком Інтер,2002.-416 с.; с. 296-318
2. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Під загальною
редакцією Потебенька М.О., Гончаренка В.Г.- К.,-“Форум”,2001., у 2-х ч.; ст.ст.50-64
 
 
Нормативно-правові акти
 
1) Конституція України, 28.06.1996 р.;
2) Рішення Конституційного Суду України № 13-рп/2000 від 16.11.2000 “Щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України та статті 44 КПК України (справа про право вільного вибору захисника)”.
Акти судової практики
3) постанова Пленуму Верховного Суду України № 7 від 30.05.1997 року “Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина”; 4) постанова Пленуму Верховного Суду України № 3 від 25.03.1988 року “Про застосування судами України кримінально-процесуального законодавства, що регулює повернення справ на додаткове розслідування”.

 

Після виконання завдань та закінчення заняття студенти повинні прибрати свої робочі місця, здати робочий роздатковий матеріал, літературу, нормативно-правові матеріали

 

Викладач__________________________

 

Додаток № 1

Приклад розв'язання

1. Уточнення та попередня оцінка фактичних обставин.

2. Систематизація фактичних обставин.

- мета;

-етапи досягнення мети та реалізації умислу;

-причинно-наслідкові зв’язки.

 

3. Визначення конкретних правових, право застосовних(практичних) та теоретичних орієнтирів

Правовими орієнтирами є: ___________________________________________________________________.

Правозастосовними (практичними) орієнтирами є:_____________________________________________.

Теоретичними орієнтирами є вироблені наукою кримі­нального права:_______________________________.

4. Зіставлення систематизованих фактичних обставин з право­вими, правозастосовними та теоретичними орієнтирами інститу­ту.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ № 26 (8/1)

Дисципліна Кримінальне право Група
Особлива частина 37,38
Тема заняття Практичне визначення видів кримінального покарання
Тип заняття Практичне (з елементами“кейс-методу навчання”)
Методи проведення заняття –навчання в співпраці, мозкова атака, “сократівський діалог”, рольова гра, аналіз практичної ситуації, нормативно-правового матеріалу, судової практики, виступів
Мета заняття
НавчальнаФормувати практичні уміння і навички, самостійно орієнтуватися в чинному кримінальному законодавстві, професійно відображати хід правової діяльності в практичних ситуаціях; аналізувати кримінально-правові норми, акцентувати увагу на практичному визначенні видів кримінального покарання
ВиховнаРозвивати професійні аналітичні здібності, самостійність суджень і висновків, увагу, пам’ять, спостережливість, вміння співпрацювати і вести діалог
Міждисциплінарні зв’язки
Що забезпечуютьІсторія держави і права України, Історія держави і права зарубіжних країн, Теорія держави і права, Конституційне право, Кримінальне право
Яким забезпечуютьМитне право, Цивільний процес, виробнича практика по спеціальності
Забезпечення заняття
Наочні посібникиКонституція України, КК України, КПК України, ЦПК України, Постанови Пленуму Верховного Суду України із загальних питань судової діяльності та в кримінальних справах
Роздатковий матеріалматеріали за навчальними кримінальними справи (к.с.), зразки процесуальних документів, таблиці, схеми, інструктивні картки, кейсу за напрямками “Кримінально-процесуальні (криміналістичні) дослідження” , “Кримінально-процесуальна (криміналістична) тактика” для навчання у співпраці
 
Література
1. Кримінальне право України: Загальна частина:Підручник/М.І.Бажанов.-2-е вид., перероб. і
допов.- К.: Юрінком Інтер,2002.-416 с.; с. 296-318
2. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Під загальною
редакцією Потебенька М.О., Гончаренка В.Г.- К.,-“Форум”,2001., у 2-х ч.; ст.ст.50-64; ст.185 КК
 
 
Нормативно-правові акти
 
1) Конституція України, 28.06.1996 р.;
2) Рішення Конституційного Суду України № 13-рп/2000 від 16.11.2000 “Щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України та статті 44 КПК України (справа про право вільного вибору захисника)”.
Акти судової практики
1) постанова Пленуму Верховного Суду України № 7 від 30.05.1997 року “Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина”; 2) постанова Пленуму Верховного Суду України № 3 від 25.03.1988 року “Про застосування судами України кримінально-процесуального законодавства, що регулює повернення справ на додаткове розслідування”.

 

 

Зміст і хід заняття

№ з/п Етапи заняття, навчальні питання, форми, методи навчання і засоби забезпечення заняття Доповнення, зміни
Організаційна частина  
1.1. Привітання.  
1.2. По рапорту старости відмітити відсутніх і з’ясувати причину  
  відсутності.  
1.3. Методом огляду перевірити зовнішній вигляд студентів, готовність  
  аудиторії та дошки до заняття. Чи відповідають вони вимогам етики,  
  культури, санітарно-гігієнічним нормам?  
1.4. Огляд робочих місць. Чи забезпечене кожне робоче місце необхідним  
  навчальним матеріалом (роздатковими схемами, таблицями, матеріалами за  
  навчальними к.с., інструктивними картками)?  
1.5. З’ясування незрозумілих питань, що виникли під час підготовки домашнього завдання.  
1.6. Повідомлення програми роботи на занятті, послідовність етапів та їх зміст.  
     
2. Повідомлення теми, формування мети та основних завдань  
2.1. Бесіда із студентами, чи все зрозуміле у виконанні домашнього завдання, чи підготували письмово й усно це завдання, які причини не підготовленості? Довести студентам необхідність і практичну доцільність, зокрема, в контексті загальної проблематики напрямків застосування кримінального покарання і чіткого визначення завдань кейсу  
2.2.
Тема 1.18. Практичне визначення видів кримінального покарання
1.Вирішення правових практичних ситуацій
2. Розв’язання тестових завдань
3. Складання за теоретичними напрямками завдань схем, таблиць, узагальнень 4. Опрацювання нормативно-правової бази та аналіз судової практики по темі 5. Підготовка доповідей

 

 
3. Контроль вихідного рівня знань за допомогою бліц-опитування і тестового контролю
  Тема 1.18. Види кримінального покарання Питання
  1. Поняття та мета призначення кримінального покарання
  2. Система покарань та її значення. Основні, додаткові та змішані види покарань в системі кримінальних покарань
  3. Види покарань за КК України (ст.51 КК України)
Тема 1.18. с/р № 13 Дискусія про смертну кару 1. Смертна кара в історії кримінального права України
У чому особливості видів криміналь- ного покарання за КК України?
У чому особливості визначення видів криміналь-ного покарання?
3.1. Коментар відповідей конкретний: об’єктивність оцінювання відповіді  
  студента. Знання даної теми необхідне для правильного вирішення правових практичних ситуацій та юридично грамотної кваліфікації діянь.  
3.2. Підсумок вивченого матеріалу (аналіз рівня знань, умінь, навичок по  
  темі, які показало опитування).  
4. Вступний інструктаж  
4.1. Перелік практичних завдань, згідно інструктивної картки № 8 до заняття, що додається. Поділ групи на дві експертно-аналітичні групи  
4.2. Ознайомлення з основними теоретичними положеннями, компонентами, особливостями виконання завдань.  
4.3. Інструктаж з техніки безпеки та охорони праці при виконанні аудиторних практичних завдань  
5. Самостійне виконання студентами практичної роботи  
5.1. Поточний інструктаж згідно з інструктивними картками, враховуючи індивідуальний підхід до студентів. Деталізоване пояснення методики виконання практичної роботи.  
5.2. Поточний контроль виконання практичних завдань згідно з відведеним часом навчального заняття. Біжучий інструктаж, попереджуючи появу типових помилок, характерних недоліків або неуважності..  
5.3. Консультативна робота. Важливо, щоб студент на протязі заняття при допомозі викладача сформував у собі практичні вміння і навички по теоретичних питаннях і зумів захистити практичну роботу усно перед викладачем, проаналізувати кожен етап цієї роботи.  
6. Захист практичної роботи  
  Після закінчення виконання практичних завдань студенти захищають усно; виявляють рівень теоретичної підготовки та практичні вміння у вирішенні практичної правової ситуації кейсу і кваліфікації злочинів.  
7. Завершальний інструктаж (підведення підсумків)  
7.1.   7.2.     7.3. Аналіз роботи підгруп студентів (колективний і індивідуальний вклад в досягнення мети заняття і вирішення поставлених завдань).   Письмові звіти. Успіхи, досягнення, недоліки в роботі індивідуально і в цілому по групі.   Оголошення оцінок за виконання практичної роботи, якщо роботу студенти закінчили, доопрацювали та до оформили.  
8. Домашнє завдання  
8.1. Завдання на доопрацювання практичної роботи.  
8.2. Робота з КПК, КК України, судовою практикою.  
8.3. Література згідно з планом заняття.    
       

Викладач __________________________________________

Дисципліна Кримінальне право

 

Практична робота № 8/1

Інструктивна карткаПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.221.67 (0.025 с.)