Модуль 2. Договори про працюМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Модуль 2. Договори про працюТема 6. Колективні договори й угоди.

Загальна характеристика законодавства про колективні договори й уго­ди. Міжнародно-правові акти про колективні договори.

Поняття, роль і значення колективного договору, його сторони. Понят­тя, види і сторони соціально-партнерських угод. Порядок укладання колек­тивного договору, угоди. Колективні переговори.

Зміст і структура колективного договору. Зміст і структура угоди.

Контроль за виконанням колективного договору й угоди. Відповідаль­ність за порушення законодавства про колективні договори й угоди.

Нормативно-правові акти

Кодекс законів про працю України. - Харків: Одіссей. - 2008.

Про колективні договори й угоди: Закон України від 1 липня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 36.

Про застосування принципів права при організації й проведенні колективних переговорів: конвенція МОП № 98 від 18 липня 1951 року // Конвенції та рекомендації МОП. -Женева. - 1983.

Про сприяння колективним переговорам: конвенція МОП № 154 від 1981 року // Конвенції та рекомендації МОП. -Женева. - 1983.

Щодо обов’язковості укладення колективного договору і відповідальності за їх відсутність: лист Міністерства праці та соціальної політики від 3 жовтня 2005 року № 7825/0/14-05-015- 15 // Вісник законодавства України- 2005. - № 49.

Про затвердження Положення про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів: постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року № 225 // ЗП України. - 1994. - № 8. - Ст. 193.

Генеральна Угода між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2008- 2009 роки // Урядовий кур’єр 2008. - № 86. - 14 травня 2008 року.

Галузева угода між Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України та Профспілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України на 2006 - 2008 роки // http://www.uapravo.net/data/base11/ukr//11504.htm/

Галузева угода між Міністерством палива та енергетики України і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості України від 03.07.2001 року //http://www.mpe.energy.gov.ua/

Галузева угода між Міністерством палива та енергетики України та Центральною радою профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України 2007- 2008 роки // http://www.uapravo.net/data/base01/ukr//01635.htm/

Меморандум про партнерство та співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями від 3 квітня 2008 року // Соціальна політика: проблеми, коментарі, відповіді. 2008. - № 2.

Література

Гончарова Г., Жернаков В., Сфера укладання колективного договору // Право України. - 2000. - № 8.

Каретник О. Колективний договір у виробничих кооперативах // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 7. -С.160- 163.

Заржицький А. Соціальне партнерство в соціально-трудових відносинах // Право України. - 2000. - № 11.

Лях Г.И. Коллективный договор на предприятии. Минск. - 1981г.

Чанишева Г. Теоретичні проблеми правового регулювання колективних трудових відносин у сучасних умовах // Право України. - 2000. - № 8.

Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект: Монографія. – О.: Юрид. літ . - 2001. –С.126- 147.

Тема 7. Трудовий договір

Поняття і значення трудового договору, його відмінність від су­міжних цивільно-правових договорів, пов'язаних з працею (підряду, доручення, авторського та ін.). Сторони трудового договору.

Зміст трудового договору. Умови трудового договору, передба­чені у законодавстві. Умови, що встановлюються за згодою сторін. Не­обхідні і додаткові умови трудового договору.

Строк і форма трудового договору. Контракт як особлива форма трудового договору і сфера його застосування. Загальний порядок укладення трудового договору. Обмеження при прийнятті на роботу. Умови про встановлення випробування, його строк і основна мета. Трудова книжка працівника.

Види трудових договорів. Особливості окремих видів трудових договорів: трудовий договір про роботу за сумісництвом; трудовий до­говір за суміщенням професій (посад); трудовий договір державного службовця та ін.

Поняття і види зміни умов трудового договору. Переведення на іншу роботу, їх види. Переміщення на інше робоче місце, його відмін­ність від переведення. Зміна істотних умов праці в зв'язку зі зміною в організації виробництва та праці. Відсторонення працівника від роботи, його поняття і випадки.

Підстави припинення трудового договору, їх класифікація. Розі­рвання трудового договору з ініціативи працівника та з урахуванням волі його сторін. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Додаткові підстави для припинення трудового договору деяких категорій працівників. Припинення трудо­вого договору з ініціативи третіх осіб. Порядок розірвання трудового договору. Оформлення звільнення. Вихідна допомога. Правові наслідки незаконного звільнення.

Нормативно-правові акти

Конституція України // Відомості Верховної Ради України. — 1996. - № 30. - Ст. 141.

Кодекс законів про працю України. - Харків: Одіссей. - 2008.

Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 року // Ві­домості Верховної Ради України. - 1993. - № 52. - Ст. 490.

Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій: постанова Кабінету Міністрів України від 3 квіт­ня 1993 року // ЗП Уряду України. - 1993. - № 9. - Ст. 184.

Положення про умови роботи за сумісництвом працівників держа­вних підприємств, установ ї організацій: наказ Міністерства праці України від 28 червня 1993 року № 43 // Людина і праця: Інформаційний бюлетень Міністерства праці України. - 1993. - № 8.

Положення про порядок укладення контракту з керівником під­приємства, що є у загальнодержавній власності, при прийнятті на робо­ту: постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 1993 року № 203 // ЗП Уряду України. - 1993. - № 6. - Ст. 121.

Про типову форму контракту з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 року № 597 // ЗП Уряду України. - 1995. - № 11. - Ст. 264.

Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (на­йманні) на роботу працівників: постанова Кабінету Мі­ністрів України від 9 березня 1994року З 170 // ЗП Уряду України. - 1994. - № 7. - Ст. 172.

Типова форма контракту з працівником: Затверджена наказом Мінпраці від 15 квітня 1994 року // Людина і праця: Інформаційний бюле­тень Міністерства праці України. - 1994. - № 6.

Положення про порядок проведення атестації лікарів: наказ Міністерства охорони здоров'я України від 19 грудня 1997 року № 359 // Юридичний вісник України. - 1998. - № 15. - 15 квітня.

Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців: постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1922 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 1- 2 (ч.2). - Ст. 27.

Про затвердження Положення про формування кадрового резерву для державної служби: постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 року - № 199 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 9. - Ст. 367.

Про затвердження Порядку оформлення іноземцям та особам без громадянства дозволу на працевлаштування в Україні: постанова Кабі­нету Міністрів України від 1 листопада 1999 року № 2028. - ЗЗУ. - 2000. - № 1. - Ст. 26.

Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємст­вах, в установах і організаціях: наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 59 // Людина і праця: Інформаційний бюлетень Міністерства праці України. - 1993. - № 9- 10.

Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пле­нуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 року № 9 // Постано­ви Пленуму Верховного Суду України в кримінальних та цивільних справах. - К., 1995. - С. 373; Вісник Верховного Суду України. - 1998. - № 3.

Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою: наказ Міністерства праці та соціальної політики від 8 червня 2001 року № 260 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 27. - Ст. 1219.

Щодо укладення трудового договору між фізичною особою та найманим працівником: лист Державного центру зайнятості // Бухгалтерия. Налоги. Бизнес. - 2006. - № 19.

Щодо реєстрації та зняття з реєстрації трудового договору: лист Міністерства праці та соціальної політики України від 28 вересня 2005 року № 09-445 // Вісник законодавства України. - 2005. - № 41.

Щодо зміни істотних умов праці: лист Міністерства праці та соціальної політики від 6 жовтня 2005 року № 09-462 // Орієнтир. - 2005. - № 41.

Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів: ДСТУ 4163- 2003: наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 7 квітня 2003 року № 55 // Держспоживстандарт. - Видавництво Київ. – 2003.

Література

Агеев В.П. Высвобождение работников. - М., 1993.

Балюк М., Гончарова Г. Зміни в організації виробництва і праці та соціальне партнерство // Право України. – 1996. - № 11.

Ветухова У. Право матерів на інформованість про умови праці // Право України. - 2000. - № 8. - С. 87.

Гевел О. Основні концептуальні підходи до визначення змісту трудового договору // Право України. - 2000. - № 12. - С. 55.

Гончарова Г.С. Переводы и перемещения в судебной практике. Харьков. 1982.

Жернаков В. Запрет необоснованного отказа в приеме на работу как гарантия реализации права на труд // Предпринимательство, хозяй­ство и право. - 2000. - № 7. - С. 68

Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідношення трудо­вого і цивільного права // Право України. - 2000. - № 7. - С. 49.

Карпенко Д.О. Правове регулювання переміщення працівників. К. - 1989.

Коваленко-Кужольна З. Поняття та зміст трудового договору у проекті Трудового кодексу України // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 4. -С.39-42.

Кулинич Р. Преимущественное право на оставление на работе при высвобождении работников // Предпринимательство, хозяйство и пра­во. - 2000. - № 6 . - С. 56.

Лаврінчук У. Процесуальне забезпечення трудових прав в Україні // Право України. - 2001. - № 1. - С. 72.

Лившиц Р.З., Чубайс Б.М. Трудовой договор. М. - 1986.

Мовчан А. Критерії добору кадрів при прийнятті на роботу як основа реалізації права на працю // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 4. -С.43-46.

Оболонский А.В. Государственная служба во Франции // Государ­ство и право. - 2000. - № 11. - С. 60.

Панкин М.Е. Совместительство и совмещение. - М.: Юрид. лит. - 1991. - 208с.

Пилипенко П. Трудовий договір як юридичний факт // Право України. - 2000. - № 2. - С. З.

Пилипенко Ф. О трудовом договоре как юридическом факте и его стороны // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2000. - № 9. - С. 45.

Сільченко С. Строковий трудовий договір і сучасний стан і перспективи розвитку правового регулювання // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 12. - С. 51-55.

Тищенко О. Звільнення за аморальний проступок працівника, який виконує виховні функції: правові проблеми // Право України. — 2000. - № 6. - С. 50.

Угрюмова Г. Расторжение трудового договора в случае совершения прогула (вопросы истории, правовой аспект) // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 6. -С.31-35.

Юшко А. Переведення чи зміна істотних умов праці? // Право України. – 1998. - № 5.

Ярошенко О. Щодо основних прав і обов'язків роботодавців // Пра­во України. - 2000. - № 3. - С. 64.

Модуль 3. Умови праціПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.183.251 (0.009 с.)