Тема 7. Практика як діяльність. Головні проблеми соціальної філософії (Праксеологія та соціологія)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 7. Практика як діяльність. Головні проблеми соціальної філософії (Праксеологія та соціологія)1. Чи сприяла і сприяє практика прогресу людства? Розкрити зміст даного питання і пояснити за допомогою прикладів власну позицію.

2. Дати перелік основних сфер суспільного життя та показати їх особливості та взаємозв’язок.

3. Назвати та стисло охарактеризувати основні елементи соціальної структури суспільства; розкрити особливості їх взаємодії.

4. Порівняти поняття «етнос» та «нація»: спільне та різниця.

 

Тема 8. Філософія історії. Перспективи розвитку людства. Культура та цивілізація. Аксіологічні виміри культури.

1. Пояснити, які є основні теорії спрямованості історичного процесу.

2. Розкрити основні функції соціального прогнозування і пояснити, яка різниця між поняттями «прогнозування» і «передбачення».

3. Проаналізувати можливі варіанти розвитку людства в планетарному масштабі. Які сценарії переважають: оптимістичні чи песимістичні?

4. Розкрити зміст понять «культура» та «цивілізація»: спільне та різниця.

5. Окреслити основні аспекти взаємозв’язку національного та загальнолюдського в культурі.

6. Побудувати ієрархію вищих духовних цінностей, опираючись на власні світоглядні орієнтири.

 

Орієнтовна тематика рефератів

1. Витоки національної української філософії (історичні та інші джерела філософського мислення).

2. Загальні риси української філософської думки.

3. Філософські пошуки в період Київської Русі.

4. Етичні роздуми у творчості «книжників».

5. Праці українських полемістів (XVI – XVII ст.): основні філософські та соціально-політичні ідеї.

6. Українське бароко: філософський зміст.

7. Гуманістичні ідеї острозьких просвітників.

8. Філософська думка в Києво-Могилянській академії.

9. Етичне вчення Г.С.Сковороди.

10. Вчення про буття Г.С.Сковороди.

11. Концепція пізнання Г.С.Сковороди.

12. Специфіка філософських поглядів М.Костомарова.

13. Світоглядні ідеї Т.Г.Шевченка.

14. «Філософія серця» П.Юркевича.

 

15. М.Драгоманов: філософські та соціально-політичні погляди.

16. Філософські пошуки та суспільно-політичні погляди І.Франка.

17. Внесок у розвиток філософської думки України О.Потебні.

18. Філософські ідеї в українських громадсько-політичних рухах ХІХ ст.

19. Особливості української філософської думки на межі ХІХ – ХХ ст.

20. Теорія ноосфери В.Вернадського (філософський зміст).

21. Філософія української ідеї М.Грушевського.

22. Розвиток філософії в Україні в радянський період.

23. Філософська думка в українській діаспорі ХХ ст.

24. Дослідження Д.Чижевського в царині історії філософії України.

25. Еволюція філософських уявлень про світ.

26. Проблема розвитку в сучасні науці.

27. Простір і час: загальне і особливе.

28. Сучасні концепції походження свідомості.

29. Роль творчості в процесі пізнання.

30. Раціональне та ірраціональне в пізнанні.

31. Проблема розмежування істини та хиби.

32. Метафізика як філософське вчення та метод пізнання.

33. Чи пов’язані діалектичне мислення та життєва мудрість?

34. Класифікація наукових методів і рівнів методології.

35. Структура наукової теорії і її основні функції.

36. Сутність і джерела наукових революцій.

37. Життя і самореалізація людини.

38. Свобода як цінність чи як необхідність?

39. Системи природи і суспільства: загальне, особливе і одиничне.

40. Категорія етнос: сучасні підходи і концепції.

41. Проблема суспільної свідомості в історії філософії.

42. Соціально-екологічна ситуація у світі на межі тисячоліть.

43. Загальнолюдські цінності в світлі досягнень сучасної науки.

44. Футурологія, її можливості і межі.

 

45. Ідея коловороту суспільного розвитку.

46. Поняття «техногенної цивілізації» та її головні риси.

47. Форми духовної культури.

48. Елітарна та масова культура.

49. Традиційна і сучасна культура.

Список першоджерел

1. Августин А. Исповедь. – М., 1991.

2. Адорно Т. Теорія естетики. – К., 2002.

3. Аристотель. Метафизика. Сочинения. В 4-х т. – М.: 1976. Т 1.

4. Бекон Ф. Новый Органон. – М., 1972. – Т., 2.

5. Бекон Ф. Сочинения: В 2 т. – М., 1972.

6. Бергсон А. Два источника религии и морали. – М., 1994.

7. Бубер М. Проблема человека. / Два образа веры. – М., 1995.

8. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму (будь-яке видання).

9. Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. – М., 1975.

10. Гельвецій К.А. Про людину, її розумові здібності та її виховання. – К.

11. Гольбах П. Система природы. / Избранные произведения. – М., 1991. – Т.1.

12. Декарт Р. Рассуждения о методе. / Избр. произв. В 2-х т. – М., 1989.

13. Дидро Д. Разговор д’Аламбера с Дидро. - Рекомендована література. –
М., 1941.

14. Камю А. Бунтующий человек. – М., 1990.

15. Кант И. Лекции по этике. – М., 2000.

16. Кьеркегор С. Страх и трепет. – М., 1993.

17. Макиавелли Н. Государь: сочинения. – М., 2005.

18. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. – М., 1990.

19. Маркс К. Тези про Фейєрбаха. / Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – Т.3.

20. Монтескье Ш. Избранные произведения. – М., 1995.

21. Ніцше Ф. Так казав Заратустра. – К., 1993.

22. Ортега-і-Гасет Х. Бунт мас. Вибрані твори.-К.,1994.

23. Ортегга-и-Гассет Х. Что такое философия. – М., 1991.

24. Платон. Банкет. Тімей / Читанка з історії філософії. Книга 1. – К., 1992.

25. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. Том 2. – К., 1994.

26. Рассел Б. Человеческое познание. – К., 1997.

27. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре или принципы политического права. / Антология мировой философии. – М., 1970.

28. Сартр Ж.П. Бытие и ничто. – М., 2000.

29. Сартр Ж.П. Экзистенциализм – это гуманизм. Сумерки богов. – М., 1989.

30. Сковорода Г. Потоп зміїн//Зібрання творів у 2-х т. – Т. 1. – К., 1973.

31. Франко І. Поза межами можливого// Зібр. творів у 50-ти т. – К., 1986. – Т. 45.

32. Фрейд З. Основы психоанализа. – М., 1990.

33. Фрейд З. «Я» и «оно». – М., 1990.

34. Фромм Э. Бегство от свобод.-М.,1990.

35. Фромм Э. Здоровое общество.-М.,2005.

36. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек.- М.,2004.

37. Хайдеггер М. Бытие и время. – М., 1997.

38. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций.-М.,2003.

39. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні.

 

 

ХІІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Августин А. Исповедь. – М., 1991.

2. Адорно Т. Теорія естетики. – К., 2002.

3. Аристотель. Метафизика. О душе. Сочинения. В 4-х т. – М.: 1976. Т 1.

4. Бекон Ф. Сочинения: В 2 т. – М., 1972.

5. Бердяев Н.А. Кризис искусства.-М.,1990.

6. Бердяев Н.А. Смысл истории.-М.,1990.

7. Беркли. Сочинения. – М., 1978.

8. Бергсон А. Два источника религии и морали. – М., 1994.

9. Бубер М. Проблема человека. / Два образа веры. – М., 1995.

10. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму (будь-яке видання).

11. Г.В.Ф. Гегель. Энциклопедия философских наук. Т. 1. – М., 1975.

12. Гельвецій К.А. Про людину, її розумові здібності та її виховання. – К.

13. Гоббс Т. Левиафан. / Избр. произв. В 2-х т. – М., 1964.

14. Голоси Стародавньої Індії: Антологія давньоіндійської літератури. – К., 1982.

15. Гольбах П. Система природы. / Избранные произведения. – М., 1991. – Т.1.

16. Декарт Р. Рассуждения о методе. / Избр. произв. В 2-х т. – М., 1989.

17. Дидро Д. Разговор д’Аламбера с Дидро. - Рекомендована література. – М., 1941.

18. Камю А. Бунтующий человек. – М., 1990.

19. Кант И. Лекции по этике. – М., 2000.

20. Кузанский Н. Об ученом незнании. – Соч. – М., 1979. Т.1.

21. Кьеркегор С. Страх и трепет. – М., 1993.

22. Ламетри Ж. Человек-машина. – М., 1977.

23. Макиавелли Н. Государь: Сочинения. – М., 2005.

24. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. – М., 1990.

25. Маркс К. Тези про Фейєрбаха. / Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – Т.3.

26. Монтескье Ш. Избранные произведения. – М., 1995.

27. Ніцше Ф. Так казав Заратустра. – К., 1993.

28. Ортега-і-Гасет Х. Бунт мас. Вибрані твори.-К.,1994.

29. Ортегга-и-Гассет Х. Что такое философия. – М., 1991.

30. Платон. Банкет Тімей / Читанка з історії філософії. Книга 1. – К., 1992.

31. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. Том 1, 2. – К., 1994.

32. Рассел Б. Человеческое познание. – К., 1997.

33. Руссо Ж..-Ж. Об общественном договоре или принципы политического права. / Антология мировой философии. – М., 1970.

34. Сартр Ж.П. Бытие и ничто. – М., 2000.

35. Сартр Ж.П. Экзистенциализм – это гуманизм. Сумерки богов. –
М., 1989.

36. Тейар де Шарден П. Феномен человека. – М., 1987.

37. Фрейд З. Основы психоанализа. – М., 1990.

38. Фрейд З. «Я» и «оно». – М., 1990.

39. Фромм Э. Бегство от свободы.-М.,1990.

40. Фромм Э. Здоровое общество.-М.,2005.

41. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек.- М.,2004.

42. Хайдеггер М. Бытие и время. – М., 1997.

43. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций.-М.,2003.

44. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – К., 1995.

45. Шопенгауэр А. Об основе морали. Афоризмы житейской мудрости: Сборник. – Мн., 1997.

46. Шпенглер О. Закат Европы. – М., 1993, Т.1.

47. Юнг К. Коллективное бессознательное. – М., 1998.

48. Ясперс К. Духовная ситуация времени. Смысл и назначение истории. – М., 1994.

49. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991.

50. Аблеев С.Р. Философия в схемах и таблицах.-М., Высшая школа, 2004.

51. Андрущенко В.Історія соціальної філософії.-К.,Тандем,2000.

52. Андрущенко В., Михальченко М. Сучасна соціальна філософія. – К., 1996.

53. Арутюнов В.Ф. Філософія (навч-метод. посібник для самостійного вивчення)-К.,КНЗУ,2001.

54. Бичко І. В. Філософія: Курс лекцій. - К., 2003.

55. Бичко А.Історія філософії. Підручник.-Либідь, 2001.

56. Бойченко І.М. Філософія історії. Підручник. - К.,2001.

57. Волинка Г.І. та ін. Історія філософії в її зв’язку з освітою. – К., 2006.

58. Герасимчук А. А., Тимошенко 3.1. Курс лекцій з філософії. - К., 1999, 2005.

59. Горлач М.І. Філософія: підручник. -Харків, 2000.

60. Горський В.С. Історія української філософії. Навч.посіб.-К., 2001, 2004.

61. Гусєв В.І. Вступ до метафізики: Навч. посібник. – К., 2004;

62. Єрмоленко Є.М. Комунікативна практична філософія. Підручник.-К., 1999.

63. Історія філософії в її зв’язку з освітою: Підручник. За ред. Г.І. Волинки. – К.: Каравела, 2006.

64. Історія філософії: від структуралізму до постмодернізму. Підручник. – К.: Знання України, 2004. – 214с.

65. Історія філософії: Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. – К., Знання України, 2005. – 1200 с.

66. Касьян В.І. Філософія: відповіді на питання екзаменаційних білетів: Навч. посіб. – 5-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2008. – 347 с.

67. Кремень В. Г. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник /
В.Г. Кремень, В. В. Ільїн. – К.: Книга. – 2005. – 528 с.

68. Лосский Н.О. Типы мировоззрений. Введение в метафизику. – М., 1995.

69. Надольний І.Ф. Філософія: посібник.-К., 1999, 2000,2004.

70. Нестеренко В.І. Вступ до філософії: онтологія людини. – К., 1995.

71. Огнев’юк В.О. Освіта в системі цінностей сталого людського досвіду. – К: Знання України, 2003.

72. Огородник И.В.Библиографический философский словарь.-Абсолют-В, 2004.

73. Пазенок В.С. Філософія: навч. посіб. – К.: Академвидав, 2008.

74. Причепій Є.М. Філософія: посібник.-К., 2001, 2003, 2006.

75. Петрушенко В.П.Основи філософських знань. Посібник- Новий світ, 2003, 2008.

76. Петрушенко В.П. Практикум з філософії. Навчальний посібник.- Новий світ, 2003, 2008.

77. Саух П.Ю. ХХ століття: Підсумки. – Вид. 2-ге, доповн. і перероб. – К.: "МП Леся", 2009.

78. Современная философия: Словарь и хрестоматия - Ростов-на-Дону, 1997.

79. Спиркин А. Г. Философия: учебник - М., 1999.

80. Тарасенко Н.Ф., Русин М.Ю. Історія філософії України: підручник. -
К., 1994.

81. Федів Ю., Мозкова Н. Історія української філософії.-Україна, 2000.

82. Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред.акад. НАН України Л.В. Губерського - К.: Знання, 2009.

83. Філософія: Курс лекцій / за редакцією І.Ф.Надольного. – Київ, 2000.

84. Філософія: Підручник для вищої школи. - Х.,2004.

85. Філософія: Підручник / Бичко І.В. та ін. – К., 2002;

86. Філософія: Підручник / за ред. Заїченка Г.А. – К., 1995.

87. Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи: навч. посіб. / В.П. Андрущенко, Г.І.Волинка, Н.Г. Мозгова та ін. за ред. Г.І. Волинки. – К.: Каравела, 2009.

88. Філософія: Світ людини. Курс лекцій. – К., 2004.

89. Філософський енциклопедичний словник.- К., 2002.

90. Щерба С.П.Філософія: короткий виклад. Навчальний посібник.-Кондор, 2004.

91. Ярошовець В.І. Історія філософії. Підручник.- ПАРАПАН, 2002.

 

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Большой энциклопедический словарь: философия, социология, религия, эзотеризм, политэкономия / Главн. науч. ред. и сост. С.Ю. Солодовников. – Мн., 2002.

2. Енциклопедія постмодернізму / За ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора; Пер. з англ. В. Шовкун; Наук. ред. пер. О. Шевченко . – К., 2003.

3. Історія філософії. Словник / Заг. ред. В.І. Ярошовця. – К., 2005.

4. Новейший философский словарь: 3-е изд., исправл. – Мн., 2003.

5. Современная западная философия: Словарь. – М.,1991.

6. Современный философский словарь / Под. ред. В.Е. Кемерова. – М., 1996.

7. Філософська думка в Україні: Біобібліографічний словник /Авт. кол.: В.С.Горський, М.Л.Ткачук, В.М.Нічик та ін. – К., 2002.

8. Філософія: ідеї, ідеології, персоналії: Ілюстрований енциклопедичний довідник / Укл. Ю.В. Омельченко. – К., 2009.

9. Філософія політики. Короткий енциклопедичний словник / Ред. колегія: Л.В. Губерський, В.П. Андрущенко, М.І. Бойченко та ін. – К., 2002.

10. Філософський енциклопедичний словник. – К., 2002.

11. Никола Умбальдо. Иллюстрированный философский словарь / Пер. с ит. – М., 2006.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.228.250 (0.014 с.)