Самостійна робота, консультації,Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Самостійна робота, консультації,Виконання домашніх завдань за темами:

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ.

Тема 1. Вступ. Філософія як специфічний тип знання.

1. Опрацювати за допомогою підручників матеріал про історичні типи світогляду. Зробити порівняльну характеристику міфологічного та релігійного світогляду: спільне і різниця.

2. Розкрити зміст співвідношення філософії, науки, релігії та мистецтва.

 

Тема 2. Філософія Стародавнього світу. Філософія Європейського Середньовіччя та Відродження.

1. Користуючись фрагментами текстів давньосхідних філософів та матеріалом підручників, проаналізувати основні філософські ідеї класичних шкіл Стародавньої Індії в галузі онтології, антропології та етики (у формі довільної таблиці).

2. Показати, в чому полягає зміст онтологічних та антропологічних ідей шкіл еллінсько-римської доби (за допомогою головних положень і понять). З’ясувати, в чому полягають основні здобутки античної філософії та яку роль відіграла антична філософія у розвитку європейської культури.

3. Пояснити, на прикладі порівняння філософських ідей Ансельма Кентенберійського та П’єра Абеляра, в чому полягала сутність протистояння між номіналістами та реалістами.

4. Розкрити і пояснити зміст і значення основних ідей натурфілософії доби Відродження.

Тема 3. Філософія Нового часу. Німецька класична філософія.

1.Охарактеризувати та порівняти основні ідеї Джона Локка (емпіризм) та

 

2.Р.Декарта (раціоналізм) в галузі пізнання.

3.З’ясувати основний зміст французького та німецького Просвітництва.

4.Дати порівняльну характеристику філософських поглядів Й.Фіхте та Ф.Шеллінга.

5.Показати системний та діалектичний характер філософії Г.Гегеля (на прикладі основних праць).

 

6.Проаналізувати матеріалістичні засади філософської системи Л. Фейєрбаха.

 

Тема 4. Світова філософія др. пол. ХІХ – поч. ХХІ ст.

1. Довести, на основі знань основних напрямків сучасної філософії, що головними ідеями філософії сьогодні є гуманізм та плюралізм.

2. Виділити вихідні ідеї феноменології Е.Гуссерля.

3. Показати, в чому полягає спільне та різниця в розумінні людини філософською антропологією та персоналізмом.

 

Змістовий модуль ІІ.

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ОНТОЛОГІЇ ТА АНТРОПОЛОГІЇ. ПРАКТИЧНІ ТА АКСІОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ.

 

Тема 5. Онтологія: проблема буття у філософії. Філософська антропологія: проблема походження та існування людини.

1. Розкрити особливості класичного та некласичного розуміння буття (історичний контекст).

2. Розглянути взаємозв’язок руху і розвитку та простору і часу в контексті сучасних онтологічних уявлень.

3. Розглянути основні концепції походження людини та аргументовано викласти власну позицію з цього питання.

4. Окреслити сучасне розумінні сутнісних сил людини.

5. Застосовуючи власний досвід та набуті знання з філософії, показати, в чому полягає проблема смерті та безсмертя людини у філософсько-світоглядному окресленні.

 

Тема 6. Феноменологія: свідомість як філософська проблема. Гносеологія. Методологія як організація пізнання (епістемологія).

1. Розглянути проблему походження та сутності духовного та взаємозв’язок духу і свідомості.

2. Охарактеризувати основні концепції походження свідомості і пояснити переваги і недоліки кожної з них.

3. Пояснити сутність когнітивної функції свідомості. Розкрити особливості взаємозв’язку свідомості і мови.

4. «З чого починається пізнання: з пізнаного та непізнаного?».

5. Звернутись до основних форм пізнання та дати їх порівняльну характеристику.

6. Розглянути основні концепції істини, їх роль та значенні в процесі пізнання. Пояснити, як взаємопов’язані поняття істини та правда.

7. Охарактеризувати методи і форми емпіричного та теоретичного рівнів пізнання (за допомогою довільної таблиці).

8. Окреслити основні ознаки поняття наука та сучасних методів наукового пізнання.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.177.17 (0.008 с.)