ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОНТОЛОГІЇ ТА АНТРОПОЛОГІЇ. АКСЕОЛОГІЧНІ ТА ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОНТОЛОГІЇ ТА АНТРОПОЛОГІЇ. АКСЕОЛОГІЧНІ ТА ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ.V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ.

Змістовий модуль І.

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ.

Семінар 1.

Тема: Філософія та світогляд.

План заняття.

1. Поняття про філософію. Особливості історичного виникнення філософії.

2. Різноманітність підходів до визначення предмету філософії.

3. Структура філософського знання і його специфіка.

4. Світогляд як форма людського самовизначення. Структура світогляду.

5. Типологія світогляду (історичні типи світогляду).

6. Функції філософії.

 

Рекомендована література.

1. Г.І. Волинка, В.І. Гусєв, Н.Г. Мозгова та ін.. Історія філософії в її зв’язку з освітою: Підручник. За ред.. Г.І. Волинки. – К., 2006.

2. Герасимчук А.А., Тимошенко З.І. Філософія: Курс лекцій. – К., 1998.

3. Лосский Н.О. Типы мировоззрений. Введение в метафизику. – М., 1995.

4. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. – М., 1990.

5. Ортегга-и-Гассет Х. Что такое философия. – М., 1991.

6. Петрушенко В.Л. Філософія. Курс лекцій. – Львів, 2006.

7. Світ, людина, суспільство: Хрестоматія. / Упоряд. І.П.Арцишевська, Р.А.Арцишевський. – К., 1997.

8. Філософія: Курс лекцій / За ред. Бичка І.В. та ін. – К., 1993.

9. Філософія: Підручник. / За ред. Горбача Н.Я. – Львів, 1997.

10. Філософія: Підручник. / За ред. Г.А.Заїченка. – К., 1995.

11. Філософія: Підручник. / Надольний І.Ф. та ін. – К., 1999.

12. Філософія: Підручник для вищої школи. – Х., 2004.

 

Семінар 2.

Тема: Філософія Стародавнього світу. Філософія Європейського Середньовіччя та Відродження.

План заняття.

1. Антична філософія: умови формування та характерні особливості.

2. Пошук досократичною філософією першооснови світу (основні школи та представники).

3. Звернення до людини у класичній давньогрецькій філософії (софісти, Сократ, Платон, Аристотель).

4. Загальні особливості та основні ідеї елліністично-римського періоду (розвиток шкіл).

5. Середньовічна філософія: характерні риси та періодизація.

 

 

6. Основні проблеми патристики та схоластики. Філософські та теологічні погляди Августина Блаженного та Фоми Аквінського.

7. Соціально-економічний та культурний зміст доби Відродження. Гуманізм і реформація: сутність і філософська спрямованість.

8. Характеристика філософських поглядів представників раннього і пізнього Відродження (Салютаті, М.Кузанський, Дж.Бруно, Є.Роттердамський, М.Монтень).

9. Соціально-політичні погляди доби Відродження: Т.Мор, Т.Кампанелла, Н.Макіавеллі.

 

Рекомендована література.

1. Августин А. Исповедь. – М., 1991.

2. Аристотель. Метафизика. Сочинения. В 4-х т. – М.: 1976. Т 1.

3. Голоси Стародавньої Індії: Антологія давньоіндійської літератури. –
К., 1982.

4. Кузанский Н. Об ученом незнании. – Соч. – М., 1979. Т.1.

5. Макиавелли Н. Государь: сочинения. – М., 2005.

6. Платон. Банкет Тімей / Читанка з історії філософії. Книга 1. – К., 1992.

7. Читанка з історії філософії: В 6-ти кн.. – К., 1992. – К.1.

8. Асмус В.Ф. Античная философия. – М., 1976.

9. Бичко А., Бичко І., Табачковський В. Історія філософії. – К., 2001.

10. Богомолов А.С. Античная философия. – М., 1985.

11. Введение в философию: в 2 ч., ч. 1 / Под ред. И.Т.Фролова. – М., 1990.

12. Г.І. Волинка, В.І. Гусєв, Н.Г. Мозгова та ін.. Історія філософії в її зв’язку з освітою: Підручник. За ред.. Г.І. Волинки. – К., 2006.

13. Герасимчук А.А., Тимошенко З.І. Філософія: Курс лекцій. – К., 1998.

14. Гусєв В. Західноєвропейська філософія XV-XVIII ст. – К., 1995.

15. История философии в кратком изложении / В пер. Богута И.И. –
М., 1994.

16. Кондзьолка В.В. Нариси історії античної філософії. – Львів, 1993.

17. Краткий философский словар / Под ред. Алексеева А.П. – М., 1998.

18. Лосев А.Ф. Словарь античной философии. – М., 1995.

19. Соколов В.В. Средневековая философия. – М., 1979.

20. Філософія: Курс лекцій / За ред. Бичка І.В. та ін. – К., 1993.

21. Філософія: Підручник. / За ред. Горбача Н.Я. – Львів, 1997.

22. Філософія: Підручник. / За ред. Г.А.Заїченка. – К., 1995.

23. Філософія: Підручник. / Надольний І.Ф. та ін. – К., 1999.

24. Філософія: Підручник для вищої школи. – Х., 2004.

25. Фрагменты раннегреческих философов. Ч.1. – М., 1989.

26. Ченышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. – М., 1991.

 

Семінар 3.

Тема: Філософія Нового часу. Німецька класична філософія. Західна філософія ( др. пол. ХІХ ст. – поч.. ХХІ ст.)

План заняття.

1. Проблеми філософії Нового часу:

а) проблема методу пізнання;

б) проблема людини та держави.

2. Феномен німецької класичної філософії.

3. Філософські ідеї Канта.

4. Системний характер філософії Гегеля.

5. Нова проблематика філософських пошуків: порівняльна характеристика основних ідей класичної та некласичної філософії.

6. Основні школи і представники некласичної філософії середини ХІХ – поч. ХХ ст.:

а) марксизм;

б) ірраціоналізм А.Шопенгауера та «філософія життя» Ф. Ніцше;

в) екзистенціальні ідеї в філософії С.К’єркегора;

г) представники «наукової філософії» (позитивізм).

7. Основні напрямки сучасної західної філософії:

а) психоаналіз;

б) екзистенціалізм;

в) нео- та постпозитивізм;

г) структуралізм;

д) постмодернізм.

 

Рекомендована література.

1. Адорно Т. Теорія естетики. – К., 2002.

2. Бекон Ф. Сочинения: В 2 т. – М., 1972.

3. Бергсон А. Два источника религии и морали. – М., 1994.

4. Беркли. Сочинения. – М., 1978.

5. Гельвецій К.А. Про людину, її розумові здібності та її виховання. – К.

6. Гоббс Т. Левиафан. / Избр. произв. В 2-х т. – М., 1964.

7. Гольбах П. Система природы. / Избранные произведения. – М., 1991. – Т.1.

8. Декарт Р. Рассуждения о методе. / Избр. произв. В 2-х т. – М., 1989.

9. Дидро Д. Разговор д’Аламбера с Дидро. - Рекомендована література. – М., 1941.

10. Камю А. Бунтующий человек. – М., 1990.

11. Кант И. Лекции по этике. – М., 2000.

12. Кьеркегор С. Страх и трепет. – М., 1993.

13. Ламетри Ж. Человек-машина. – М., 1977.

14. Маркс К. Тези про Фейєрбаха. / Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – Т.3.

15. Монтескье Ш. Избранные произведения. – М., 1995.

16. Ніцше Ф. Так казав Заратустра. – К., 1993.

17. Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995.

18. Руссо Ж..-Ж. Об общественном договоре или принципы политического права. / Антология мировой философии. – М., 1970.

19. Сартр Ж.П. Экзистенциализм – это гуманизм. Сумерки богов. – М., 1989.

20. Хайдеггер М. Бытие и время. – М., 1997.

21. Фрейд З. Основы психоанализа. – М., 1990.

22. Шопенгауэр А. Об основе морали. Афоризмы житейской мудрости: Сборник. – Мн., 1997.

23. Шпенглер О. Закат Европы. – М., 1993, Т.1.

24. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991.

25. Асмус В.Ф. Иммануил Кант. – М., 1973.

26. Бичко А., Бичко І., Табачковський В. Історія філософії. – К., 2001.

27. Булатов М.А. Немецкая классическая философия. – К., 1976.

28. Введение в философию: в 2 ч., ч. 1 / Под ред. И.Т.Фролова. – М., 1990.

29. Г.І. Волинка, В.І. Гусєв, Н.Г. Мозгова та ін.. Історія філософії в її зв’язку з освітою: Підручник. За ред.. Г.І. Волинки. – К., 2006.

30. Герасимчук А.А., Тимошенко З.І. Філософія: Курс лекцій. – К., 1998.

31. Гусєв В. Західна філософія Нового часу. XVII-XVIII ст. – К., 2000.

32. Зарубіжна філософія ХХ ст.: Читанка з історії філософії у 6 кн. Кн..6. – К., 1994.

33. История философии в кратком изложении. / В пер. Богута И.И. –
М., 1994.

34. Кондзьолка В.В. Історія середньовічної філософії. – Львів, 2001.

35. Краткий философский словар / Под ред. Алексеева А.П. – М., 1998.

36. Современная западная философия. Словарь. – М., 1991.

37. Соколов В.В. Европейская философия XV-XVII веков. – М., 1984.

38. Філософія: Курс лекцій / За ред. Бичка І.В. та ін. – К., 1993.

39. Філософія: Підручник. / За ред. Горбача Н.Я. – Львів, 1997.

40. Філософія: Підручник. / За ред. Г.А.Заїченка. – К., 1995.

41. Філософія: Підручник. / Надольний І.Ф. та ін. – К., 1999.

42. Філософія: Підручник для вищої школи. – Х., 2004.

43. Философия ХХ в. – М., 1997.

44. Шинкарук В.И. Логика, диалектика и теория познания Гегеля. –
К., 1964.

 

Змістовий модуль ІІ.

VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ.

Змістовий модуль ІІ.

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ОНТОЛОГІЇ ТА АНТРОПОЛОГІЇ. ПРАКТИЧНІ ТА АКСІОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ.

 

Список першоджерел

1. Августин А. Исповедь. – М., 1991.

2. Адорно Т. Теорія естетики. – К., 2002.

3. Аристотель. Метафизика. Сочинения. В 4-х т. – М.: 1976. Т 1.

4. Бекон Ф. Новый Органон. – М., 1972. – Т., 2.

5. Бекон Ф. Сочинения: В 2 т. – М., 1972.

6. Бергсон А. Два источника религии и морали. – М., 1994.

7. Бубер М. Проблема человека. / Два образа веры. – М., 1995.

8. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму (будь-яке видання).

9. Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. – М., 1975.

10. Гельвецій К.А. Про людину, її розумові здібності та її виховання. – К.

11. Гольбах П. Система природы. / Избранные произведения. – М., 1991. – Т.1.

12. Декарт Р. Рассуждения о методе. / Избр. произв. В 2-х т. – М., 1989.

13. Дидро Д. Разговор д’Аламбера с Дидро. - Рекомендована література. –
М., 1941.

14. Камю А. Бунтующий человек. – М., 1990.

15. Кант И. Лекции по этике. – М., 2000.

16. Кьеркегор С. Страх и трепет. – М., 1993.

17. Макиавелли Н. Государь: сочинения. – М., 2005.

18. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. – М., 1990.

19. Маркс К. Тези про Фейєрбаха. / Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – Т.3.

20. Монтескье Ш. Избранные произведения. – М., 1995.

21. Ніцше Ф. Так казав Заратустра. – К., 1993.

22. Ортега-і-Гасет Х. Бунт мас. Вибрані твори.-К.,1994.

23. Ортегга-и-Гассет Х. Что такое философия. – М., 1991.

24. Платон. Банкет. Тімей / Читанка з історії філософії. Книга 1. – К., 1992.

25. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. Том 2. – К., 1994.

26. Рассел Б. Человеческое познание. – К., 1997.

27. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре или принципы политического права. / Антология мировой философии. – М., 1970.

28. Сартр Ж.П. Бытие и ничто. – М., 2000.

29. Сартр Ж.П. Экзистенциализм – это гуманизм. Сумерки богов. – М., 1989.

30. Сковорода Г. Потоп зміїн//Зібрання творів у 2-х т. – Т. 1. – К., 1973.

31. Франко І. Поза межами можливого// Зібр. творів у 50-ти т. – К., 1986. – Т. 45.

32. Фрейд З. Основы психоанализа. – М., 1990.

33. Фрейд З. «Я» и «оно». – М., 1990.

34. Фромм Э. Бегство от свобод.-М.,1990.

35. Фромм Э. Здоровое общество.-М.,2005.

36. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек.- М.,2004.

37. Хайдеггер М. Бытие и время. – М., 1997.

38. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций.-М.,2003.

39. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні.

 

 

ХІІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Августин А. Исповедь. – М., 1991.

2. Адорно Т. Теорія естетики. – К., 2002.

3. Аристотель. Метафизика. О душе. Сочинения. В 4-х т. – М.: 1976. Т 1.

4. Бекон Ф. Сочинения: В 2 т. – М., 1972.

5. Бердяев Н.А. Кризис искусства.-М.,1990.

6. Бердяев Н.А. Смысл истории.-М.,1990.

7. Беркли. Сочинения. – М., 1978.

8. Бергсон А. Два источника религии и морали. – М., 1994.

9. Бубер М. Проблема человека. / Два образа веры. – М., 1995.

10. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму (будь-яке видання).

11. Г.В.Ф. Гегель. Энциклопедия философских наук. Т. 1. – М., 1975.

12. Гельвецій К.А. Про людину, її розумові здібності та її виховання. – К.

13. Гоббс Т. Левиафан. / Избр. произв. В 2-х т. – М., 1964.

14. Голоси Стародавньої Індії: Антологія давньоіндійської літератури. – К., 1982.

15. Гольбах П. Система природы. / Избранные произведения. – М., 1991. – Т.1.

16. Декарт Р. Рассуждения о методе. / Избр. произв. В 2-х т. – М., 1989.

17. Дидро Д. Разговор д’Аламбера с Дидро. - Рекомендована література. – М., 1941.

18. Камю А. Бунтующий человек. – М., 1990.

19. Кант И. Лекции по этике. – М., 2000.

20. Кузанский Н. Об ученом незнании. – Соч. – М., 1979. Т.1.

21. Кьеркегор С. Страх и трепет. – М., 1993.

22. Ламетри Ж. Человек-машина. – М., 1977.

23. Макиавелли Н. Государь: Сочинения. – М., 2005.

24. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. – М., 1990.

25. Маркс К. Тези про Фейєрбаха. / Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – Т.3.

26. Монтескье Ш. Избранные произведения. – М., 1995.

27. Ніцше Ф. Так казав Заратустра. – К., 1993.

28. Ортега-і-Гасет Х. Бунт мас. Вибрані твори.-К.,1994.

29. Ортегга-и-Гассет Х. Что такое философия. – М., 1991.

30. Платон. Банкет Тімей / Читанка з історії філософії. Книга 1. – К., 1992.

31. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. Том 1, 2. – К., 1994.

32. Рассел Б. Человеческое познание. – К., 1997.

33. Руссо Ж..-Ж. Об общественном договоре или принципы политического права. / Антология мировой философии. – М., 1970.

34. Сартр Ж.П. Бытие и ничто. – М., 2000.

35. Сартр Ж.П. Экзистенциализм – это гуманизм. Сумерки богов. –
М., 1989.

36. Тейар де Шарден П. Феномен человека. – М., 1987.

37. Фрейд З. Основы психоанализа. – М., 1990.

38. Фрейд З. «Я» и «оно». – М., 1990.

39. Фромм Э. Бегство от свободы.-М.,1990.

40. Фромм Э. Здоровое общество.-М.,2005.

41. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек.- М.,2004.

42. Хайдеггер М. Бытие и время. – М., 1997.

43. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций.-М.,2003.

44. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – К., 1995.

45. Шопенгауэр А. Об основе морали. Афоризмы житейской мудрости: Сборник. – Мн., 1997.

46. Шпенглер О. Закат Европы. – М., 1993, Т.1.

47. Юнг К. Коллективное бессознательное. – М., 1998.

48. Ясперс К. Духовная ситуация времени. Смысл и назначение истории. – М., 1994.

49. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991.

50. Аблеев С.Р. Философия в схемах и таблицах.-М., Высшая школа, 2004.

51. Андрущенко В.Історія соціальної філософії.-К.,Тандем,2000.

52. Андрущенко В., Михальченко М. Сучасна соціальна філософія. – К., 1996.

53. Арутюнов В.Ф. Філософія (навч-метод. посібник для самостійного вивчення)-К.,КНЗУ,2001.

54. Бичко І. В. Філософія: Курс лекцій. - К., 2003.

55. Бичко А.Історія філософії. Підручник.-Либідь, 2001.

56. Бойченко І.М. Філософія історії. Підручник. - К.,2001.

57. Волинка Г.І. та ін. Історія філософії в її зв’язку з освітою. – К., 2006.

58. Герасимчук А. А., Тимошенко 3.1. Курс лекцій з філософії. - К., 1999, 2005.

59. Горлач М.І. Філософія: підручник. -Харків, 2000.

60. Горський В.С. Історія української філософії. Навч.посіб.-К., 2001, 2004.

61. Гусєв В.І. Вступ до метафізики: Навч. посібник. – К., 2004;

62. Єрмоленко Є.М. Комунікативна практична філософія. Підручник.-К., 1999.

63. Історія філософії в її зв’язку з освітою: Підручник. За ред. Г.І. Волинки. – К.: Каравела, 2006.

64. Історія філософії: від структуралізму до постмодернізму. Підручник. – К.: Знання України, 2004. – 214с.

65. Історія філософії: Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. – К., Знання України, 2005. – 1200 с.

66. Касьян В.І. Філософія: відповіді на питання екзаменаційних білетів: Навч. посіб. – 5-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2008. – 347 с.

67. Кремень В. Г. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник /
В.Г. Кремень, В. В. Ільїн. – К.: Книга. – 2005. – 528 с.

68. Лосский Н.О. Типы мировоззрений. Введение в метафизику. – М., 1995.

69. Надольний І.Ф. Філософія: посібник.-К., 1999, 2000,2004.

70. Нестеренко В.І. Вступ до філософії: онтологія людини. – К., 1995.

71. Огнев’юк В.О. Освіта в системі цінностей сталого людського досвіду. – К: Знання України, 2003.

72. Огородник И.В.Библиографический философский словарь.-Абсолют-В, 2004.

73. Пазенок В.С. Філософія: навч. посіб. – К.: Академвидав, 2008.

74. Причепій Є.М. Філософія: посібник.-К., 2001, 2003, 2006.

75. Петрушенко В.П.Основи філософських знань. Посібник- Новий світ, 2003, 2008.

76. Петрушенко В.П. Практикум з філософії. Навчальний посібник.- Новий світ, 2003, 2008.

77. Саух П.Ю. ХХ століття: Підсумки. – Вид. 2-ге, доповн. і перероб. – К.: "МП Леся", 2009.

78. Современная философия: Словарь и хрестоматия - Ростов-на-Дону, 1997.

79. Спиркин А. Г. Философия: учебник - М., 1999.

80. Тарасенко Н.Ф., Русин М.Ю. Історія філософії України: підручник. -
К., 1994.

81. Федів Ю., Мозкова Н. Історія української філософії.-Україна, 2000.

82. Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред.акад. НАН України Л.В. Губерського - К.: Знання, 2009.

83. Філософія: Курс лекцій / за редакцією І.Ф.Надольного. – Київ, 2000.

84. Філософія: Підручник для вищої школи. - Х.,2004.

85. Філософія: Підручник / Бичко І.В. та ін. – К., 2002;

86. Філософія: Підручник / за ред. Заїченка Г.А. – К., 1995.

87. Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи: навч. посіб. / В.П. Андрущенко, Г.І.Волинка, Н.Г. Мозгова та ін. за ред. Г.І. Волинки. – К.: Каравела, 2009.

88. Філософія: Світ людини. Курс лекцій. – К., 2004.

89. Філософський енциклопедичний словник.- К., 2002.

90. Щерба С.П.Філософія: короткий виклад. Навчальний посібник.-Кондор, 2004.

91. Ярошовець В.І. Історія філософії. Підручник.- ПАРАПАН, 2002.

 

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Большой энциклопедический словарь: философия, социология, религия, эзотеризм, политэкономия / Главн. науч. ред. и сост. С.Ю. Солодовников. – Мн., 2002.

2. Енциклопедія постмодернізму / За ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора; Пер. з англ. В. Шовкун; Наук. ред. пер. О. Шевченко . – К., 2003.

3. Історія філософії. Словник / Заг. ред. В.І. Ярошовця. – К., 2005.

4. Новейший философский словарь: 3-е изд., исправл. – Мн., 2003.

5. Современная западная философия: Словарь. – М.,1991.

6. Современный философский словарь / Под. ред. В.Е. Кемерова. – М., 1996.

7. Філософська думка в Україні: Біобібліографічний словник /Авт. кол.: В.С.Горський, М.Л.Ткачук, В.М.Нічик та ін. – К., 2002.

8. Філософія: ідеї, ідеології, персоналії: Ілюстрований енциклопедичний довідник / Укл. Ю.В. Омельченко. – К., 2009.

9. Філософія політики. Короткий енциклопедичний словник / Ред. колегія: Л.В. Губерський, В.П. Андрущенко, М.І. Бойченко та ін. – К., 2002.

10. Філософський енциклопедичний словник. – К., 2002.

11. Никола Умбальдо. Иллюстрированный философский словарь / Пер. с ит. – М., 2006.

 

 

V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ.

Змістовий модуль І.

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ.

Семінар 1.

Тема: Філософія та світогляд.

План заняття.

1. Поняття про філософію. Особливості історичного виникнення філософії.

2. Різноманітність підходів до визначення предмету філософії.

3. Структура філософського знання і його специфіка.

4. Світогляд як форма людського самовизначення. Структура світогляду.

5. Типологія світогляду (історичні типи світогляду).

6. Функції філософії.

 

Рекомендована література.

1. Г.І. Волинка, В.І. Гусєв, Н.Г. Мозгова та ін.. Історія філософії в її зв’язку з освітою: Підручник. За ред.. Г.І. Волинки. – К., 2006.

2. Герасимчук А.А., Тимошенко З.І. Філософія: Курс лекцій. – К., 1998.

3. Лосский Н.О. Типы мировоззрений. Введение в метафизику. – М., 1995.

4. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. – М., 1990.

5. Ортегга-и-Гассет Х. Что такое философия. – М., 1991.

6. Петрушенко В.Л. Філософія. Курс лекцій. – Львів, 2006.

7. Світ, людина, суспільство: Хрестоматія. / Упоряд. І.П.Арцишевська, Р.А.Арцишевський. – К., 1997.

8. Філософія: Курс лекцій / За ред. Бичка І.В. та ін. – К., 1993.

9. Філософія: Підручник. / За ред. Горбача Н.Я. – Львів, 1997.

10. Філософія: Підручник. / За ред. Г.А.Заїченка. – К., 1995.

11. Філософія: Підручник. / Надольний І.Ф. та ін. – К., 1999.

12. Філософія: Підручник для вищої школи. – Х., 2004.

 

Семінар 2.

Тема: Філософія Стародавнього світу. Філософія Європейського Середньовіччя та Відродження.

План заняття.

1. Антична філософія: умови формування та характерні особливості.

2. Пошук досократичною філософією першооснови світу (основні школи та представники).

3. Звернення до людини у класичній давньогрецькій філософії (софісти, Сократ, Платон, Аристотель).

4. Загальні особливості та основні ідеї елліністично-римського періоду (розвиток шкіл).

5. Середньовічна філософія: характерні риси та періодизація.

 

 

6. Основні проблеми патристики та схоластики. Філософські та теологічні погляди Августина Блаженного та Фоми Аквінського.

7. Соціально-економічний та культурний зміст доби Відродження. Гуманізм і реформація: сутність і філософська спрямованість.

8. Характеристика філософських поглядів представників раннього і пізнього Відродження (Салютаті, М.Кузанський, Дж.Бруно, Є.Роттердамський, М.Монтень).

9. Соціально-політичні погляди доби Відродження: Т.Мор, Т.Кампанелла, Н.Макіавеллі.

 

Рекомендована література.

1. Августин А. Исповедь. – М., 1991.

2. Аристотель. Метафизика. Сочинения. В 4-х т. – М.: 1976. Т 1.

3. Голоси Стародавньої Індії: Антологія давньоіндійської літератури. –
К., 1982.

4. Кузанский Н. Об ученом незнании. – Соч. – М., 1979. Т.1.

5. Макиавелли Н. Государь: сочинения. – М., 2005.

6. Платон. Банкет Тімей / Читанка з історії філософії. Книга 1. – К., 1992.

7. Читанка з історії філософії: В 6-ти кн.. – К., 1992. – К.1.

8. Асмус В.Ф. Античная философия. – М., 1976.

9. Бичко А., Бичко І., Табачковський В. Історія філософії. – К., 2001.

10. Богомолов А.С. Античная философия. – М., 1985.

11. Введение в философию: в 2 ч., ч. 1 / Под ред. И.Т.Фролова. – М., 1990.

12. Г.І. Волинка, В.І. Гусєв, Н.Г. Мозгова та ін.. Історія філософії в її зв’язку з освітою: Підручник. За ред.. Г.І. Волинки. – К., 2006.

13. Герасимчук А.А., Тимошенко З.І. Філософія: Курс лекцій. – К., 1998.

14. Гусєв В. Західноєвропейська філософія XV-XVIII ст. – К., 1995.

15. История философии в кратком изложении / В пер. Богута И.И. –
М., 1994.

16. Кондзьолка В.В. Нариси історії античної філософії. – Львів, 1993.

17. Краткий философский словар / Под ред. Алексеева А.П. – М., 1998.

18. Лосев А.Ф. Словарь античной философии. – М., 1995.

19. Соколов В.В. Средневековая философия. – М., 1979.

20. Філософія: Курс лекцій / За ред. Бичка І.В. та ін. – К., 1993.

21. Філософія: Підручник. / За ред. Горбача Н.Я. – Львів, 1997.

22. Філософія: Підручник. / За ред. Г.А.Заїченка. – К., 1995.

23. Філософія: Підручник. / Надольний І.Ф. та ін. – К., 1999.

24. Філософія: Підручник для вищої школи. – Х., 2004.

25. Фрагменты раннегреческих философов. Ч.1. – М., 1989.

26. Ченышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. – М., 1991.

 

Семінар 3.

Тема: Філософія Нового часу. Німецька класична філософія. Західна філософія ( др. пол. ХІХ ст. – поч.. ХХІ ст.)

План заняття.

1. Проблеми філософії Нового часу:

а) проблема методу пізнання;

б) проблема людини та держави.

2. Феномен німецької класичної філософії.

3. Філософські ідеї Канта.

4. Системний характер філософії Гегеля.

5. Нова проблематика філософських пошуків: порівняльна характеристика основних ідей класичної та некласичної філософії.

6. Основні школи і представники некласичної філософії середини ХІХ – поч. ХХ ст.:

а) марксизм;

б) ірраціоналізм А.Шопенгауера та «філософія життя» Ф. Ніцше;

в) екзистенціальні ідеї в філософії С.К’єркегора;

г) представники «наукової філософії» (позитивізм).

7. Основні напрямки сучасної західної філософії:

а) психоаналіз;

б) екзистенціалізм;

в) нео- та постпозитивізм;

г) структуралізм;

д) постмодернізм.

 

Рекомендована література.

1. Адорно Т. Теорія естетики. – К., 2002.

2. Бекон Ф. Сочинения: В 2 т. – М., 1972.

3. Бергсон А. Два источника религии и морали. – М., 1994.

4. Беркли. Сочинения. – М., 1978.

5. Гельвецій К.А. Про людину, її розумові здібності та її виховання. – К.

6. Гоббс Т. Левиафан. / Избр. произв. В 2-х т. – М., 1964.

7. Гольбах П. Система природы. / Избранные произведения. – М., 1991. – Т.1.

8. Декарт Р. Рассуждения о методе. / Избр. произв. В 2-х т. – М., 1989.

9. Дидро Д. Разговор д’Аламбера с Дидро. - Рекомендована література. – М., 1941.

10. Камю А. Бунтующий человек. – М., 1990.

11. Кант И. Лекции по этике. – М., 2000.

12. Кьеркегор С. Страх и трепет. – М., 1993.

13. Ламетри Ж. Человек-машина. – М., 1977.

14. Маркс К. Тези про Фейєрбаха. / Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – Т.3.

15. Монтескье Ш. Избранные произведения. – М., 1995.

16. Ніцше Ф. Так казав Заратустра. – К., 1993.

17. Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995.

18. Руссо Ж..-Ж. Об общественном договоре или принципы политического права. / Антология мировой философии. – М., 1970.

19. Сартр Ж.П. Экзистенциализм – это гуманизм. Сумерки богов. – М., 1989.

20. Хайдеггер М. Бытие и время. – М., 1997.

21. Фрейд З. Основы психоанализа. – М., 1990.

22. Шопенгауэр А. Об основе морали. Афоризмы житейской мудрости: Сборник. – Мн., 1997.

23. Шпенглер О. Закат Европы. – М., 1993, Т.1.

24. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991.

25. Асмус В.Ф. Иммануил Кант. – М., 1973.

26. Бичко А., Бичко І., Табачковський В. Історія філософії. – К., 2001.

27. Булатов М.А. Немецкая классическая философия. – К., 1976.

28. Введение в философию: в 2 ч., ч. 1 / Под ред. И.Т.Фролова. – М., 1990.

29. Г.І. Волинка, В.І. Гусєв, Н.Г. Мозгова та ін.. Історія філософії в її зв’язку з освітою: Підручник. За ред.. Г.І. Волинки. – К., 2006.

30. Герасимчук А.А., Тимошенко З.І. Філософія: Курс лекцій. – К., 1998.

31. Гусєв В. Західна філософія Нового часу. XVII-XVIII ст. – К., 2000.

32. Зарубіжна філософія ХХ ст.: Читанка з історії філософії у 6 кн. Кн..6. – К., 1994.

33. История философии в кратком изложении. / В пер. Богута И.И. –
М., 1994.

34. Кондзьолка В.В. Історія середньовічної філософії. – Львів, 2001.

35. Краткий философский словар / Под ред. Алексеева А.П. – М., 1998.

36. Современная западная философия. Словарь. – М., 1991.

37. Соколов В.В. Европейская философия XV-XVII веков. – М., 1984.

38. Філософія: Курс лекцій / За ред. Бичка І.В. та ін. – К., 1993.

39. Філософія: Підручник. / За ред. Горбача Н.Я. – Львів, 1997.

40. Філософія: Підручник. / За ред. Г.А.Заїченка. – К., 1995.

41. Філософія: Підручник. / Надольний І.Ф. та ін. – К., 1999.

42. Філософія: Підручник для вищої школи. – Х., 2004.

43. Философия ХХ в. – М., 1997.

44. Шинкарук В.И. Логика, диалектика и теория познания Гегеля. –
К., 1964.

 

Змістовий модуль ІІ.

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОНТОЛОГІЇ ТА АНТРОПОЛОГІЇ. АКСЕОЛОГІЧНІ ТА ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ.

Семінар 4.

Тема: Проблема буття у філософії. Філософська антропологія: сутність та призначення людини.

План заняття.

1. Проблема буття: еволюція філософських уявлень.

2. Сутнісний зміст категорії «буття».

3. Рівні та форми буття, їх специфіка.

4.Особливості людського буття: характерні риси людського існування, життя та діяльності.

5. Сенс людського життя.

6. Проблема буття та небуття, смерті та безсмертя в контексті людського існування. Свобода як одна з основних людських цінностей.

 

Рекомендована література.

1. Бубер М. Проблема человека. / Два образа веры. – М., 1995.

2. Ортега-і-Гасет Х. Бунт мас.Вибрані твори.-К.,1994.

3. Сартр Ж.П. Бытие и ничто. – М., 2000.

4. Тейар де Шарден П. Феномен человека. – М., 1987.

5. Фромм Э.Бегство от свобод.-М.,1990.

6. Хайдеггер М. Що таке метафізика?;

7. Хайдеггер М. Вступ до метафізики;

8. Хайдеггер М. Бытие и время. – М., 1997.

9. Ясперс К. Духовна ситуація часу;

10. Андрущенко В., Михальченко М. Сучасна соціальна філософія. – К., 1996;

11. Герасимчук А.А., Тимошенко З.І. Філософія: Курс лекцій. – К., 1999;

12. Гусєв В.І. Вступ до метафізики: Навч. посібник. – К., 2004.

13. Діденко В.Ф. Філософія. Категорії, проблеми, теорії. – К., 1996.

14. Нестеренко В.І. Вступ до філософії: онтологія людини. – К., 1995.

15. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. – К., 2001, 2005.

16. Філософія: Підручник / Бичко І.В. та ін. – К., 2002.

17. Філософія: Підручник / за ред. Горбача Н.Я. – Л., 1997;

18. Філософія: Підручник / за ред. Заїченка Г.А. – К., 1995;

19. Філософія: Навчальний посібник / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний та ін. – К., 2002;

20. Філософія: Світ людини. Курс лекцій. – К., 2004;

21. Філософія: Підручник для вищої школи. – Х., 2004;

22. Феномен человека: антологія. – М., 1995.

23. Введение в философию: В 2 ч. / Под ред. И.Т.Фролова. – М., 1989, ч. 2.

 

Семінар 5.

Тема: Свідомість та пізнання. Методологія як організація пізнання (епістемологія).

План заняття.

1. Теорії походження та основні ознаки свідомості.

2. Структура та функції свідомості. Свідомість і самосвідомість.

3. Значення пізнання в життєдіяльності людини. Суб’єкт та об’єкт пізнання.

4. Рівні і форми пізнання, їх взаємозв’язок.

5. Проблема істини у пізнанні.

6. Поняття методу і методології.

7. Діалектика та метафізика. Типи діалектики.

8. Категорії та принципи діалектики. Проблеми законів діалектики.

 

Рекомендована література.

1. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. – М., 1990.

2. Лой А.М. Проблема свідомості: історичність досвіду / Філос. і соціол. думка. 1992 №7.

3. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. Том 2. – К., 1994.

4. Рассел Б. Человеческое познание. – К., 1997.

5. Фрейд З. «Я» и «оно». – М., 1990.

6. Юнг К. Коллективное бессознательное. – М., 1998.

7. Алексеев П.В., Панина А.В. Теория познания и диалектика. – М., 1991.

8. Копнин П.В. Гносеологические и логические основы науки: в 2-х ч. – М., 1974.

9. Диалектика природы и естествознание. – М., 1992.

10. Лекторський В.А. Объект. Субъект. Познание. – М., 1980.

11. Нарский И.С. Современные проблемы теории познания. - М., 1988.

12. Петрушенко В.Л. Епістемологія як філософська теорія. – Львів, 2000.

13. Петрушенко В.Л. Філософія знання: онтологія, епістемологія, аксіологія. – Львів, 2005.

14. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. – К., 2001, 2005.

15. Філософія: Підручник / Бичко І.В. та ін. – К., 2002.

16. Філософія: Підручник / за ред. Горбача Н.Я. – Л., 1997;

17. Філософія: Підручник / за ред. Заїченка Г.А. – К., 1995;

18. Філософія: Навчальний посібник / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний та ін. – К., 2002;

19. Філософія: Підручник для вищої школи. – Х., 2004;

20. Ярошевець В.І. Людина в системі пізнання. – К., 1996.

 

Семінар 6.

Тема: Суспільство і людина.

План заняття.

1.Суспільство як система, що саморозвивається. Основні сфери (елементи) суспільного життя .

2.Економічна сфера суспільного життя (суспільне виробництво; продуктивні сили та виробничі відносини, їх взаємозв’язок).

3.Соціальна сфера суспільного життя (структура суспільства):

а) соціально-класовий підхід;

б) історичні форми спільності людей;

в) теорія соціальної стратифікації.

4.Духовне життя суспільства. Національний характер як визначальна ознака нації.

5. Проблема «кінця історії». Ситуація кінця ХХ - поч. ХХІ ст. Трансформаційні процеси в сучасному світі.

6. Глобальні проблеми сучасності: нові виклики. Процес глобалізації.

7. Поняття культури, її основний зміст, ознаки, сфери та функції.

8. Культура як універсальний механізм ствердження людських цінностей. Ціннісні орієнтації та система цінностей людини.

Рекомендована література.

1. Бердяев Н.А. Кризис искусства.-М.,1990.

2. Бердяев Н.А. Смысл истории.-М.,1990.

3. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму (будь-яке видання)

4. Ортега-і-Гасет Х. Бунт мас. Вибрані твори.-К.,1994.

5. Ортега-и-Гассет Х .Тема нашого времени.

6. Ортега- и-Гассет Х. Что такое философия? –М.,1991.

7. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. Том 1, 2. – К., 1994.

8. Фромм Э. Здоровое общество.-М.,2005.

9. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек.- М.,2004.

10. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций.-М.,2003.

11. Шпенглер О. Закат Европы.- М., 1982. - Т.1.

12. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні.

13. Ясперс К. Духовная ситуация времени. Смысл и назначение истории. – М., 1994.

14. Ясперс К.Смысл и назначение истории.-М.,1994.

15. Андрущенко В., Михальченко М. Сучасна соціальна філософія. – К., 1996.

16. Бойченко І.М.Філософія історії. Підручник. - К.,2001.

17. Быстрицкий Е.К. и др..Бытие человека в культуре.-К.,1992.

18. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности.-М.,1990.

19. Губерський Л.В.Культура,ідеологія,особистість.-К.,2002.

20. История. Культура. Цивилизация. -М.,1998.

21. Климов А.Я. Диалектика практики и познания. - М.,1991.

22. Культурология ХХ век: Антология.-М.,1995.

23. Нестеренко В.І. Вступ до філософії: онтологія людини. – К., 1995;

24. Онтологічні проблеми культури.-К.,1994.

25. Очерки социальной философии: Учебное пособие. - М.,1994.

26. Пахомов Ю.Н., Крымский С.Б., Павленко Ю.В. Пути и перепутья современной цивилизации. – К., 1998.

27. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. – К., 2001, 2005;

28. Філософія: Підручник для вищої школи. - Х.,2004.

29. Філософія: Підручник / Бичко І.В. та ін. – К., 2002;

30. Філософія: Підручник / за ред. Горбача Н.Я. – Л., 1997.

31. Філософія: Підручник / за ред. Заїченка Г.А. – К., 1995;

32. Філософія: Підручник для вищої школи. – Х., 2004.

33. Філософія: Навчальний посібник / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний та ін. – К., 2002.

34. Філософія: Світ людини. Курс лекцій. – К., 2004.

35. Франк С.Л.Духовные основы общества. - М.,1992.

36. Хейзинга И. Homo Ludens. Статьи по истории культуры. – М., 1997.


 

VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.228.250 (0.064 с.)