Зразок написання заяви на закріплення теми дипломного (проекту) роботи і наукового керівникаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зразок написання заяви на закріплення теми дипломного (проекту) роботи і наукового керівника(подається в рукописному вигляді)

Ректору Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського

проф. Будаку В.Д.

студента(ки) V курсу спеціальності

7.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ” освітньо-кваліфікаційного

рівня «спеціаліст» факультету економіки

_____________________________________

_____________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові повністю)

 

З А Я В А

 

Прошу дозволити виконувати дипломний роботу (проект) на кафедрі менеджменту зовнішньоекономічної діяльності на тему __________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

“___” ____________________ 201_ р. ______________

(підпис студента)

 

Прошу затвердити тему дипломного роботи (проекту) і призначити науковим керівником _____________________________________________

____________________________________________________________ (прізвище та ініціали наукового керівника, науковий ступінь, вчене звання)

 

 

Завідувач кафедри _________ / ____________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

 

До наказу: затвердити тему і керівника.

 

Декан факультету ____________/ ___________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Додаток Б

Приклад оформлення завдання на дипломний роботу (проект)

ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ (ПРОЕКТ) СТУДЕНТУ

____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

1. Тема роботи ______________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

керівник роботи (проекту) _____________________________________ ____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

2. Строк подання студентом роботи (проекту) ____________________

3. Вихідні дані до роботи (проекту) _____________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити) __________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових

креслень) ___________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

6. Дата видачі завдання _______________________________________

Продовження додатку Б

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН(приклад)

Етапи виконання дипломної роботи (проекту) Строк виконання Відмітка наукового керівника
Вибір та затвердження теми дослідження і наукового керівника До 10.09.13 р.  
Розроблення робочого плану та затвердження завдання на виконання роботи До 15.09.13 р.  
Підбір і опрацювання інформаційних джерел за темою роботи, збір і оброблення інформації До 17.09.13 р.  
Коригування теми та плану роботи (при необхідності) 17.09.13 р. – 31.09.13 р.  
Написання і подання на ознайомлення науковому керівникові:    
1-го розділу До 06.11.13р.  
2-го розділу До 16.02.14р.  
3-го розділу До 16.05.14р.  
Оформлення вступу та висновків роботи До 18.05.14р.  
Подання закінченої роботи на перевірку науковому керівникові (в н/п вигляді) та членам комісії з попереднього її захисту для ознайомлення 20.05.14 р.  
Написання доповіді, підготовка ілюстративних матеріалів 24.05.14 р.  
Попередній захист роботи на кафедрі 25–27.05.14 р.  
Доопрацювання, переплетення в обкладинку, рецензування роботи До 01.06.14 р.  
Подання закінченої і укомплектованої усіма матеріалами роботи на кафедру За 10 днів до засідання ДЕК  
Захист роботи на засіданні ДЕК Згідно графіка  

Студент_____________________ / ________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

 

Керівник роботи (проекту)_____________ / ________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Примітка. Календарний план розробляється керівником дипломної роботи (проекту) і видається як додаток до ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ (ПРОЕКТ) СТУДЕНТУ.

 

Додаток В

Зразок оформлення титульного аркуша дипломної роботи

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. В.О СУХОМЛИНСЬКОГО

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

 

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

 

(місце для підпису студента)

 

 

Іванова Олена Іванівна

 

ДИПЛОМНИЙ РОБОТА (ПРОЕКТ)

на здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста зі спеціальності

7.03060104 - менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

 

Формування іміджу підприємства(назва підприємства, на матеріалах якого виконується робота на зовнішньому ринку

 

 

Науковий керівник: д.е.н. (к.е.н.),

професор (доцент)

_____________________________

(прізвище, ініціали, підпис)

 

(місце для візи завідувача кафедри про

допуск дипломної магістерської роботи

до захисту)

МИКОЛАЇВ 201...

Додаток ГПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.177.17 (0.01 с.)