ВКАЗІВКИ ПО ОФОРМЛЕННЮ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВКАЗІВКИ ПО ОФОРМЛЕННЮ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ1. Оформлення тексту. Текст роботи має бути надрукований, через 1,5 інтервал, на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм) з полями: ліве — 30мм праве — 15мм, верхнє та нижнє — 20мм.

При наборі тексту на комп'ютері використовують шрифт Times New Roman; розмір шрифту - 14 кегль; міжстрочний інтервал - 1,5; абзац (відступ)-1,25; верхнє і нижнє поля сторінки підбирають так, щоб отримати необхідну кількість рядків (28—29).

2. Нумерація сторінок та розділів. Сторінки роботи слід нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись, наскрізну нумерацію по всьому документу.

Номер проставляється з права у верхньому куті аркуша шрифтом № 10. Першою сторінкою вважається титульний аркуш, на ньому цифра 1 не ставиться, на наступній сторінці проставляється цифра 2 і так далі. Порядковий номер друкується в середині верхнього поля сторінки. Зразок титульного аркуша приводиться у додатках. Слідом за титульним аркушем і листом завдання зазвичай розташовується зміст.

Кожен новий розділ роботи (вступ, зміст, розділ, висновок, список використаних джерел, додатки) розташовують в середині строчки без крапки в кінці, відокремлюючи від тексту трьома міжрядковими інтервалами. Перенесення в заголовках не допускаються. Кожну главу рекомендується починати з нової сторінки. Всі сторінки випускної роботи нумеруються по порядку від титульного аркуша до останньої сторінки.

3. Графічний матеріал. Ілюстрації (креслення, графіки, схеми, діаграми, фотознімки, малюнки) слід розташовувати в роботі безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, на наступній сторінці, якщо у вказаному місці вони не поміщаються, або виносяться у додатки.

На всі ілюстрації мають бути дані посилання в роботі. Наприклад: "... відповідно до малюнка 2", при наскрізній нумерації і"... відповідно до малюнка 1.2" при нумерації в межах розділу. Допустиме також посилання на ілюстрацію у дужках, наприклад (малюнок 4).

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах всієї роботи. Номер слід розміщувати під ілюстрацією посередині після слова "Рисунок".

Якщо в роботі лише одна ілюстрація, її нумерувати не слід і слово "Рисунок" під нею не пишуть.

4. Таблиці. Цифровий матеріал рекомендується поміщати в роботі у вигляді таблиць. Таблицю слід розташовувати в роботі безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті.

Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах всієї роботи. Номер слід розміщувати в лівому верхньому кутку над заголовком таблиці після слова "Таблиця". Допускається нумерація таблиць в межах розділу.

Якщо в роботі одна таблиця, її не нумерують і слово "Таблиця" не пишуть. Кожна таблиця повинна мати заголовок, який поміщається нижче за слово "Таблиця". Слово "Таблиця" і заголовок починаються з прописної букви, крапка в кінці заголовка не ставиться.

Заголовки граф таблиці повинні починатися з прописних букв, підзаголовки з рядкових, якщо останні підкоряються заголовку. Заголовки граф вказуються в однині Графові "№ піп" в таблицю включати не слід.

Таблицю слід розміщувати так, щоб читати її без повороту роботи якщо таке розміщення неможливе, таблицю розташовують так щоб її можна було читати, повертаючи роботу за годинниковою стрілкою.

При перенесенні таблиці заголовок таблиці слід повторити, і над нею розміщують слова "Продовження таблиці", з вказівкою її номера. Якщо заголовок таблиці великий повторювати його не треба, в цьому випадку слід пронумерувати графи і повторити їх нумерацію на наступній сторінці. Заголовок таблиці не повторюють.

Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці відсутні, то ставиться прочерк.

5. Список використаних джерел. Оформляється по РС/СТ 7.1-84 в алфавітному порядку авторів (найменувань книг), спочатку українською, потім на іноземних мовах. Посилання на літературні джерела в тексті дипломної роботи приводяться за єдиною схемою, наприклад: (1, з. 35—36) —посилання на перше джерело в списку, сторінки 35—36.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література

1. Архіпов В.В., Іванникова Т.В., Архіпова А.В. Ресторанна справа: асортимент, технологія і управління продукцією в сучасному ресторані. 3-тє видання Київ «Центр учбової літератури». Фірма Інкос 2008р. 357 с.

2. Бровко О.Г. (ред.) (Міністерство) Товарознавство – продовольчі товари. Київ «Кондор» 2010 р. 730 с. +CD

3. Дорохіна М.О., Капліна Т.В.Технологія продукції харчування у таблицях і схемах. «Кондор» 2010 р.Київ 280 с.+CD

4. Дробот В.І. (ред.) Міністерство зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України. Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів. Київ «Видавництво А.С.К» 2003 р. 848 с.

5. Дробот В.І. (ред.) Технологічні розрахунки в хлібопекарському виробницстві. Задачник +CD

6. Золин В.П. Технологические оборудование предприятий общественного питания. Москва ПрофобрИздат 2001 г. 248 с.

7. Извекова В.Г. Бармен, официант, 2007 г.

8. Льовашина Л.Д., Михайлов В.М., М’ячиков О.В. Товарознавство плодоовочевих товарів, пряно ароматичних рослин та прянощів. Ліра-К 2010 р. 388 с.

9. Мазепа Е.В. Практикум для кондитера. Ростов-на-Дону. Феникс 2002 г. 384 с.

10. Мальчикова И.Г., Муранова Е.О., Рамзаева Н.Н., Ткаченко И.В., Троянська Н.А. «Кулинария» Москва Альфа-М, Инфра – М 2006 г. 368 с.

11. Новікова О.В., Ростовський В.С. Технологія виробництва борошняних кондитерських виробів. Київ Ліра-К. 2009р. 574 с.

12. Ростовський В.С. Культура питания +CD

13. Титаренко Л.Д. Товарознавство. Продовольчі товари : навч.посіб. 2010 р.

14. Титаренко Л.Д. Теоретичні основи товарознавства: навч.пос. К.: ЦНЛ, 2003 р.

15. Шумило Г.І. Технологія приготування їжі. Київ «Кондор» 2008 р. 506 с.

16. Шумило Г.І. Технологія приготування їжі. Київ «Кондор» 2003 р. 506 с.

Додаткова література

1. Доцяк В.С. «Українська кухня», - Львів «Оріана Нова» 2-ге видання, доповнене та перероблене, 1998 р., 57 с.

2. Доцяк В.С. «Українська кухня. Технологія приготування страв»: Вища школа, 1995 р.

3. Старовойт Л.Я. «Кулінарія» Вища школа, 1993 р.

4. Абельмас Н.В. Украинская кухня. Лучшие блюда на праздничном столе. – Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2004 г. – 384 с.

5. Данилюк І.Г. переклад з російської. Золота енциклопедія домашньої кулінарії. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2007. – 608 с.

6. Заготова С.Н. Ред.-сост./Пироги. Запеканки. Пиццы.- М.: ООО «Издательство Сталкер», 2003. – 304 с.

7. Нечволода З.В. Золотая енциклопедія хозяюшки. - ООО ПКФ «БАО», 2004 г. – 576 с.

8. Осадча А.І. Громадське харчування 2-ге видання. Навчальний посібник для 10-11 кл. серед. загальноосвіт. шк.. – К.: Освіта, 1993. – 176 с.

9. Технологические карты на продукцію питания. Часть 1. – К.: Тэхника, 1990 р. – 532 с.

10. Технологические карты на продукцію питания. Часть 11. – К.: Тэхника, 1990 р. – 532 с.

11. Ильиных Наталия Сам себе повар- вегетерианский стол. 4-е издан. Москва Издательство «Аркаим», 2003 г. – 120 с. ил.

12. Крылов Юрий Издание для досуга – китайская кухня. Москва Издательство «Аркаим», 2003 г. – 120 с. ил.

13. Мосіякін В.М. Готуємо із задоволенням. – Харків.: Веста, 2009 р. – 160 с.: іл.

14. Поскребышева Г.И. Большая кулинарная энциклопедия. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003 р. – 207 с.: ил.

15. Гаевская Л.Я. Лучшие украинские блюда. _ М.: ОЛМА Медия Групп, 2009 г. – 256 с.: ил.

16. Патрикац Л.М. упорядник. Страви української кухні. – К. «преса України», 1993 р. – 104 с., іл.

17. Умблот Э., Жакмен Ф. Как декорировать блюда: Мастер-класс французких кулинаров. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА. – 120 с.: ил.

18. Слаттер Ліза Квіти із цукру. Смачні прикраси (російською мовою). Клуб сімейного досугу. 2011 р. 47 с.: іл.

19. Прохазка Людек. Вирізаємо з овочів та фруктів. Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля» 2006 р. – 120 с.

20. Машкова О. Випічки та десерти. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2007 р. – 224 с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.201.220 (0.009 с.)