Лабораторна робота 10: “Моделювання радіоактивного розпаду атомних ядер”.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Лабораторна робота 10: “Моделювання радіоактивного розпаду атомних ядер”.Мета: перевірити закон радіоактивного розпаду

Обладнання: монети, глибока посудина, піднос.

Застереження:

Ø Різкі некоординовані рухи сприяють утворенню поранень

 

З правилами техніки безпеки ознайомлений (-а) ____________________

(підпис студента)

 

Теоретичні відомості

Період напіврозпаду - це проміжок часу, через який число радіоактивних ядер зменшується двічі.

Позначимо число радіоактивних ядер у початковий момент часу N0, а кількість ядер, що не розпалися через деякий час t - N. Число ядер, що розпались при цьому позначимо N1 Тоді закон радіоактивного розпаду матиме вигляд:

Закон правильно передбачає число ядер, що не розпалися, але не те, які саме ядра розпадуться протягом певного часу; він являє собою статистичну закономірність.

За час Т кожне з радіоактивних ядер розпадається з ймовірністю 1/2. Процес радіоактивного розпаду можна моделювати підкиданням монет, при якому теж з ймовірністю 1/2 випадає «орел» чи «решка». Припустиму, якщо випаде «орел», ядро уціліло, якщо «решка» - розпалося. Кожне кидання монет відповідає для ядра протіканню проміжку часу, що дорівнює періоду напіврозпаду.

 

Хід роботи

1. Виберіть початкову кількість монет N0=128, перемішайте їх у посудині і висипте на піднос. Підрахуйте число монет, що не «розпались», складіть їх у посудину, перемішайте, висипте на піднос і знову підрахуйте число монет, що не «розпались». Дослід проведіть 10 разів.

2. Заповніть таблиці, провівши три серії дослідів.

 

Серія 1

Кількість кидань, n=t/Т
Кількість монет, що «не розпались», N                    
Кількість монет, що «розпались», N1                    

 

Повторіть серію кидань двічі, починаючи завжди з N0=128.

Серія 2

Кількість кидань, n=t/Т
Кількість монет, що «не розпались», N                    
Кількість монет, що «розпались», N1                    

 

Серія З

Кількість кидань, n=t/Т
Кількість монет, що «не розпались», N                    
Кількість монет, що «розпались», N1                    

 

3. Побудуйте графік залежності N(n), який відповідає формулі:

 

Позначте на графіку різні серії різними кольорами.

 

Контрольні запитання:

1. Який елемент слід вважати більш радіоактивним: з періодом напіврозпаду 1 доба чи 1 година? Обґрунтуйте.

2. Чому закон радіоактивного розпаду є статистичним?

3. Чому обрано кількість монет 128?

Література

1. Жданов Л.С. Підручник з фізики для середніх спеціальних навчальних закладів. – Київ.: Вища школа. Головне вид-во, 1979. – мова укр. – 568 с. (стор. 402-410)

2. Гончаренко С.У.Фізика: проб. навч. пос. для 11кл. шк. ІІІ ступ., гімназій і ліцеїв. – К.: Освіта, 1995. – 287 с. (с.190-200)

Розрахунки

Висновок:__________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ______________________________________________________________ _____________________________________________________________

Рецензія викладача:________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Оцінка: ____________ Підпис: ___________________


Лабораторна робота №11: “Вивчення треків заряджених частинок за готовими фотографіями”

Мета роботи:Навчитися аналізувати фотографії треків заряджених частинок.

Прилади і матеріали: фотографії треків заряджених частинок; трикутник або лінійка з ціною поділки 1 мм/под; циркуль; аркуш прозорого паперу; олівець.

Небезпечні фактори:

1. Пошкодження цілісності шкіри, ока (голкою циркуля).

Застереження:

Ø Різкі некоординовані рухи сприяють утворенню поранень, пошкодження поверхні шкіри та органів зору.

 

З правилами техніки безпеки ознайомлений (-а) ____________________

(підпис студента)

 

Теоретичні відомості.

Метою роботи є набуття елементарних навичок у читанні фотографій руху заряджених частинок, сфотографованих у камері Вільсона, і ідентифікації зарядженої частинки за наслідками порівняння її треку з треком протона.

Щоб уміти «прочитати» фотографію треків частинок, необхідно знати, що:

1. За інших однакових умов, трек товщий у тієї ча­стинки, яка має більший заряд. Наприклад, при однако­вих швидкостях трек альфа-частинки товщий, ніж трек протона і електрона.

2. Якщо частинки мають однакові заряди, то трек товщий у тієї, яка має меншу швидкість, рухається повільніше. Звідси очевидно, що під кінець руху трек частинки товщий, ніж на початку, оскільки швидкість частинки зменшується внаслідок втрати енергії на іонізацію атомів середовища.

3. Пробіг частинки залежить від її енергії і від густини середовища.

4. Якщо камера Вільсона вміщена в магнітне поле, то на заряджені частинки в ній діє сила Лоренца, яка дорівнює (для випадку, коли швидкість частинки перпендикулярна до індукції поля):

F=ZevB,

де Ze — заряд частинки, v — швидкість і В — індукція магнітного поля. Правило лівої руки дає можливість по­казати, щ© сила Лоренца спрямована завжди перпенди­кулярно до швидкості частинки і, отже, є доцентровою силою: ZevB= , де m — маса частинки, r — радіус кривизни її треку. Звідси

Вимірявши радіус кривизни треку і індукцію магнітного поля, можна для частинки обчислити відношення її заряду до маси: . Це відношення дає можливість визначити, що це за частинка, або, як кажуть, ідентифікувати частинку, тобто встановити її ідентичність (тотожність, подібність) відомій частинці.

Радіус кривизни треку частинки визначають так. На фотографію накладають аркуш прозорого паперу і пере­водять на нього трек (це треба робити обережно, щоб не пошкодити фотографію). Як показано на малюнку, креслять дві хорди і в серединах ставлять перпендику­ляри. На перетині перпендикулярів лежить центр кола; його радіус вимірюють лінійкою.

Хід роботи:

1. Розгляньте фотографії треків, рис.1. Трек І належить протону, треки ІІ,ІІІ і IV - частинкам, які потрібно ідентифікувати. Вектор індукції магнітного поля перпендикулярний до площини фотографії і дорівнює 2,17 Тл. Початкові швидкості всіх частинок однакові і перпендикулярні до напрямку магнітного воля.

2. Накладіть на фотографію аркуш прозорого паперу і перенесіть на нього треки.

3. Для кожного треку проведіть дві хорди і в їх серединах поставте перпендикуляри. На перетині перпендикулярів лежать центри кіл.

4. Виміряйте радіуси кривизни треків частинок, перенесених на папір, на їх початкових ділянках. Поясніть, чому траєкторії частинок є дугами кіл. Яка причина різниці в кривизні траєкторій різних ядер? Пояснення запишіть у зошит.

5. Виміряйте радіуси кривизни на початку і в кінці одного з треків. Поясніть чому кривизна траєкторії кожної частинки змінюється від початку до кінця пробігу частинки?

6. Поясніть причини відмінності в товщині треків різних ядер. Чому трек кожної частинки більш товстий в кінці пробігу, ніж на початку? Пояснення запишіть в зошит.

Рис.1

7. Порівняйте питомі заряди частинки ІІІ і протона І, знаючи, що початкові швидкості частинки і протона однакові. Відношення питомих зарядів частинок обернене до відношення радіусів їх траєкторій, так як.

.

8. Ідентифікуйте частинку ІІІ за наслідками дослідження.

9. Інші треки належать ядрам дейтерія і тритія. З’ясуйте якому саме ядру належить трек ІІ і IV?

10. Зробіть висновок.

Література

1. Жданов Л.С. Підручник з фізики для середніх спеціальних навчальних закладів. – Київ.: Вища школа. Головне вид-во, 1979. – мова укр. – 568 с. (стор. 402-410)

2. Гончаренко С.У.Фізика: проб. навч. пос. для 11кл. шк. ІІІ ступ., гімназій і ліцеїв. – К.: Освіта, 1995. – 287 с. (с.522-535)

Розрахунки

Висновок:__________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ______________________________________________________________ _____________________________________________________________

Рецензія викладача:________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Оцінка: ____________ Підпис: ___________________

Для нотаток

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.221.67 (0.018 с.)