Управління юстиції та його основні завдання 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Управління юстиції та його основні завданняПід час проходження практики в Погребищенському районному управлінні юстиції Вінницької області, я ознайомився з територіальними органами Міністерства юстиції України (далі Мінюст), які становлять районні, районні в містах, міські, (міст обласного значення) управління юстиції.

Наказом Мінюсту України від 14.02.2007р. №47/5 було затверджено Положення про районні, районні в містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції із змінами і доповненнями, які у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінюсту України, наказами Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в АР Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції та вище зазначеним Положенням.

Основними завданнями управління юстиції є:

1 сприяння розвитку системи надання правової допомоги з метою реалізації прав і свобод громадян, захисту законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

2 участь у забезпеченні реалізації державної правової політики;

3 організаційне забезпечення та координація роботи установ нотаріату, органів реєстрації актів цивільного стану, інших органів та установ юстиції; реалізація основних завдань, визначених Мінюстом України, Головним управління юстиції Міністерства юстиції України в АР Крим, обласним, Київським та Севастопольським міськими управліннями юстиції, щодо діяльності зазначених органів юстиції, здійснення контролю та заходів щодо поліпшення їх роботи;

4 державна реєстрації нормативно – правових актів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, а також органів виконавчої влади які згідно законодавства уповноважені видавати нормативно-правові акти, що зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян, мають міжвідомчий характер, та стосуються невизначеного кола осіб;

5 легалізація місцевих об’єднань громадян та реєстрація інших юридичних осіб у порядку, встановленому чинним законодавством;

6 відповідно до законодавства ведення Державного реєстру застав рухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру правочинів;

7 здійснення контролю за виконанням актів Мінюсту стосовно нормативно-методичного забезпечення діяльності бюро технічної інвентаризації щодо проведення реєстрації прав власності на нерухоме майно;

8 методичне керівництво правовою роботою в місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах і організаціях, надання зазначеним органам методичної допомоги у приведенні нормативних актів у відповідність до чинного законодавства;

9 розвиток правової інформатизації, формування у громадян правового світогляду;

10 організація роботи з кадрами апарату управління юстиції, установ юстиції, підвищення кваліфікації їхніх працівників.

Управління юстиції відповідно до покладених на нього завдань:

10 сприяє розвитку системи надання правової допомоги з метою реалізації прав і свобод громадян, захисту законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

11 бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики;

12 здійснює державну реєстрацію нормативно – правових актів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, веде реєстр цих актів;

13 бере участь у розвитку системи правової інформатизації;

14 веде роботу з обліку та підтримання в контрольному стані актів законодавства, нотаріальної практики у відповідності до Єдиного класифікатора галузей законодавства України;

15 організовує у встановленому порядку в системі органів юстиції надання громадянам і юридичним особам додаткових платних послуг правового та технічного характеру;

16 забезпечує подання до відділів реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в АР Крим, обласним, Київським та Севастопольським міських управлінь юстиції матеріалів для вирішення питання щодо анулювання поновлених та повторно складених записів актів;

17 забезпечує належний облік, зберігання, витрачання бланків свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану;

18 забезпечує органи РАЦС бланками свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану, записів актів цивільного стану, а також іншою документацією;

19 забезпечує належне зберігання та оформлення книг реєстрації актів цивільного стану, метричних книг та іншої документації, пов’язаної з реєстрацією цих актів;

20 забезпечує складання та подання в установленому законодавством порядку звітів про реєстрацію актів цивільного стану та витрачання бланків свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану;

21 здійснює згідно з чинним законодавством легалізацію місцевих громадських організацій, місцевих осередків всеукраїнських, міжнародних об’єднань громадян та місцевих громадських організацій, місцевих та первинних професійних спілок та їх об’єднань, реєстрацію структурних утворень політичних партій, місцевих благодійних організацій, творчих спілок, організацій роботодавців та їх об’єднань, статутів територіальних громад та контролює додержання ними їхніх статутів; веде відповідні реєстри та книги обліку, а також готує звітність щодо цих об’єднань громадян, яку подає до обласного управління юстиції;

22 забезпечує повноту, правильну та своєчасну реєстрацію актів цивільного стану, розгляд матеріалів про зміну імені та про внесення змін і доповнень до актових записів; визнання недійсності шлюбу;

23 координує роботу державних нотаріальних контор і приватних нотаріусів, які працюють на території району, з метою забезпечення нотаріальними послугами всіх верств населення;

24 перевіряє стан правової роботи в місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах, установах, організаціях, дає рекомендації щодо її поліпшення та приведення їх нормативно – правових актів у відповідність до законодавства, поширює сучасні, новітні форми і методи роботи з правового забезпечення господарської діяльності;

25 координує роботу місцевих органах виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій щодо правової освіти населення, формування у громадян правового світогляду; вивчає стан правової освіти та правового інформування в навчальних закладах, на державних підприємствах, установах, організаціях, надає необхідну допомогу, бере участь у семінарах з цих питань;

26 здійснює добір кадрів управління, формує резерв кадрів на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників управління.

Управління юстиції має право:

27 здійснювати перевірки роботи підпорядкованих установ юстиції; залучати до цього науковців, спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій для розгляду питань, що належать до його компетенції;

28 одержувати безоплатно для здійснення функцій, покладених на управління юстиції, інформацію від статистичних та контролюючих органів з питань застосування законодавства в господарській діяльності підприємств, установ, організацій, місцевих органів виконавчої влади;

29 скликати та проводити наради з питань, що належать до його компетенції;

30 перевіряти в районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, їх управліннях, відділах, інших структурних підрозділах додержання законодавства про державну реєстрації нормативно–правових актів, стан організації нормотворчої діяльності, вносити пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності винних посадових осіб;

31 скасовувати рішення про державну реєстрацію нормативно – правових актів;

32 перевіряє стан розгляду звернень громадян у підвідомчих установах щодо усунення причин, що породжують надходження обґрунтованих скарг на роботу установ юстиції.

Управління юстиції взаємодіє із місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на відповідній території з питань, що належать до його компетенції.

У межах своєї компетенції управління юстиції видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Очолює управління юстиції начальник управління юстиції, який призначається на посаду та звільняється з посади Міністерством юстиції України за поданням начальника Головного управління юстиції в АР Крим, обласного, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції, за погодженням з головами відповідних державних адміністрацій і має заступника: начальника відділу РАЦС.

Заступники начальника управлінь юстиції призначається та звільняється з посади начальником Головного управління юстиції в АР Крим, обласного, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції за поданням начальників районних, районних у містах, міських управлінь юстиції.

Начальник управління юстиції:

-здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління юстиції завдань, впровадження Програми діяльності КМУ в частині забезпечення реалізації державної правової політики, визначає ступінь відповідності заступника начальника та працівників управління;

-затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов’язки працівників управління юстиції та організовує контроль їх виконання;

-призначає на посади та звільняє з посад спеціалістів та інших працівників управління;

Затвердження функціональних обов’язків, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників управління та відділу РАЦС проводиться в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Управління юстиції є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, утримується за рахунок Державного бюджету України.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 115; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.133.198 (0.007 с.)