Тема: Проблеми і перспективи господарського законодавства у сфері реалізації господарсько-правової 





Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Проблеми і перспективи господарського законодавства у сфері реалізації господарсько-правової



Відповідальності

Мета: Вивченнявказаної теми курсу; освоєннялекційного матеріалу і знань, які були отримані слухачами в ході самостійної роботи; оволодінняуміннями використовувати отримані знань з практики
Забезпечення: Опорні конспекти, першоджерела
Тривалість: 2 години

План

1. Місце, роль, особливості відповідальності в господарському праві України

2. Модернізація інституту господарсько-правової відповідальності

3. Підстави і умови відповідальності суб'єктів господарювання: проблеми співвідношення

4. Категорія вини при реалізації господарсько-правової відповідальності

5. Проблеми регулювання і реалізації штрафних санкцій в законодавстві України

 

Теми рефератів:

 

1. Місце ,роль та особливості господарсько-правової відповідальності

2. Презумпція вини правопорушника ,як ознака господарсько – правової відповідальності

3. Удосконалення законодавства в сфері господарсько –правової відповідальності

4. Проблема реалізації штрафних санкції в законодавстві України

5. Особливості оперативно-господарських санкції в Україні

 

Контрольні запитання

1. Розкрійте зміст та сутність господарсько-правової відповідальності

2. Чи має особливості склад господарського правопорушення?

3. Як співвідносяться поняття «господарсько-правової відповідальності» та «господарсько-правової санкції»?

4. Порівняйте поняття штрафних санкцій та неустойки

5. Порівняйте поняття штраф, неустойка, пеня

 

 

Терміни до термінологічного диктанту

 

- Господарсько-правова відповідальність

- Господарське правопорушення

- Підстави господарської відповідальності

- Умови відповідальності суб’єктів господарювання

- Вина в господарському праві

- Штрафні санкції

- Оперативно-господарські санкції

- Санкції

- Юридичні підстави

- Фактичні підстави

- Адміністративно-господарські санкції

- Господарсько-адміністративний штраф

Література

Основна література

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р.

3. ЗУ від 22.11.1996 р. «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань» // ВВР України. - 1997. - №5. - Ст.28

4. Саніахметова Н., Мельник С. Підставні види юридичної відповідальності за зловживання монопольним становищем на ринку // Підприємництво, господарство, право. - 2003. - №3. - С.27- 29

5. Уланова В. Про відповідальність за користування чужими коштами // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - 35. - С.41-44

6. Ткачук А.Л. Значення вини у відносинах відповідальності за порушення договірних зобов'язань. Автореферат дис. канд…юрид. наук. -К., 2002. - 22 с.

 

Додаткова література

1. Постанова ВРУ від 19.12.1992 р. «Про ратифікацію Угоди про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності» // ВВР України. - 1993. - №9. - Ст.66

2. Указ Президента України від 04.03.1998 р. «Про заходи щодо підвищення відповідальності за розрахунки з бюджетами та державними цільовими фондами» // Вісник Вищого арбітражного суду України. - 1998. - №3. - с. 16-19

3. Липницкий Д.Х. Проблемы хозяйственно-правовой ответственности // Проблемы становления хозяйственного законодательства Украины. - Донецк, 1993. - С.124-133

4. Подцерковний О.П Проблеми навмисного невиконання господарських зобов'язань // Проблеми вдосконалення господарського законодавства України: тези виступів (17-18 квітня 2001 р., М.Київ) - С.93-96

5. Подцерковний О.П.Грошові зобов'язання господарського характеру: Монографія. -К.: Юстиніан, 2006. - 426 с.

 

Семінар № 5,6

Тема: Проблеми правового регулювання інвестицій

Мета: Вивченнявказаної теми курсу; освоєннялекційного матеріалу і знань, які були отримані слухачами в ході самостійної роботи; оволодінняуміннями використовувати отримані знань з практики
Забезпечення: Опорні конспекти, першоджерела
Тривалість: 4 години

 

План

1. Законодавство про режим іноземного інвестування в Україні

2. Проблеми правового регулювання інвестиційної діяльності, шляхи рішення

3. Форми здійснення іноземних інвестицій (договірна, корпоративна)

4. Захист прав інвесторів:

- поняття захисту прав інвесторів;

- співвідношення понять захист прав інвесторів і захист інвестицій;

- правовий механізм реалізації захисту інвестицій;

- система гарантій захисту інвестицій.

5.Правове регулювання інноваційної діяльності:проблеми , шляхи удосконалення.

 

Теми рефератів:

1. Правове регулювання інвестиційної діяльності в України

2. Інноваційне підприємство – учасник інноваційних відносин

3. Договори в сфери інноваційної діяльності

4. Правове регулювання відносин у сфері трансферу технологій

5. Правові основи забезпечення захисту прав інвесторів

6. Проблеми створення та функціонування вільних економічних зон

 

Контрольні запитання

 

1. Назвіть характерні ознаки іноземних інвестиції

2. За яких умов іноземні інвестиції набувають спеціального правового режиму

3. У чому полягає специфіка правового становища іноземного інвестора

4. Якім чином набувається статус суб’єкту господарювання СЄЗ

5. У чому полягає специфіка правового режиму вільних економічних зон

6. Якім інноваційним проектам надається державна підтримка

 

 

Терміни до термінологічного диктанту

- Іноземні інвестиції

- Портфельні інвестиції

- Фінансова інвестиція

- Капітальна інвестиція

- Гарантії прав іноземного інвестора

- Інноваційна діяльність

- Технопарк

- Технополіс

- Інноваційна продукція

- ВЄЗ

- Режим іноземного інвестування

 

 

Нормативні акти та література

Основна література

1. Господарський кодекс від 16.01.2004 р.

2. Закон України від 16.03.2000 р. «Про ратифікацію конвенції про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами» // Урядовий кур'єр. - 2000. - 12 квітня

3. Закон України від 15.03.2001 «Про інститути спільного інвестування» // ВВР України - 2001. №21 - Ст. 103

4. Закон України від 10.09.91 р. «Про захист іноземних інвестицій на Україні» // ВВР України - 1991 р. №46 - Ст.616

5. Закон України від 18.09.1991 «Про інвестиційну діяльність» // ВВР України - 1991. - №47. - Ст.646

6. Закон України «Про режим іноземного інвестування» // ВВР України. - 1996. - №19. - Ст.80

7. Закон України від 16.07.1999 р. «Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків» // ВВР України. - 1999. - №40. – Ст.363

8. Коссак В.М. Правові засади іноземного інвестування в Україні. - Львів: Цент Європи, 1999

 

Додаткова література

1. Закон України від 05.04.2001 р. «Про митний тариф України» // Урядовий кур'єр . - 2001. - 16 квітня

2. Указ Президента України від 07.07.2003 р. «Про додаткові заходи щодо залучення іноземних інвестицій в економіку України // Урядовий кур'єр. - №129 (16.07.2003)

3. Указ Президента України від 30.12.2005 р. «Про утворення Державного агентства України з інвестицій та інновацій» // ОВУ. - 2006. -№1-2 (від 25.01.2006). - Ст.17

4. Указ Президента України від 19.04.2006 р. «Про план першочергових заходів у сфері інвестиційної діяльності» // http://zakon.gov.ua

5. Белов В.Н.Коммерческое представительство и агентирование (договоры). - М.: Финансы и статистика, 2001. - 256 с.

6. Богатырев А.Г. Инвестиционное право. - М., 1992. - 272 с.

7. Бринцев О. До питання про право іноземного інвестора на гарантії від змін законодавства // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2000. -№8.-С. 19-22

 

8. Поєдинок В.В.Гарантії для інвесторів у разі примусових вилучень інвестицій // Вісник господарського судочинства. - 2004. - 32. - С.236-244

Семінар №7

Тема. Господарсько-правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: сучасний стан, шляхи

Вдосконалення

Мета: Вивченнявказаної теми курсу; освоєннялекційного матеріалу і знань, які були отримані слухачами в ході самостійної роботи; оволодінняуміннями використовувати отримані знань з практики
Забезпечення: Опорні конспекти, першоджерела
Тривалість: 2 години

 

План

1. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності

1.1. Поняття предмет, особливості, місце зовнішньоекономічного права в системі права України

1.2. Структура зовнішньоекономічного законодавства

1.3. Проблеми і колізії законодавства про зовнішньоекономічну діяльність

2.Поняття, види і базисні умови зовнішньоекономічних договорів

3.Господарсько-правова відповідальність в зовнішньоекономічній діяльності

Теми рефератів:

1. Зовнішньоекономічна діяльність:поняття та види

2. Правовий режим зовнішньоекономічної діяльності

3. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

4. Правовий статус учасників зовнішньоекономічної діяльності

5. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

6. Зовнішньоекономічний договір

7. Порядок розглядання спорів що виникають у процесі виконання зовнішньоекономічних договорів

 

Контрольні запитання

1. Якім чином співвідносяться поняття зовнішньоекономічна діяльність та зовнішньоекономічна операція

2. Які категорії осіб можуть бути суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності

3. Назвіть характерні риси правового режиму зовнішньоекономічної діяльності

4. Які вимоги ставляться до зовнішньоекономічного договору

5. В яких формах здійснюється зовнішньоекономічна діяльність

6. Назвіть види зовнішньоекономічних договорів

 





Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 116; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.006 с.)