ТОП 10:

Тема: Проблеми гармонізації господарського законодавства України з європейським законодавством.Плани семінарських занять.

Семінар № 1

(Всього 16 годин)

Тема: Проблеми гармонізації господарського законодавства України з європейським законодавством.

Мета: Вивченнявказаної теми курсу; освоєннялекційного матеріалу і знань, які були отримані слухачами в ході самостійної роботи; оволодінняуміннями використовувати отримані знань з практики
Забезпечення: Опорні конспекти, першоджерела
Тривалість: 2 години

 

План:

1. Економічна політика і право Євросоюзу

2. Актуальні проблеми інтеграції господарського законодавства України і країн членів ЄС

3. Перспективи розвитку зовнішньоторговельного законодавства України

4. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС

4.1. Гармонізація корпоративного права України з правом ЄС

4.2. Бухгалтерське законодавство України і ЄС

4.3. Тлумачення господарських договорів в законодавстві України і країн-членів ЄС

Теми рефератів:

1. Особливості економічної політики і права Євросоюзу

2. Проблеми інтеграції господарського законодавства України і країн членів ЄС

3. Зовнішньоторговельне законодавство України та ЄС

4. Гармонізація корпоративного права України з правом ЄС

5. Бухгалтерське законодавство України і ЄС

6. Тлумачення господарських договорів в законодавстві України і країн-членів ЄС

7. ВТО та Україна : аспекти співіснування

 

Контрольні запитання

1. Які характерні ознаки притаманні праву ЄС?

2. Назвіть інструменти інтеграції господарського законодавства України і країн членів ЄС

3. Що означає поняття «єквівалентність рахунків»?

4. Назвіть етапи адаптації законодавства україни з законодавством ЄС

5. Які нормативно-правові акти здійснюють регулювання зовнішньоторгівельних відносин

 

 

Терміни до термінологічного диктанту

 

- Право ЄС

- Принцип верховенства права ЄС

- Принцип прямої дії права ЄС

- Принцип інтегрованості права ЄС

- Принцип субсидіарності права ЄС

- Принцип пропорційності права ЄС

- Бухгалтерське законодавство ЄС

- Адаптація господарського законодавства

- Гармонізація господарського законодавства

 

Література

Основна література

1. Закон України від 18.03.04 «Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» // ВВР України. - 2004. - №29. - Ст.367

2. Указ Президента України від 30.08.2000 р. «Про національну раду з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу»

3. Закон України від 24.06.04 «Про транскордонне співробітництво» // Голос України. - 2004. - 3 серпня

4. Положення про Центр європейського та порівняльного права, затв. Наказом Міністерства юстиції України від 28.10.2004 р. №126/5

5. Закон України від 10.12.91 «Про дії міжнародних договорів на території України» // ВВР України. - 1992. - №10. - Ст.137

6. Закон України від 26.12.93 «Про міжнародні договори України» // ВВР України. - 1994. - №10. - Ст.45

7. Указ Президента України від 11.06.1998 р. №615/98 «Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу»

8. Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі: Закон України від 10.04.08 р. №250-УІ // Офіційний вісник України - 2008. - №31. - С.960

9. Бервено С.М. Проблеми договірного права України: Монографія. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 392 с.

10. Україна і світова організація торгівлі (Аналітична доповідь Центру Разумкова) // Національна безпека і оборона. - 2002. - №6. - с.2-47

11. Капіца Ю.М. Питання адаптації законодавства України у сфері промислової власності до законодавства Європейського Союзу // Економіка і право. - 2006. - 42(15). - с.21-26

12. Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы / Под общ.ред. Е.Б.Кубко, В.В.Цветкова. – К.: Юринком Интер, 2003. – с.61-80

 

Додаткова література

1. Постанова КМУ від 20.06.2006 р. №844 «Про затвердження стратегії співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями на 2006-2008 роки // ОВУ. - 2006. - №25 від 05.07.2006. - Ст.1827

2. Міжнародні та національні стандарти корпоративного управління (Збірник кодексів та принципів). – К.: Міжнародна фінансова корпорація, 2002. – 247 с.

3. Принципи корпоративного управління України: Затверджені рішенням Державної коміссії з цінних паперів та фондового ринку України від 11 грудня 2003 р. №571. – К., 2004. – 72

4. Европейское право: учебник / под общ.ред. д.ю.н. Л.М.Энтина. - М.: НОРМА-ИНФРА, 2002

5. Міжнародні та національні стандарти корпоративного управління - К.: Міжнародна фінансово корпорація. - 2002. - 247 с.

6. Беляневич В. Новітня кодифікація і судова практика // Вісник господарського судочинства. - 2004. - №12. - с.226

7. Ефіменко А. Гармонізація законодавства України та ЄС у сфері регулювання діяльності та бухгалтерської звітності компанії // Юрид. журнал. - 2002. - №3 - с.6-8

8. Ефіменко А. Гармонізація законодавства України та ЕС у сфері регулювання діяльності компаній // Юрид.журнал. – 2002. - №3. – С.6-8

9. Кибенко Е.Р. Глобальна реформа корпоративного права ЄС http: // www.clc.org.ua / ekle_publications_ukr.htm

10. Использование зарубежного опыта в практике создания и функционирования свободных экономических зон. Научн. доклад Макогон Ю., Хахулина К. - Донецк, 2000. - 64 с.

11. Лучко М.Р. Бухгалтерський облік в управлінні бізнесом: зарубежній досід. – К.: Облікінформ, 1997

12. Галалаев А.Н. Право международных договоров. Действие и применение договоров. – М., 1985

13. Принципы международных коммерческих договоров. – М.: международный центр финансово-экономического развития, - 1996. – 328с.

 

Семінар № 2,3

Тема :Загальні проблеми становлення, розвитку і вдосконалення корпоративних відносин в Україні.

Мета: Вивченнявказаної теми курсу; освоєннялекційного матеріалу і знань, які були отримані слухачами в ході самостійної роботи; оволодінняуміннями використовувати отримані знань з практики
Забезпечення: Опорні конспекти, першоджерела
Тривалість: 4 години

План:

 

1.Поняття, особливості і проблеми корпоративного права України

2.Поняття і природа корпоративних відносин

3.Засновницькі документи господарського товариства: питання змісту, правова природа

4.Проблеми господарської правосуб'єктності

5.Проблеми і колізії законодавства про державну реєстрацію і ліцензування суб'єктів корпоративних відносин

6.Правовий статус відокремлених підрозділів господарських суспільств

7.Розвиток законодавства про ліквідацію суб'єктів господарської діяльності

8.Корпоративні спори, порядок їх вирішення

Теми рефератів:

1. Проблеми корпоративного права України

2. Сучасний етап розвитку корпоративного права України

3. Поняття і природа корпоративних відносин

4. Засновницькі документи господарського товариства: питання змісту, правова природа

5. Проблеми господарської правосуб'єктності

6. Проблеми і колізії законодавства про державну реєстрацію господарювання

7. Проблеми і колізії законодавства про ліцензування суб'єктів господарювання

8. Правовий статус відокремлених підрозділів господарських суспільств

9. Розвиток законодавства про ліквідацію суб'єктів господарської діяльності

10. Корпоративні спори, порядок їх вирішення

 

Контрольні запитання

1. Які відносини складають предмет корпоративного права?

2. Як співвідносяться господарська правосубєктність та господарська компетенция ?

3. Порівняйте правовий статус приватного акціонерного товариства і правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю

4. Назвіть характерні риси відокремленого підрозділу господарської організації

5. Статут та засновніцький договір :особливости кожного з них

6. Назвить основни єтапи процедури ліцензування

7. Визначити термін «арбітражна угода»

 

Терміни до термінологічного диктанту

 

- Корпоративне право Україні

- Суб’єкти корпоративного права України

- Корпоративні відносини

- Господарська компетенція

- Господарська правосуб’єктність

- Засновницький договір

- Статут

- Державна реєстрація суб’єкта господарювання

- Відокремлений підрозділ господарського товариства

- Ліквідація суб’єктів господарювання

 

Література

Основна література

1. Господарський Кодекс України

2. Закон України від 01.06.2000 р. «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» // урядовий кур'єр - 2000. - 2 серпня

3. ЗУ «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» // Урядовий кур'єр. - 1999. - 1 вересня

4. ЗУ «Про господарські товариства» // ВВР України. - №49. - Ст.682, від 19.09.1991 р.

5. ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб ті фізичних осіб підприємців» // Юридичний вісник України. - 2003. - №28 (12-18 липня)

6. Закон України від 23.02.2006 р. «Про цінні папери та фондовий ринок» // ВВР України. - 2006. -№31.- Ст.268

7. Закон України від 15.03.2006 р. «Про холдингові компанії в Україні» // ВВР України. - 2006 р. - №34. - Ст.291

8. ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008

9. Блюмгардт А. Модели корпоративного управления: Монография. - К.: Наукова думка, 2003. -160 с.

10. Вінник О.М. Публічні ті приватні інтереси в господарських товариствах: проблеми правового забезпечення: Монографія. - К.: Атіка, 2003.-324 с.

11. Кибенко Е.Р. Научно-практический комментарий Закона Украины «О хозяйственных обществах». – Харьков: Эспада

 

 

Додаткова література

1. Указ Президента України від 15.06.93 «Про корпоратизації підприємств» // Урядовий кур'єр. - 1993 р. - 17 червня. - с.2

2. Постанова КМУ №1477 від 25.10.2006 «Про погодження з кабінетом міністрів України рішення щодо утворення державних холдингових компаній у процесі корпоратизації та приватизації» // ОВУ. - 2006. - №43. - Ст.2888

3. Беляневич О.А. Відокремлені підрозділи підприємства як учасники господарського обороту // Вісник Вищого арбітражного суду України. -1998. - №2. - С.248-251

4. Воловик О.А. Господарське правове забезпечення корпоративних інтересів: Автореф. Дис....канд.юрид.наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. - Донецьк, 2005. - 20 с.

5. Задихайло Д.В., Дибенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління: Навч.посібник - Харків,ь 2003. - 688 с.

6. Саракун І. Суб'єкти корпоративних правовідносин // Підприємництво, господарство, право. - 2005. - №3. -С. 16-20

7. Щербакова Н.В. Правове регулювання злиття та приєднання господарськх товариств. Автореф. дис. ... канд..юрид.наук: 12.00.04. - Донецьк, 2006 - 20 с.

8. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол.авт.: Г.Л.Знаменський, Б.В.Хахулін, В.С.Щербина та ін.; За заг.ред. В.К.мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688с.

9. Андрушко П. Створення, діяльність, реорганізація і ліквідація суб’єктів підприємницької діяльності юридичних осіб: Науково-практичний коментар // Юридичний вісник України. – 1997. - №38. – С.28-32

10. Козлова Н.В. Правовая природа учредительного договора в создании юридического лица // Государство и право. – 1993. - №10. – С.94-97

11. Вінник О.М. Правове становище дочірних підприємств. // Предпринимательство, хозяйство и право. 2000. - №1. – с.3-7

Семінар № 4

Відповідальності

Мета: Вивченнявказаної теми курсу; освоєннялекційного матеріалу і знань, які були отримані слухачами в ході самостійної роботи; оволодінняуміннями використовувати отримані знань з практики
Забезпечення: Опорні конспекти, першоджерела
Тривалість: 2 години

План

1. Місце, роль, особливості відповідальності в господарському праві України

2. Модернізація інституту господарсько-правової відповідальності

3. Підстави і умови відповідальності суб'єктів господарювання: проблеми співвідношення

4. Категорія вини при реалізації господарсько-правової відповідальності

5. Проблеми регулювання і реалізації штрафних санкцій в законодавстві України

 

Теми рефератів:

 

1. Місце ,роль та особливості господарсько-правової відповідальності

2. Презумпція вини правопорушника ,як ознака господарсько – правової відповідальності

3. Удосконалення законодавства в сфері господарсько –правової відповідальності

4. Проблема реалізації штрафних санкції в законодавстві України

5. Особливості оперативно-господарських санкції в Україні

 

Контрольні запитання

1. Розкрійте зміст та сутність господарсько-правової відповідальності

2. Чи має особливості склад господарського правопорушення?

3. Як співвідносяться поняття «господарсько-правової відповідальності» та «господарсько-правової санкції»?

4. Порівняйте поняття штрафних санкцій та неустойки

5. Порівняйте поняття штраф, неустойка, пеня

 

 

Література

Основна література

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р.

3. ЗУ від 22.11.1996 р. «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань» // ВВР України. - 1997. - №5. - Ст.28

4. Саніахметова Н., Мельник С. Підставні види юридичної відповідальності за зловживання монопольним становищем на ринку // Підприємництво, господарство, право. - 2003. - №3. - С.27- 29

5. Уланова В. Про відповідальність за користування чужими коштами // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - 35. - С.41-44

6. Ткачук А.Л. Значення вини у відносинах відповідальності за порушення договірних зобов'язань. Автореферат дис. канд…юрид. наук. -К., 2002. - 22 с.

 

Додаткова література

1. Постанова ВРУ від 19.12.1992 р. «Про ратифікацію Угоди про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності» // ВВР України. - 1993. - №9. - Ст.66

2. Указ Президента України від 04.03.1998 р. «Про заходи щодо підвищення відповідальності за розрахунки з бюджетами та державними цільовими фондами» // Вісник Вищого арбітражного суду України. - 1998. - №3. - с. 16-19

3. Липницкий Д.Х. Проблемы хозяйственно-правовой ответственности // Проблемы становления хозяйственного законодательства Украины. - Донецк, 1993. - С.124-133

4. Подцерковний О.П Проблеми навмисного невиконання господарських зобов'язань // Проблеми вдосконалення господарського законодавства України: тези виступів (17-18 квітня 2001 р., М.Київ) - С.93-96

5. Подцерковний О.П.Грошові зобов'язання господарського характеру: Монографія. -К.: Юстиніан, 2006. - 426 с.

 

Семінар № 5,6

План

1. Законодавство про режим іноземного інвестування в Україні

2. Проблеми правового регулювання інвестиційної діяльності, шляхи рішення

3. Форми здійснення іноземних інвестицій (договірна, корпоративна)

4. Захист прав інвесторів:

- поняття захисту прав інвесторів;

- співвідношення понять захист прав інвесторів і захист інвестицій;

- правовий механізм реалізації захисту інвестицій;

- система гарантій захисту інвестицій.

5.Правове регулювання інноваційної діяльності:проблеми , шляхи удосконалення.

 

Теми рефератів:

1. Правове регулювання інвестиційної діяльності в України

2. Інноваційне підприємство – учасник інноваційних відносин

3. Договори в сфери інноваційної діяльності

4. Правове регулювання відносин у сфері трансферу технологій

5. Правові основи забезпечення захисту прав інвесторів

6. Проблеми створення та функціонування вільних економічних зон

 

Контрольні запитання

 

1. Назвіть характерні ознаки іноземних інвестиції

2. За яких умов іноземні інвестиції набувають спеціального правового режиму

3. У чому полягає специфіка правового становища іноземного інвестора

4. Якім чином набувається статус суб’єкту господарювання СЄЗ

5. У чому полягає специфіка правового режиму вільних економічних зон

6. Якім інноваційним проектам надається державна підтримка

 

 

Основна література

1. Господарський кодекс від 16.01.2004 р.

2. Закон України від 16.03.2000 р. «Про ратифікацію конвенції про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами» // Урядовий кур'єр. - 2000. - 12 квітня

3. Закон України від 15.03.2001 «Про інститути спільного інвестування» // ВВР України - 2001. №21 - Ст. 103

4. Закон України від 10.09.91 р. «Про захист іноземних інвестицій на Україні» // ВВР України - 1991 р. №46 - Ст.616

5. Закон України від 18.09.1991 «Про інвестиційну діяльність» // ВВР України - 1991. - №47. - Ст.646

6. Закон України «Про режим іноземного інвестування» // ВВР України. - 1996. - №19. - Ст.80

7. Закон України від 16.07.1999 р. «Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків» // ВВР України. - 1999. - №40. – Ст.363

8. Коссак В.М. Правові засади іноземного інвестування в Україні. - Львів: Цент Європи, 1999

 

Додаткова література

1. Закон України від 05.04.2001 р. «Про митний тариф України» // Урядовий кур'єр . - 2001. - 16 квітня

2. Указ Президента України від 07.07.2003 р. «Про додаткові заходи щодо залучення іноземних інвестицій в економіку України // Урядовий кур'єр. - №129 (16.07.2003)

3. Указ Президента України від 30.12.2005 р. «Про утворення Державного агентства України з інвестицій та інновацій» // ОВУ. - 2006. -№1-2 (від 25.01.2006). - Ст.17

4. Указ Президента України від 19.04.2006 р. «Про план першочергових заходів у сфері інвестиційної діяльності» // http://zakon.gov.ua

5. Белов В.Н.Коммерческое представительство и агентирование (договоры). - М.: Финансы и статистика, 2001. - 256 с.

6. Богатырев А.Г. Инвестиционное право. - М., 1992. - 272 с.

7. Бринцев О. До питання про право іноземного інвестора на гарантії від змін законодавства // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2000. -№8.-С. 19-22

 

8. Поєдинок В.В.Гарантії для інвесторів у разі примусових вилучень інвестицій // Вісник господарського судочинства. - 2004. - 32. - С.236-244

Семінар №7

Вдосконалення

Мета: Вивченнявказаної теми курсу; освоєннялекційного матеріалу і знань, які були отримані слухачами в ході самостійної роботи; оволодінняуміннями використовувати отримані знань з практики
Забезпечення: Опорні конспекти, першоджерела
Тривалість: 2 години

 

План

1. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності

1.1. Поняття предмет, особливості, місце зовнішньоекономічного права в системі права України

1.2. Структура зовнішньоекономічного законодавства

1.3. Проблеми і колізії законодавства про зовнішньоекономічну діяльність

2.Поняття, види і базисні умови зовнішньоекономічних договорів

3.Господарсько-правова відповідальність в зовнішньоекономічній діяльності

Теми рефератів:

1. Зовнішньоекономічна діяльність:поняття та види

2. Правовий режим зовнішньоекономічної діяльності

3. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

4. Правовий статус учасників зовнішньоекономічної діяльності

5. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

6. Зовнішньоекономічний договір

7. Порядок розглядання спорів що виникають у процесі виконання зовнішньоекономічних договорів

 

Контрольні запитання

1. Якім чином співвідносяться поняття зовнішньоекономічна діяльність та зовнішньоекономічна операція

2. Які категорії осіб можуть бути суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності

3. Назвіть характерні риси правового режиму зовнішньоекономічної діяльності

4. Які вимоги ставляться до зовнішньоекономічного договору

5. В яких формах здійснюється зовнішньоекономічна діяльність

6. Назвіть види зовнішньоекономічних договорів

 

Основна література

 

1. Господарський кодекс України від 16.01.03

2. Митний кодекс України: Схвалений Законом від 11.07.2002 р. // ВВР України. - 2002. - №38-39. - Ст.288

3. Закон України від 16.04.1991 р. «Про зовнішньоекономічну діяльність» // ВВВР УСРСР. - 1991. - №29. - Ст.377

4. Закон України від 15.09.1995 р. «Про операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах» (с изменениями и дополнениями) // ВВР України. - 2002. - №6. - Ст.40

5. Закон України від 23.12.1998 р. «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» // Урядовий кур'єр. - 1999. - 21 січня

6. Грачев Ю. Внешнеэкономическая деятельность. - М.: ИНТЕЛ- СИНТЕЗ, 2000. - 544 с.

 

Додаткова література

1. Постанова Верховної Ради України від 10.12.1992 р. «Про ратифікацію Угоди про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності» // ВВР України. - 1993. - №9. - Ст.66

2. Указ Президента України від 7.11.1994 р. «Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні» // Урядовий кур'єр. - 1994. - №185-186

3. Указ Президента України від 7.11.1994 р. «Про затвердження Положення про порядок реєстрації окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів)» // Урядовий кур'єр. - 1994.-№185-186

4. Богун В.П. Зовнішньоекономічні контракти: окремі питання теорії і практики // Вісник Вищого арбітражного суду України. - 2000. - №1

5. Загнітко О.П. Національні інтереси України у зовнішньоекономічній діяльності та їх єкономико-правове забезпечення // Правовий часопис Донецького державного університету. - 1997. - №1. - С.39- 45

6. Громова Н. Внешнеторговый контракт: Учебное пособие. - М.: Юристь, 2000. - 141 с.

 

Семінар №8

Вдосконалення

Мета: Вивченнявказаної теми курсу; освоєннялекційного матеріалу і знань, які були отримані слухачами в ході самостійної роботи; оволодінняуміннями використовувати отримані знань з практики
Забезпечення: Опорні конспекти, першоджерела
Тривалість: 2 години

План

1. Актуалізація антимонопольно-конкурентного законодавства

2. Проблемі застосування конкурентного законодавства.

3. Правове забезпечення захисту економічної конкуренції

4. Концентрація суб'єктів господарювання та антиконкурентні узгодженні дії: питання співвідношення

5. Юридична відповідальність за антиконкурентно - монопольні дії

 

Теми рефератів:

1. Антимонопольно-конкурентне законодавство України :сучасний стан перспективи розвитку

2. Проблемі застосування конкурентного законодавства

3. Державне регулювання конкурентних відносин

4. Конкурентне право України : місце у системі права України

5. Юридична відповідальність за антиконкурентно - монопольні дії

6. Антиконкурентні узгодженні дії: поняття ,ознаки ,сутність

Контрольні запитання

1. Конкурентне право що це?

2. Визначить поняття економічна конкуренція

3. Яким чином визначається монопольне положення суб’єктів господарювання?

4. Назвіть дії які відносяться до антиконкурентніх узгоджених дії суб’єктів господарювання

5. Які завдання покладено на АМКу?

6. Яким чином здійснюється концентрація суб’єктів господарювання?

 

Основна література

1. Господарський кодекс України від 16.01.03р.

2. Закон України від 11.01.01 р. «Про захист економічної конкуренції» №2210 // Відомості ВРУ-2001-№ 12 .

3. Закон України від 7.07.96 р. «Про захист від недобросовісної конкуренції»

4. Закон України від 22.12.1998 р. «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» // ВВР України. - 1999. - №9-10. - Ст.65

5. ЗУ від 20.04.2000 р. «Про природні монополії» // Урядовий кур'єр. - 2000. - 24 червня

6. Валитов С.С. Конкурентное право Украины: Учебное пособие. - Донецк: Норд-пресс, 2005. - 384 с.

7. Саніахметова Н.О. Правовий захист підприємництва в Україні. Навчальний посібник - К.: Юрінком Інтер, 1999. - 333 с.

 

Додаткова література

1. Державна програма демонополізації економіки і розвитку конкуренції. Схвалена Постановою Верховної Ради України від 21.12.1993 р. // ВВР України. - 1994. - №9 - Ст.42

2. Методика визначення монопольного становища на суб'єктів господарювання ринку: Затверджено розпорядження АМК України від 05.03.2002 р. №49-р // ОВУ. - 2002. - №14. -Ст.778

3. Беляневич Е.А. Механизм правового регулирования отношений, возникающих в сфере экономической конкуренции // Конкуренция. -2003 -№3.-С.28-30

4. Журик Ю.В. Розгляд антимонопольними органами України справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції: Монографія - Кам'янець-Подільский: ПП Мошак М.І. 2006. - 148 с.

 

Плани семінарських занять.

Семінар № 1

(Всього 16 годин)

Тема: Проблеми гармонізації господарського законодавства України з європейським законодавством.

Мета: Вивченнявказаної теми курсу; освоєннялекційного матеріалу і знань, які були отримані слухачами в ході самостійної роботи; оволодінняуміннями використовувати отримані знань з практики
Забезпечення: Опорні конспекти, першоджерела
Тривалість: 2 години

 

План:

1. Економічна політика і право Євросоюзу

2. Актуальні проблеми інтеграції господарського законодавства України і країн членів ЄС

3. Перспективи розвитку зовнішньоторговельного законодавства України

4. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС

4.1. Гармонізація корпоративного права України з правом ЄС

4.2. Бухгалтерське законодавство України і ЄС

4.3. Тлумачення господарських договорів в законодавстві України і країн-членів ЄС

Теми рефератів:

1. Особливості економічної політики і права Євросоюзу

2. Проблеми інтеграції господарського законодавства України і країн членів ЄС

3. Зовнішньоторговельне законодавство України та ЄС

4. Гармонізація корпоративного права України з правом ЄС

5. Бухгалтерське законодавство України і ЄС

6. Тлумачення господарських договорів в законодавстві України і країн-членів ЄС

7. ВТО та Україна : аспекти співіснування

 

Контрольні запитання

1. Які характерні ознаки притаманні праву ЄС?

2. Назвіть інструменти інтеграції господарського законодавства України і країн членів ЄС

3. Що означає поняття «єквівалентність рахунків»?

4. Назвіть етапи адаптації законодавства україни з законодавством ЄС

5. Які нормативно-правові акти здійснюють регулювання зовнішньоторгівельних відносин

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.45.196 (0.034 с.)