ТОП 10:

Терміни до термінологічного диктанту 

- Право ЄС

- Принцип верховенства права ЄС

- Принцип прямої дії права ЄС

- Принцип інтегрованості права ЄС

- Принцип субсидіарності права ЄС

- Принцип пропорційності права ЄС

- Бухгалтерське законодавство ЄС

- Адаптація господарського законодавства

- Гармонізація господарського законодавства

 

Література

Основна література

1. Закон України від 18.03.04 «Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» // ВВР України. - 2004. - №29. - Ст.367

2. Указ Президента України від 30.08.2000 р. «Про національну раду з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу»

3. Закон України від 24.06.04 «Про транскордонне співробітництво» // Голос України. - 2004. - 3 серпня

4. Положення про Центр європейського та порівняльного права, затв. Наказом Міністерства юстиції України від 28.10.2004 р. №126/5

5. Закон України від 10.12.91 «Про дії міжнародних договорів на території України» // ВВР України. - 1992. - №10. - Ст.137

6. Закон України від 26.12.93 «Про міжнародні договори України» // ВВР України. - 1994. - №10. - Ст.45

7. Указ Президента України від 11.06.1998 р. №615/98 «Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу»

8. Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі: Закон України від 10.04.08 р. №250-УІ // Офіційний вісник України - 2008. - №31. - С.960

9. Бервено С.М. Проблеми договірного права України: Монографія. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 392 с.

10. Україна і світова організація торгівлі (Аналітична доповідь Центру Разумкова) // Національна безпека і оборона. - 2002. - №6. - с.2-47

11. Капіца Ю.М. Питання адаптації законодавства України у сфері промислової власності до законодавства Європейського Союзу // Економіка і право. - 2006. - 42(15). - с.21-26

12. Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы / Под общ.ред. Е.Б.Кубко, В.В.Цветкова. – К.: Юринком Интер, 2003. – с.61-80

 

Додаткова література

1. Постанова КМУ від 20.06.2006 р. №844 «Про затвердження стратегії співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями на 2006-2008 роки // ОВУ. - 2006. - №25 від 05.07.2006. - Ст.1827

2. Міжнародні та національні стандарти корпоративного управління (Збірник кодексів та принципів). – К.: Міжнародна фінансова корпорація, 2002. – 247 с.

3. Принципи корпоративного управління України: Затверджені рішенням Державної коміссії з цінних паперів та фондового ринку України від 11 грудня 2003 р. №571. – К., 2004. – 72

4. Европейское право: учебник / под общ.ред. д.ю.н. Л.М.Энтина. - М.: НОРМА-ИНФРА, 2002

5. Міжнародні та національні стандарти корпоративного управління - К.: Міжнародна фінансово корпорація. - 2002. - 247 с.

6. Беляневич В. Новітня кодифікація і судова практика // Вісник господарського судочинства. - 2004. - №12. - с.226

7. Ефіменко А. Гармонізація законодавства України та ЄС у сфері регулювання діяльності та бухгалтерської звітності компанії // Юрид. журнал. - 2002. - №3 - с.6-8

8. Ефіменко А. Гармонізація законодавства України та ЕС у сфері регулювання діяльності компаній // Юрид.журнал. – 2002. - №3. – С.6-8

9. Кибенко Е.Р. Глобальна реформа корпоративного права ЄС http: // www.clc.org.ua / ekle_publications_ukr.htm

10. Использование зарубежного опыта в практике создания и функционирования свободных экономических зон. Научн. доклад Макогон Ю., Хахулина К. - Донецк, 2000. - 64 с.

11. Лучко М.Р. Бухгалтерський облік в управлінні бізнесом: зарубежній досід. – К.: Облікінформ, 1997

12. Галалаев А.Н. Право международных договоров. Действие и применение договоров. – М., 1985

13. Принципы международных коммерческих договоров. – М.: международный центр финансово-экономического развития, - 1996. – 328с.

 

Семінар № 2,3

Тема :Загальні проблеми становлення, розвитку і вдосконалення корпоративних відносин в Україні.

Мета: Вивченнявказаної теми курсу; освоєннялекційного матеріалу і знань, які були отримані слухачами в ході самостійної роботи; оволодінняуміннями використовувати отримані знань з практики
Забезпечення: Опорні конспекти, першоджерела
Тривалість: 4 години

План:

 

1.Поняття, особливості і проблеми корпоративного права України

2.Поняття і природа корпоративних відносин

3.Засновницькі документи господарського товариства: питання змісту, правова природа

4.Проблеми господарської правосуб'єктності

5.Проблеми і колізії законодавства про державну реєстрацію і ліцензування суб'єктів корпоративних відносин

6.Правовий статус відокремлених підрозділів господарських суспільств

7.Розвиток законодавства про ліквідацію суб'єктів господарської діяльності

8.Корпоративні спори, порядок їх вирішення

Теми рефератів:

1. Проблеми корпоративного права України

2. Сучасний етап розвитку корпоративного права України

3. Поняття і природа корпоративних відносин

4. Засновницькі документи господарського товариства: питання змісту, правова природа

5. Проблеми господарської правосуб'єктності

6. Проблеми і колізії законодавства про державну реєстрацію господарювання

7. Проблеми і колізії законодавства про ліцензування суб'єктів господарювання

8. Правовий статус відокремлених підрозділів господарських суспільств

9. Розвиток законодавства про ліквідацію суб'єктів господарської діяльності

10. Корпоративні спори, порядок їх вирішення

 

Контрольні запитання

1. Які відносини складають предмет корпоративного права?

2. Як співвідносяться господарська правосубєктність та господарська компетенция ?

3. Порівняйте правовий статус приватного акціонерного товариства і правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю

4. Назвіть характерні риси відокремленого підрозділу господарської організації

5. Статут та засновніцький договір :особливости кожного з них

6. Назвить основни єтапи процедури ліцензування

7. Визначити термін «арбітражна угода»

 

Терміни до термінологічного диктанту

 

- Корпоративне право Україні

- Суб’єкти корпоративного права України

- Корпоративні відносини

- Господарська компетенція

- Господарська правосуб’єктність

- Засновницький договір

- Статут

- Державна реєстрація суб’єкта господарювання

- Відокремлений підрозділ господарського товариства

- Ліквідація суб’єктів господарювання

 

Література

Основна література

1. Господарський Кодекс України

2. Закон України від 01.06.2000 р. «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» // урядовий кур'єр - 2000. - 2 серпня

3. ЗУ «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» // Урядовий кур'єр. - 1999. - 1 вересня

4. ЗУ «Про господарські товариства» // ВВР України. - №49. - Ст.682, від 19.09.1991 р.

5. ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб ті фізичних осіб підприємців» // Юридичний вісник України. - 2003. - №28 (12-18 липня)

6. Закон України від 23.02.2006 р. «Про цінні папери та фондовий ринок» // ВВР України. - 2006. -№31.- Ст.268

7. Закон України від 15.03.2006 р. «Про холдингові компанії в Україні» // ВВР України. - 2006 р. - №34. - Ст.291

8. ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008

9. Блюмгардт А. Модели корпоративного управления: Монография. - К.: Наукова думка, 2003. -160 с.

10. Вінник О.М. Публічні ті приватні інтереси в господарських товариствах: проблеми правового забезпечення: Монографія. - К.: Атіка, 2003.-324 с.

11. Кибенко Е.Р. Научно-практический комментарий Закона Украины «О хозяйственных обществах». – Харьков: Эспада

 

 

Додаткова література

1. Указ Президента України від 15.06.93 «Про корпоратизації підприємств» // Урядовий кур'єр. - 1993 р. - 17 червня. - с.2

2. Постанова КМУ №1477 від 25.10.2006 «Про погодження з кабінетом міністрів України рішення щодо утворення державних холдингових компаній у процесі корпоратизації та приватизації» // ОВУ. - 2006. - №43. - Ст.2888

3. Беляневич О.А. Відокремлені підрозділи підприємства як учасники господарського обороту // Вісник Вищого арбітражного суду України. -1998. - №2. - С.248-251

4. Воловик О.А. Господарське правове забезпечення корпоративних інтересів: Автореф. Дис....канд.юрид.наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. - Донецьк, 2005. - 20 с.

5. Задихайло Д.В., Дибенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління: Навч.посібник - Харків,ь 2003. - 688 с.

6. Саракун І. Суб'єкти корпоративних правовідносин // Підприємництво, господарство, право. - 2005. - №3. -С. 16-20

7. Щербакова Н.В. Правове регулювання злиття та приєднання господарськх товариств. Автореф. дис. ... канд..юрид.наук: 12.00.04. - Донецьк, 2006 - 20 с.

8. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол.авт.: Г.Л.Знаменський, Б.В.Хахулін, В.С.Щербина та ін.; За заг.ред. В.К.мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688с.

9. Андрушко П. Створення, діяльність, реорганізація і ліквідація суб’єктів підприємницької діяльності юридичних осіб: Науково-практичний коментар // Юридичний вісник України. – 1997. - №38. – С.28-32

10. Козлова Н.В. Правовая природа учредительного договора в создании юридического лица // Государство и право. – 1993. - №10. – С.94-97

11. Вінник О.М. Правове становище дочірних підприємств. // Предпринимательство, хозяйство и право. 2000. - №1. – с.3-7

Семінар № 4Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.45.196 (0.009 с.)