Тема 7. Розвиток філософії в Україні і Росії у ХІХ-ХХ ст. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 7. Розвиток філософії в Україні і Росії у ХІХ-ХХ ст. 

Анотація теми:

Особливості формування української академічної філософії в ХІХ ст. Створення Харківського університету – початок нового етапу розвитку академічної освіти в Україні. Визначальна роль у створенні університету В.Н. Каразіна та І.С. Рижського. Їх філософські та природничонаукові ідеї.

Філософія та богослов’я у Києві. В.М. Карпов – філософ-ідеаліст: поширення ідей Платона і критика новітньої філософії. Орест Новицький про предмет, завдання й поступальність розвитку філософії. «Філософський лексикон» С.С. Гогоцького: основні ідеї та персоналії.

Фундаментальні філософсько-світоглядні дослідження мови і семасіологія у творчості М.О. Максимовича та О.О. Потебні.

Релігійно-ідеалістична філософія П. Юркевича, особливості його вчення про ідею. Екзистенційні мотиви у його філософії. Критика антропологічного матеріалізму Л. Фейєрбаха та М. Чернишевського.

М.Я. Грот про можливість обґрунтування нового етичного, або морального світогляду на засадах сучасних природничо-наукових учень про силу, закон збереження енергії, розвиток природи. Відновлення ідеальних і абсолютних моральних ідей – добра і зла, обов’язку, свободи волі тощо.

Філософія науки в Україні ХІХ ст. Критичне дослідження В.В. Лєсєвичем основ позитивістської філософії від О. Конта до емпіріокритицизму Р. Авенаріуса. Логіко-психологічні ідеї Г.І. Челпанова.

Філософія І. Франка: матеріалізм, проблема поступу історії, людина та свобода. Соціально-філософські ідеї М. Драгоманова, їх вплив на розвиток слов’янського менталітету. Концепція національної еліти в історіософії В. Липинського та в політології Д. Донцова. Історіософія М. Грушевського.

В.І. Вернадський про феномен життя, всесвіт, людство, ноосферу. Вплив ідей В.Вернадського на світову філософську думку. Геліобіологія О.Л. Чижевського про тісний зв'язок земних і космічних явищ.

«Філософія спільної справи» М.Ф. Федорова і її вплив на суб’єктивно-волюнтаристське сприйняття реальності в добу російської революції і післяреволюційний період: К.Е. Ціолковський, М. Горь-кий, А.П. Платонов та ін.

Проблема Бога, людини, сенсу історії та творчості в філософії С. Соловйова, М. Бердяєва, С. Франка, М. Лоського, П. Флоренського та ін.

 

Основні поняття і категорії: ідея, поняття, уявлення, антропологічний матеріалізм, шеллінгіанство, платонізм, людина і нація, філософія мови, семасіологія, феномен життя, філософія космізму, ноосфера, «філософія загальної справи», суб’єктивізм, волюнтаризм, слов’янофіли, західники, об’єктивізм, історіософія, інтуїтивізм, свобода, творчість, поступ, національна еліта.

 

Література:

1. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. – М., 1990.

2. Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. – М., 1989.

3. Вандышев В.Н. Философия. Екскурс в историю учений и понятий. – Сумы, 1996.

4. Вандышев В. Н. Феномен русской философии: соискание и филиация идей: монография. – Сумы, 2010.

5. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. – М., 1988.

6. Горський В.С. Історія української філософії: Курс лекцій. – К., 1996.

7. Драгоманов М.П. Літературно-публіцистичні праці. – К., 1970.

8. Донцов Д. Дух нашої давнини. – Дрогобич, 1992.

9. Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. – К., 1991.

10. Забужко О.С. Філософія української ідеї та європейський контекст. – К., 1993.

11. Історія філософії на Україні: У 3-х т. – К., 1987.

12. Огородник І.В., Огородник В.В. Історія філософської думки в Україні Курс лекцій. Навч. посіб. – К., 1999.

13. Потебня А.А. Слово и миф. – М., 1989.

14. Табачковський В. Г. Людина–Екзистенція–Історія. – К., 1996.

15. Україна: філософський спадок століть. Хроніка-2000. В 2-х т. – К., 2000.

16. Федоров Н.Ф. Философия общего дела. – М., 1982.

17. Франко Ів. Біблійне оповідання про створення світу в світлі науки. – Вінніпег, 1918.

18. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – К., 1992.

19. Юркевич П.Д. Вибране. – К., 1993.


 

Розділ 2. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ

 

Тема 1 Філософське розуміння світу.

Буття, матерія, свідомість, пізнання

Анотація теми:

Єдність матеріального буття і людського духу. Категорія «світ». Буття як вихідна категорія філософії. Суспільне буття, буття свідомості, буття духовного. Взаємозв’язок буття і небуття (ніщо).

Філософське визначення матерії. Матерія і речовина. Сутність природничо-наукових уявлень про матерію.

Рух як форма існування буття. Рух як взаємодія усього з усім. Різноманіття форм руху і проблема їх класифікації. Простір як наповнений матеріальним субстратом континуум буття. Час як плинність, як форма існування і як вимір тривалості існуючого. Сучасні філософські уявлення про простір і час. Субстанційна і релятивістська концепції простору і часу. Поняття історичного і соціального простору і часу. Прогрес і регрес.

Матеріалістична й ідеалістична концепції єдності світу. Філософське уявлення про макрокосмос і мікрокосмос. Картина світу.

Дух і свідомість. Основні концепції походження свідомості. Свідомість як субстанція. Свідомість як функція мозку і відображення дійсності. Феноменологічна концепція свідомості.

Структура свідомості: інтелектуальна, емоціональна, інстинктивна та рухова функції. Самосвідомість. Свідомість, мислення, мова. Інтелект, свідомість і штучний інтелект. Комп’ютерний світ як нова реальність. Сутність і перспективи штучного інтелекту.

Основні принципи і поняття гносеології. Суб’єкт і об’єкт пізнання. Пізнання і практика. Форми і рівні пізнання. Відчуття як суб’єктивний образ об’єктивного світу. Сприйняття та уявлення. Уява і творчість. Раціональне пізнання: поняття, судження, умовивід.

Загальні ознаки та критерії розвитку. Діалектика як вчення про універсальні зв’язки, зміни та розвиток. Фундаментальні принципи і закони діалектики. Історичні форми діалектики та її філософські антиподи (софістика, еклектика, метафізика, догматизм).

Категорії діалектики: одиничне і загальне; причини і наслідок; необхідність і випадковість; сутність і явище; форма і зміст та iн. Роль системи принципів, законів і категорій діалектики у пізнавальній та практичній діяльності фахівців.


Основні поняття і категорії: буття, небуття, духовне, матеріальне, реальність, світ, субстрат, субстанція, матерія, речовина, рух, розвиток, простір, час, всесвіт, космос, макрокосмос, мікрокосмос, прогрес, регрес, діалектика, софістика, еклектика, метафізика, догматизм, категорія, принцип, закон, картина світу, онтологія, універсум. свідомість, психіка, вульгарний матеріалізм, біхевіоризм, відображення, самосвідомість, інтелект, мова, штучний інтелект, аутотренінг, медитація, діяльність, догматизм, епістемологія, інформація, істина, суб'єкт і об'єкт пізнання, творчість.

 

Література:

1. Ахундов М.Д. Концепции пространства и времени: истоки, зволюция, перспективы. – М., 1982.

2. Вандишев В.М. Філософія: Навчальний посібник. – К., 2005, 2006.

3. Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. – М., 1989.

4. Горак Г.І. Філософія: Курс лекцій. – К., 1997.

5. Диалектика в науках о природе и человеке: эволюция материи и ее структурные уровни. – М., 1988.

6. Диалектика отрицания отрицания.– М., 1983.

7. Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии. – М., 1986.

8. Енгельс Ф. Діалектика природи // Маркс К., Енгельс Ф. – Твори. – Т.20.

9. Категории диалектики, их развитие и функции.– К., 1990.

10. Климов А. Я. Диалектика практики и познания.– М., 1991.

11. Лосский Н.О. Мир как органическое целое // Лосский Н.О. Избранное. – М., 1991.

12. Новиков И. Куда течет река времени? – М., 1989.

13. Подольный Р.Г. Освоение времени. – М, 1989.

14. Потемкин В.К. Симанов А.Л. Пространство в структуре мира.– Новосибирск, 1990.

15. Пространство и время.– К., 1984 .

16. Скворцов Л.В. Культура самосознания. Человек в поисках истины свого бытия. – М., 1989.

17. Спиркин А.Г. Философия. – М., 2008.

18. Успенский П.Д. В поисках чудесного. – СПб., 1991.

19. Філософія. Курс лекцій: Навчальний посібник / Бичко І.В., Табачковський В.Г. та ін. – К., 1994.

20. Философская энциклопедия: В 5-ти т. – М., 1960-1970.

21. Философия: энциклопедический словарь. – М., 1997.

22. Философский энциклопедический словарь. – М.: Инфра, 2006.


Тема 2 Філософська антропологія:

Основні поняття і принципи

Анотація теми:

Філософська концепція людини. Діалектика природи і проблема походження людини. Світоглядно-методологічний зміст концепції антропогенезу. Праця Ф. Енгельса «Роль праці в процессі перетворення мавпи на людину» і концепція антропосоціогенезу. Антропосоціогенез та його комплексний характер у сучасній науці. Роль мови в антропосоціогенезі. Антидарвінізм і критика концепцій антропогенезу й антропосоціогенезу: ідеологія й емпірія.

Проблема взаємозв’язку душі і тіла. Особливості складності (складеності) тіла людини. Езотеричні й окультні уявлення і практики розвитку нефізичних тіл людини. Тілесне і чуттєво-емоційне в людині. Страсті душі й афекти.

Складна природа людини. Людина: особистість, сутність, індивідуальність. Гедонізм, альтруїзм, егоїзм і сенс життя. Екзистенція і самітність. Вибір, свобода та відповідальність як критерії відношення людини до навколишнього світу. Природа цінностей та їх класифікація. Проблема ціннісних орієнтацій. Проблема формування ціннісних орієнтацій в процесі навчання та виховання.

 

Основні поняття і категорії: людина, духовність, діяльність, вибір, відповідальність, індивід, індивідуальність, потреба, свобода, сенс життя, інтерес, індивід, особистість, антропогенез, антропосоціогенез, життя, безсмертя, гуманізм, альтруїзм, цінності.

 

Література:

1. Алексеев В.П. Становление человечества. – М., 1984.

2. Барулин В.С. Социально-философская антропология. Общие начала социально-философской антропологии. – М., 1994.

3. Бердяев Н.А. О назначении человека. – М., 1993.

4. Бердяев Н.А. Самопознание. – М., 1991.

5. Вандишев В.М. Філософія: Навчальний посібник. – К., 2005, 2006.

6. Григорьян Б.Т. Философская антропология.– М., 1982.

7. Григорьян Б.Т. Человек: его положение и призвание в современном мире.– М., 1986.

8. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли.– Л., 1989.

9. Кремо М., Томпсон Р. Неизвестная история человечества. – М., 1999.

10. Немировский В.Г. Смысл жизни: проблемы и поиски. – К., 1990.

11. Ницще Ф. По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего // Сочинения в 2 т. – Т.2. – М., 1990.

12. Печчеи А. Человеческие качества. – М., 1985.

13. Проблема человека в западной философии. – М.. 1988.

14. Сартр Ж.-П. Екзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. – М,. 1989.

15. Сержантов В.О. Человек, его природа и смысл бытия. – Л., 1990.

16. Табачковський В.Г. Людина – Екзистенція – Історія. – К., 1996

17. Тейяр де Шарден. Феномен человека. – М., 1987.

18. Успенский П.Д. В поисках чудесного. – Пб., 1994.

19. Фромм Э. Иметь или быть? – М., 1986.

20. Человек в системе наук. – М., 1989.

Тема 3. Суспільство й історія:

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 70; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.100.128 (0.007 с.)