фінансових результатів діяльності підприємства 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

фінансових результатів діяльності підприємстваПрактична робота № 5

Облік доходів і фінансових результатів підприємства

Закріпити теоретичні навички з обліку доходів і фінансових результатів. Засвоїти порядок визнання доходів і методику обчислення фінансових результатів. Набути практичних навичок у складанні форм фінансової звітності.

Дохід є надходження економічних вигод, які виникають у результаті діяльності підприємства у вигляді виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), гонорарів, відсотків, дивідендів, тощо. У бухгалтерському обліку дохід відображається у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, яке призводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників (власників).
Прибуток – сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати.
Збитки – перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання яких здійснені ці витрати.

Для обліку доходів і фінансових результатів призначені небалансові рахунків класу 7 «Доходи і фінансові результати».

Методичні вказівки до виконання практичної роботи

Практичну роботу студенти виконують за одним з 30 варіантів, який студент вибирає за основним списком навчального журналу групи.

Практичну роботу рекомендується виконувати в такій послідовності :

 

1. На підставі залишків по рахунках ТВО «ГАРАНТ» на 1 листопада ц.р. та журналу реєстрації господарських операцій (табл. 29) :

 

1.1. Проставити кореспонденцію рахунків та визначити відсутні відповідні суми.

 

1.2. Підрахувати підсумок журналу операцій.

 

 

2. Рознести залишки та операції в регістри обліку :

 

· скласти шахову відомість за синтетичними рахунками ;

 

· скласти оборотно-сальдову відомість по рахунках синтетичного обліку за звітний місяць.

 

3. Підрахувати підсумки та вивести залишки в регістрах обліку.

 

4. Скласти фінансову звітність (ф. №1, 2) за звітний період (станом на

 

30 листопада ц.р.).

 

Матеріал для заповнення первинних документів
Назва підприємства ТОВ «ГАРАНТ»
Код ЄДРПОУ 35465789
Вид діяльності виробництво та надання послуг
Організаційно-правова форма приватна
КОАТУУ 8036100000
КВЕД 92.11.0
Банк платника (підприємства) АКБ «ФОРУМ»
Розрахунковий рахунок 26007300048214
МФО банку 322948
Адреса підприємства 03040 , м. Київ, вул. Васильківська б.16 тел. 501 67 03

 

Залишки по рахунках на 01.11.20___ року

Таблиця 29

№ рах. Назва рахунку Варіанти завдань
10 Основні засоби 50000 50050 50100 50150 50200 50250 50300 50350 50400 50450
50500 50550 50600 50650 50700 50750 50800 50850 50900 50950
51000 51050 51100 51150 51200 51250 51300 51350 51400 51450
20 Виробничі запаси 60500 60550 60600 60650 60700 60750 60800 60850 60900 60950
61000 61050 61100 61150 61200 61250 61300 61350 61400 61450
61500 61550 61600 61650 61700 61750 61800 61850 61900 61950
30 Каса в національній валюті 4500 4550 4600 4650 4700 4750 4800 4850 4900 4950
5000 5050 5100 5150 5200 5250 5300 5350 5400 5450
5500 5550 5600 5650 5700 5750 5800 5850 5900 5950
31 Поточні рахунки в національній валюті 85000 85000 85000 85000 85000 85000 85000 85000 85000 85000
85000 85000 85000 85000 85000 85000 85000 85000 85000 85000
85000 85000 85000 85000 85000 85000 85000 85000 85000 85000
40 Статутний капітал 150000 150050 150100 150150 150200 150250 150300 150350 150400 150450
150500 150550 150600 150650 150700 150750 150800 150850 150900 150950
151000 151050 151100 151150 151200 151250 151300 151350 151400 151450
43 Резервний капітал 13500 13550 13600 13650 13700 13750 13800 13850 13900 13950
14000 14050 14100 14150 14200 14250 14300 14350 14400 14450
14500 14550 14600 14650 14700 14750 14800 14850 14900 14950
44 Нерозподілений прибуток 36500 36550 36600 36650 36700 36750 36800 36850 36900 36950
37000 37050 37100 37150 37200 37250 37300 37350 37400 37450
37500 37550 37600 37650 37700 37750 37800 37850 37900 37950
Баланс 200000 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

 

 

Журнал реєстрації господарських операцій за листопад місяць 20 ___р.

Таблиця 30

№ пп Зміст господарської операції Первинні документи Сума, грн. Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1 2 3 4 5 6
Відображено вартість придбаного устаткування від постачальника
Відображено податковий кредит з ПДВ
Проведено оплату постачальнику у повному обсязі
Відображено вартість транспортних послуг, пов’язаних з придбанням устаткування
Відображено податковий кредит з ПДВ по транспортних послугах
Сплачено за надання транспортних послуг
Введено в експлуатацію придбане устаткування
Видано суму під звіт на придбання витратних матеріалів для комп’ютера
Оприбутковано витратні матеріали для комп’ютера
Відображено податковий кредит з ПДВ по витратним матеріалам
Повернуто в касу невикористану суму підзвітних коштів
Списано матеріали на виробництво готової продукції
Нарахована заробітна плата основним виробничим працівникам
Нараховано єдиного внеску на фонд ЗП основних виробничих працівників: відсоток єдиного внеску становить 37,86 %
Утримано з суми ЗП основних виробничих працівників : - єдиного внеску 3,6 %
Утримано податок з доходів фізичних осіб по основних виробничих працівниках 15 % (з суми ЗП за вирахуванням ЄСВ)
Нарахована амортизація основних засобів виробничого призначення
Нарахована заробітна плата адміністративному персоналу
Нараховано єдиного внеску на фонд ЗП адміністративного персоналу: - відсоток єдиного внеску становить 37,86 %
Утримано з суми ЗП адміністративного персоналу : - єдиного внеску 3,6 %
Утримано податок з доходів фізичних осіб по адміністративному персоналу 15 % (з суми ЗП за вирахуванням ЄСВ)
Нарахована амортизація основних засобів адміністративного призначення
  Списані витратні матеріали для комп’ютера на адміністративні цілі  
Нараховано на адміністративні витрати та сплачено банку за розрахунково-касове обслуговування  
Списано на фінансові результати адміністративні витрати  
Оприбутковано готову продукцію за фактичною собівартістю  
Реалізовано готову продукцію вітчизняним покупцям
Визнаний дохід від реалізації посередницьких послуг вітчизняному покупцю
Відображено податкове зобов’язання з ПДВ : - від реалізації продукції - від надання послуг
Надійшли кошти на поточний рахунок підприємства від покупців
Списано собівартість реалізованої готової продукції
Списано на фінансовий результат собівартість реалізованої готової продукції
Списано на фінансовий результат дохід : - від реалізації готової продукції - від надання послуг
Отримано готівку з банку в касу для виплати заробітної плата
З каси видана заробітна плата
Нараховано податок на прибуток (21%)
Списано на фінансовий результат нарахований податок на прибуток
Визначено чистий прибуток підприємства

Приклад складання шахової оборотної відомості

Таблиця 31

Дебет/ Кредит 631 311 Разом
152 40000 40000
641 8000 8000
631 48000 48000
Разом 48000 48000 …..

Приклад складання оборотно-сальдової відомості

Таблиця 32

№ рах. Назва рахунку Сальдо на ___ Обороти за місяць Сальдо на ____
Дт Кт Дт Кт Дт Кт
10 Основні засоби 50000 - 40000 - 90000 -
15 Капітальні інвестиції - - 45000 45000 - -
Всього :

 

У цій відомості виділено три пари колонок, в яких дебетові і кредитові суми однакові. Рівність дебетового і кредитового сальдо на кінець місяця є наслідком рівності сальдо на початок місяця і оборотів за місяць.

Форми фінансової звітності включають :

1. Баланс (форма №1) ;

Звіт про фінансові результати (форма №2).

Вхідні дані для виконання контрольної роботи

№ оп. Сума по варіантах
1(11,21) 2(12,22) 3(13,23) 4(14,24) 5(15,25) 6(16,26) 7(17,27) 8(18,28) 9(19,29) 10(20,30)

Оборотно-сальдова відомість по рахунках синтетичного обліку за листопад місяць ТОВ «ГАРАНТ»

№ рах. Назва рахунку Сальдо на ___ Обороти за місяць Сальдо на ____
Дт Кт Дт Кт Дт Кт
Разом

Шахова оборотно-сальдова відомість по синтетичних рахунках за листопад місяць ТОВ «ГАРАНТ»

Л І Т Е Р А Т У Р А

1. Закон України від 16.07.1999р. № 996 – Х1У „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (із змінами та доповненнями).

2. Закон України від 03 квітня 1997 р.№ 168 /97 - ВР «Про податок на додану вартість» (із змінами та доповненнями).

3. Податковий Кодекс України із змінами і доповненнями.

4. Закон України від 22.05.2003р. № 889 - 1У – ВР «Про податок з доходів фізичних осіб» (із змінами і доповненнями).

5. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон. Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 р.

№ 59 (із змінами та доповненнями). Наказ 17.03.2011 № 362

«Про внесення змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон».

6. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті . Правління НБУ. Постанова № 135 від 29.03.2001р.

7. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Постанова № 637 15.12.2004 р.

8. Інструкція «По інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 р. № 69 (із змінами та доповненнями).

  1. Бухгалтерський фінансовий облік Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. / За ред.. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 6 –е вид., доп. і перероб.. – Житомир: ПП «Рута», 2005.
  2. Бухгалтерський фінансовий облік : Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. / За ред.. проф.. Ф.Ф.Бутинця. – 7-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2006. – 832 с.
Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 87; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.203.18.65 (0.008 с.)