ТОП 10:

Банк міжнародних розрахунків, його призначення, організація та діяльність.Банк міжнарóдних розрахýнків (БМР) – спеціалізований міждержавний фінансовий інститут, який об’єднує на акціонерній основі частину фінансових ресурсів центральних банків 30 країн. Первісна мета створення БМР – координація надходжень і платежів, що виникали в зв’язку з репараціями, які сплачувала Німеччина країнам-переможцям у Першій світовій війні. Після Другої світової війни БМР брав участь в операціях за «планом Маршалла». Пізніше БМР став відігравати активну роль в операціях щодо компенсації негативних ефектів від міжнародних валютних угод спекулятивного характеру. Він належить центральним банкам країн-членів, контролюється ними, надає чимало суто спеціалізованих послуг центральним банкам як членам БМР, так і іншим центральним банкам. БМР виконує цілий ряд функцій- здійснює широке коло банківських операцій з метою сприяння центральним банкам в управлінні їх валютними резервами, тобто БМР є банком центральних банків; - слугує форумом (організатором) міжнародного грошово-кредитного і валютного співробітництва, у рамках якого періодично зустрічаються керівники центральних банків; - виступає інформаційно-дослідним центром з питань грошово-кредитних та валютно-фінансових відносин; - виконує функції агента та довіреної особи з виконання міжнародних фінансових угод, у тому числі до 1994 р. у рамках ЄС. БМР виконує такі операції: -операції з валютою і цінними паперами (в основному короткострокові державні цінні папери); - депозитно-позичкові операції (надає центральним банкам забезпечені золотом або депозитами кредити, іноді надає незабезпечені (резервні) кредити на надто короткі строки); - приймання урядових вкладів за особливими угодами (БМР не дозволено надавати кредити урядам або відкривати їм поточні рахунки); - інвестиційні послуги управління портфелем цінних паперів; - операції з купівлі-продажу і зберігання золота; - інші послуги на світових ринках як агента або кореспондента центральних банків (проміжне фінансування).

 

 

1. Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал.

2.Походження грошей. Роль держави у творенні грошей.

3.Еволюція форм грошей: товарні, металеві, паперові гроші. Монета.

4.Причини та значення демонетизації золота. Дискусії навколо проблеми демонетизації золота.

5.Сутність неповноцінних грошей та характеристика їх різновидів – паперових і кредитних грошей. Роль держави в творенні кредитних грошей.

6.Різновиди сучасних кредитних грошей. Характеристика банкноти, “класична” і сучасна банкнота. Депозитні та електронні гроші.

7.Цінність грошей. Чинники, що впливають на цінність повноцінних і неповноцінних грошей. Форми прояву цінності грошей як грошей і як капіталу.

8.Функція грошей як мірила цінності.

9.Функція грошей як засобу обігу.

10.Функція грошей як засобу платежу.

11.Функція грошей як засобу нагромадження цінності.

12.Функція світових грошей.

13.Якісні властивості грошей.

14.Товарна теорія грошей та критика її М.Туганом-Барановським.

15.Класична кількісна теорія грошей, її сутність, характеристика основних постулатів. Внесок І.Фішера в кількісну теорію.

16.Внесок М.І. Туган-Барановського у розвиток кількісної теорії грошей.

17.Внесок Дж. М. Кейнса у розвиток теорії грошей.

18.Сучасний монетаризм. Внесок М.Фрідмана в кількісну теорію.

19.“Кембріджська версія” кількісної теорії грошей.

20.Синтез кейнсіанських та неокласичних позицій у сучасній кількісній теорії грошей.

21.Сутність та економічна основа грошового обороту.

22.Модель грошового обороту. Характеристика окремих потоків грошового обороту у їх взаємозв’язку.

23.Порядок балансування грошових потоків у окремих суб’єктів та в грошовому обороті в цілому.

24.Структура грошового обороту за формою платіжних засобів та за економічним змістом: грошовий обіг, кредитний оборот, фіскально-бюджетний оборот.

25.Грошова маса: сутність, склад, розміщення та фактори зміни обсягу і структури.

26.Характеристика грошової бази як вимірника маси грошей.

27.Характеристика грошових агрегатів як вимірників обсягу та структури грошової маси.

28.Швидкість обігу грошей, її сутність, порядок визначення, чинники зміни та роль.

29.Рівень монетизації економіки як макроекономічний показник. Причини та наслідки демонетизації економіки України в 90-х роках ХХ ст.

30. Необхідність та шляхи ремонетизації економіки України.

31. Сутність, особливості та інструменти грошового ринку. Дискусії щодо

співвідношення грошового та фінансового ринків.

32. Інституційна модель грошового ринку, характеристика його секторів.

33. Структура грошового ринку за окремими критеріями. Характеристика

суті та взаємозв’язку окремих сегментів грошового ринку.

34. Попит на гроші: сутність, зв’язок зі швидкістю обігу грошей та вплив на

монетарну практику.

35. Мотиви та чинники, що впливають на попит на гроші.

36. Крива попиту на гроші, її конфігурація та відображення на ній зміни

попиту в залежності від причин.

37. Пропозиція грошей, її сутність, особливості формування та чинники, що

впливають на її динаміку.

38. Крива пропозиції грошей, її конфігурація в залежності від причин зміни

пропозиції.

39. Графічна модель ринку грошей. Рівновага попиту і пропозиції та

процент.

40. Вплив на рівновагу ринку грошей змін у попиті на гроші та механізм

його вирівнювання.

41. Вплив на рівновагу ринку грошей змін у пропозиції грошей та механізм

його вирівнювання.

42. Інструменти ринку грошей.

43. Заощадження як джерело та межа пропозиції грошей на ринку капіталу. Крива заощаджень.

44. Попит на гроші як капітал. Крива інвестицій.

45.Графічна модель ринку капіталу. Механізм вирівнювання попиту і

пропозиції на ринку капіталу. Проблема трансформації заощаджень в

інвестиції.

46. Інструменти ринку капіталу.

47. Сутність, призначення та структура грошової системи.

48. Еволюція грошових систем, характеристика основних видів грошових

систем.

49. Створення і розвиток грошової системи України.

50. Методи прямого регулювання грошового обороту і грошового ринку.

51. Платіжна система, її сутність та призначення; характеристика механізму

платіжної системи України.

52. Методи опосередкованого регулювання грошового обороту і грошового

ринку.

53. Грошово-кредитна політика як механізм регулювання грошового ринку

та економіки. Дискусії щодо місця фінансово-бюджетної та грошово-

кредитної політики в регулятивному механізмі.

54. Сутність та закономірності розвитку інфляції. Дискусії щодо сутності

інфляції.

55. Види інфляції та способи вимірювання її рівня.

56. Причини інфляції. Монетаристський та кейнсіанський підходи до

визначення причин інфляції.

57. Економічні та соціальні наслідки інфляції.

58. Особливості інфляції в Україні.

59. Державне регулювання інфляції: основні напрямки та інструменти.

60. Сутність, цілі та види грошових реформ.

61. Особливості проведення грошової реформи в Україні в 90-ті роки ХХ ст.

62.Сутність валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти, її суть,

види, значення та передумови.

63.Валютний ринок: сутність та види, чинники, що визначають кон’юнктуру валютного ринку.

64. Функції та операції валютного ринку.

65. Валютний курс: сутність та призначення.

66. Види валютних курсів, їх коротка характеристика.

67. Зміст та використання реального валютного курсу.

68. Характеристика плаваючого та фіксованого валютних курсів.

69. Переваги та недоліки фіксованого та плаваючого валютних курсів.

70. Економічні чинники, які визначають валютні курси.

71. Регулятивні інструменти впливу на валютний курс.

72. Поняття та структура валютних систем. Валютна політика як призначення валютної системи.

73. Валютне регулювання та контроль, їх сутність та інструменти.

74. Особливості формування валютної системи в Україні.

75. Платіжний баланс: сутність, структура та роль в механізмі валютного регулювання.

76. Золотовалютні резерви: сутність, призначення та роль в механізмі валютного регулювання.

77. Поняття, розвиток та основні елементи світової та міжнародної валютних систем.

78. Міжнародні ринки грошей та капіталів.

79. Необхідність державного регулювання пропозиції грошей. Економічні та

фінансові наслідки зміни пропозиції грошей.

80. Загальна модель пропозиції грошей та учасники її формування.

81. Характеристика структурних елементів грошової бази та їх ролі в

управлінні грошовою базою.

82. Баланс Національного банку України. Характеристика його статей, що

пов’язані з грошовою базою.

83. Механізм впливу НБУ на грошову базу через активні і пасивні операції.

84. Грошово-кредитний мультиплікатор, його сутність та роль у формуванні

пропозиції грошей. Учасники грошово-кредитного мультиплікатора.

85. Механізм простого мультиплікатора депозитів. Роль центрального і

комерційних банків у його формуванні.

86.Вплив поведінки комерційних банків на мультиплікатор депозитів через

створення і купівлю резервів. Коефіцієнт Рвп та його зв’язок з грошово-

кредитним мультиплікатором.

87.Вплив небанківських інституцій на грошово-кредитний мультиплікатор. Коефіцієнт Гоп та його зв’язок з мультиплікатором.

88. Чинники впливу на коефіцієнт Гоп та їх роль у зміні мультиплікатора.

89. Вплив уряду та державного бюджету на пропозицію грошей.

90. Узагальнення чинників впливу на пропозицію грошей.

91. Роль грошово-кредитної політики в управлінні пропозицією грошей.

92. Поняття ролі грошей, його відмінності від функцій грошей. Якісний та

кількісний аспекти ролі грошей.

93. Переваги монетарної економіки над бартерною як якісний прояв ролі

грошей.

94. Концепція нейтральності грошей в процесі відтворення, причини її появи

та аргументація.

95. Кейнсіанська критика концепції нейтральності грошей. Роль часового

лагу в доведенні активної ролі грошей на коротких часових інтервалах.

96. Дискусія щодо нейтральності грошей на довгострокових часових

інтервалах і її наслідки.

97. Передавальний механізм впливу грошей на реальну економіку: сутність,

структура та етапи економічних змін, викликаних монетарними

імпульсами.

98. Характеристика основних каналів передавального механізму: каналу

процентної ставки, каналу фінансових активів, каналу кредитування,

каналу валютного курсу.

99. Особливості передавального механізму в трансформаційній економіці

України.

100. Модель АД-АS впливу неочікуваної пропозиції грошей на обсяг

виробництва в короткостроковому періоді.

101. Модель АД-АS впливу очікуваної пропозиції грошей на обсяги

виробництва в короткостроковому періоді.

102. Модель АД-АS довгострокового впливу пропозиції грошей на обсяги

виробництва.

103. Значення дискусій щодо нейтральності грошей для практики

регулювання пропозиції грошей. Стабілізаційна політика кейнсіанців та

механізм її впливу на коливання ділового циклу.

104.Загальні передумови та економічні причини, що визначають необхідність кредиту.

105.Сутність кредиту, його структура, еволюція та зв’язок з іншими економічними категоріями.

106.Стадії та закономірності руху кредиту на мікро - і макрорівнях.

107.Принципи кредитування, суть та практичне значення окремих принципів.

108.Форми, види та функції кредиту.

109.Характеристика банківського кредиту.

110.Характеристика міжгосподарського кредиту, його переваги та недоліки, особливості розвитку в Україні.

111.Характеристика споживчого кредиту. Особливості його розвитку в Україні.

112.Характеристика державного кредиту. Особливості його розвитку в Україні.

113.Характеристика міжнародного кредиту. Особливості його розвитку в Україні.

114.Економічні межі кредиту. Кредитні відносини в умовах інфляції.

115.Роль кредиту в розвитку економіки.

116.Розвиток кредитних відносин в Україні в перехідний період до ринкових відносин.

117.Сутність, види та економічні передумови появи процента як економічної категорії.

118.Процентна ставка та процентний дохід. Способи їх виміру та сплати.

119.Поточна вартість та дисконтування майбутнього доходу, порядок їх розрахунку та значення.

120.Процентний дохід та норма віддачі цінного паперу, способи їх визначення та практичне значення.

121.Портфель активів, його економічна суть, призначення та чинники впливу. Вплив процента на портфель активів.

122.Теорія попиту на активи. Поняття активу, їх види, чинники, що визначають попит на активи.

123.Ринкова норма процента, її сутність, межі коливання та чинники зміни.

124.Ризикова структура процентної ставки. Ризикові чинники впливу на ринкову норму процента.

125.Строкова структура процентної ставки. Теорії, що пояснюють залежність норми процента від строків погашення заборгованості.

126.Способи нарахування і сплати процентних доходів.

127.Функції та роль процента.

128.Сутність, призначення та види фінансового посередництва.

129.Послуги фінансових посередників. Економічні переваги (вигоди) посередництва перед фінансовим ринком.

130.Банки як провідні інституції фінансового посередництва.

131.Поняття та роль банків. Дискусії навколо сутності банку.

 

132.Функції банків та їх характеристика.

133.Фінансове регулювання, його сутність, необхідність та цілі.

134.Банківська система в механізмі фінансового регулювання, її сутність та функції.

135.Специфічні риси побудови банківської системи та її особливості в Україні.

136.Небанківські фінансові посередники, їх види, призначення та особливості діяльності в Україні.

137.Інституції фінансового ринку та особливості їх діяльності в Україні.

138.Інновації у фінансовому посередництві.

139.Трансакційні витрати грошового ринку та роль посередників у їх зменшенні.

140.Інформаційні витрати грошового ринку та роль посередників у їх зменшенні.

141.Поняття, призначення та класифікація комерційних банків.

142.Походження та розвиток комерційних банків.

143.Банківська діяльність як галузь економіки. Банківські проценти та участь банків у створенні ВВП.

144.Банк як фірма: порядок створення та реєстрації, ліцензування, регулювання діяльності та оргструктура.

145.Банківництво як вид бізнесу: його цілі та особливості організації. Баланс банку як його бізнесова модель, характеристика активів і пасивів балансу банку.

146.Характеристика пасивних операцій комерційних банків, їх роль у бізнесовій діяльності банків.

147.Характеристика активних операцій комерційних банків, їх роль у бізнесовій діяльності банків.

148.Комісійно-посередницькі операції банків.

149.Формування прибутку комерційних банків. Прибутковість банку як показник його фінансового стану та бізнесового успіху.

150.Банківські ризики, їх класифікація та вплив на бізнесові успіхи.

151.Основи менеджменту банківськими ризиками.

152.Стабільність банків та механізм її забезпечення. Роль державного гарантування вкладів у забезпеченні стабільності банків. Банківська паніка та її наслідки.

153.Сутність, призначення та характеристика економічних нормативів банківської діяльності.

154.Розвиток комерційних банків в Україні.

155.Міжнародне банківництво. Проблема допуску іноземного капіталу в банківський сектор України.

156.Призначення, роль та основи організації центрального банку.

157.Походження та розвиток центральних банків.

158.Інтернаціоналізація діяльності центральних банків, створення та призначення БМР та ЄСЦБ.

159.Незалежний статус центральних банків, його сутність та значення.

160.Функції центральних банків. Характеристика окремих функцій:

- монетарного й економічного регулювання;

- управління банківською системою;

- управління грошовим оборотом;

- банківського обслуговування загальнодержавних та урядових потреб.

161.Сутність, призначення та цілі грошово-кредитної політики.

162.Таргетування проміжних цілей грошово-кредитної політики (валютного курсу, рівня інфляції).

163. Види грошово-кредитної політики, їх порівняльний аналіз.

164.Особливості передавального механізму грошово-кредитної політики в Україні.

165.Місце центрального банку в системі банківського регулювання і нагляду.

166.Інтеграційні процеси в світовій економіці та необхідність створення міжнародних валютно-кредитних установ.

167.Міжнародний валютний фонд, його призначення, організація та діяльність в Україні.

168.Світовий банк, його завдання, структура та діяльність в Україні.

169.Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інституції.

170.Чорноморський банк торгівлі та розвитку: необхідність створення, організація та діяльність.

171.Європейський банк реконструкції та розвитку, його призначення, організація та діяльність в Україні.

172.Банк міжнародних розрахунків, його призначення, організація та діяльність.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.243.36 (0.022 с.)