Порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі ) чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі ) чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхемиПро порядок виплати винагороди авторам винаходів і промислових зразків, що охороняються чинними на території України свідоцтвами СРСР

Порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності

Відомчі нормативно-правові акти

Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель

Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель

Положення про Державний реєстр патентів України на винаходи

Положення про Державний реєстр патентів України на корисні моделі

Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи

Положення про Державний реєстр деклараційних патентів України на секретні корисні моделі

Інструкція про порядок продовження строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є засіб, використання якого потребує дозволу компетентного органу

Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (кориснумодель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисноїмоделі)

Інструкція про офіційну публікацію заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) та клопотання про її відкликання

Інструкція про порядок видачі патенту України на винахід, що охороняється авторським свідоцтвом СРСР

Інструкція про видачу патентів України на секретні винаходи, які охороняються авторськими свідоцтвами СРСР на секретні винаходи

Інструкція про порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки на об’єкт права інтелектуальної власності

Міжнародні договори, адміністративні функції яких виконує ВОІВ

Договір про патентну кооперацію

Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури

Договір про патентне право (дод. Інструкція до договору про патентне право)

Паризька конвенція про охорону промислової власності

Міжнародні договори держав-учасниць СНД

Угода про взаємне забезпечення збереження міждержавних секретів в галузі правової охорони винаходів

Роз’яснення Державного департаменту інтелектуальної власності

2. Промисловий зразок

Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям та здійсненням права власності на промисловий зразок в Україні, регулюються Законом України «Про охорону прав на промислові зразки» від 23грудня 1993 року, іншими нормативно-правовими актами, серед яких важливе значення мають норми статей 459-470 ЦК України.

Промисловим зразком вважається результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання, що визначає зовнішній вигляд.

Об’єктом права інтелектуальної власності є промисловий зразок, який є новим. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на промисловий зразок до Установи (ДДІВ). Це може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб, який у відповідності до ст.1 Закону створений у результаті творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності. Так дія патенту на промисловий зразок припиняється у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його
чинності. Для набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок він повинен бути новим.

Згідно ст. 3 Закону не можуть одержати правову охорону:

– об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди;

– друкована продукція як така;

– об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або
подібних до них речовин тощо.

Об'єктом промислового зразкаможе бути форма, малюнок чи
розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд
промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та
ергономічних потреб.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на промисловий зразок є автор промислового зразка, а також інші особи, які набули це право за договором чи законом.

Право власності на промисловий зразок засвідчується патентом.

Строк дії патенту на промисловий зразок становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника патенту, але не більш як на п'ять років.

Автору напромисловий зразок належить право авторства, яке є невідчужуваним особистим правом і охороняється безстроково.
Власник майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок має виключне право на використання, промислового зразка, а також
дозволяти його використання та перешкоджати його неправомірному використанню.
Будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені законом,
вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки.

Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок спливає через п'ятнадцять років від дати подання заявки на промисловий зразок в установленому законом порядку.
Чинність майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом.

Розглядаючи право інтелектуальної власності на промисловий зразок, слід зазначити, що таке право відповідно до закону може бути визнано недійсним відповідно до ст. 469 ЦК України та Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», патент може бути визнаний недійсним повністю або частково тільки у судовому порядку.

З метою визнання патенту недійсним будь-яка особа може подати до ДДІВ клопотання про проведення експертизи промислового зразка на відповідність умовам здатності для набуття права інтелектуальної власності.

Експертиза запатентованого промислового зразка проводиться на відповідність умові новизни. За результатами експертизи особі, яка подала клопотання, надсилається експертний висновок. На підставі цього висновку суд приймає рішення про визнання патенту недійсним повністю або частково. Відості про визнання патенту недійсним ДДІВ публікує у своєму офіційному бюлетені. Нормативно-правові акти

Закони України

Про охорону прав на промислові зразки

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

Про порядок виплати винагороди авторам винаходів і промислових зразків, що охороняються чинними на території України свідоцтвами СРСР

Порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності

Відомчі нормативно-правові акти

Правила складання та подання заявки на промисловий зразок

Правила розгляду заявки на промисловий зразок

Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки

Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка

Інструкція про офіційну публікацію заяви про надання будь - якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка та клопотання про її відкликання

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 84; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.007 с.)