Відносин (к. ХVIII — поч. XX ст.) 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відносин (к. ХVIII — поч. XX ст.) 

План:

1. Особливості розвитку українського суспільства в к. XVIII — поч. XX ст.: територія, етносоціальна структура населення, політичне та соціальне становище.

2. Модернізація економіки України в XIX — поч. XX ст.

3. Українське Відродження в контексті світових цивілізаційних процесів.

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Скласти таблицю по регіонах України з характеристикою етносоціальної структури населення.

2. Розкрити зміст термінів: імперія, малоросійська ментальність, бюрократія, капіталізм, нація, демографічний вибух, українофіли, народовці, хлопомани.

3. Підготувати реферат за темами: "Столипінська аграрна реформа", "Промисловий переворот в Донбасі", "Південно-Східна Україна — історія колонізації".

4. Підготувати інформацію за темами: "Революція 1905 р. і Україна", "Перша світова війна і Україна".

5. Порівняти програми політичних партій на Україні на поч. XX ст.

 

Література:

1. Грушевский М. С. Очерк истории украинского народа. — К.: Либідь, 1991.-С. 297-344.

2. Дорошенко Д. Нарис історії України: в 2-х кн. Т. 1. — К.: Глобус. — 1990. — С. 268-328.

3. Бойко О. Д. Історія України. — К., 2004. — С. 2 13-320.

4. Субтельний О. Україна. Історія. — К.: Либідь, 1991.—С. 213-320.

5. Історія України. Навч. посібник. — Донецьк. — 2008. — С. 66-85.

 

Модульні питання (тема ІV)

 

1. Охарактеризувати умови та особливості приєднання Правобережної України та Півдня до Росії у кінці XVIІІ ст. та їх наслідки. Політичні та адміністративні зміни в Російській Україні.

2. Дати характеристику політичним та адміністративним змінам в Західній Україні під владою Австрійської монархії в к. XVIІІ – поч. XІX ст.

3. Охарактеризувати соціально-економічне становище українських земель в І пол. XІX ст.

4. Проаналізувати хід буржуазних реформ в Російській Україні в 60-ті роки XІX ст.

5. Охарактеризувати причини, хід та особливості промислового перевороту в Україні в ІІ пол. XІX ст.

6. Дати характеристику буржуазним реформам в Австрійській, а з 1867 р. Австро-Угорській імперії в І пол. XІX ст.

7. Охарактеризувати етапи національного відродження України з кінця XVIІІ до початку XX ст.

8. Дати характеристику розвитку культури України в к. XVIІІ – поч. XX ст.

9. Проаналізувати процес формування і розвитку українських політичних партій на поч. XX ст.

10. Дати характеристику буржуазно-демократичній революції в Росії 1905 – 1907 рр. та ії впливу на Україну.

11. Охарактеризувати сутність та наслідки столипінської аграрної реформи 1907 р.

12. Охарактеризувати становище України під час І світової війни 1914 – 1918 рр.

 

МОДУЛЬ 2

Тема V. Українська національно-демократична революція

Рр.

 

План:

1. Утворення та діяльність Української Центральної Ради.

2. Гетьманство П. Скоропадського.

3. Політика Української Директорії.

4. Причини поразки українського національно-демократичного руху.

Завдання для самостійної роботи:

1. Показати причини, характер і рушійні сили Лютневої революції 1917 р. та її вплив на Україну.

2. Охарактеризувати таке явище Української революції як "отаманщина".

3. Охарактеризувати політику Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР).

4. Скласти план-схему на питання "Встановлення радянської влади в Україні".

5. Підготувати інформацію за темою: "Політика іноземних держав стосовно України в 1917-1920 рр.".

 

Література:

1. Бойко О. Д. Історія України. — К., 2001. — С. 182-210.

2. Винниченко В. Відродження нації: ч. І-ІІІ / Репринтне відтвор. видання. Київ — Відень, 1920. — К.: Україна, 1990. — 348 с.

3. Губарев В. К. Історія України. Конспект лекцій для студентів і викладачів. —Донецьк, 2004. — С. 163-216.

4. Революция на Украине по мемуарам белых / Репринт. воспроизвед. издание.—К., 1990,—С. 64-98, 163-185.

Модульні питання (тема V)

1. Лютнева революція в Росії 1917 р. та її вплив на політичну ситуацію в Україні.

2. Створення і діяльність Центральної Ради. Проголошення УНР та причини її краху.

3. Гетьманська держава П.Скоропадського: її досягнення, порахунки та причини краху.

4. Внутрішня та зовнішня політика Директорії. Причини її поразки у боротьбі за незалежність УНР.

5. Боротьба ЗУНР за українську державність. Відторгнення Польщею західноукраїнських земель.

6. Боротьба більшовиків за владу Рад в Україні у 1919-1920 рр. Причини перемоги радянської влади.

Тема VI. Розвиток України в умовах утвердження тоталітарного режиму (1921-1939рр.)

 

План:

1. Зміни в геополітичному становищі України на початку 20-х років. Створення СРСР і Україна.

2. Відбудова господарства України на основі НЕПу.

3. Трагедія соціалістичної модернізації (індустріалізація, колективізація),

4. Утвердження тоталітаризму: Україна в умовах великого терору.

5. Західноукраїнські землі в 1920-30 рр.: боротьба за національне визволення.

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Пояснити зміст термінів: автономізм, федерація, «воєнний комунізм», політика «великого стрибка», коренізація, українізація, тоталітаризм, репресії, «розстріляне відродження».

2. Скласти порівняльну таблицю «Відмінність нової економічної політики від політики воєнного комунізму».

3. Дати оцінку голоду 1921-1923 рр. і голодомору 1932-1933 рр.

4. Підготувати виступ за темою: «Політика українізації, її особливості та причини згортання».

5. Підготувати інформацію за темою: «Проблеми Західної України в 20-30-ті роки XX ст.»

6. Дати порівняльний аналіз становища українців під владою різних країн: СРСР, Польщі, Румунії, Чехословаччини.

 

Література:

1. Бойко О. Д. Історія України. - К.; Академвидав, 2006. - С. 368-441.

2. Голод 1932-1933 рр. на Україні: очима істориків, мовою документів. - К.: Політвидав, 1990. - С.35-85.

3. Історія України Документи. Матеріали. Посібник. / Укл. В.Ю. Король. - К.: Академія, 2001. -С. 292-319.

4. Лановик Б. Д., Матейко Р.М., Матмаякевич З.М. Історія України. Навч. посібник. - К.: Знання, 1999. - С. 350-405.

5. Литвин В. М., Мордвинцев В. М. Історія України. Навч. посібник. - К.: Знання- Прес, 2002. - С. 525-692.

 

Модульні питання (тема VІ)

1. Охарактеризувати зміни в геополітичному становищі України на початку 20-х рр. ХХст. Соціально-економічна і політична криза.

2. Впровадження нової економічної політики в УСРР, її підсумки та причини згортання.

3. Охарактеризувати мету, напрямки та підсумки індустріалізації в Радянській Україні (серед. 20-х – 30-і роки ХХ ст.).

4. Охарактеризувати запровадження колгоспного ладу в УРСР. Насильницька колективізація.

5. Пояснити причини та наслідки голодомору 1932-1933 рр в Україні.

6. Дати оцінку масовим репресіям в Україні (к.20-х – 30-і роки ХХ ст.).

7. Політика коренізації, її особливості та причини згортання.

8. Пояснити зміст терміну «розстріляне відродження» та проаналізувати розвиток національно-культурного будівництва в України в 20-30-ті роки ХХ ст..

9. Розвиток західноукраїнських земель у 20-30-ті роки ХХ ст.

Тема VII. Україна в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.)

План.

1. Українське питання напередодні та на початку війни. Оформлення нового політико - правового статусу Західної України.

2. Напад фашистської Німеччини на СРСР. Причини поразок та катастроф. Бойові дії в 1941 - 1942 рр. Окупаційний режим в Україні.

3. Всенародна боротьба проти німецько-фашистських окупантів. Діяльність робітників, селян та інтелігенції України в тилу.

4. Визволення України і завершення об'єднання її земель. Основні підсумки та уроки Другої світової та Великої Вітчизняної воєн.

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Скласти хронологічну таблицю головних подій Великої Вітчизняної війни на території України.

2. Підготувати доповідь за темою: «Українське питання як міжнародна проблема на початку війни».

3. Дати оцінку уводу радянських військ в Західну Україну.

4. Підготувати інформацію за темою: «ОУН-УПА в роки війни і їх відношення до Німеччини і СРСР».

 

 

Література:

1. Бойко О.Д. Історія України. - К., 2004. - С. 371-422.

2. Губарев В.К. Історія України. Конспект лекцій для студентів і викладачів. - Донецьк, 2004. - С.252-278.

3. Історія України. Навчальний посібник для студентів денної форми навчання. - Донецьк, 2008. - С. 120-131.

4. Політична історія України. За ред. В.І. Танцюри. - К.,2001. - С. 340- 362.

5.Трофимович В. Україна в роки Другої світової війни. (1939 - 1945). - Львів, 1995.

 

Модульні питання (тема VІІ)

 

1. Розкрити сутність «українського питання» напередодні Другої світової війни.

2. Дати оцінку радянсько-німецьким договорам 1939 р. і пов’язаної з ними долі західноукраїнських земель.

3. Охарактеризувати політику радянської влади в Західній Україні (1939-1941 рр.).

4. Напад нацистської Німеччини на СРСР. Сутність німецького окупаційного режиму та його наслідки для України.

5. Підпільна боротьба і партизанський рух на території України в роки Великої Вітчизняної війни.

6. Діяльність ОУН-УПА в роки Другої світової війни та її сучасні оцінки.

7. Охарактеризувати процес визволення України від німецько-фашистських загарбників.

8. Показати внесок українського народу в перемогу над фашизмом. Уроки і наслідки війни.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 103; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.006 с.)