ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.Теоретичний змістовий модуль(назва)Синтаксис складного речення

 

 

 

 

 

№ тижня Перелік питань, які вивчаються на лекції Використання технічних засобів навчання, програмного забезпечення, методичних посібників Самостійна робота студентів Форми контролю
№ лекції зміст год.
 
1-2. Складне речення як синтаксична одиниця. Складносурядне речення. Складнопідрядне речення 1. Поняття про складне речення. Засоби зв’язку між частинами складного речення. 2. Типи складних речень, їх загальна характеристика. 3. Складносурядні речення, їх різновиди. 4. Структурні особливості складнопідрядних речень. Структурно-семантична класифікація складнопідрядних речень. Схеми: ”Типи складного речення”, ”Різновиди складносурядних речень”, ”Різновиди складнопідрядних речень”. МЗ – СУЛ, “Дит. заруб. л-ра“ МНУМ Складання тез рекомендованої літератури: ОЛ: 23, с.732-736; 24, с.576-605; ДЛ: 2, с.180-200 Відповіді на питання тесту
3-4. Багатокомпонентні складні речення Складне безсполучникове речення 1. Складні речення з кількома підрядними. 2. Складні речення з сурядністю і підрядністю. 3. Безсполучникові складні речення. 4. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Таблиця “Складнопідрядні речення з кількома підрядними”, схема ”Типи безсполучникових речень” МЗ – МНУМ, СУЛ, “Укр. мова за проф. спрям.“, “Дит. укр. л-ра“ Складання речень за схемами Взаємоперевірка письмової роботи
5. Період. Складне синтаксичне ціле. Текст. Способи відтворення чужого мовлення 1. Період, його синтаксичні особливості. 2. Складне синтаксичне ціле, граматичні засоби його організації. 3. Текст. Різновиди текстів. 4. Пряма мова і слова автора. Непряма мова. Невласне пряма мова. Діалог. Монолог. Схеми: “Граматичні засоби організації надфразної єдності”, ”Тексти, їх різновиди”. Зразки текстів з прямою мовою, діалогами, монологами. МЗ – МНУМ, СУЛ, “Дит. заруб. л-ра“   Складання термінологічного словника з синтаксису   Перевірка конспектів

 


Теоретичний змістовий модуль(назва)Основні тенденції розвитку сучасної української літературної мови

 

 

 

№ тижня Перелік питань, які вивчаються на лекції Використання технічних засобів навчання, програмного забезпечення, методичних посібників Самостійна робота студентів Форми контролю
№ лекції зміст год.
 
6. Сучасна українська пунктуація, її наукові основи   1. Загальні відомості з історії української пунктуації. Система розділових знаків. 2. Значення пунктуаційних норм. 3. Інтонація речення та пунктуація. 4. Структура речення і пунктуація. 5. Використання розділових знаків зі спеціальними стилістичними завданнями. 6. Пунктуація у простому реченні   Схеми:“ Принципи укр. пунктуації.“ “ Тире між підм. і прис.“ “ Розділові знаки при однорідних чл. речення.“ “Розділові знаки при відокремлених чл. речення.“ “Вставні та вставлені конструкції.“ “Розділові знаки при звертаннях.“ МЗ – СУЛ, “Дит. укр. л-ра“ Підбір прикладів до правил вживання розділових знаків у простому реченні.   Перевірка конспектів
7. Пунктуація у складному реченні. Пунктуація при прямій мові   1. Тире в складному реченні. 2. Двокрапка в складному реченні. 3. Кома, крапка з комою в складному реченні. 4. Розділові знаки при прямій мові. Схеми: “Тире в складному реченні”, ”Двокрапка в складному реченні” МЗ – МНУМ, “Дит. л-ра“ Підбір текстів диктантів Диктування тексту, взаємоперевірка диктанту
8. Сучасні тенденції розвитку синтаксису української мови   1. Різні підходи до трактування речення як синтаксичної одиниці. 2. Сучасні підходи до класифікації другорядних членів речення. 3. Проблема односкладних речень в сучасному мовознавстві. 4. Комунікативна організація складного речення. 5. Стилістичні функції абзацу і тексту. 6. Сутність і специфіка професійної діалогічної мови.   Схеми: “Асиметрія смислових та формальних ознак другорядних чл. реч.“ “Основні типи синонімічних перетворень з метою розмежування неузгоджених означень та додатків“ “Розмежування додатків та обставин“ “Взаємодія мовленнєвих ходів і повідомлень (мовленнєвих актів) у діалозі“ МЗ – СУЛ, “Дит. укр. л-ра“   Написати реферат на одну з тем: “Три аспекти вивчення речення як синт. одиниці”, “Традиційні та новітні підходи до класифікації другорядних чл. речення”, “Особливості професійно-педагогічної комунікації”.   Перевірка рефератів
№ тижня Перелік питань, які вивчаються на лекції Використання технічних засобів навчання, програмного забезпечення, методичних посібників Самостійна робота студентів   Форми контролю
зміст год.
9. Розвиток теоретичних засад морфології 1. Проблема поділу слів на частини мови в сучасному мовознавстві. 2. Проблеми формування граматичної мовної компетенції. 3. Конверсія в системі частин мови. Схеми алгоритмів визначення лексико-граматичних розрядів прикметників; перехідності/неперехідності дієслів МЗ – МНУМ, “Дит. заруб. л-ра“ Підбір вправ, завдань до теми з розвитку зв’язного мовлення молодших школярів. Перевірка конспектів
10. Удосконалення теоретико-практичної бази лексикології, словотвору. Сучасні погляди на звукову будову мови   1. Морфемний рівень мовної системи. 2. Слово як об’єкт вивчення мовознавства. 3. Основні тенденції розвитку словотвору й лексикології. 4. Сучасні погляди на звукову будову мови. 5. Основні напрями дослідження звукової будови мови. 6. Фонетична стилістика та її одиниці. 7. Евфонічні зміни звуків.   Схеми визначення різних типів перенесень лексичного значення слова. Таблиці: “Правильна вимова звукосполучень”, ”Ритмічна структура слова” МЗ – МНУМ, “Дит. укр. л-ра“   Підбір творчих завдань, ігор, цікавих завдань з теми за шкільною програмою і їх виконання.   Перевірка конспектів

Практичний змістовий модуль(назва)Синтаксис складного речення

 

 

 

 

 

№ тижня Перелік питань, які вивчаються на практичному занятті Використання технічних засобів навчання, програмного забезпечення, методичних посібників Самостійна робота студентів Форми контролю
№ лекції зміст год.
 
1-2. Складносурядне речення. Складнопідрядне речення. 1. Поняття про складне речення. Засоби зв’язку між частинами складного речення. 2. Типи складних речень, їх загальна характеристика. 3. Складносурядні речення, їх різновиди. 4. Структурні особливості складнопідрядних речень. Структурно-семантична класифікація складнопідрядних речень.   Схеми: ”Сполучники та смислові зв’язки у складносурядних реченнях”, ” Семантико-структурні типи складнопідрядних речень ”, Конструювання різних типів складносурядних речень з поданих. Підбір 10 складнопідрядних речень і їх синтаксичний аналіз Перевірка конспектів  
3-4. Багатокомпонентні складні речення. Безсполучникове складне речення. 1. Складні речення з кількома підрядними. 2. Складні речення з сурядністю і підрідністю. 3. Безсполучникові складні речення. 4. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Таблиці “Багатокомпонентне складне речення”, ”Типи безсполучникових речень” Пунктуаційне оформлення прислів’їв і приказок; синтаксичний аналіз речень. Перевірка пунктуації, синтаксичного аналізу речень  
5. Період. Складне синтаксичне ціле. Текст. Способи відтворення чужого мовлення. 1. Період, його синтаксичні особливості. 2. Складне синтаксичне ціле, граматичні засоби його організації. 3. Текст. Різновиди текстів. 4. Пряма мова і слова автора. Непряма мова. Невласне пряма мова. Діалог. Монолог.   Зразки різностильових текстів з прямою мовою, діалогами, монологами. Підбір різностильових текстів і їх синтаксичний аналіз. Написання твору з використанням цитат. Перевірка конспектів

Практичний змістовий модуль(назва)Основні тенденції розвитку сучасної української літературної мови

 

 

 

№ тижня Перелік питань, які вивчаються на практичному занятті Використання технічних засобів навчання, програмного забезпечення, методичних посібників Самостійна робота студентів Форми контролю
№ лекції зміст год.
 
6. Пунктуація у простому реченні 1. Розділові знаки між підметом і присудком 2. Розділові знаки в неповному реченні 3. Розділові знаки в простому ускладненому реченні. Тексти диктантів, завдань, вправ Пунктуаційний аналіз текстів. Написання твору на тему одного із висловлювань І.Огієнка.   Пояснювальний диктант і його взаємоперевірка. Перевірка твору
7-8. Пунктуація у складному реченні. Пунктуація при прямій мові   1. Тире в складному реченні. 2. Двокрапка в складному реченні. 3. Кома, крапка з комою в складному реченні. 4. Розділові знаки при прямій мові. Схема: “Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні” Добір власних прикладів до схеми. Пунктуаційне й орфографічне оформлення тексту Перевірка конспектів
9.   Сучасні тенденції розвитку синтаксису української мови   1. Різні підходи до трактування речення як синтаксичної одиниці. 2. Сучасні підходи до класифікації другорядних членів речення. 3. Проблема односкладних речень в сучасному мовознавстві. 4. Комунікативна організація складного речення. 5. Сутність і специфіка педагогічної діалогічної мови.     Таблиці: “Асиметрія смислових та формальних ознак другорядних членів речення”, “Розмежування додатків та обставин”, “Основні типи синонімічних перетворень з метою розмежування неузгоджених означень та додатків”   Побудова на основі поданого тексту діалогу, який ґрунтується на сократів- ському прийомі запитань і відповідей     Перевірка конспектів

 

 

 

 

№ тижня Перелік питань, які вивчаються на практичному занятті Використання технічних засобів навчання, програмного забезпечення, методичних посібників Самостійна робота студентів Форми контролю
№ лекції зміст год.
10. Розвиток теоретичних засад морфології 1. Проблема поділу слів на частини мови в сучасному мовознавстві. 2.Проблеми формування граматичної мовної компетенції. 3. Конверсія в системі частин мови. Схеми алгоритмів визначення відмін іменників, стану дієслів. Підбір методичного апарату до текстового матеріалу для початкової школи. Написання твору-мініатюри на одну з тем Перевірка тестових робіт, творів-мініатюр
11. Удосконалення теоретико-практичної бази лексикології, словотвору. Сучасні погляди на звукову будову мови 1. Морфемний рівень мовної системи. 2. Слово як об’єкт вивчення мовознавства. 3. Основні тенденції розвитку словотвору й лексикології. Основні напрями дослідження звукової будови мови. 2. Фонетична стилістика та її одиниці. 3. Евфонічні зміни звуків. Зразки творчих завдань за шкільною програмою з лексикології; Зразки морфемного і словотвірного розбору слів Таблиці: “Позиційні чергування приголосних звуків”, “Позиційні чергування голосних звуків” Словотвірний розбір похідних слів у самостійно підібраному тексті. Складання лінгвістичних казок для початкової школи з теми     Перевірка конспектів

4. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
4.1. Основна і додаткова література

 

№ з/п Автор (автори) Назва Видавництво, рік К-сть екз.
Основна література
1. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація. К.: Академія,  
2. Горпинич В.О. Морфологія української мови. К.: Академія, 2004  
3. Грищенко А.П. та ін. Сучасна українська літературна мова. К.: Вища школа, 1994  
4. Дудик П.С. Із синтаксису простого речення. Навч. пос. Вінниця, 1999  
5. Дудик П.С. Словосполучення в українській літературній мові. К., 1998  
6. Дудик П.С. Стилістика української мови. К.: Академія, 2005  
7. Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови. Синтаксис. Донецьк, 2001  
8. Каранська М.І. Синтаксис української літературної мови. К.: НОК ВО,1999  
9.   Лінгвістичний аналіз. Практикум./За ред. Г.Р.Передрій. К.: Академія,2005  
10. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови: Навч. посібн. К.: Академія, 2007  
11. Олійник О.Б., Шинкарук В.Д., Гребницький Г.М. Граматика української мови. К.: Кондор, 2008  
12. Плющ М.Я., Грипас Н.Я. Граматика української мови в таблицях. К.: Вища школа, 2004  
13. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова. К., 1994  
14. Слинько І.І., Гуйванюк Н.В., Кобилянська М.В. Синтаксис сучасної української мови. Проблемні питання. К.: Вища школа, 1994  
15. Стоян Л.М. Українська мова: Посібник з орфографії і пунктуації: Навч. посібн. К.: Наукова думка, 2000  
16.   Сучасна українська мова: Збірник вправ / М.І.Доленко, І.І.Дацюк, А.Г.Кващук. К.: Вища школа, 1989  
17.   Сучасна українська літературна мова / За ред..М.Я.Плющ. К.: Вища школа, 2006  
18.   Українська мова: Енциклопедія. К.: 2000  
19. Тишківська Н.Я. Українська мова. Збірник вправ із синтаксису і пунктуації.. Івано-Франківськ, 2006  
20. Тоцька Н.І. Українська пунктуація. Практикум: Навч. посібн. К.: Вища школа, 1990  
21. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови: модульний курс: Навч. посібн. К.: Вища школа, 2006  
22. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Модульний курс: Навч. посібн. К.: Вища школа, 2007  
23. Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови. К.: Академія, 2004  
24. Ющук І.П. Українська мова. К.: Либідь, 2003  
25. Януш Л.В. Сучасна українська мова: Курс лекцій. І і ІІ частини: Навч. посібн. К.: КНЕУ, 2005  
26. Яцимірська М.Г. Сучасна українська мова: Пунктуація. Львів, 2002  
Додаткова література
1. Бабій І.М., Лісняк Н.І. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір: Навч. посібн. Тернопіль: Богдан, 2006.  
2. Бевзенко С.П. Сучасна українська мова. Синтаксис. К.: Вища школа, 2005  
3. Бондар О.І., Карпенко Ю.О., Микитин-Дружинець М.Л. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія / Навч. посібн. К.: Академія, 2006.  
4. Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис: Під­ручник. К.: Либідь, 1993.  
5. Гамалій А.Т. Ігри та цікаві вправи з української мови для 1-3 класів. К., 1980.  
6. Головащук С.І. Словник наголосів. К.: Наук. Думка, 2003.  
7. Головащук С.І. Правописний словник. К.: А.С.К., 1999.  
8. Дорошенко С.І. Граматична стилістика української мови, Посібн. для учн. К., 1985.  
9. Дорошенко С.І. Складні безсполучникові конструкції в сучасній українській мові. Харків, 1980  
10. Дудик П.С. Литовченко В.М. Сучасна українська мова: Завдання і вправи: Навч. посібн. К.: Академія, 2007.  
11. Єгорова Т.Д. Практичний курс української мови. К., 2007.  
12. Жайворонок В.В. Велика чи мала літера? Словник-довідник. К.: Наукова думка, 2004.  
13. Загнітко А.П. Українська практична морфологія: Навчальний посібник для самостійної роботи. Донецьк, 2006.  
14. Загнітко А.П. Український синтаксис. Науково-теоретичний і навчально-практичний комплекс. Ч.1,2 К., 1996.  
15. Заоборна М. Просте речення. Складні випадки аналізу: Навч. посібн. Тернопіль: Підручники і посібники, 2002.  
16. Кравець Л.В. Стилістика української мови: Практикум: Навч. посібн. К.: Вища школа, 2004.  
17. Мовчун А.І., Соловець Л.О. У світі етимології: Навчально-довідниковий посібник з етимології для учнів початкових класів. К.: КІМО, 1998.  
18. Можаєва П.А. Українська мова. Вінниця, 2005.  
19. Пазяк О.М. та ін. Українська мова: Практикум: Навч. посібн. К.: Либідь, 2000.  
20. Передрій Г., Карпенко Т. У світі звуків і слів. Цікаві завдання з фонетики, лексикології і словотвору. К.: Богдана, 1998.  
21. Пещак М.М. Комунікативний синтаксис. К.: Довіра, 2000.  
22. Плиско К.М. Синтаксис української мови із системою орієнтирів для самостійного вивчення. К.: Основа, 1992.  
23. Стріха А.Д., Гуревич А.Ю. Цікава граматика: Посібник для вчителів. К., 1991.  
24.   Сучасна українська літературна мова / За ред. А.П.Грищенка. К.: Вища школа, 2002.  
25.   Сучасна українська мова / За ред. О.Д.Пономарева. К.: Либідь, 2001.  
26.   Сучасна українська мова: Синтаксис. К.: Либідь, 1994.  
27. Терлак З.М. Українська мова: Збірник вправ із синтаксису та пунктуації. Львів: Світ, 1999.  
28.   Українська мова з методикою навчання в початкових класах. Інтегрований курс / За ред.. А.П.Каніщенко, Г.О.Ткачук. К.: Промінь, 2003.  
29.   Український правопис. К.: Наукова думка, 2003.  
30. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису. К.: Либідь, 2003.  
31. Шульжук К.Ф. Складне речення в українській мові. К., 1989.  
32. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – 5-те видання. К.: Освіта, 2002.  

САМОСТІЙНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Семестр Номер тижня Зміст самостійної роботи Обсяг (год.) Форма контролю Тиждень, на якому здійснюється контроль
5/9   Складання тез рекомендованої літератури: ОЛ: 23, с.732-736; 24, с.576-605; ДЛ: 2, с.180-200. Конструювання різних типів складносурядних речень з поданих. Підбір складнопідрядних речень і їх синтаксичний аналіз. Відповіді на питання тесту. Перевірка конспектів.    
5/9   Складання речень за схемами. Пунктуаційне оформлення прислів’їв і приказок; синтаксичний аналіз речень. Взаємопере- вірка письмової роботи. Перевірка пунктуації, синтаксичного аналізу речень.    
5/9   Складання термінологічного словника. Підбір різностильових текстів і їх синтаксичний аналіз. Написання твору з використанням цитат. Перевірка конспектів  
5/10   Підбір прикладів до правил вживання розділових знаків у простому реченні. Пунктуаційний аналіз текстів. Написання твору на тему одного із висловлювань І.Огієнка.   Перевірка конспектів. Пояснювальний диктант і його взаємоперевірка. Перевірка твору.  
5/10   Підбір текстів диктантів. Добір власних прикладів до схеми. Пунктуаційне й орфографічне оформлення тексту. Диктування тексту, взаємоперевірка диктанту. Перевірка конспектів.    
5/10   Написання реферата на одну з тем. Побудова на основі поданого тексту діалогу, який ґрунтується на сократівському прийомі запитань і відповідей.   Перевірка рефератів. Перевірка конспектів.  
5/10   Підбір вправ, завдань до теми з розвитку зв’язного мовлення молодших школярів. Підбір методичного апарату до текстового матеріалу для початкової школи. Написання твору-мініатюри на одну з тем. Перевірка конспектів. Перевірка тестових робіт, творів-мініатюр.  
5/10   Підбір творчих завдань, ігор, з теми за шкільною програмою і їх виконання. Словотвірний розбір похідних слів у самостійно підібраному тексті. Складання лінгвістичних казок для початкової школи з теми. Перевірка творчих завдань. Перевірка конспектів.    

 

Викладач ___________________ Горецька О.П.

підпис прізвище, ініціали

"_____” __________________ 2012 р.

 

Критерії оцінювання знань студента

 

Рівні навчальних досягнень:

Високий рівень (90-100 б.)Студент вільно володіє навчальним тео­ретичним матеріалом, уміє робити самостійні узагальнення, висновки, аргументовано, наводячи приклади, висловлює свої думки, творчо підходить до виконання колективних (групо­вих), індивідуальних завдань, володіє високим рівнем орфогра­фічної та пунктуаційної грамотності, вміє розв'язувати завдання проблем­ного характеру, самостійно здобувати й вико­ристовувати інформацію, орієнтуєть­ся в досягненнях вітчизняних і зарубіжних мовознавців.

Достатній рівень (70-89 б.)Студент володіє навчальним теоретич­ним матеріалом, аналізує мовний матеріал, засвоєний на прак­тичних заняттях, але не завжди вміє робити висновки та уза­гальнення, застосовувати набуті знання у процесі виконання практичних завдань, виявляє достатній рівень орфографіч­ної та пунктуаційної грамотності, вміє аналізу­вати й систематизувати інформацію, викорис­товує загальновідомі докази у власній аргумен­тації, застосовує знання при виконанні прак­тичних завдань середньої складності.

Задовільний рівень (50-69 б.)Студент володіє навчальним теоре­тичним матеріалом на репродуктивному рівні або лише час­тиною навчального матеріалу, не може зробити самостійні висновки, узагальнення, а також застосовувати у практичній діяльності набуті теоретичні знання, має задовільний рівень орфографічної та пунктуаційної грамотності, допускає помилки в мовленнєвому потоці, вміє аналізувати, порівнювати мовні явища, застосовує знання при виконанні не­складних практичних завдань.

Низький (незадовільний) рівень (20-49 б.)Студент володіє на­вчальним матеріалом поверхово, фрагментарно або зовсім не володіє, не може робити висновки, узагальнення теоретич­ного матеріалу, а також застосовувати набуті знання у про­цесі виконання практичних завдань; виявляє низький або незадовільний рівень орфографічної та пунктуаційної гра­мотності, виявляє здатність частково виконати елементарні практичні завдання.

Шкала оцінювання навчальних досягнень студентівПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.025 с.)