Що таке господарські зв’язки ?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Що таке господарські зв’язки ?Що таке господарські зв’язки ?

Господарські зв'язки між постачальниками і покупцями товарів - це економічні, організаційні, комерційні, адміністративно-правові, фінансові та інші відносини, що складаються між покупцями і постачальниками в процесі постачання товарів.

Що включає в себе система господарських зв'язків?

Система господарських зв'язків включає, зокрема, участь торгових організацій в розробці промисловими підприємствами (об'єднаннями, фірмами) планів виробництва товарів за допомогою представлення заявок і замовлень; господарські договори; контроль за дотриманням договірних зобов'язань; застосування економічних санкцій; участь в роботі товарних бірж і оптових ярмарків; перевірку якості (експертизу) товарів, що поставляються; встановлення оптимальних фінансових взаємовідносин; застосування адміністративно-правових норм та інше.

Ø Назвіть структуру господарських зв’язків ?

Структура господарських зв'язків здійснюється:

1. між підприємствами-виробниками і оптовими підприємствами, розташованими в різних областях країни;

2. між підприємствами-виробниками і оптовими підприємствами, розташованими в одному місті, області;

3. при поставках товарів по зовнішньоекономічних зв'язках.

Що таке договір?

Договір – це в першу чергу домовленість двох або більше суб’єктів бізнесу (сторін), це документ, в якому висловлена взаємна згода сторін діяти спільно в інтересах спільної вигоди.

Що таке формування асортименту товару

Формування асортименту — процес підбора груп, видів і різновидів товарів у відповідності з попитом населення з метою більш повного його задоволення.

Які фактори впливають на попит?

На попит також впливають фактори соціального й економічного характеру:

Ø розміри грошових доходів населення, його чисельність, соціальний, професійний і статево - віковий склад;

Ø рівень роздрібних цін і їхнє співвідношення;

Ø діяльність підприємств суспільного харчування;

Ø обсяг завезення продуктів тваринництва і рослинництва з інших регіонів;

Ø географічні і кліматичні особливості проживання населення;

Ø національні й історичні особливості праці і побуту даного району й ін.

Назвіть обов’язки підприємства-постачальника

До основних обов'язків підприємства-постачальника відносяться:

Ø поставка продукції на умовах договору,

Ø своєчасне інформування покупця про готовність матеріальних ресурсів до відвантаження,

Ø забезпечення перевірки якості продукції, що поставляється.

Назвіть обов’язки покупця?

Основні обов'язки покупця:

1. прийняти продукцію в місці i в строк, вказані в договорі,

2. сплатити ціну товару, передбачену договором,

3. нести всі витрати і ризики, яким може піддатися продукція після передачі на неї права власності покупцю.

Назвіть типи договорів?

Основні типи договорів, що застосовуються в комерційній діяльності:

договори на передачу товару у власність (купівля-продаж, поставка, контрактація, бартер);

договори про передачу майна у тимчасове користування (оренда,
лізинг, прокат);

договори про надання послуг (транспортні договори, експедиційне обслуговування, доручення, комісія, консигнація, зберігання товарів на товарному складі, на участь у ярмарку, на рекламу продукції, кредитний договір, страхування комерційних ризиків);

договори на передачу результатів інтелектуальної діяльності (франчайзинг, ліцензійний договір про передачу ноу-хау, ліцензійний договір на товарний знак).

Умови договору постачання?

Договір поставки укладається суб'єктами господарювання на розсуд сторін або відповідно до державного замовлення. Умови договорів поставки повинні викладатися сторонами відповідно до вимог.

Назвіть порядок заключення договору?

Перш ніж укласти угоду з контрагентом, слід установити попередні договірні контакти. Доконтрактна робота — це комплекс операцій, пов'язаних з підготовкою та оформленням угоди. Доконтрактна робота включає такі складові:

· вибір форм і методів роботи на конкретному ринку;

· проведення рекламної кампанії;

· підготовка і розсилка комерційних пропозицій та запитів;

· виявлення реального наміру осіб укласти договір, проведення комерційних переговорів;

· вивчення можливостей суб'єктів у плані виробництва, закупівлі, реалізації товарів у необхідному обсязі та асортименті;

· визначення імовірного рівня цін, загальної суми витрат;

· складання техніко-економічних характеристик виробів;

· узгодження перспектив майбутнього співробітництва з потенційним контрагентом;

· вивчення ринкової кон'юнктури.

Що таке договір доручення?

Договір доручення — це договір, за яким одна сторона (повірений) приймає на себе зобов'язання здійснити від імені і за рахунок іншої сторони певні юридичні дії (купівля-продаж товарів, надання послуг, цінних паперів та ін.)

Міністрів України.

Як здійснюється вибір постачальників?

Відповідь учня: Вибір постачальника здійснюється при ретельному вивченні прайс-листів та каталогів у наступному порядку :

проводиться аналіз цін ;

можливі системи знижок ;

умови та терміни поставок ;

форма оплати ;

визначаються якісні характеристики товарів;

упаковка товарів;

інші послуги та пропозиції.

Коли складається проект-угоди?

Відповідь учня: На основі результатів переговорів складається проект угоди. Угода оформлюється відділом купівлі на основі внутрішнього замовлення, підписаного директором та головним бухгалтером підприємства.

Як здійснюється оформлення договору?

Відповідь учня: Договір оформлюється Постачальником і підписується директором та головним бухгалтером підприємства та набирає чинність з моменту його підписання та скріплення печаткою фірм.

Функції оптового посередника?

Відповідь учня:

Основні функції, виконувані оптовими посередниками такі:

надання інформації про ринок (про діяльність конкурентів, про нові товари, динаміку цін та ін.);

закупівля товарів в обсягах зручніших для підприємств-виробників;

розбивка крупних партій товару на дрібніші;

формування товарного асортименту;

доробка, переробка, розфасовка, упаковка (сипких, овочів, фруктів, рибних і ін. товарів);

здійснення заходів по стимулюванню збуту;

зберігання товарів на власних або орендованих складах;

централізована доставка товарів в роздрібну торгову мережу;

прийняття ризику (у зв'язку з можливим розкраданням, пошкодженням, втратою тощо);

кредитування і фінансування процесу руху товару;

послуги з управління;

рекламні і інформаційні послуги;

консультаційні послуги.

Умови укладання договорів?

Відповідь учня:

Умовами для укладання таких договорів є:

а) досягнення працівником 18-річного віку;

б) працівник обіймає посаду, виконує роботи , безпосередньо пов’язані зі зберіганням, обробкою, продажем (відпуском) товарно-матеріальних цінностей, затверджений наказ (інструкція) про його функціональні (посадові) обов’язки;

в) зазнечені посади і роботи включені до переліку , затвердженого в порядку, встановленому Кабінетом

Яким чином оформлюється замовлення товарів постачальнику?

Відповідь учня:Для оформлення замовлення товарів постачальнику по заявках покупців застосовується заявка-замовлення товарів постачальнику. Документ дозволяє збільшити обсяг вільного складського залишку за рахунок майбутніх надходжень по замовленнях постачальникам. У заявці-замовленні зазначається:

відомості про постачальника (найменування, адреса, номер телефону тощо);

реквізити розрахункового документа, отриманого від постачальника (найменування, номер, дата складання тощо);

термін оплати (відвантаження) замовлених постачальнику товарів;

сума авансу (передоплати), якщо вона перерахована постачальнику під поставку замовлених йому товарів;

найменування замовленого товару, його характеристику (вид, сорт, група, артикул і т. п.) і одиниця виміру;

кількість (обсяг) товару виходячи з прийнятих одиниць виміру, замовлене постачальнику і ін

Що таке письмова претензія?

Відповідь учня: Письмова претензія – це засіб досудового врегулювання розбіжностей на добровільних засадах. Письмові претензії не є обов’язковою стадією, що передує подачі позову в господарський суд.

 

Що таке листи нагадування?

Відповідь учня: Лист-нагадування— службовий лист, який містить нагадування про наближення чи закінчення встановленого терміну виконання завдання чи зобов’язання, у зв’язку із чим необхідно вжити відповідних заходів.

Що таке договір?

Відповідь учня: Договір – це в першу чергу домовленість двох або більше суб’єктів бізнесу (сторін), це документ, в якому висловлена взаємна згода сторін діяти спільно в інтересах спільної вигоди.

Назвіть структуру договору?

Відповідь учня:

Щоб договір був “надійним”, він має складатися з певних частин:

- Преамбула;

- Предмет договору;

- Умови договору;

- Обов’язки сторін договору;

- Порядок розрахунків;

- Відповідальність сторін договору;

- Форс-мажорні обставини;

- Вирішення спорів, претензій;

- Додаткові умови;

- Порядок змін та доповнень договору;

- Термін дії договору;

- Юридичні адреси сторін договору.

Що таке преамбула договору?

Відповідь учня:

Преамбула - це частина договору, яка містить:

а) Назву договору (наприклад: Договір № ____ купівлі-продажу партії товару).

б) Дату підписання договору.

в) Місце підписання договору (місто, населений пункт).

г) Повна фірмова назва контрагентів, під якою вони зареєстровані у реєстрі державної реєстрації.

д) Назва сторін за договором (“Покупець”, “Продавець”, “Постачальник” тощо).

є) Докладна назва посади, прізвища, імені, по-батькові особи, яка підписує договір, а також назва документу, з якого випливають її повноваження на підписання договору.

Що таке рекламація?

Відповідь учня:

Рекламація - документально оформлена претензія , яка пред'являється у зв'язку з невідповідністю якості або кількості товару, що поставляється умовами договору.

Що таке брак товару?

Відповідь учня:

Брак - товар, що має порушення споживчих якостей, в результаті яких він не може бути використаний за своїм призначенням.

Які зобов’язання замовника?

Відповідь учня:

Замовник зобов'язується:

· своєчасно надавати виконавцю багаж (вантаж) у пункті прийому;

· сплачувати за надані послуги відповідно до умов Договору про надання послуг з перевезення багажу (вантажу);

· забезпечити своєчасне одержання вантажу у місці його прибуття зазначеного у декларації замовника; заповнити декларацію про відправлення вантажу на відповідному бланку з зазначенням достовірних та правдивих даних щодо назви багажу, його кількості та фактичної вартості;

Вимоги до упаковки (тари):

· вид та форма упаковки повинна відповідати особливостям вантажу;

· упаковка вантажу та матеріали, що скріплюють її, мають забезпечувати повне збереження багажу під час вантажно-розвантажувальних робіт та подальшого транспортування;

· упаковка має відповідати природі та специфіки вантажу;

· з метою уникнення пошкодження багажу, погіршення його якостей та особливостей, упаковка має відповідати кліматичним умовам;

· під час вибору упаковки необхідно враховувати : відстань і тривалість транспортування, можливість перевантаження багажу в дорозі, температурний режим і вологість, пору року (погодні

умови), сумісність з іншими вантажами

Що таке сегментація ринку?

Відповідь учня:

Сегментація — поділ ринку на групи покупців, що володіють схожими характеристиками, з метою вивчення їх реакції на той або інший товар/послугу й вибору цільових сегментів ринку

Що таке сегмент?

Відповідь учня:

Сегмент — група покупців, що володіє схожими потребами, бажаннями й можливостями. Поділ ринку на різні сегменти і їх наступне вивчення дозволяє компаніям сконцентрувати своя увага на найбільш перспективних, з погляду прибутковості, сегментах ( тобто на цільових сегментах).

Що таке ціноутворення?

Відповідь учня:

Ціноутворення — процес встановлення і розробки ціни на товари та послуги.

Що таке політика цін?

Відповідь учня:

Політика цін - загальні цілі, які продавець збирається досягти за допомогою реалізації товару за встановленими цінами.

Які методи збуту Ви знаєте?

Відповідь учня:

1) прямий - виробник працює з кінцевим споживачем без послуг посередників;

2) непрямий - в процесі руху товару виробник використовує незалежних посередників;

3) комбінований - в якості посередників використовуються організації зі змішаним капіталом, що включає в тому числі і капітал самої фірми-виробника.

Робота на складі.

Що таке товар?

Відповідь учня:

Товар — це все, що призначене для задоволення певної по-

треби і пропоноване на ринку продажу. Товаром можуть бути

матеріальні об’єкти, послуги, місця, організації та ідеї.

Що таке асортимент товару?

Відповідь учня:

Асортимент - це набір товарів, що формується за певними ознаками і задовольняє різноманітні, аналогічні і індивідуальні потреби.

Що таке якість продукції?

Відповідь учня:

Якість продукції — результат якості: праці, предметів праці,

засобів праці, технології, управління, виробничого середовища

в цілому. Якщо ми одержуємо якісний проміжний продукт, то він,

у свою чергу, формує якість кінцевого продукту, а останній безпосередньо впливає на якість життя, де разом з такою складовою, як якість продукту і послуг, бере участь якість обороноздатності, природного середовища, інфраструктури, національного багатства.

Що таке брак у виробництві?

Відповідь учня:

Брак у виробництві - це вироби або роботи, які не відповідають установленим вимогам і не придатні для використання за прямим призначенням або потребують додаткової обробки.

Що таке товари?

Відповідь учня:

Товари - матеріальні цінності, що придбані (одержані) і зберігаються підприємством з метою наступного продажу.

Що таке діловодство?

Відповідь учня:

Діловодство – це документальне оформлення роботи установ і фірм.

Що таке документ?

Відповідь учня:

Документ – це засіб закріплення на спеціальному матеріалі (папері) результатів діяльності установи або фірми.

Що таке реквізити?

Відповідь учня:

Реквізити– це елементи, з яких складається документ.

Що таке наказ?

Відповідь учня:

Наказ - розпорядчий документ, який видається керівником підприємства, організації, установи чи фірми для вирішення виробничих та кадрових питань.

Що таке доповідна записка?

Відповідь учня:

Доповідна записка– документ, який адресують керівникові даної організації або організації вищого рівня. Містить детальний виклад якогось питання з висновками та пропозиціями укладача

Що таке протокол?

Відповідь учня:

Протокол– документ, що фіксує хід обговорення питань і прийняття рішень на зборах, засіданнях, нарадах

Що таке матеріально-технічне постачання підприємства?

Відповідь учня:

Матеріально-технічне постачання підприємства - це процес постачання на склади підприємства чи відразу на робочі місця необхідних відповідно до планів виробництва матеріально-технічних ресурсів.

Які види бланків Ви знаєте?

Відповідь учня:

Встановлюється два види бланків — бланк для листів і загальний бланк для інших видів організаційно-розпорядчих документів. Бланки повинні виготовлятися друкарським способом на білому папері або папері світлих тонів фарбами яскравого кольору і мати такі береги: лівий — 20 мм, верхній — не менш як 10 мм, правий і нижній — не менш як 8 мм.

Що таке контейнери?

Відповідь учня:

Контейнером називається пристосування , призначене для багаторазового використання при безтарному перевезенні вантажу і пристосоване для механізованого навантаження і вивантаження, а також для короткочасного збереження вантажу .

Які бувають контейнери?

Відповідь учня:

За призначенням контейнери бувають:

· Універсальні- для перевезення різних вантажів; Універсальні контейнери призначені для перевезення дрібних партій вантажу без тари в первинній упаковці або в полегшеному тарі. У цих контейнерах перевозяться продовольчі і промислові товари, а також домашні речі окремих громадян. В універсальних контейнерах можуть також перевозиться деякі швидкопсувні та небезпечні вантажі.

Навантаження вантажів у контейнери і вивантаження їх з контейнерів проводиться вантажовідправниками і вантажоодержувачами.

· Спеціальні - пристосовані для перевезення одного чи декількох однотипних вантажів. Спеціалізовані контейнери призначені для перевезення вантажів певної (обмеженої) номенклатури і в основному рідких, в тому числі небезпечних, небезпечних зріджених, швидкопсувних і сипучих.

Що таке господарські зв’язки ?

Господарські зв'язки між постачальниками і покупцями товарів - це економічні, організаційні, комерційні, адміністративно-правові, фінансові та інші відносини, що складаються між покупцями і постачальниками в процесі постачання товарів.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.111 (0.012 с.)