Навчальні програми, навчально-методичні комплекси, навчальні посібники, практикуми.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Навчальні програми, навчально-методичні комплекси, навчальні посібники, практикуми.Історія західноєвропейського Середньовіччя. Хрестоматія / Упорядник М.О.Рудь: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2005. – 656 с.

 

История средних веков. В 2 т. : Учебник. / Под ред. С.Д.Сказкина).- М.: Высшая школа, 1977. – Т. 1. – 471 с.; Т. 2. – 336 с.

 

История средних веков. В 2 т.: Учебник для вузов по спец. «История» / Под ред. З.В.Удальцовой и С.П.Карпова.- Т.1. - М.: Высш. школа, 1990. – 495 с.; Т.2. – М.: Высш. школа, 1991. – 400 с.

 

История средних веков. В 2 т.: Учебник / Под ред. С.П.Карпова).- Т. 1. - М.: Изд-во МГУ, 1997. – 640 с.; Т. 2. Раннее Новое время. М.: Изд-во МГУ, 2000. – 432 с.

 

История средних веков. (V-XV века). Хрестоматия. Ч.! Пособие для учителей / Сост. В.Е.Степанова и А.Я.Шевеленко). – М.: Просвещение, 1980. – 303 с.; Ч.2. (ХV-ХV11 вв.).- М.: Просвещение, 1974. – 320 с.

 

История средних веков. Учебник для студентов исторических факультетов педагогических институтов / Под ред. Н.Ф.Колесницкого и др. – М.: Просвещение, 1980. – 576 с.

 

Керецман Н.П. Навчально-методичні матеріали до курсу „Історія середніх віків” для студентів другого курсу історичного факультету. – Ужгород, Вид-во УжНУ, 1998. – 45 с.

 

Керецман Н.П. Методичні вказівки, тематика і плани семінарськиз занять з історії середніх віків для студентів другого курсу денного відділення історичного факультету. – Ч.!. V-XV ст. - Ужгород, Вид-во УжНУ, 1998. – 33 с.

 

Керецман Н.П. Церква у середньовічній європейській цивілізації. Програма та навчально-методичні матеріали до спецкурсу для студентів історичного факультету. – Ужгород, 2005. – 24 с.

 

Керецман Н.П. Історія середніх віків. Робоча навчальна програма. – Ужгород, 2011. – 64 с.

 

Крижанівська О.О., Крижанівський О.П. Історія середніх віків. Вступ до історії західноєвропейського Середньовіччя. Курс лекцій: Навч. посібник доля студентів. – К.: Либідь, 2004. – 368 с.

 

Опыт тысячелетий. Средние века и Возрождение: быт, нравы, идеалы. Хрестоматия. – М.: Юрист, 1996. – 575 с.М.,1996.

 

Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы / Под ред. В.М.Корецкого. – М.: Гос. изд. юрид. лит., 1961. – 950 с.

 

Хрестоматия по истории средних веков. В 3 т. / Под ред. Н.П.Грацианского и С.Д.Сказкина.- Т. 1. Раннее средневековье. – М.: Изд-во соц.-экон. лит, 1961. – 688 с.; Т.2. Х-XV века. – М.: Изд-во соц.-экон. лит, 1963. – 751 с.

ФОРМИ КОНТРОЛЮ

Оцінка з навчальної дисципліни „Історія середніх віків” визначається з урахуванням результатів поточної навчальної діяльності (робота на семінарських занаттях та самостійна робота) студента та оцінки засвоєння ним модуля. Основними функціями оцінювання навчальних досягнень є:

  1. контролююча, яка передбачає встановлення рівня досягнень окремого студента, дає змогу викладачу своєчасно планувати й коригувати роботу і методику вивчення наступного матеріалу;
  2. навчальна, яка передбачає таку організацію оцінювання навчальних досягнень студентів, коли його проведення сприяє удосконаленню підготовки студента;
  3. діагностична, яка є основою діагностичного підходу в діяльності викладача і допомагає йому встановлювати причини труднощів, з якими стикається студент у процесі навчання, виявлених прогалин у його знаннях та вміннях;
  4. виховна виявляється не тільки у меті і змісті завдань, але й у методиці їх реалізації викладачем, у наступному коментуванні і оцінюванні робіт.

Залежно від ступеня оволодіння навчальним матеріалом дисципліни „Історія середніх віків” розрізняють чотири рівні його засвоєння та вміння оперувати ним: початковий, середній, базовий, високий.

 

 

МОДУЛЬНИЙ ТА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

 

10.1. Перелік термінів та питань, які виносяться на кредитно-модульні контрольні зрізи:

 

Модуль № 1

Надайте максимально повну відповідь на наступні запитання:

1. Зміст термінів “середні віки” та “феодалізм” в історичній науці.

2. Історичне місце західноєвропейського феодалізму та цивілізаційні особливості регіону.

3. Основні риси феодалізму як суспільної системи

4. Соціальні інститути феодального світу: община та вотчина.

5. Періодизація епохи середньовіччя в Західній Європі.

6. Економічне та юридичне становище селян у феодальному суспільстві.

7. Феодальна ієрархія.

8. Основні види джерел з історії раннього середньовіччя.

9. Основні види джерел з історії класичного середньовіччя.

10. Кризові явища в Римській імперії в ІІІ-V ст. н.е.

11. Германські племена до і в епоху Великого переселення народів.

12. Причини і наслідки міграційних процесів германських племен в епоху Великого переселення народів.

13. Типологічні зони генези феодалізму в Європі та фактори активізації феодального синтезу.

14. Утворення Франкського королівства.

15. Франкське суспільство за “Салічною правдою”.

16. Політичний розвиток королівства франків в правління Меровінгів.

17. Причини, суть та соціальні наслідки бенефіційної реформи Карла Мартела.

18. Основні напрямки зовнішньої політики Карла Великого.

19. Внутрішня політика Карла Великого.

20. Методи втягнення вільного селянства в залежність в Каролінгській державі.

21. Структура великого феодального землеволодіння каролінгського періоду.

22. Причини, процес і наслідки розпаду імперії Карлв Великого.

23. Типологічні особливості соціально-економічного і політичного розвитку Візантії раннього середньовіччя.

24. Внутрішня політика Юстиніана І.

25. Мета, основні напрямки, наслідки зовнішньої політики Юстиніана І.

26. Візантійське село за даними “Землеробського закону”.

27. Соціально-економічний та політичний розвиток Візантійської імперії в VII-ІХ ст.

28. Соціально-економічний та політичний розвиток Візантії в ІХ-ХІ ст.

29. Соціально-економічний та політичний розвиток Візантії в правління Комнінів (1081-1185).

30. Соціально-економічний та політичний розвиток Франції ІХ-ХІ ст.

31. Аграрні відносини та суспільний ладу Остготського королівства.

32. Соціально-економічний та політичний розвиток Лангобардського королівства.

33. Соціально-економічний та політичний розвиток Східно-Франкського королівства в ІХ- на початку Х ст.

34. Внутрішня та зовнішня політики Оттона І (936-973).

35. “Римська імперія” Оттонів

36. “Епохи вікінгів” в середньовічній історії Західної Європи.

37. Своєрідність генези феодалізму в Скандинавських країнах.

38. Особливості процесів феодалізації та еволюції держави у англосаксів.

39. Соціально-економічний та політичний розвиток мусульманської Іспанії.

40. Виникнення іспано-християнських держав в VIII- середині ІХ ст. та початок Реконкісти.

 

Розв’яжіть наступні задачі:

1. Як ви розумієте вираз „Велике переселення народів”? Чому О.І.Нєусихін назвав германські племена, зупинені Римським валом „осілими біженцями”?

 

2. Як вплинули релігійні диспути між прихильниками і противниками Арія на історію варварських королівств?

 

3. Вкажіть форми феодальної ренти. Що примушувало селян її виконувати?

 

4. Які повинності в середньовічній Європі свідчили про особисту залежність селян?

 

5. Чому збірники звичаєвого права германських народів носять назву „правд” у вітчизняній медієвістиці? Яка їх справжня назва?

 

6. Чим можна пояснити швидке завоювання арабами Піренейського пів-о-ва? Силами яких християнських держав здійснювалася Реконкіста?

 

7. Які факти дають можливість стверджувати, що церковний розкол 1054 р. був де-юре підтвердженням того, що мало мало місце де-факто у відносинах між східною і західною гілками християнства?

 

8. Які події стали основою французького героїчного епосу „Пісні про Роланда”? Коли вони відбулися? Які відхилення від історичної правди помітні в поемі? Чи випадкові вони?

 

9. У чому полягала „хвороба пурпуру” в ранньосередньовічній Візантії?

 

10. Зобразіть феодальну ієрархічну драбину.

 

11. Вкажіть на основні обов’язки вассала. Чи мав обов’язки по відношенню до вассала сеньйор?

 

Модуль № 2

Надайте максимально повну відповідь на наступні запитання:

1. Західноєвропейська історіографія про причини виникнення та сутність середньовічного міста.

2. Основних досягнення радянської медієвістики у вивченні проблем середньовічного міста.

3. Причини появи середньовічного міста.

4. Сутністі, етапи, форми та наслідки комунального руху у Західній Європі.

5. Цехова організація ремесла в середньовічному європейському місті.

6. Розвиток та організація торгівлі в Західній Європі класичного середньовіччя.

7. Розклад цехового ладу. Прояви і наслідки процесу.

8. Зміни в соціально-економічному житті феодального суспільства у зв`язку із розвитком товарно-грошових відносин.

9. Основні етапи соціальної боротьби в середньовічному місті.

10. Еволюцію поглядів зарубіжної історіографії на причини, сутність та наслідки хрестових походів.

11. Основні джерела з історії хрестових походів та держав хрестоносців на Сході.

12. Передумови та характер хрестового руху.

13. Організація, проведення і наслідки 1-го хрестового походу.

14. 2-гий та 3-ій хрестові походи.

15. Хід підготовки, проведення та наслідки 4-го хрестового походу.

16. Наслідки хрестових походів.

17. Урбанізаційні процеси у Північній та Південній Франції.

18. Фактори централізації у Франції ХІ-ХІІІ ст. Етапи процесу.

19. Внутрішня та зовнішня політика Людовіка ІХ Святого (1226-1270).

20. Внутрішня та зовнішня політика Філіпа IV Красивого (1285-1314).

21. Структура станового представництва у Франції.

22. Причини та особливості 100-літньої війни.

23. 1-ий та 2-ий етапи 100-літньої війни.

24. 3-ий та 4-ий етапи 100-літньої війни.

25. Соціально-економічний та політичний розвиток Франції в правління Людовіка ХІ (1461-1483).

26. Наслідки норманського завоювання Англії. Вільгельм І.

27. Внутрішня та зовнішня політика Генріха ІІ Плантагенета (1154-1189).

28. Політичний розвиток Англії в ХІІІ ст.

29. Великої хартія вольностей.

30. Особливості англійського парламенту.

31. Особливості соціально-економічного та політичного розвитку Англії в XIV ст.

32. Повстання Уота Тайлера.

33. Особливості аграрного розвитку Англії в XV ст.

34. Особливості соціально-політичного розвитку Англії в XV ст.

35. Причини, сутність та наслідки боротьби за інвеституру між папством та імперією.

36. Середньовічні міста Німеччини.

37. Сутність італійської політики Штауфенів та її наслідки.

38. Німецька “східна колонізація”. Етапи, сутність, методи, наслідки.

39. Основні риси політичного розвитку Німеччини XIV-XV ст. “Золота булла” Карла IV.

40. Становлення міських комун в Північній та Середній Італії.

41. Особливості державного устрою в містах-державах Північної та Центральної Італії в ХІІІ-XV ст.

42. Соціально-економічне життя в містах Північної та Центральної Італії класичного середньовіччя.

43. Соціально-економічний та політичний розвиток Південної Італії класичного середньовіччя.

44. Основні етапи Реконкісти в ХІ-ХV ст.

45. Особливості соціально-економічного і політичного розвитку Іспанії в ХІ-ХІІІ ст.

46. Основні риси соціально-економічного та політичного розвитку Іспанії в XIV-XV ст.

47. Ообливості соціально-економічного та політичного розвитку в Скандинавських країнах в ХІІ-ХІV ст.

48. Причини та значення прийняття Кальмарської унії.

49. Виникнення угорської ранньофеодальної держави. Правління Іштвана І.

50. Причини і наслідки прийняття “Золотої булли” Ондрашом ІІ.

51. Угорське королівство в період правління Анжуйської династії.

52. Соціально-економічний та політичний розвиток Візантії в ХІІІ-ХІV ст.

53. Причини і наслідки падіння Візантійської імперії.

54. Демографічні процеси в Західній Європі в V-XV ст.

55. Продуктивні сили суспільства Західної Європи до кінця XV ст.

56. Руху за реформу в церкві Х-ХІ ст. та його наслідки. Григоріанська реформа.

57. Причини і неминучість церковного розколу 1054 р.

58. Основні етапи становлення папського універсалізму.

59. Єретичні рухи класичного середньовіччя та боротьби церкви з ними.

60. Причини та прояви падіння авторитету папства в XIV-XV ст.

61. Етапи еволюції держави в Західній Європі V-XV cт.

62. Загальні риси великих селянських повстань класичного середньовіччя.

63. Особливостей міжнародних відносин раннього середньовіччя.

64. Основні напрямки розвитку міжнародних відносин ХІ-ХІІІ ст.

65. Міжнародні відносини XIV-ХV ст.

66. Особливості культурного розвитку Західної Європи раннього середньовіччя.

67. “Каролінгське відродження”.

68. Основні досягнення культури зрілого середньовіччя.

69. Стан розвитку освіти в середньовічній Європі.

70. Рицарська та міської культур середньовічної Європи.

71. Історичні передумови виникнення культури Відродження.

72. Ранній гуманізм в Італії.

73. Основні напрямки гуманізму в Італії в XV ст.

74. Мистецтво Раннього Відродження.

75. Загальні особливості та досягнення ранньовізантійської культури.

76. Візантійська культура в ХІ-ХV ст.

77. Основні джерела з історії Франції ХІ-ХV ст.

78. Основні джерела з історії Англії XV ст.

79. Основні джерела з історії Німеччини XI-XV ст.

80. Основні джерела з історії середньовічної церкви

 

Дайте максимально повну характеристику діяльності наступних персоналій та визначення наведених термінів і понять:

Томас Бекет, Данте, Донателло, Мазаччо, Франческо Петрарка, Карл Сміливий, Кретьєн де Труа, Томас Мелорі, Робін Гуд, Саллах-ад-Дін, Савонаролла, Сімон де Монфор, Авероес, Сугерій, Торквемада, Аліонор Аквітанська, П’єр Вальдо, Дж. Уікліф, Дольчіно, Франциск Ассізький, Роджер Бекон, Алкуїн, Ісидор Севільський, Кассіодор, Доменік де Гусман, Бернард Клервоський, Джон Болл, Фома Аквінський, П’єр Абеляр, Боецій.

 

Апостольські брати, віллани, каравелла, мінезингери, вальденси, куртуазність, легісти, легати, бегетрії, схоластика, сім вільних мистецтв, трубадури, інвеститура, філіокве, інквізиція, пополани, гвельфи і гіббеліни, симонія, станово-представницькі збори, целібат, індульгенції, анафема, інтердикт, ауто-да-фе, курфюрст, талья, конклав, майорат, альбігойці, коммутація.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.253.192 (0.012 с.)