Тема 26. РАННЄ ВІДРОДЖЕННЯ І ГУМАНІЗМ В ІТАЛІЇМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 26. РАННЄ ВІДРОДЖЕННЯ І ГУМАНІЗМ В ІТАЛІЇ(ХІV-ХV ст.)

(2 год.)

Поняття «Відродження». Концепція культури Відродження в історіографії. Історичні передумови виникнення культури Відродження. Ранній гуманізм. Програма нової культури. Франческо Петрарка, Джованні Боккаччо, Колюччо Салютаті.

Гуманістична етика. Громадянський гуманізм. Леонардо Бруні, Маттео Пальмієрі. Лоренцо Валла та його етична концепція. Вчення про людину і художні теорії Леона Баттіста Альберті. Флорентійський неоплатонізм. Марсіліо Фічіно. Піко делла Мірандола. Основні риси гуманістичного світогляду. Мистецтво Раннього Відродження. Гуманістична теорія виховання та педагогічні ідеї. Історіографія Раннього Відродження. Початок книгодрукування.

Джерела

Боккаччо Д. Декамерон.-М., 1987.

Боккаччо Д. Фьямметта. Фьезоланские нимфы. - М., 1968.

Валла Лоренцо. Об истинном и ложном благе. О свободе воли. - М., 1989.

Итальянская новелла Возрождения. - М., 1957.

Итальянские гуманисты XV века о церкви и религии. - М., 1963.

Итальянский гуманизм эпохи Возрождения. Сб. текстов. - Саратов, 1984—1988. Ч. 1-11.

Петрарка Ф. Избранное. Автобиографическая проза. Сонеты. - М., 1974.

Петрарка Ф. Книга песен. - М., 1963.

Петрарка Ф. Эстетические фрагменты. - М., 1982.

Ревякина Н.В. Итальянское Возрождение. Гуманизм второй половины XIV века — первой половины XV века. - Новосибирск, 1975.

Саккети Ф. Новеллы. - М., Л., 1962.

Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения (XV век) / Сост., общ. ред., вступит, статья и коммент. Л.М. Брагиной. - М., 1985.

Эстетика Ренессанса. В 2 т. /Сост. В.Л. Шестаков. - М., 1981.Т. 1- 2.

Література

Абрамсон М.Л. От Данте к Альберта.-М., 1979.

Леон Баттиста Альберти / Отв. ред. В.Н. Лазарев. - М., 1977.

Античное наследие в культуре Возрождения. - М., 1984.

Баткин Л.М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. - М., 1989.

Баткин Л.М. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления. - М., 1991.

Боткин Л.М. Итальянское Возрождение. Проблемы и люди. - М., 1995. Боткин Л.М. О социальных предпосылках итальянского Возрождения // Про­блемы итальянской истории. 1975. - М., 1975.

Брагина Л.М. Идеи гражданского гуманизма в речах флорентийских магистра­тов XV в. // СВ. - М., 1984. - Вып. 47.

Брагина Л.М. Итальянский гуманизм. Этические учения XIV—XV веков. - М., 1977.

Брагина Л.М. Социально-этические взгляды итальянских гуманистов. (Вторая половина XV в.). - М., 1983.

Брагина Л.М. Итальянские гуманисты XV в. о городской цивилизации // Город как социокультурное явление исторического процесса. - М., 1995. Бранка В. Боккаччо средневековый. - М., 1983.

Буркгардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. - СПб. 1904—1906. Т. 1—2.

Веселовский А.Н. Боккаччо, его среда и сверстники. - Пг., 1915-1919. Т. 1-2.

Веселовский А.Н. Вилла Альберти. - М., 1870.

Возрождение: культура, образование, общественная мысль. - Иваново, 1985. Гарэн Э. Проблемы итальянского Возрождения. - М., 1986.

Горфункель А.Х. Гуманизм и натурфилософия итальянского Возрождения. - М., 1977.

Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. - М., 1980. Гл. 1 и 2. Гуковский М.А. Итальянское Возрождение. - Л., 1947—1961. Т. 1—2. Девятайкина Н.И. Мировоззрение Петрарки: этические взгляды. - Саратов, 1988.

Девятайкина Н.И. Петрарка и политика: Историческая реальность и идеалы // СВ. - М., 1993. - Вып. 56.

Де Санктис Ф. История итальянской литературы. - М., 1963. Т. 1. Дживелегов А.К. Начало итальянского Возрождения. 2-е изд. - М., 1925. Карелии М.С. Ранний итальянский гуманизм и его историография. 2-е изд. - СПб. 1914. Т. I-IV.

Культура Возрождения и общество. - М., 1986.

Культура Возрождения и средние века. - М., 1993.

Культура эпохи Возрождения. - Л., 1986.

Лазарев В.Н. Происхождение итальянского Возрождения. В 3 т. - М., 1956, 1959, 1979. Т. 1-3.

Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. - М., 1982.

Природа в культуре Возрождения. - М., 1992.

Ревякина Н.В. Проблемы человека в итальянском гуманизме второй половины XIV — первой половины XV в. - М., 1977.

Ревякина Н.В. Франческо Петрарка и формирование самосознания новой лич­ности // СВ. - М., 1986. - Вып. 49.

Сказкин С.Д. К вопросу о методологии истории Возрождения и гуманизма // Сказкин С.Д. Избранные труды по истории.-М., 1973.

Стам С.М. Культура Возрождения: вопросы содержания, эволюции, периоди­зации // ВИ – 1977 - № 4.

Типология и периодизация культуры Возрождения. - М., 1978.

Хлодовский Р.И. «Декамерон». Поэтика и стиль. - М., 1982.

Хлодовский Р.И. Франческо Петрарка. Поэзия гуманизма. - М., 1974.

Хоментовская А.И. Лоренцо Валла — великий итальянский гуманист. - М., Л., 1964.

 

ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

Модуль № 1

РАННЄ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (V-XI ст.)

Змістовний модуль 1. Перехід від античності до середньовіччя

Тема 1. Суть понять „середні віки” і „феодалізм”

План:

 1. Суть термінів „Середні віки” і „феодалізм” в історичній науці.
 2. Характеристика феодалізму.
 3. Періодизація епохи середньовіччя в Західній Європі.
 4. Історичне місце західноєвропейського середньовіччя та цивілізаційні особливості регіону.

 

Тема 2. Джерела з історії середній віків (V-XV ст.)

План:

 1. Класифікація історичних джерел.
 2. Загальна характеристика історичних джерел та методи їх дослідження.
 3. Джерела з історії раннього середньовіччя.
 4. Джерела з історії класичного середньовіччя.

 

Тема 3. Західна Європа на межі античності та середньовіччя

План:

 1. Криза в Римській імперії (ІІІ-V ст. н. е.).
 2. Розклад родоплемінного ладу у давніх германців.
 3. Велике переселення народів: причини, хід, наслідки.
 4. Варварські королівства після падіння Римської імперії.
 5. Генеза феодалізму у Західній Європі.

 

Змістовний модуль 2. Генеза феодалізму в Західній Європі.

Тема 4. Розвиток феодалізму у Франкській державі.

План:

 1. Франкське завоювання Галлії. Королівство Меровінгів.
 2. Франкська держава Каролінгів.
 3. Імперія Карла Великого.
 4. Формування основ феодальних відносин у Каролінгській державі.
 5. Розпад імперії Карла Великого.

 

Тема 5. Генеза феодалізму в Візантії (IV-XII ст.)

План:

 1. Феномен візантизму.
 2. Візантія в IV- першій половині VII ст. Епоха Юстиніана.
 3. Візантія в другій половині VII – першій половині ІХ ст. Правління Ісаврів.
 4. Візантія в другій половині ІХ-ХІ ст. Правління Македонської династії.
 5. Візантія в кінці ХІ-ХІІ ст. Внутрішня і зовнішня політика Комнінів.

 

Тема 6. Західна Європа в кінці раннього середньовіччя.

План:

 1. Основні риси феодального ладу Західної Європи на кінець ХІ ст.
 2. Франція в ІХ-ХІ ст.
 3. Італія у VIII-Х ст.
 4. Німеччина в ІХ – на початку ХІ ст.
 5. Північна Європа в ІХ-ХІ ст.
 6. Англія до середини ХІ ст.
 7. Іспанія у VIII – середині ХІ ст.

 

Тема 7. Церква у ранньому середньовіччі.

План:

 1. Формування нормативного християнства.
 2. Становлення доктрини папства.
 3. Церква у варварських королівствах.
 4. Чернецтво у ранньому середньовіччі.
 5. Франко-папський союз. Імперська церква за Каролінгів.
 6. Папство і церква в другій половині ІХ – початку ХІ ст.

 

Модуль № 2

КЛАСИЧНЕ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Змістовний модуль 3. Розквіт середньовічної цивілізації.

Тема 8. Виникнення і ріст середньовічних міст

План:

 1. Середньовічна урбаністика в історичній науці.
 2. Міське життя в ранньому середньовіччі.
 3. Передумови появи середньовічного міста.
 4. Типологія середньовічного міста.
 5. Комунальний рух: причини, форми, наслідки.
 6. Форми організації ремесла і торгівлі в середньовічному місті.
 7. Населення і зовнішній вигляд середньовічних міст.

 

Тема 9. Хрестові походи

План:

 1. Джерела з історії хрестових походів.
 2. Історіографія хрестових походів.
 3. Причини хрестових походів, їх характер та спрямованість.
 4. Класична епоха хрестових походів ХІ-ХІІІ ст..
 5. „Північні” хрестові походи.
 6. Епоха пізніх хрестових походів XIV-XV ст.
 7. Наслідки хрестових походів.

 

Тема 10. Франція в ХІ-ХV ст.

План:

 1. Франція в ХІ-ХІІІ ст. Особливості соціально-економічного та політичного розвитку. Процеси централізації.
 2. Франція в XIV-XV ст. Економічний розвиток. Формування станового представництва, його особливості.
 3. Франція в Столітній війні.
 4. Політичне об’єднання Франції в другій половині ХV ст.

 

Тема 11. Англія в ХІ-XV ст.

План:

 1. Нормандське завоювання Англії та його наслідки.
 2. Соціально-економічний та політичний розвиток Англії в кінці ХІ-ХІІ ст.
 3. Англія в ХІІІ ст. Поява парламенту.
 4. Англія в XIV-XV ст.

 

Тема 12. Німеччина в ХІ-XV ст.

План:

 1. Німеччина в ХІ-ХІІІ ст. Особливості соціально-економічного розвитку.
 2. Політичний розвиток за представників Салічної династії. Імперія при Штауфенах.
 3. Німеччина в XIV-XV ст. Аграрний розвиток. Урбанізаційні процеси.
 4. Політичний розвиток за Люксембургів та перших Габсбургів.

 

Тема 13. Італія в ХІ-XV ст.

План:

 1. Особливості історичного розвитку Італія в класичному середньовіччі.
 2. Соціально-економічний та політичний розвиток Ломбардії та Тоскани.
 3. Соціально-економічний та політичний розвиток Папської області.
 4. Особливості соціально-економічного та політичного розвитку Південної Італії.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.191.104 (0.013 с.)