Тема 20.Соціальна структура суспільства та групові інтересиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 20.Соціальна структура суспільства та групові інтересиЗаняття 1.

План

 1. Поняття та ознаки групи інтересів.
 2. Соціальна структура та типи соціальної диференціації.
 3. Теорії соціальної стратифікації.

 

Реферати:

 1. Сучасні теорії соціальної стратифікації.
 2. Проблема бідності в Україні.

 

Завдання для самостійної роботи:

 1. Спробуйте пояснити причини виникнення соціальної нерівності з точки зору марксистської теорії класів, теорії соціальної стратифікації та теорії еліт.
 2. Користуючись матеріалами перепису населення України (2001 р.) та матеріалами соціологічних досліджень спробуйте визначити соціальну структуру українського суспільства.
 3. Виходячи з тенденцій розвитку соціальної структури, яких форм політичної поведінки можна очікувати в Україні?
 4. Який вплив соціальна структура здійснює на політичне життя?
 5. Чому важливо вивчати соціальну структуру?

 

Література:

 1. Політологія / За ред. А. Колодій. – К., 2000.
 2. Гіденс Е. Соціологія. – К., 1999.
 3. Основи політологічної науки / За ред. Б. Кухти. – Львів, 1997.
 4. Соціальна стратифікація і політика // Політична думка. – 1993, №1.
 5. Макєєв С. Процеси соціальної структуризації в сучасній Україні // Політична думка. – 1998, №2.
 6. Клепрук В. Хто є хто в Україні: аналітичний огляд сучасного стану нашого суспільства // Час / Time. – 1997. – 17 січня.

 

Тема 21.Суспільні моделі взаємодії і захисту групових інтересів

Заняття 2

План

 

 1. Поняття, типологія та функції групових інтересів та груп тиску.
 2. Теорія груп та групові інтереси.
 3. Способи захисту групових інтересів.

 

Завдання для самостійної роботи:

 1. Визначіть основні риси клієнтелізму та корпоратизму.
 2. Порівняйте особливості захисту групових інтересів з точки зору теорії плюралістичного суспільства, корпоративної моделі та клієнтелізму.
 3. Спробуйте визначити домінуючий тип захисту групових інтересів в українському суспільстві.

 

Реферати:

 1. Теорія груп у політичній науці ХХ ст.
 2. Стаття К.Шміттера “Неокорпоратизм”.
 3. Фінансово-промислові групи в Україні та способи захисту ними своїх інтересів.
 4. Політичне лобіювання.

 

Питання для дискусії:

 1. У чому різниця між групами інтересів, групами тиску та лобі?
 2. Які є головні методи лобіювання?
 3. Яка з форм захисту групових інтересів переважає в Україні?

 

Ситуації для роботи в групах:

5. Ви – члени обласної організації профспілок гірників Донбасу. Протягом тривалого часу отримуєте скарги від працівників даної сфери про систематичну невиплату заробітної плати, застаріле обладнання на виробництві та в цілому жахливі умови праці. Вам необхідно вплинути на органи державної влади з метою покращення даної ситуації.

Завдання: описати способи захисту інтересів профспілки.

 

6. Ви – представники наркомафії регіону. Маєте високий рівень організації, значне матеріальне становище, “своїх людей” в правоохоронних органах. Ваша мета – вибороти місце в Парламенті для представників вашої організації з метою постійного впливу на внутрішню та зовнішню політику держави.

Завдання: розробити тактику дій для задоволення потреб групи.

 

7. Ви – представники радикальної молодіжної організації “Заборона абортів”. Через низький рівень легітимності групи, опосередковані засоби впливу не дали позитивних результатів, тому керівництво вирішило застосувати масові дії.

Запитання: які ж саме дії може використати організація для?

 

8. Ви – група лобістів зареєстрована в Парламенті. До Вас звернулася організація допомоги допомоги жертвам Чорнобильської катастрофи, яка просить вплинути на прийняття Закону про матеріальну допомогу жертвам Чорнобильської катастрофи. Всі необхідні матеріальні витрати організація компенсує.

Завдання: Описати тактику лобістів для задоволення потреб організації.

 

Література:

 

 1. Політологія // За ред. А.Колодій. – К., 1999.
 2. Основи демократії // За ред. А.Колодій. – К., 2000.
 3. Політологічний енциклопедичний словник. – К.,1997.
 4. Енциклопедія політичної думки // Під ред. Д.Міллера. – К.,1997.
 5. Группы интересов // Полис. – 1992. – №5-6.
 6. Кауфман Д. Корупція в тумані двозначності // Політика і час. – 1998. – №1.
 7. Коен Д. Лобіювання в конгресі США // Політологічні читання. – 1992. – №2.
 8. Шмиттер Ф. Неокорпоративизм. // Хрестоматия по политологии под ред. М.Василика.– М.,1996.
 9. G.Ponton, P.Gill Introduction to Political Science, Chapter 13, Group Politics. – 1993.

Тема22. Політична стабільність і конфлікти

План

 

 1. Поняття стабільності. Теоретичні підходи до вивчення стабільності і конфлікту.
 2. Типологія політичної стабільності.
 3. Поняття конфлікту. Суть, типи та функції політичних конфліктів.

 

 

Завдання для самостійної роботи:

 1. Складіть порівняльну таблицю основних відмінностей конфліктного та функціонального підходів стосовно суспільного устрою за такими критеріями: що є в основі суспільства, здатність суспільства, на чому базується цілісність суспільства, що є наслідком суспільної організації, цілі системи.
 2. Визначіть тип сучасної політичної ситуації в Україні за такими критеріями: рівень соціальної напруги, наявність антисистемної опозиції, розвиток середнього класу, рівень недовіри до влади, наявність небезпеки порушення процедури передачі політичної влади, а також демографічні показники (кількість мігрантів), нерівномірний економічний розвиток окремих суспільних груп (багаті-бідні), загальнодержавні економічні показники, дотримання прав людини, рівень відчуження державного апарату від населення. Спробуйте оцінити кожен з цих критеріїв за шкалою від 0 до 10, де 0 означатиме відсутність даного фактора, а 10 максимальну наявність фактора.

 

Література:

1. Політологія за ред. Колодій. – К., 2000.

2. Політологія за ред. Семківа. – Л., 1993.

3. В.Холод. Політологія. – Суми, 2001.

4. Політологія // За ред. О.В.Бабкіної. – К., 1996.

5. Г.И.Козырев. Введение в конфликтологию. – М.,1999.

6. Політологічний енциклопедичний словник. – К., 1997.

7. Кіянка І.Б. Політична стабільність: суть і основні засоби її досягнення в Україні (Дисертація на здобуття вченого ступеня канд. політ. наук) – Л., 2003 (на кафедрі).

 

Модуль V Політичні нститути

 

Тема. Держава як тип політичної організації

План

1. Поняття, головні риси та атрибути держави. Концепції походження держави.

2. Структура держави. Форми державного правління та форми державного устрою.

3. Особливості демократичної, правової та соціальної держави.

4. Проблеми державного будівництва в Україні.

Тема . Правова та соціальна держава. Їх співвідношення з громадянським суспільством.

Питання для дискусії:

1. Що означає "правова держава", які її основні принципи?

2. Що таке соціальна держава?

3. У Конституції України записано, що Україна є демократичною, правовю та соціальною державу. Чи правомірним є їх поєднання?

4. У якому співвідношенні перебувають громадянське суспільство і пра­вова держава. Як у процесі розвитку розв'язується діалектична суперечність між ними?

5. Що таке громадянське суспільство? Назвіть структурні елементи громадянського суспільства.

6. Які етапи розвитку громадянського суспільства називає Дж.Александер?

7. Які моделі громадянського суспільства виділяє Н.Розенблюм?

 

Завдання для самостійної роботи.

1. Проаналізуйте суспільне життя України з точки зору формування в ній громадянського суспільства і правової держави.

2. Визначіть події які мали вирішальне значення у становленні громадянського суспільства в Україні ?

3. Поняття "Громадянське суспільство" багато десятиліть було відсутнє у нашому суспільствознавстві. Сьогодні воно широко використовується вченими, політиками, публіцистами. Чим, на вашу думку, це зумов­лено?

Реферати:

 

Діалектика громадського суспільства та правової держави.

Співвідношення громадянського суспільства і правової держави.

Правова держава: ідея і дійсність.

Стан громадянського суспільства в Україні

 

 

Література:

Основи демократії. Посібник. За загальною редакцією А.Колодій – К.,2002

Громадянське суспільство. // « Ї» № 21, 2001.

Перглер Т. Соціальна держава як основа модернізапійного процесу у Німеччині // Нова політика. - 1998. - №1;

Арато Е., Коген Д. Відродження, занепад та реконструкція концепції громадського суспільства //Політична думка. - 1996. - № 7;

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.01 с.)