Структура навчальної дисципліни «Макроекономіка»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Структура навчальної дисципліни «Макроекономіка»галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

всіх економічних напрямів підготовки

 

№п/п Змістові модулі Кількість годин
Всього Лекції Семінарські (практичні) заняття Індивіду-ально-консультаційна робота СРС
Модуль І = 1,75 ЗК
ЗМ 1 (Т. 1; 2; 3; 4)
Т. 1 Макроекономіка як наука
Т. 2 Макроекономічні показники в системі національних рахунків
Т. 3 Економічна динаміка
Т. 4 Інфляційний механізм
Форма контролю: контрольний захід (2 год.) - - -
Всього по 1 заліковому кредиту годин
Модуль ІІ = 1,25 ЗК
ЗМ 2 (Т. 5;6; 7)
Т. 5 Ринок праці
Т. 6 Товарний ринок
Т. 7 Грошовий ринок
Форма контролю: контрольний захід (2 год.) - - -
Всього по ІІ змістовому модулю годин
Модуль ІІІ = 2 ЗК
ЗМ 3 (Т. 8; 9; 10; 11; 12)
Т. 8 Споживання та заощадження
Т. 9 Інвестиції
Т.10 Сукупні витрати і рівноважний ВВП
Т.11 Бюджетно-податкова політика
Т.12 Механізм зовнішньоекономічної діяльності
Форма контролю: контрольний захід (2 год.) - - -
Всього по ІІІ змістовому модулю годин
Разом годин з курсу

4. Тематичний план з курсу «Макроекономіка»

(для заочної форми навчання)

 

Змістові модулі Кількість годин
Всього Аудиторно Консуль-тації Самостійна робота
Лекції Семінарські (практичні) заняття
Розділ 1. Макроекономічні показники та їх нестабільність в економіці
Т.1 Макроекономіка як наука - - -
Т.2 Макроекономічні показники в системі національних рахунків -
Т.3 Економічна динаміка -
Т.4 Інфляційний механізм - - -
Розділ 2. Специфіка функціонування ринку праці та товарного і грошового ринків
Т.5 Ринок праці - - -
Т.6 Товарний ринок - - -
Т.7 Грошовий ринок - - -
Розділ 3. Особливості функціонування економічних політик та механізму ЗЕД
Т.8 Споживання та заощадження - - -
Т.9 Інвестиції - - -
Т.10 Сукупні витрати і рівноважний ВВП - - -
Т.11 Бюджетно-податкова політика - - -
Т.12 Механізм зовнішньоекономічної діяльності -
Разом годин з курсу

 


5. Зміст навчальної дисципліни за змістовими модулями:

Змістовий модуль І (Теми 1, 2, 3, 4)

Тема 1. Макроекономіка як наука.

Лекція:

1. Національна економіка та економічна система.

2. Предмет та функції макроекономіки.

3. Методологія макроекономіки.

4. Модель кругопотоку.

 

Вступ до макроекономіки. Місце макроекономіки в системі економічних наук. Суперечність між суспільними потребами та економічними ресурсами — головна проблема суспільства. Ефективність економіки та головне завдання макроекономіки.

Об’єкт і предмет макроекономіки. Економічна система як об’єкт макроекономіки. Суб’єкти економіки. Механізм функціонування економіки як предмет макроекономіки. Позитивна й нормативна функції макроекономіки. Макроекономіка та економічна політика.

Метод макроекономіки. Моделювання як основний метод макроекономічного аналізу. Припущення, екзогенні та ендогенні змінні макроекономічних моделей. Запаси і потоки як два види кількісних змінних.

 

Семінарське заняття:

1. Національна економіка та економічна система.

2. Предмет та функції макроекономіки.

3. Методологія макроекономіки.

4. Модель кругопотоку.

 

Самостійна робота

1. Мікроекономіка і макроекономіка: спільне та відмінне.

2. Історія розвитку макроекономічної науки.

 

Індивідуальна робота

1. Виконання практичного завдання на представлення народногосподарського кругообігу в табличній формі.

Питання для самоконтролю знань

1. Що вивчає макроекономіка?

2. Що таке економічна система та які вона має елементи?

3. Дати характеристику: адміністративно-командній, перехідній та ринковій економіці.

4. Що є предметом вивчення макроекономіки?

5. Що є об’єктом вивчення макроекономіки?

6. Що є основою досліджень макроекономіки?

7. Розкрити сутність агрегату.

8. Назвати та охарактеризувати функції макроекономіки.

9. Що являють собою моделі?

10. Розкрити сутність ендогенних та екзогенних змінних.

11. Які існують методи дослідження макроекономіки?

12. Дати характеристику суб’єктам макроекономіки.

13. Розкрити сутність двосекторної моделі кругопотоку ресурсів, продуктів і доходу.

14. Розкрити сутність державного та зарубіжного секторів у схемі кругопотоку.

15. Які макроекономічні питання обговорюються в Україні останнім часом?

16. Розказати про етапи розвитку макроекономіки.

Літературні джерела: 2 [5-14]; 7 [7-150]; 11 [4-11]; 16 [10-28]; 17 [16-20].

Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків

Лекція:

1. Сутність та особливості системи національних рахунків.

2. Показники обсягу національного виробництва.

3. Показники рівня цін.

 

Система національних рахунків як нормативна база макроекономічного рахівництва. Методологічні принципи побудови системи національних рахунків.

Основні категорії системи національних рахунків: інституціональні одиниці, сектори, рахунки, економічні операції.

Основні макроекономічні показники. Валовий випуск та валовий внутрішній продукт (ВВП). Методи обчислення ВВП: виробничий, кінцевого використання, розподільчий. Валовий національний дохід та валовий національний дохід наявний. Особистий та післяоподаткований дохід. Макроекономічні показники на чистій основі.

Номінальний та реальний ВВП. Поточні та постійні ціни. Темп росту та темп приросту реального ВВП. Індекс цін (дефлятор ВВП). Інфлювання та дефлювання ВВП.

 

Семінарсько-практичне заняття:

1. Сутність та особливості системи національних рахунків.

2. Показники обсягу національного виробництва.

3. Показники рівня цін.

4. Розв’язок задач на обчислення величини показників системи національних рахунків.

 

Самостійна робота

1. Номінальний та реальний ВНП.

2. Рух та розподіл національного продукту

Індивідуальна робота

1. Розв’язок задач на обчислення величини основних макроекономічних показників.

Питання для самоконтролю знань

1.Розкрити сутність системи національних рахунків.

2.Назвати сектори СНР.

3.Яких принципів дотримується СНР?

4.Назвати та дати характеристику категоріям СНР.

5.Назвати основні макроекономічні показники.

6. Що таке валовий випуск (ВВ)?

7.Назвати основні форми розрахунку ВВ.

8.Дайте визначення валового внутрішнього продукту (ВВП).

9. Які існують методи вимірювання ВВП?

10. Чому дорівнює ВВП в умовах економічної рівноваги?

11.Розкрити сутність валового національного продукту (ВНП).

12. У чому відмінність ВВП від ВНП ?

13. Розкрити сутність: чистого внутрішнього продукту (ЧВП), національного доходу (НД), особистого доходу (ОД), доходу кінцевого використання (ДКВ).

14.Розкрити суть номінального ВВП.

15. Розкрити суть реального ВВП.

16. Як розраховується зміна реального ВВП?

17. Як розраховується темп зростання фізичного обсягу виробництва?

18. Як розраховується темп приросту фізичного обсягу виробництва?

19. Що таке дефлятор ВВП? Як він розраховується?

20. Як визначається приріст ВВПн за рахунок цін?

21. Розкрити суть індексу споживчих.

22. Розкрити сутність інфлювання та дефлювання.

23. Які існують недоліки при розрахунку ВВП?

24. Дайте визначення чистого економічного добробуту.

Літературні джерела: 2 [16-36]; 7 [151-180]; 16 [29-55]; 17 [21-29]; 13 [230-243]; 11 [12-32]; 14 [49-75].

Тема 3. Економічна динаміка

Лекція:

1. Сутність економічного зростання.

2. Неокласична модель економічного зростання: нагромадження капіталу.

3. Неокласична модель економічного зростання: збільшення населення і НТП.

 

Фактори економічного зростання. Виробнича функція. Трансформація виробничих факторів у продукт. Внесок окремих факторів у економічне зростання. Залишок Солоу. Економічне зростання на основі моделі AD—AS і кривої виробничих можливостей.

Модель економічного зростання Солоу. Основні передумови моделі. Вплив запасу капіталу на економічне зростання. Золоте правило нагромадження як критерій максимізації рівня споживання. Вплив приросту населення на економічне зростання. Вплив технічного прогресу на економічне зростання. Висновки моделі Солоу.

 

Семінарсько-практичне заняття:

1. Сутність економічного зростання.

2. Неокласична модель економічного зростання: нагромадження капіталу.

3. Неокласична модель економічного зростання: збільшення населення і НТП.

4. Розв’язок задач на обчислення величини капіталоозброєності та темпів росту ВВП.

 

Самостійна робота

1. Сучасні теорії економічного зростання.

2. Проблеми економічного зростання в різних групах країни та в України

Індивідуальна робота

1. Розв’язок задач на обчислення величини показників макроекономічної нестабільності.

Питання для самоконтролю знань

1. Розкрити суть ділового економічного циклу.

2. Назвати та дати характеристику фазам економічного циклу.

3. Назвати причини економічних коливань.

4. Охарактеризуйте цикли: короткі, середні великі.

5. Дати характеристику економічному зростанню.

6. Яке постає основне питання у теорії економічного зростання?

7. Назвати якими двома взаємопов’язаними способами вимірюється економічне зростання.

8. Що являє собою нульове економічне зростання?

9. Назвати основні два типи економічного зростання.

10. Назвати три групи чинників економічного зростання, що розрізняють у макроекономіці.

11. В чому сутність виробничої функції Леонтьєва?

12. Розказати про модель макроекономічного зростання Харрода – Домара.

13. Розказати про неокласичну модель економічного зростання Роберта Солоу.

14. В чому сутність “золотого правила”?

15. Дайте визначення чистого економічного добробуту.

Літературні джерела:7 [561-590]; 11 [138-158]; 13 [470-489]; 14 [141-182]; 15 [193-233]; 16 [264-285]; 17[116-124].

Тема 4. Інфляційний механізм

Лекція:

1. Цикли ділової активності та їх особливості.

2. Безробіття: основні визначення та вимірювання.

3. Інфляційні явища в економіці.

 

Циклічність як форма економічного розвитку. Сутність та структура економічного циклу. Види економічних циклів. Індикатори циклічних коливань.

Зайнятість і безробіття. Неповна зайнятість та рівень безробіття. Види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне. Повна зайнятість, природне безробіття та потенційний ВВП. Закон Оукена та втрати економіки від циклічного безробіття.

Інфляція та її наслідки. Темп інфляції та його обчислення. Види інфляції залежно від її темпів. Інфляція попиту та інфляція витрат, очікувана та неочікувана інфляція. Стагфляція. Основні соціально-економічні наслідки інфляції.

 

Семінарсько-практичне заняття:

1. Цикли ділової активності та їх особливості.

2. Безробіття: основні визначення та вимірювання.

3. Інфляційні явища в економіці.

4. Розв’язок задач на обчислення величини темпу та рівня інфляції.

 

Самостійна робота

1. Теорія реального ділового циклу.

2. Підходи до проблеми «безробіття і інфляція» в кейнсіанстві і монетаризмі.

3. Антиінфляційні заходи.

Індивідуальна робота

1. Розв’язок задач обчислення величини темпу та рівня інфляції.

Питання для самоконтролю знань

1. Дати визначення та характеристику інфляції як економічному явищу.

2. Від чого залежать соціально-економічні наслідки інфляції?

3. Що породжує інфляцію?

4. Що таке дефляція?

5. Що таке дезінфляція?

6. Розкрити класифікацію інфляції.

7. Що відображує кривою Філіпса?

8. Назвати основні причини щодо виникнення та існування кривої Філіпса.

9. Розкрити суть різних тлумачення щодо кривої Філіпса (погляди кейнсіанців, класиків, монетаристів).

10. Розкрити суть теорії адаптивних очікувань.

11. Назвати чинники від яких залежить рівень інфляції за кривою Філіпса.

12. Розкрити суть теорії раціональних сподівань.

13. Розкрити суть антиінфляційної політики держави.

14. Що є головним принципом боротьби з інфляцією?

Літературні джерела:2 [96-112; 155-189]; 11 [33-47]; 13 [244-261]; 14 [296-366]; 15 [87-139]; 16 [56-76]; 17 [29-35; 116].Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.211.61 (0.01 с.)