Тематика рефератів (курсових робіт)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тематика рефератів (курсових робіт) 1. Історія виникнення і розвитку педагогічної психології.
 2. К. Д. Ушинський про роль психологічних знань для педагогічної теорії і практики.
 3. Основні підходи у вітчизняній науці до вирішення проблеми готовності дітей до навчання у школі.
 4. Взаємозв’язок вікової і педагогічної психології в системі психологічних знань про дитину.
 5. Педологія як комплексна наука про дитину.
 6. Сугестопедія як принципово новий напрямок в педагогічній психології.
 1. Взаємозв’язок методології, методів і методик психолого-педагогічного дослідження.
 2. Особливості застосування загальнонаукових методів в психолого-педагогічних дослідженнях.
 3. Порівняльний аналіз кількісних і якісних методів дослідження проблем освітньої практики.
 4. Формувальний експеримент як один із основних методів педагогічної психології.
 5. Застосування методу бесіди у вивченні особистості учня.
 6. Проблема валідності психолого-педагогічних досліджень.
 7. Особливості застосування методу аналізу «продуктів діяльності» в педагогічній психології.
 8. Багатофакторні і багаторівневі експериментальні психолого-педагогічні дослідження.
 9. Научіння як процес і результат набуття індивідуального досвіду.
 10. Біхевіористична теорія научіння та її прикладна значимість.
 11. Когнітивні теорії научіння у розбудові особистісно-орієнтованого освітнього простору.
 12. Пам’ять і научіння в психології поведінки.
 13. Гуманістичний напрямок і глибинна психологія у дослідженні процесу научіння.
 14. Научіння в методологічному вимірі гуманістичної психології.
 15. Освіта – глобальний об’єкт психологічних досліджень.
 16. Проблема научуваності в педагогічній психології.
 17. Природні особливості дитини і труднощі учіння.
 18. Психологічні особливості організації колективного навчання.
 19. Вольові якості як фактор учіння.
 20. Дії і уміння як результат учіння.
 21. Актуалізація готовності до навчання.
 22. Підкріплення як акт учбової діяльності.
 23. Учбова діяльність в концепції Д.Б.Ельконіна – В.В.Давидова.
 24. Учбові дії в структурі учбової діяльності.
 25. Закономірності формування і функціонування учбової діяльності.
 26. Вікові особливості формування учбової діяльності.
 27. Провідний характер учбової діяльності в молодшому шкільному віці.
 28. Основні аспекти діагностики учбової діяльності.
 29. Основні положення біхевіористичної теорії учіння і програмованого навчання.
 30. Особливості прояву інтересу в мотиваційній сфері учнів.
 31. Основні форми прояву учбових мотивів в учбовому процесі.
 32. Мотивація досягнення та фактори її формування.
 33. Мотивація уникнення невдач та фактори її формування.
 34. Внутрішня мотивація та фактори її формування.
 35. Протидія навчанню і вихованню як психолого-педагогічна проблема.
 36. Психолого-педагогічні умови ефективного засвоювання знань.
 37. Динаміка цілей і способів діяльності учня на різних рівнях становлення його самоосвітньої діяльності.
 38. Структура, вікові особливості й типи навчальності.
 39. Вікова динаміка становлення окремих компонентів навчальної діяльності.
 40. Основні джерела й напрями психолого-педагогічної активності дорослих по розвитку самоосвітньої діяльності учнів.
 41. Вплив типу орієнтовної основи дії на ефективність навчання учнів.
 42. Логіка розвитку мотивів учіння в ході шкільного навчання.
 43. Психолого-педагогічні умови формування мотиваційного компонента навчальної діяльності.
 44. Психологічні умови цілеспрямованого формування дій самоконтролю й самооцінки учнів у навчанні.
 45. Роль навчальної діяльності у формуванні теоретичного мислення як вершини розвитку людського розуму й духовних потреб.
 46. Основні етапи формування вчителем навчальних прийомів у ході навчання учнів.
 47. Історичні аспекти проблемного навчання у зарубіжній педагогіці і психології.
 48. Методологічні основи проблемного навчання в працях Дж.Дьюї.
 49. Розвиток проблемного навчання у вітчизняній науці і практиці.
 50. Біхевіориальний підхід до програмованого навчання.
 51. Проблема співвідношення навчання і розвитку як центральна проблема педагогічної психології.
 52. Методологічні особливості розв’язання проблеми співвідношення навчання і розвитку на сучасному етапі розвитку педагогіки і психології.
 53. Основні напрямки розробки проблеми навчання і розвитку.
 54. Концепція зони найближчого розвитку як основа розвивального навчання.
 55. Проблема розвивального навчання в теорії психології і педагогіки?
 56. Система розвивального навчання Ельконіна – Давидова: за і проти.
 57. Система розвивального навчання Л.В.Занкова: за і проти.
 58. Проблеми і труднощі впровадження систем розвивального навчання в практику.
 59. Виховання як одна з центральних категорій педагогічної психології.
 60. Взаємозв’язок виховання, формування, становлення і соціалізації.
 61. Чим відрізняються методи виховання від методів навчання?
 62. Назвіть особливості застосування методу переконання у вихованні.
 63. Назвіть основні методи і прийоми виховного впливу в умовах гуманізації освітнього процесу.
 64. Що таке сугестія?
 65. Чим відрізняється принцип природовідповідності від принципу культуровідповідності?
 66. В яких відомих Вам системах виховання найбільш повно реалізується принцип центрації виховання на розвитку особистості?
 67. Назвіть основних представників гуманістичного підходу до виховання.
 68. Роль емпатії в моральному вихованні учнів.
 69. Стадії морального розвитку людини й рівні її моральної вихованості.
 70. Провідні психолого-педагогічні завдання розвитку моральності у дошкільному віці.
 71. Провідні психолого-педагогічні завдання розвитку моральності у молодшому шкільному віці.
 72. Провідні психолого-педагогічні завдання розвитку моральності у підлітковому віці.
 73. Провідні психолого-педагогічні завдання розвитку моральності у юнацькому віці.
 74. Психологічні принципи забезпечення дисципліни як приймання вимог дорослого.
 75. Психологічний смисл незалежності як особистісної риси.
 76. Потенційний рівень і реальний вплив сімейного виховання на соціалізацію дитини.
 77. Основні напрями психологічного аналізу сім’ї щодо особливостей організації у ній виховного впливу.
 78. Зв’язок акцентуацій характеру, важковиховуваності й порушень сімейного виховання.
 79. Самовиховання, самоосвіта, самонавчання як мета виховання.
 80. Формування особистісних цінностей як складова образу «Я» вихованця.
 81. Виховний потенціал заохочення і покарання.
 82. Вчинковий підхід у вихованні молодого покоління.
 83. Професійно обумовлені властивості і характеристики учителя.
 84. Професійна самосвідомість учителя в його діяльності.
 85. Місце самооцінки в структурі професійної Я-концепції учителя.
 86. Основні напрямки психологічних досліджень з проблем педагогічної спрямованості.
 87. Педагогічна уява як основа прогностичних здібностей.
 88. Рефлексивно-перцептивні уміння педагога.
 89. Психодинамічна детермінація формування індивідуального стилю педагогічної діяльності.
 90. Вплив самооцінки учителя на результативність педагогічного впливу.
 91. Педагогічне спілкування в системі «вчитель - учень» як фактор становлення та розвитку особистості школяра.
 92. Чим відрізняється вивчення спілкування в педагогіці і психології?
 93. Чим відрізняється учбово-дисциплінарно модель спілкування від особистісно-орієнтувальної?
 94. В чому особливості комунікативної складової педагогічного спілкування?
 95. Дидактогенія як негативний психічний стан учня, викликаний порушенням педагогічного такту з боку вихователя.
 96. Особливості комунікативної складової спілкування в педагогічному процесі.
 97. Основні механізми міжособистісного сприйняття в педагогічному процесі.
 98. Соціально-перцептивні стереотипи і особливості їх прояву в учбовому процесі.
 99. Вплив характеру педагогічного спілкування на психічний стан учнів.
 100. Дидактогенія як психолого-педагогічна проблема.
 101. Психологічні умови становлення акмеологічної позиції учителя.
 102. Кризи особистості і професійно-особистісна реадаптація учителя.
 103. Мотиваційні детермінанти професійно-особистісного самовдосконалення.

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

Бали Оцінювання
91-100 А (відмінно) –виконані усі вимоги та завдання навчального курсу, відповідь свідчить про глибоке розуміння змісту навчальної дисципліни «Педагогічна психологія», не допущена помилка
81-90 В (дуже добре)- виконані усі вимоги та завдання навчального курсу, відповідь свідчить про глибоке розуміння змісту навчальної дисципліни «Педагогічна психологія», допущена незначна помилка.
71-80 С (добре) - виконані усі вимоги та завдання навчального курсу, відповідь свідчить про розуміння змісту навчальної дисципліни «Педагогічна психологія», допущено декілька незначних помилок.
61-70 Д (задовільно) -виконані усі вимоги та завдання навчального курсу, відповідь свідчить про розуміння змісту навчальної дисципліни «Історія психології», допущена значна однапомилка.
51-60 Е (задовільно) – частково не виконаннівимоги та завдання навчального курсу, відповідь свідчить про «локальні» знання щодо змісту навчальної дисципліни «Педагогічна психологія», допущено декілька помилок.
41-50 F Х (незадовільно з можливістю повторного складання) частково не виконаннівимоги та завдання навчального курсу, відповідь свідчить про відсутність системних знань з навчальної дисципліни «Педагогічна психологія».
31-40 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) не виконанні усі вимоги та завдання навчального курсу, відповідь свідчить про відсутність системних знань з навчальної дисципліни «Педагогічна психологія».

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

 

І. Підручники:

 1. Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2005. – 400с.
 2. Савчин М.В. Педагогічна психологія. Навч. посібник. – К.: Академвидав. 2007. - – 422с.
 3. Педагогічна психологія / [Проколієнко Л.М., Д.Ф.Ніколекно]; під ред.. Проколієнко Л.М.. – К.: Вища школа, 1991. – 183с.
 4. Педагогічна психологія / За ред.. Л.М. Прокопенко. – К., 1991.
 5. Забродський М.М. Педагогічна психологія. К., 2000.
 6. Вікова та педагогічна психолога: Навч. посіб. / О.В. Скрипченко, Л.В. Дорлинська, З.В. Огороднійчук та ін. – 2-е вид. – К.: Каравела, 2008. – 400с.
 7. Дошкільна педагогічна психологія / За ред. Д.Ф. Ніколенко. – К.: Вища школа, 1987.
 8. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. А.В. Петровского. М., 1981.
 9. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учеб. пособие. Ростов н/Д: Изд-во "Феникс", 1997. 480 с.
 10. Практикум по возрастной и педагогической психологии: Учеб. пособие для студ. пед. ин-тов / Под ред. А.И. Щербакова. М.: Просвещение, 1987. 255 с.
 11. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология: Учеб. пособие для студ. сред. спец. учеб. заведений. М.: Издат. центр "Академия", 1998. 288 с.
 12. Крутецкий В.А. Основы педагогической психологии. М., 1972.
 13. Немов Р.С. Психология: Учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. Кн. 2. Психология образования. 3-е изд. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. 608 с.
 14. Основы педагогики и психологии высшей школы / Под ред. А.В. Петровского. М., 1986.
 15. Якунин В.Я. Педагогическая психология: Учеб. пособие. М.: Изд-во "Полиус", 1998. 639 с.
 16. Габай Т.В. Педагогическая психология. М.: МГУ, 1995.
 17. Курс общей, возрастной и педагогической психологии / Под ред. М.В. Гамезо. М., 1982. Вып. 3.
 18. Шевандрин Н.И. Социальная психология в образовании: Учеб. пособие. М.: ВЛАДОС, 1995. 544 с.

ІІ. Хрестоматії:

 1. Друзь, З.В. Хрестоматія з методики виховання особистості: Настільна робоча книга у 3-х т. / З.В.Друзь. – 2-е вид. – К., 2008.
 2. Возрастная и педагогическая психология: Тексты. М.: МГУ, 1992. 272 с.
 3. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии / Под ред. И.И. Ильясова, В.Я. Ляудис: В 2 т. М.: МГУ, 1980-1981.
 4. Хрестоматия по педагогической психологии: Учеб. пособие для студентов. М.: МПА, 1995. 416 с.

 

ІІІ. Додаткова література:

 

1. Айсмонтас Б.Б. Психология и педагогика развития (схемы, рисунки, таблицы). М., 1996.

2. Айсмонтас Б.Б. Психология общения (схемы, рисунки). М., 1996.

3. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. М., 1977.

4. Брунер Дж. Психология познания. М.: Педагогика, 1977. 369 с.

5. Ангеловски К. Учителя и инновации: Кн. для учителя / Пер. с макед. М.: Просвещение, 1991. 159 с.

6. Анисимов О.С. Методологическая культура педагогической деятельности и мышления. М.: Экономика, 1991. 416 с.

7. Активные методы обучения педагогическому общению и его оптимизация. М.: Просвещение, 1983.

8. Бегухин Д.А. Учитель: от любви до ненависти... (Техника профессионального поведения): Кн. для учителя. М.: Нар. образование, 1994. 144 с.

9. Бернс Р.В. Развитие Я-концепции и воспитание. М., 1986.

10. Битянова М.Р. и др. Работа психолога в начальной школе. М.: Изд-во "Совершенство", 1998. 352 с.

11. Бодалев А.А. О психологических основах воспитания личности // Вопр. психологии. 1986. № 1. С. 19-27.

12. Божович Л.И. Избранные психологические труды. Проблемы формирования личности. М.: МПА, 1995. 212 с.

13. Братченко С.Л. Введение в гуманитарную экспертизу образования (психологические аспекты). М.: Смысл, 1999. 137 с.

14. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М., 1996.

15. Волович М.Б. Не мучить, а учить: О пользе педагогической психологии. М.: РОУ, 1992. 232 с.

16. Выготский Л.С. Педагогическая психология. М.: Педагогика-Пресс, 1996. 536 с.

17. Габай Т.В. Учебная деятельность и ее средства. М.: МГУ, 1988. 256 с.

18. Гальперин П.Я. Методы обучения и умственного развития ребенка. М.: МГУ, 1985. 82 с.

19. Глассер У. Школы без неудачников / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1991. 184 с.

20. Готссданкер Р. Основы психологического эксперимента. М., 1982.

21. Занков Л.В. Избранные педагогические труды. М.: Педагогика, 1992.

22. Зюбин Л.М. Психология воспитания: Учеб. пособие. М.: Высш. шк., 1991. 96 с.

23. Зязюн І.А. Педагогічна майстерність вчителя як мистецька дія: посібник для вчителів // Рідна школа. – 1995. - № 7-8.

24. Грехнев В.С. Культура педагогического общения: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1990. 144 с.

25. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М., 1996.

26. Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения: Кн. для учителей и родителей. М., 1987.

27. Елканов С.Б. Основы профессионального самовоспитания будущего учителя. М., 1989.

28. Ершов А.П., Букатов В.М. Режиссура урока, общения и поведения учителя. (Педагогика как практическая режиссура). Пособие для учителя. М.: ИПП, 1995.

29. Залесский Г.Е. Психологические вопросы формирования убеждений. М.: МГУ, 1982. 119 с.

30. Захарова А.В. Психология формирования самооценки. Минск, 1993. 100 с.

31. Ильясов И.И. Структура процесса учения. М.: МГУ, 1986. 245 с.

32. Ингенкамп К. Педагогическая диагностика: Пер. с нем. М.: Педагогика, 1991. 240 с.

33. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. М., 1987.

34. Ксензова Г.Ю. Оценочная деятельность учителя: Учебно-методическое пособие. М.: Педагогическое общество России, 1999. 121 с.

35. Кузьмина Н.В. Способности, одаренность, талант учителя. Л., 1985.

36. Концепція національного виховання // Освіта. – 1996. – 7 серпня.

37. Леонтьев А.А. Педагогическое общение. М., 1979.

38. Леонтьев А.А. Психология общения. М.: Смысл, 1997. 365 с.

39. Лишин О.В. Педагогическая психология воспитания: Учеб. пособие для школьных психологов и педагогов. М.: ИПП, 1997. 256 с.

40. Макаренко А.С. Методика виховної роботи. – К., 1990.

41. Маркова А.К., Матис Т.А., Орлов А.Б. Формирование мотивации учения. М.: Просвещение, 1990. 192 с.

42. Матюхина М.В. Мотивация учения младших школьников. М., 1986.

43. Махмутов М.И. Проблемное обучение. М., 1975.

44. Митина Л.М. Учитель как личность и профессионал (психологические проблемы). М.: "Дело", 1994. 216 с.

45. Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. 2-е изд., дораб. М.: "Просвещение": "Учебная литература", 1996. 352 с.

46. Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности. М.: Просвещение, 1991.

47. Отстающие в учении школьники (проблемы психического развития) / Под ред. З.И. Калмыковой, И.Ю. Кулагиной. М., 1986.

48. Пейперт С. Переворот в сознании. М., 1989. 232 с.

49. Петровская Л.А. Компетентность в общении: социально-психологический тренинг. М., 1989.

50. Питюков В.Ю. Основы педагогической технологии: Учебно-метод. пособие. 2-е изд., испр. и доп. М.: "Гном-Пресс", Московское городское пед. общество, 1999. 192 с.

51. Поляков С.Д. Психопедагогика воспитания: Опыт популярной монографии с элементами учебного пособия и научной фантастики. М.: Новая школа, 1996. 160 с.

52. Психологическая диагностика детей и подростков / Под ред. К.М. Гуревича и Е.М. Борисовой. М.: МПА, 1995. 360 с.

53. Психологическая служба в школе: Учеб. пособие для студентов / Под ред. И.В. Дубровиной. М.: МПА, 1995. 222 с.

54. Психологические основы формирования личности в педагогическом процессе. М, 1981.

55. Психология и учитель: Пер. с анлг. Гуго Мюнстерберг. 3-е изд., испр. М.: "Совершенство", 1997. 320 с.

56. Рабочая книга школьного психолога / Под ред. И.В.Дубровиной. М.: МПА, 1995. 376 с.

57. Равен Дж. Педагогическое тестирование: Проблемы, заблуждения, перспективы / Пер. с англ. М.: "Когито-Центр", 1999. 144 с

58. Роджерс К., Фрейнберг Д. Свобода учиться. – М.: Смысл, 202. – 527 с.

59. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учеб. пособие. М.: Народное образование, 1998. 256 с.

60. Симонов В.П. Диагностика личности и профессионального мастерства преподавателя. М.: МПА, 1995. 192 с.

61. Сластенин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: Инновационная деятельность. М.: ИЧП "Изд-во Магистр", 1997. 224 с.

62. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология человека: Введение в психологию субъективности. Учеб. пособие для вузов. М.: Школа-Пресс, 1995. 384 с.

63. Смид Р. Групповая работа с детьми и подростками / Пер. с англ. М.: Генезис, 1999. 272 с.

64. Социально-психологический подход в психологии обучения / Под ред. М. Коула. М.: Педагогика, 1988. 160 с.

65. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. М.: МГУ, 1983. 343 с.

66. Учителю о педагогической технике / Под ред. Л.И. Рувинского. М., 1987.

67. Фельдштейн Д.И. Проблемы возрастной и педагогической психологии: Избр. психол. тр. М.: МПА, 1995. 368 с.

68. Формирование приемов математического мышления / Под ред. Н.Ф. Талызиной. М., 1995. 233 с.

69. Формирование учебной деятельности школьников / Под ред. В.В. Давыдова. М.: Педагогика, 1982.

70. Фридман Л.М. Педагогический опыт глазами психолога: Кн. для учителя. М., 1987.

71. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. М., 1991.

72. Чуприкова Н.И. Умственное развитие и обучение (психологические основы развивающего обучения). М., 1995. 192 с.

73. Школа сотрудничества. М.: "Первое сентября", 2000. 262 с.

74. Щукина Г.И. Проблема познавательного интереса в педагогике. М., 1971. 351 с.

75. Щуркова Н.Е. Практикум по педагогической технологии. М.: Пед. общество России, 1998. 250 с.

76. Ярошевский М.Г. История психологии. М., 1985.

77. Яценко Т.С. Социально-психологическое обучение в подготовке будущих учителей. Киев, 1987.

 

Автор навчальної програми: _________________ доцент, к.п.н. О.Є.Остапчук

 

Завідуючий кафедри: ______________ доцент, к.психол.н. З.М.Мірошник

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.50.33 (0.017 с.)