Тема 9. Психологічні основи розвивального навчанняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 9. Психологічні основи розвивального навчанняПроблема співвідношення навчання і розвитку як центральна проблема педагогічної психології. Основні підходи до розв’язання проблеми співвідношення навчання і розвитку у зарубіжній психології. Заперечення зв’язку між навчанням і розвитком дитини (Ж.Піаже, А.Гезелл, З.Фрейд та ін.). Навчання і розвиток як тотожні процеси (У.Джемс, Дж.Уотсон, Е.Торндайк та ін.). Дуалістичні теорії навчання і розвитку (К.Коффка).

Вітчизняні концепції розвивального навчання. Концепція зони найближчого розвитку (Л.С.Виготський). Зміст понять «зона найближчого розвитку», «зона актуального розвитку». Основні показники «зони найближчого розвитку»: научуваність, виховуваність, здатність до розвитку. Основні показники «зони актуального розвитку»: навченість, розвиненість, вихованість (А.К.Маркова).

Теорія і технологія розвивального навчання В.В.Давидова, Д.Б.Ельконіна. Головна мета і завдання розвивального навчання. Зміст і способи діяльності учнів в системі розвивального навчання. Психологічні особливості розвитку мислення засобами розвивального навчання. Співробітництво учителя і учнів в умовах сумісно-розподільчої діяльності. Особливості комунікації учасників навчального процесу.

Навчання на основі теорії Л.В.Занкова. Провідна ідея і принципи розвивального навчання теорії Л.В.Занкова. Передумови створення дидактичної системи розвивального навчання (СРН) Л.В.Занкова. Розробка проблеми психології пам’яті, мислення, мови нормальних і аномальних дітей в працях Л.В.Занкова.

Концепція П.Я. Гальперіна як теоретична основа моделювання розвивальної функції навчання. Системний підхід до розробки орієнтувальної основи діяльності.

Основні терміни і поняття: знання емпіричне, зона найближчого розвитку, мислення теоретичне, мислення емпіричне, навчання, принцип, принцип навчання, психологічне новоутворення, розвиток, розвивальне навчання, учіння.

Питання для самоконтролю:

 1. Чому проблема співвідношення навчання і розвитку вважається центральною проблемою педагогічної психології?
 2. З чим пов’язане зміщення смислових акцентів у проблемі співвідношення навчання і розвитку на сучасному етапі розвитку психологічної і педагогічної науки?
 3. Назвіть основні підходи до розв’язання проблеми співвідношення навчання і розвитку.
 4. Якої точки зору щодо співвідношення навчання і розвитку дотримувалися Е. Гезелл і З. Фрейд?
 5. В чому особливості точки зору Е.Торндайка, У. Джемса у трактуванні проблеми співвідношення навчання і розвитку?
 6. Назвіть основні напрямки розробки проблеми співвідношення навчання і розвитку у вітчизняній психології.
 7. Яке положення покладено в основу концепції Л.С.Виготського про співвідношення навчання і розумового розвитку?
 8. Назвіть основні положення теорії поетапного формування розумових дій П.Я.Гальперіна і Н.Ф.Тализіної.
 9. В чому полягає вплив поетапного формування розумових дій на інтелектуальний розвиток учня?
 10. Дайте визначення поняття «зона найближчого розвитку».
 11. Чим відрізняється рівень актуального розвитку від рівня найближчого розвитку?
 12. Назвіть основні показники актуального розвитку учня.
 13. Як трактується поняття «розвивальне навчання» в психолого-педагогічній літературі?
 14. Назвіть основні показники розвивального навчання.
 15. В чому суть проблеми співвідношення навчання і розвитку?
 16. Які закономірності психічного розвитку дитини враховує і використовує розвивальне навчання?
 17. Що означає фраза: «Дитина являється повноцінним суб’єктом учбової діяльності»?
 18. Як пов’язане розвивальне навчання із зоною найближчого розвитку дитини?
 19. Назвіть основні передумови створення СРН Ельконіна – Давидова.
 20. Які психологічні новоутворення характерні для молодшого шкільного віку?
 21. Що лежить в основі психічного розвитку молодшого школяра, на думку Д.Б. Ельконіна і В.В.Давидова?
 22. Чим відрізняється теоретичне мислення від емпіричного (за теорією В.В.Давидова)?
 23. В чому суть загально дидактичних принципів СРН за В.В.Давидовим?
 24. Які дослідження були здійснені під керівництвом Л.В.Занкова?
 25. Дайте характеристику основних принципів дидактичної СРН Л.В.Занкова.
 26. Назвіть особливості впровадження в освітню практику СРН Л.В.Занкова і Ельконіна – Давидова.

Тематика рефератів (курсових робіт):

 1. Проблема співвідношення навчання і розвитку як центральна проблема педагогічної психології.
 2. Методологічні особливості розв’язання проблеми співвідношення навчання і розвитку на сучасному етапі розвитку педагогіки і психології.
 3. Основні напрямки розробки проблеми навчання і розвитку.
 4. Концепція зони найближчого розвитку як основа розвивального навчання.
 5. Проблема розвивального навчання в теорії психології і педагогіки?
 6. Система розвивального навчання Ельконіна – Давидова: за і проти.
 7. Система розвивального навчання Л.В.Занкова: за і проти.
 8. Проблеми і труднощі впровадження систем розвивального навчання в практику.

Література:

 1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб., 2001.
 2. Биологическое и социальное в развитии человека / Под общ. ред. Б.Ф. Ломова. М., 1977.
 3. Брунер Дж. Психология познания. М., 1977.
 4. Венгер А.Л., Цукерман Г.А. Психологическое обследование младших школьников. М., 2001.
 5. Выготский Л.С. Педагогическая психология. М., 1996.
 6. Габай Т.В. Учебная деятельность и ее средства. М., 1988.
 7. Гальперин П.Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка. М., 1985.
 8. Гальперин П.Я. Психология как объективная наука / Под ред. А.И. Подольского; вступ. ст. А.И. Подольского. М.; Воронеж, 1998.
 9. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и экспериментального психологического исследования. М., 1986.
 10. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М., 1996.
 11. Занков Л.В. Избранные педагогические труды. М., 1990.
 12. Ильясов И.И. Структура процесса учения. М., 1986.
 13. Костюк Г.С. Избранные психологические труды. М., 1988.
 14. Коффка К. Собрание сочинений. Т.1. М., 1992.
 15. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975.
 16. Махмутов М.И. Проблемное обучение. М., 1975.
 17. Менчинская Н.А. Проблемы учения и умственного развития школьника. М., 1989.
 18. Обучаем по системе Л.В. Занкова: 3 кл.: Кн. для учителя / И.И. Аргинская и др. М., 1994.
 19. Репкин В.В., Репкина Н.В. Развивающее обучение: теория и практика. Томск, 1997.
 20. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. М., 1989.
 21. Эльконин Д.Б. Психология развития: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М., 2001.

Інтернет-ресурси:

 1. http://www.vygotsky.ru/russian/vygot/vygotsky.htm - Сервер, посвященный Л.С.Выготскому.
 2. http://education.orunete.ru/go23808.html - Сайт, посвященный системе развивающего образования обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова.
 3. http://www.maro.newmail.ru/licnie_str/elkonin_db/index.htm - Личная страничка, посвященная Д.Б. Эльконину.
 4. http://www.maro.newmail.ru/licnie_str/vvdavidov/index.htm - Сайт, посвященный В.В. Давыдову.
 5. http://www.zankov.ru/center Сайт Федерального научно-методического центра им. Л.В. Занкова.
 6. http://www.orc.ru/~michel/ks.htm - Сайт Консультационного центра Международной Ассоциации "Развивающее обучение" (КЦ МАРО).
 7. http://www.maro.orc.ru/sp_centr.htm - Образовательные учреждения, занимающиеся подготовкой и переподготовкой специалистов развивающего обучения (система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова), рекомендованные Правлением Международной Ассоциации "Развивающее обучение".
 8. http://maro.interro.ru/centrro/ - Сайт центра развивающего обучения Международной общественной организации - Ассоциации "Развивающее обучение".
 9. http://www.ipk.alien.ru/education/helpuch/vvedenie/posob11.html - Статья В.В.Давыдова "О понятии развивающего обучения".
 10. http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1996/963/963138.htm Статья Ильясова И.И. "Новый взгляд на умственное развитие и развивающее обучение".
 11. http://www.vygotsky.edu.ru/html/da.php - Сайт международной кафедры культурно-исторической психологии МГППУ.
 12. http://liber.rsuh.ru/Conf/Psyh_razvitie/kravcova.htm - Статья Кравцовой Е.Е. "Культурно-исторические основания зоны ближайшего развития ".
 13. http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1997/973/973040.htm - Статья Репкиной Н.В. "Система развивающего обучения в школьной практике".
 14. http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/985/985085.htm - Статья Чудиновой Е.В. "Работа с гипотезами детей в системе обучения Эльконина-Давыдова.

 

 

МОДУЛЬ 3.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.011 с.)