Тема 5. Основи техніки безпекиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 5. Основи техніки безпекиПоняття і задачі техніки безпеки. Технічний прогрес і безпека праці. Вплив санітарно-гігієнічних чинників виробництва на безпеку праці. Загальні умови безпеки виробничих процесів. Основні вимоги безпеки до виробничого устаткування.

Система стандартів безпеки праці (ССБП, ДСТУ). Аналіз стану безпеки праці на робочих місцях. Відповідність технологічного процесу, будівель, споруд і устаткування проектам, нормативно-технічній документації, характеру і об'єму робіт, що виконуються, і оптимальним технологічним режимам.

Оцінка технологічної оснащеності робочого місця (наявність технологічного оснащення, інструменту, контрольно-вимірювальних приладів, підйомно-транспортних засобів і вимоги до їх технічного стану).

Відповідність технологічного процесу, устаткування, оснащення, інструментів вимогам стандартів безпеки і норм охорони праці.

Пожежна безпека. Система захисту працівника на виробництві. Забезпеченість робітників спецодягом і спецвзуттям, засобами індивідуального і колективного захисту відповідно до стандартів безпеки праці і встановлених санітарних норм. Професійний відбір працівників.

Заліковий модуль 2. Регулювання питань охорони праці на державному і галузевому рівнях.

Тема 6. Правова і нормативна регуляція охорони праці

Закон України «Про охорону праці», інші законодавчі акти, регулюючі охорону праці людини на виробництві. Міжгалузеві і галузеві нормативні акти з охорони праці.

Стандартизація і нормативно-технічна документація з питань охорони праці. Особливості охорони праці жінок і молоді. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.

Тема 7. Державне управління охороною праці в Україні

Суть, задачі і функції управління охороною праці. Органи державного управління охороною праці і їх повноваження. Профспілковий, суспільний контроль за дотриманням законодавства про охорону праці.

Регуляція питань охорони праці на державному і галузевому рівнях - шляхом висновку тарифних угод.

Організація наукових досліджень і прогнозування умов праці. Фінансування охорони праці. Організація контролю за дотриманням законодавства про охорону праці.

Тема 8. Організація охорони праці на виробництві

Суть і основні задачі охорони праці на виробництві. Організаційна структура управління охороною праці на виробництві. Служби охорони праці на підприємствах, їх права і обов'язки. Організація суспільного контролю за станом охорони праці. Колективний договір підприємства і його значення для охорони праці. Аналіз і оцінка стану охорони праці. Планування і організація виконання заходів щодо охорони праці. Номенклатурні заходи щодо охорони праці. Комплексний план поліпшення умов охорони праці і санітарно-оздоровчих заходів.

Тема 9. Економічні аспекти охорони праці

Економічне значення поліпшення умов і охорони праці в ринковій системі господарювання.

Показники витрат і ефективності заходів щодо поліпшення умов і охорони праці на підприємстві.

Методи оцінки соціальної і економічної ефективності заходів щодо вдосконалення умов і охорони праці.

Економічне стимулювання поліпшення умов і охорони праці.

 

Література

Основна література

1. Амоша А.И. Условия труда и эффективность производства (социально-экономические проблемы гармонизации и методы оптимизации). - К.: Наукова думка, 1997. - 184 с.

2. Амоша А.И. Экономическое обоснование мероприятий по охране труда. - Киев: Наукова думка, 1979.- 206 с.

3. Амоша О.І., Новікова О.Ф., Крот В.І. Регіональне управління охороною праці. - Донецьк: ІЕП НАН України, 2000. – 244 с.

4. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций. – М.: Юрид. лит., 1997. – 400 с.

5. Вейнберг А.М. Улучшение условий труда на промышленных предприятиях. -М.: Экономика, 1973. - 135 с.

6. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці. – К.: Каравела, 2003.- 408 с.

7. Державне управління: теорія і практика. - Київ: Юрінком Інтер, 1998. - 431 с.

8. Державне регулювання економіки: Навч. посібник / С.М.Чистов, А.Є.Никифоров, Т.Ф.Куценко та ін. – К.: КНЕУ, 2000. – 316 с.

9. Жидецький В. Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. - Львів: Афіша, 2001.- 350 с.

10. Катренко Л.А. Охорона праці: Навч.посібник – Суми: Університетська книга, 2004.- 495 с.

11. Керб Л. П. Основи охорони праці: Навч.посібн. - К.: КНЕУ, 2004. – 215 с.

12. Кузнєцов В. Охрана труда на предприятии. – 3-є вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2006.- 626 с.

13. Крот В.И., Новикова О.Ф., Амоша А.И., Логачева Л.Н. Обеспечение защиты прав и гарантий работников в сфере охраны труда (Учебно-методическое пособие). - Донецк: ИЭП НАН Украины, 1998. - 72 с.

14. Москальова В.М. Основи охорони праці: Підручник для студентів вузів. – К.: Професіонал, 2005.- 664 с.

15. Экономические аспекты производственной среды / Под общей ред. проф., д-ра техн. наук Э.В. Петросянца; Пер. с англ. - М.: НЦСППОТ. – 1999. – 108 с.

16. Экономические аспекты улучшения условий труда на производстве / Под. ред. Э.В. Петросянца. - М.: НИИПОТ. – 1999. – 112 с.

Додаткова література

1. Законодавство України про охорону праці (у 4-х томах). - Т.1.-Київ: Основа, 1995.- 558 с.

2. Законодавчі, нормативні та інформативні акти про охорону праці.

3. Санітарні норми та правила.

4. Закон Украины «Об охране труда» // Сборник систематизированного законодательства – 2005 – Выпуск 6. – 8 с.

5. Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, которые повлекли утрату трудоспособности» // Сборник систематизированного законодательства – 2004 – Выпуск 9. – 95 с.

6. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. - К.: Преса України, 1997.- 80 с.

7. Статистичний щорічник України за 1997 рік. - К.: Українська енциклопедія, 1998. - 624 с.

8. Статистичний щорічник України за 2002 рік.- К.: Техніка, 2003. - 576с.

 

Періодичні видання

Журнали вітчизняні та зарубіжні:

Фахові журнали: «Охорона праці», «Україна: аспекти праці», «Економіка України», Економіка промисловості, Вісник економічної науки, Эксперт, Ділова Україна, Бізнес, Актуальні проблеми економіки, Вісник Донецького університету (серія В. Економіка і право), Статистика України, Менеджмент в России и зарубежом та інші.

 

Ресурси на сайтах

www.ohranatruda.ru; www.tehdoc.ru; www.yarohranatruda.ru

 

 


3. МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ

Розподіл навчального часу за заліковими модулями, змістовними модулями, різновидами занять та формами контролю
Назва змістовного модулю   Короткий зміст змістовного модулю Різновид (лекція, семінари, практичні заняття, СРС та ІРС) Кількість годин   Форми контролю
Заліковий модуль 1. Охорона праці в галузі як наукова дисципліна.
1 Оглядова лекція. Суть, завдання й організація охорони праці Чинники виробничого середовища, тяжкість і напруженість трудового процесу. Предмет, місце і значення курсу серед дисциплін фундаментальної підготовки бакалаврів з економіці. Взаємозв'язок курсу з суміжними дисциплінами. Задачі і структура курсу. лекція  
семінар/практичне заняття Усне опитування, перевірка завдань до самостійної роботи
СРС  
ІРС  
2. Умови праці на виробництві, їх класифікація і нормування Умови праці як соціально-економічна категорія. Управління умовами праці. Класифікація чинників, що впливають на формування умов праці. Елементи умов праці. Оптимальні, шкідливі і небезпечні умови праці. лекція  
семінар/практичне заняття Усне опитування, перевірка завдань до самостійної роботи
СРС  
ІРС  
3. Шкідливі виробничі фактори, методи захисту людини від їх негативного впливу Визначення і класифікація шкідливих виробничих чинників. Мікроклімат виробничих приміщень. Промисловий пил, шкідливі хімічні речовини і їх вплив на людину. Методи захисту людини від негативного впливу шкідливого виробництва. лекція  
семінар/практичне заняття Усне опитування, перевірка завдань до самостійної роботи
СРС  
ІРС  
4. Аналіз і профілактика профзахворювань і виробничого травматизму Виробничі травми і профзахворювання. Основні причини їх виникнення, показники для оцінки. Порядок розслідування і обліку нещасних випадків на виробництві. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які привели до втрати працездатності». лекція  
семінар/практичне заняття Усне опитування, перевірка завдань до самостійної роботи
СРС  
ІРС  

Продовження таблиці

5. Основи техніки безпеки Поняття і задачі техніки безпеки. Технічний прогрес і безпека праці. Система стандартів безпеки праці (ССБП, ДСТУ). Аналіз стану безпеки праці на робочих місцях.   лекція  
семінар/практичне заняття Усне опитування, перевірка завдань до самостійної роботи
СРС  
ІРС  
Заліковий модуль 2. Регулювання питань охорони праці на державному і галузевому рівнях.
6. Правове і нормативне регулювання охорони праці Закон України «Про охорону праці», інші законодавчі акти, регулюючі охорону праці людини на виробництві. Міжгалузеві і галузеві нормативні акти з охорони праці. Стандартизація і нормативно-технічна документація з питань охорони праці. Особливості охорони праці жінок і молоді. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці. лекція  
семінар/практичне заняття Усне опитування, перевірка завдань до самостійної роботи, перевірка індивідуальних завдань
СРС  
ІРС  
7. Державне управління охороною праці в Україні Суть, задачі і функції управління охороною праці. Органи державного управління охороною праці і їх повноваження. Профспілковий, суспільний контроль за дотриманням законодавства про охорону праці. Регуляція питань охорони праці на державному і галузевому рівнях - шляхом висновку тарифних угод. Організація наукових досліджень і прогнозування умов праці. Фінансування охорони праці. Організація контролю за дотриманням законодавства про охорону праці. лекція  
семінар/практичне заняття Усне опитування, перевірка завдань до самостійної роботи
СРС  
ІРС  
8. Організація охорони праці на виробництві Суть і основні задачі охорони праці на виробництві. Організаційна структура управління охороною праці на виробництві. Служби охорони праці на підприємствах, їх права і обов'язки. Планування і організація виконання заходів щодо охорони праці. лекція  
семінар/практичне заняття Усне опитування, перевірка завдань до самостійної роботи, тестові завдання
СРС  
ІРС  
9. Економічні аспекти охорони праці Економічне значення поліпшення умов і охорони праці в ринковій системі господарювання. Показники витрат і ефективності заходів щодо поліпшення умов і охорони праці на підприємстві. Економічне стимулювання поліпшення умов і охорони праці. лекція  
семінар/практичне заняття Усне опитування, перевірка завдань до самостійної роботи
СРС  
ІРС  
Всього  

Плани семінарських та практичних занять

 

Заліковий модуль 1. Охорона праці в галузі як наукова дисципліна.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.012 с.)