ТОП 10:

Тема: Економічне обґрунтування рішень, пов’язаних з фінансовою діяльністю підприємстваМета: Засвоїти методику обґрунтування рішень, пов’язаних з фінансовою діяльністю та набути навички оцінювання ризиків.

Питання для контролю знань

 

1. Суть фінансової діяльності на підприємстві.

2. Основні завдання фінансової діяльності.

3. Назвіть основні джерела фінансування на підприємстві.

4. Сутність поняття фінансова стійкість підприємства.

5. Основні показники оцінки фінансово-економічного стану підприємства.

6. Визначення поняття фінансового рішення.

7. Основні функції фінансів на підприємстві.

8. Принципи прийняття фінансових рішень.

9. Фактори, що враховуються при прийнятті фінансових рішень.

10. Що є основними критеріями оптимізації фінансових рішень.

11. Поняття фінансового левериджу.

12. Суть загального правила інвестора щодо диверсифікації.

13. Визначення портфелю цінних паперів та його структури.

14. Поняття фінансового ризику.

15. Види фінансових ризиків.

16. Систематичний ризик та порядок його оцінки.

 

Рекомендована література: 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18

Методичні поради для розв’язування задач

Для кожного виду акцій розраховується норма доходності за формулою

де і – норма доходності акції, Dtдивіденди на одну акцію в поточному році, Pt, Pt-1ринкова ціна акції в поточному та попередньому роках.

Ризикованість акцій оцінюємо за допомогою середньоквадратичного відхилення та коефіцієнта варіації

;

.

Портфельний ризик визначається за формулою

,

де h1, h2 – частки кожного активу в портфелі, R – коефіцієнт кореляції.

Оптимальним вважається портфель, для якого портфельний ризик дорівнює або наближається до нуля.

Задачі для розв’язування

Задача1

Підприємство вклало рівні частини грошових коштів в акції з однаковою мінімальною вартістю двох компаній “М” і “Н” з метою мінімізації втрат від зниження рівня доходності внаслідок несприятливої ринкової кон’юнктури.

Оцінити, яке вкладення є найбільш ризикованим для підприємства.

 

 

Рік Ринкова ціна акції Дивіденди на одну акцію
компанії “М” компанії “Н” компанії “М” компанії “Н”

 

Задача 2

За даними задачі 1 визначити величину портфельного ризику з урахуванням тісноти зв’язку варіацій поточних норм доходності по акціях компанії “М” і “Н” (портфель інвестицій складений таким чином, що половина коштів вкладено в акції компанії “М”, а інша половина – в акції компанії “Н”).

Дайте відповідь на запитання: чи правильно складено портфель інвестицій? Відповідь обґрунтуйте.

 

Задача 3

За даними задачі 1 визначити оптимальну структуру портфелю інвестицій в акції «М» та «Н».

 

 

Практичне заняття № 12

Тема: Основи ризик-менеджменту

 

Мета: закріпити знання щодо прийомів та методів зниження втрат від настання ризикових подій при прийнятті господарських рішень

 

Питання для контролю знань

1. Розкрити сутність ризик-менеджменту.

2. Охарактеризувати основні етапи управління ризиком.

3. Що охоплює система управління ризиками?

4. Назвіть основні принципи управління ризиком.

5. Охарактеризуйте види діяльності щодо мінімізації ризику.

6. Які є способи регулювання ризиків?

Рекомендована література: 2, 4, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18

Методичні поради для розв’язування задач

 

Обсяг резерву (мінімального запасу) забезпечить зниження ризику, пов’язаного із зупинкою виробництва через нестачу сировини, якщо він буде скоригований на величину середньоквадратичного відхилення в обсягах та термінах постачання.

 

Задачі для розв’язування

 

Задача 1

 

Добове споживання сировини становить 300т. Існує домовленість, що сировину постачають однаковими партіями через кожні 17 діб (тобто 21 раз на рік). За попередні півроку зафіксовані відхилення від встановленої величини (17 діб).

Дані та попередні результати обчислення наведені в таблиці.

 

Номер поставки Фактична кількість діб між поставками ti Відхилення в днях (17-ti) Квадрат відхилення (17-ti)
-1
-1
-2
-1
-1
Сума    

 

Задача 2

 

Два підприємця придбали за 150000 дол. нову вантажівку – пікап і тепер хочуть вирішити, що їм треба страхувати. Страховий агент розповів їх, що можливі такі види страхування:

 

Види страхування Сума щорічного внеску, дол.
Страхування цивільної відповідальності та на випадок пошкодження майна на загальну суму до 1000000 дол.
Страхування на випадок транспортної аварії (покриваються збитки понад 2500 дол.)
Всебічне страхування на випадок пожежі, крадіжок та хуліганських вчинків (за винятком розбитого переднього скла автомобіля). Покриваються збитки понад 500 дол.
Страхування переднього скла автомобіля (покриваються збитки понад 500 дол.)

 

Власники автівки відповідально ставляться до всього і обережні за кермом. Згідно із статистичними даними, які вони взяли у страховій компанії, можливий один випадок з 100000, що такий водій потрапить у серйозну транспортну аварію, внаслідок якої сильно постраждають люди та буде пошкоджене майно.

Однак, ймовірність потрапити в менш серйозну аварію, коли був би повністю пошкоджений пікап, але люди не зазнали б тяжких травм, становить 500 випадків з 100000. Підприємці живуть у досить спокійному районі, де майже не спостерігались випадки крадіжок та хуліганства. Для них ймовірність мати збитки від крадіжок, хуліганства та пожежі становить 100 випадків зі 100000. До їх ферми прокладена дорога з гравію і вони замінювали переднє скло автомобіля майже кожні 18 місяців. Нове переднє скло коштує 2000 дол.

Необхідно прийняти рішення чи доцільно страхувати автомобіль і який вид страхування слід обрати.


Список рекомендованої літератури

1. Акіліна О.В. Економічне обґрунтування господарських рішень: Навч. посіб. / О.В.Акіліна, В.Г.Пасічник. – К.. : ЦНЛ, 2005.- 144 с.

2. Андрійчук В. Менеджмент: прийняття рішень і ризик: Навч. посібник / В.Андрійчук, Л.Бауер. - К.- КНЕУ, 1998. 316 с.

3. Вітлінський В.В. Ризик у менеджменті / В.В.Вітлінський, С.І.Наконечний. – К.: ТОВ «Борисфен-М», 1996. – 336 с.

4. Вітлінський В.В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навч. –метод. посіб. / В.В.Вітлінський, Верченко П.І.– К .: КНЕУ, 2000.- 292 с.

5. Гевко І.Б. Методи прийняття управлінських рішень: Підручник. - К.:Кондор, 2009.-187 с.

6. Гуменюк В.Я. Управління ризиками: Навч. Посібник / В.Я.Гуменюк, Г.Ю.Міщук, О.О.Олійник. – Рівне: НУВГП, 2010.- 158 с.

7. Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – Вид. 2-ге, перероб. і доп.– К.: КНЕУ, 2003.– 556с.

8. Іванова В.В. Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 472 с.

9. Івченко І.Ю. Економічні ризики: Навчальний посібник. - К.: ЦНЛ, 2004.- 304 с.

10. Ілляшенко С.М. Економічний ризик: Навчальний посібник. 2-ге вид., доп. перероб. – К.: ЦНЛ, 2004. 220 с.

11. Кіндрацька Г.І. Економічний аналіз : підручник / Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній. -3-є вид., переробл. і допов.. -К.: Знання, 2008.-488 c.

12. Клименко С.М. Обгрунтування господарських рішень та оцінка ризиків:Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / С.М.Клименко, О.С.Дуброва. – К.: КНЕУ, 2006. – 188 с.

13. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: Підручник.- К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 824 с.

14. Лук’янова В.В. Економічний ризик: Навчальний посібник / В.В.Лук’янова В.В., Т.В.Головач. –К.: Академвидав, 2007.- 464 с.

15. Машина Н.І. Економічний ризик і методи його вимірювання: Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2003. – 188 с.

16. Рыхтикова Н.А. Анализ и управление рисками организации: Учеб. пособие / Н.А.Рыхтикова. – 2-е изд. – М.: ФОРУМ, 2010. - 240 с.

17. Савицька Г. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навчальний посібник/ Глафіра Савицька. - К.: Знання, 2004. – 653с.

18. Управління підприємницьким ризиком. / За загальною редакцією Д.А.Штефанича. – Тернопіль: «Економічна думка», 1999. – 224 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.218.187 (0.006 с.)