ТОП 10:

Тема: Економічне обґрунтування рішень, пов’язаних з інвестиційною діяльністю підприємства 

Мета: з'ясувати методи оцінки інвестиційних проектів з урахуванням ризику; набути практичних навичок розрахунку основних показників, що використовуються при оцінці інвестиційних проектів.

Питання для контролю знань

1. Поясніть суть поняття “інвестиції”.

2. Принципи оцінки ефективності реальних інвестицій.

3. Що розуміють під терміном “грошовий потік”?

4. Дайте визначення поняття “чиста теперішня вартість”.

5. Суть поняття “інвестиційний портфель”.

6. Особливості оцінки ризику ліквідності.

7. Суть поняття “інвестиційне рішення”.

8. Методи розробки інвестиційних рішень.

9. Особливості визначення ефективності інвестиційних рішень на окремих стадіях і напрямках інвестиційно-відтворювального типу.

10. Критерій та показники ефективності, які враховуються в процесі обґрунтування інвестиційних рішень.

11. Основні методи оцінки ризику інвестицій та прийняття інвестиційного рішення.

12. Методика аналізу ризику інвестиційних проектів «САРМ».

13. Коефіцієнт систематичного ризику.

14. Опціонний критерій прийняття рішень.

15. Алгоритм обґрунтування інвестиційного рішення.

16. Розрахунок економічної ефективності інвестиційних проектів.

17. Особливості обґрунтування інноваційних рішень.

18. Ризик в процесі прийняття інноваційного рішення.

 

Рекомендована література: 2, 4, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18

 

Методичні поради для розв’язування задач

При оцінці інвестиційних проектів розраховують такі показники:

§ Чистий потік грошових доходів NCF – різниця між очікуваними надходженнями від проекту за певний період і видатками по проекту. Кількісно визначається як сума чистого прибутку по проекту та загальної суми амортизаційних відрахувань.

§ Період окупності інвестицій (Т) – це кількість років, необхідних для повної компенсації видатків по проекту доходами від цього ж проекту.

§ Чиста теперішня вартість проекту – це показник, який дозволяє врахувати фактор часу, а отже, і ризик при обґрунтуванні інвестиційного проекту.

,

де СF – чистий потік доходу; СоF – чистий потік витрат по проекту; r – дисконтна ставка; T – тривалість життєвого циклу проекту; t – порядковий номер року.

Якщо чиста теперішня вартість є додатною, то це означає можливе зростання вартості фірми, тому такий проект вважається доцільним для впровадження.

§ Внутрішня ставка доходу IRR – це така норма доходу по проекту, за якої його чиста теперішня вартість дорівнює нулю. Це така норма дисконту, яка зрівнює дисконтний потік доходу з величиною інвестиційних втрат, визначається з рівняння

Згідно з цим критерієм до реалізації повинні допускатись лише ті проекти, для яких розмір внутрішньої ставки доходу є більшим ніж ціна капіталу, необхідного для інвестування.

§ Індекс прибутковості – це показник ефективності інвестиційних проектів, що розглядаються. Він визначається як відношення теперішньої вартості потоку доходів по проекту до теперішньої вартості видатків по проекту

Проекти, для яких індекс прибутковості більший, повинні братись до реалізації, серед альтернативних проектів перевага надається тому, для якого РІ більший.

Необхідна для інвестора норма прибутковості від реалізації проекту визначається за формулою

,

де rRF — безризикова норма доходності; rS — премія за ризик.

Номінальна норма відсотка, яка врахувала б ризик та інфляцію, визначається за формулою

,

де rRF – безпечна реальна норма відсотка;

і – прогнозований темп інфляції;

rRM – реальна середньо ринкова норма відсотка;

b – коефіцієнт систематичного ризику, що пов'язаний із даним видом інвестиційних проектів.

Якщо прогноз стосовно темпів інфляції досить неточний і відома надбавка за інфляційний ризик (Dі), то номінальна норма відсотка визначатиметься за формулою

.

Спрощена формула, яка вірна (наближено) лише для низьких темпів інфляції, має вигляд:

.

 

Задачі для розв’язування

Задача 1

Безпечна реальна норма відсотка становить 6% (rRF = 0,06); прогнозований темп інфляції – 30 % річних (і = 0,3); реальна середньо ринкова норма відсотка – 18 % (rRM = 0,18), коефіцієнт систематичного ризику, що пов'язаний із даним видом інвестиційних проектів, b =1,2.

Підрахувати номінальну норму відсотка, яка врахувала б ризик та інфляцію.

 

Задача 2

Поряд з даними, наведеними в задачі 1, відомо, що прогноз стосовно темпів інфляції досить неточний, а надбавка за інфляційний ризик (Dі) становить 10%.

Підрахувати номінальну норму відсотка, що враховувала б одержану інформацію.

 

Задача 3

Підприємство зважує доцільність реалізації двох інвестиційних проектів А і В. Сподівані потоки чистих доходів (CFt) в t-й рік (у тис. грн.) наведені у таблиці. Приймаючи до уваги те, що ставка (норма) дисконту (з урахуванням ризиків та інфляції) прийнята на рівні 10% визначити, чисту теперішню вартість та періоди окупності проектів.

 

Рік (t) Проект А (CFt) Проект В (CFt)
-2000 -2000 -2000 -2000
-1000 -1800
-200 -1200
-400

Задача 4

Підприємство має можливість інвестувати кошти в обладнання для виробництва нової продукції. Обладнання коштує 50 тис.грн., і у випадку прийняття проекту воно одразу оплачується. На кінець п’ятого року залишкова вартість обладнання буде дорівнювати нулю. Ціна виробу планується на рівні 10 грн. Заробітна плата робітників і прямі матеріальні затрати на виріб — 4 грн. і 3 грн. відповідно.

Ринкові дослідження показали, що очікуваний попит на продукцію протягом 5 років складе: 4000 шт. (з імовірністю 0,2), 4500 шт. (з імовірністю 0,5), 5000 шт. (з імовірністю 0,3).

Зробити оцінку ризикованості проекту за критерієм ЧТВ, якщо мінімальний прийнятний для підприємства рівень доходності 10%.

Примітка:

1.Для спрощення розрахунків передбачаємо, що інвестування даного проекту не потребує додаткового оборотного капіталу, а всі грошові потоки виникають в кінці року.

2.Сучасна вартість грошової одиниці в кінці року на період 5 років при ставці дисконтування 10% становить 3,791 (за таблицями ануїтетів).

 

Задача 5

Розрахуйте ЧТВ проекту інвестування, запропонованого в попередній задачі, методом врахування ризику шляхом коригування ставки дисконтування за середньозваженою ціною капіталу підприємства, якщо капітал підприємства сформовано на 38% за рахунок позикових коштів. Відсоток по кредиту – 20%, норма доходу на власний капітал – 10%.

 

 

Практичне заняття № 11Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.209.10.183 (0.008 с.)