Виділити загальні ознаки, які властиві всім підприємствам.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Виділити загальні ознаки, які властиві всім підприємствам.Якщо відокремитись від різноманіття продукції, яка виробляється тим чи іншим конкретним підприємством, то ми зможемо виділити загальні ознаки, які властиві всім підприємствам:
Сукупність певних засобів виробництва, сукупність робітників, об’єднаних загальним процесом праці, та виробничі відношення, які включають організаційні відношення, зв’язки, в які вступає кожне підприємство з іншими зовнішніми по відношенню до нього суб’єктами господарювання. А також зв’язки, які обумовлені і витікають з відношень власності на засоби виробництва.

Названі ознаки не існують відокремлено один від одного. Тільки їх сукупність і єдність придають визначеність і цілісність підприємству, як окремій ланці господарчої системи.

4.При виробництві фірмою 260 одиниць продукції, середні валові витрати складають 12,5 гр. од. Якщо фірма збільшить виробництво до 300 одиниць, то її середні валові витрати будуть складати 14 гр. од. Визначити граничні витрати фірми.

ATC1=12,5; ATC2=14; Q1=260; Q2=300.ATC=TC/Q; MC=˄TC/˄Q

TC1=ATC1*Q1=12,5*260=3250; TC2=ATC2*Q2=14*300=4200; MC=(4200-3250)/(300-260)=23,75.

5.Функції граничних витрат (на зростаючій ділянці) та граничного доходу фірми, яка працює в умовах монополістичної конкуренції описуються рівняннями: МС = 3Q – 10; MR = 40 – 2Q відповідно, де: Q – обсяг виробництва.Визначити обсяг виробництва фірми, максимізуючий її прибуток.

MC=MR при максимізації прибутку за монополістичної конкуренції

3Q-10=40-2Q; 5Q=50; Q=10.

ІІІ рівень

1. Ознаки ринку монополістичної конкуренції. Які риси монополії та досконалої конкуренції поєднує в собі даний тип ринку?

Монополістична конкуренція – тип ринку, на якому за умови неоднорідної пропозиції діє велика кількість невеликих постачальників при більшій кількості споживачів. Тобто, на відміну від досконалої конкуренції, при монополістичній конкуренції немає однорідності продукції, оскільки між продуктами окремих виробників існують деякі відмінності, що дозволяє фірмам здійснювати сегментацію ринку.

Докладніше ознаки монополістичної конкуренції можна сформулювати таким чином:

1. Ринок складається з відносно великої кількості продавців (виробників). З наявності такого числа фірм витікає, що кожна фірма володіє невеликою (але не мізерною) часткою ринку.

2. Продукти, що пропонуються на ринку, хоча й належать до однієї товарної групи, досить диференційовані.

3. Незначний вплив окремої фірми на ринкову ціну. Кожна фірма володіє відносно невеликою долею ринку, тому вона має дуже обмежений контроль над ринковою ціною. Вдале розташування, яскрава упаковка, якісне обслуговування дають фірмі певні переваги над іншими, що зумовлює можливість реалізувати свою продукцію дещо дорожче. Однак ця можливість обмежена тим, що на ринку монополістичної конкуренції існує багато товарів замінників, а тому покупець має змогу придбати товар у іншого продавця, якщо його ціна виявиться привабливішою.

4. Ринок не має бар’єрів для входу та виходу з галузі або майже не має, тобто, якщо вони і існують то слабкі. Вступити в галузь за монополістичної конкуренції досить легко. Те, що виробляється в умовах монополістичної конкуренції невеликими по розміру фірмами як в абсолютному, так і у відносному виразі, передбачає, що ефект масштабу і необхідний капітал невеликі. З іншого боку, порівняно з чистою конкуренцією можуть бути деякі додаткові фінансові бар’єри, викликані потребою одержання продукту, який відрізняється від продукту конкурентів, та обов’язком рекламувати цей продукт. Існуючі фірми можуть володіти патентами на свою продукцію та авторськими правами на свої торговельні знаки, що збільшує труднощі та витрати їх успішного копіювання.

5. Широко використовується нецінова конкуренція. В умовах монополістичної конкуренції суперництво зосереджується не тільки на ціні, а також і на таких нецінових факторах, як якість продукту, реклама й умови, пов’язані з продажем продукту.

Даний тип ринку поєднує в собі риси як монополії, так і досконалої конкуренції. Ринок із монополістичною конкуренцією подібний до ринку з досконалою конкуренцією в тому відношенні, що в ньому задіяна велика кількість фірм що постачають схожий товар, а вхід нових фірм на ринок майже не обмежується.

Відрізняється він від ринку з досконалою конкуренцією тим, що тут товар диференційований – кожна фірма продає марку або варіант товару, яка відрізняється якістю, зовнішнім виглядом чи своєю репутацією і кожна фірма є виключним виробником своєї власної марки.

На ринку монополістичної конкуренції кожна фірма контролює ціну на свій товар (ознака монополії), хоча цей контроль і не значний. Обсяг монопольної влади фірми залежить від того, наскільки успішно вона диференціює свій товар від товарів інших фірм.

2. Розв’язати задачу:

 

Дані характеризують обсяг виробництва продукції фірми за день, яка працює в умовах недосконалої конкуренції продукції, залежно від кількості найнятих:

Кількість найнятих L Обсяг виробництва Q Граничний продукт MP Ціна продукту P Валовий доход TR Гранична дохідн. рес. MRP
- 2,50 -
2,30 18,4 18,4
2,20 14,6
2,10 44,1 11,1
2,05 53,3 9,2
2,00 6,7
1,95 64,35 4,35

 

а) Обчислити граничний продукт, сукупний доход та граничну доходність ресурсу фірми.

б) Побудувати криву граничної доходності від праці (вартісного граничного продукту від праці).

в) Скільки робітників найме фірма, якщо ставка зарплати дорівнює 11 гривень в день? Чому?

MP=˄Q/˄L; TR=P*Q; MRP=˄TR/˄L

 

 

Білет №27

І рівень

1.Виробництва двох благ при повному використанні ресурсів показує будь-яка точка, що лежить:

в)на кривій виробничих можливостей;

2.Якщо споживання товарів низької споживчої цінності має тенденцію зростати в міру збільшення цін на них, то це:

б)парадокс Гіффена;

3.До властивостей кривих байдужості не відноситься:

в) крива байдужості зростаюча крива

4.Крива попиту змістилася вліво. Таке може статися, якщо збільшились:

в) ціна на товар-замінювач:

5.Коефіцієнт цінової еластичності попиту показує:

а) реакцію покупців на зміну ціни товару;

6.Економічний прибуток дорівнює:

б)доход – явні витрати – неявні витрати

7.Виробнича функція характеризує:

в) взаємозв’язок витрат і максимального випуску продукції;

8.Олігополістичний ринок має таку спільну рису з ринком монополістичної конкуренції як:

г) фірми мають монопольну владу.

9.У короткостроковому періоді конкурентна фірма має можливість максимізувати прибуток, коли ціна продукції:

а) вища за мінімальні середні валові витрати;

10.Реальна процентна ставка 12%, темп інфляції – 6%. номінальна процентна ставка складає:

в) 18%;

 

ІІ рівень

1.Дати оцінку впливу нецінових факторів (детермінантів) попиту на криву попиту.

Відповідь: До цінових факторів відносять ціну на даний товар, а до нецінових – всі інші фактори, так звані детермінанти попиту:

Доход споживачів (споживача). Для нормальних благ зростання доходу споживачів сприяє збільшенню попиту. Для благ низької споживчої цінності попит спадає при зростанні доходу, оскільки споживач з високим доходом знаходить привабливіше застосування своїм грошам.

Ціни на інші блага. Зростання ціни на одне з взаємозамінних благ призводить до зростання попиту на інше – пряма залежність між ціною на одне благо та попитом на інше. Зростання ціни одного з взаємодоповнюючих благ призводить до зменшення попиту на інше, – зворотна залежність між ціною на одне благо та попитом на взаємодоповнююче благо.

Смаки (вподобання) споживачів. Попит змінюється, якщо змінюються смаки споживачів під впливом моди, реклами або випуском нових більш доброякісних товарів.

Очкування зміни ціни товару або доходу споживачів. Наприклад, якщо очікується в майбутньому підвищення ціни блага, сьогодні попит на нього збільшиться, споживачі будуть купувати про запас.

Кількість покупців. Зміна структури суспільства. Наприклад, при підвищенні народжуваності збільшується попит на дитячі товари.

 

2.Надати характеристику позитивних та негативних ефектів масштабу виробництва.

Відповідь:Позитивні ефекти масштабу пояснюють спадаючу частину кривої довгострокових середніх витрат (AC). До позитивних відносяться:

Спеціалізація праці, як працівників так і управлінського апарату. Серед працівників – це в основному розподіл праці. Так керівник, який здатний керувати значною кількістю працівників, буде на малому підприємстві не завантажений і повинен буде виконувати декілька зобов’язань, а на великому підприємстві буде виконувати одне зобов’язання з тією ж кількістю підлеглих, що підвищить якість його діяльності.

Ефективне використання капіталу. Велике підприємство може придбати більш досконале обладнання (робототехніку тощо), крім того сировина на таких підприємствах закупається великими партіями і є можливість одержати оптову знижку.

Виробництво побічних продуктів із відходів виробництва, які на малих підприємствах просто викидаються.

Якщо з’являється негативний ефект масштабу, то крива довгострокових середніх витрат (AC) починає підніматися вгору, тобто середні витрати збільшуються разом з збільшенням обсягу виробництва.

Виникнення негативного ефекту масштабу пов’язане:

– по-перше з деякими абсолютними обмеженнями діяльності людини (тривалість життя, фізична обмеженість, кількість сонячної радіації тощо),

– по-друге з труднощами керування підприємством (управлінськими труднощами). На великих підприємствах управлінський апарат збільшується і виникає тяганина та бюрократизм, що веде до збільшення витрат виробництва.

 

3.Надати поняття диференціації продукції. Форми диференціації продукції.

Відповідь:Диференціація продукції – це виробництво фірмою неоднорідної продукції. Диференціація продукції здатна приймати ряд різних форм, таких як якість продукту, послуги, розміщення, стимулювання збуту та купівлі.

а) якості товару (продукту). Товари можуть відрізнятися певними функціональними особливостями, матеріалами, з яких вони виготовлені, дизайном, якість роботи тощо або фізичними параметрами;

б) поглиблення після продажного обслуговування (послуги). Фірми намагаються виділити свій товар серед інших аналогічних тим, що збільшують термін гарантійного обслуговування, безкоштовно доставляють товар покупцеві, на місці збирають і встановлюють меблі тощо;

в) місця продажу товару (розміщення). Це особливо стосується товарів, потреба в яких виникає у певному місці. Скажімо, кафе, розташоване у людному місці на березі моря, з чудовим краєвидом, чи бензоколонка на трасі з активним рухом автомобілів будуть привабливішими для покупців за інших рівних умов;

г) стимулювання збуту. З метою виділення свого товару серед інших фірма може стимулювати збут, встановлюючи призи для покупців. Наприклад бензоколонка за умови придбання 30 л бензину може безкоштовно вручати водію пляшку мінеральної води.

 

4.Попит і пропозиція на певний товар описується наступними функціями: QР = 1000 – 40∙Р; QS = 300+ 30∙Р; де: Р – ціна товару, QР – попит на товар, QS – пропозиція товару, Q – кількість товару. Визначте параметри рівноваги на ринку даного товару.

Відповідь:QР = 1000 – 40∙Р

QS = 300+ 30∙Р

1000 – 40∙Р= 300+ 30∙Р

1000-300=30∙Р+40∙Р

700=70∙Р

Р=10

Q=600

Q=600 – рівноважна ціна даного товару.

 

5.Побудувати ізокванту, якщо відомі комбінації ресурсів, які забезпечують однаковий обсяг ресурсів:

Обсяг капіталу С
Кількість найнятих L

Відповідь:

С

10-- - - - - U - Ізокванта

9 -

8 -

7 -- - - - - - - - - - - -

6 -

5 -

U

3 -

2 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 -

0 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 L

ІІІ рівень

1.Ринок праці з недосконалою конкуренцією. Модель монопсонії.

Відповідь: На ринку праці досить часто може виникати ситуація, коли монопольне становище займає покупець. Такий ринок називається монопсонією. Термін «монопсонія» прийнято використовувати до всіх ринків, де покупець встановлює ціну. За наявності лише одного або декількох покупців деякі з них можуть користуватись монопсонічною владою, яка означає спроможність покупця впливати на ціну товару або ресурсу. Вона дає покупцеві можливість придбати товар (ресурс) за ціною, нижчої від тієї, яка б переважала на ринку з конкуренцією.

На ринку праці така ситуація може виникнути, коли один наймач робочої сили домінує на ринку конкретної спеціальності, або по особовому розташований. Для монопсонії на ринку праці характерні такі риси:

- Кількість зайнятих на даної фірмі складають основну частку всіх зайнятих певним конкретним видом праці.

- Даний вид праці є немобільним, тобто, щоб змінити роботу, треба або переїхати на нове місце, або змінити кваліфікацію.

- Фірма “диктує заробітну плату”, тобто ставка заробітної плати знаходиться в прямій залежності від кількості найнятих робітників.

В деяких випадках монопольна влада наймача робочої сили є повною – коли в невеликих містах єдина фірма наймає всіх працездатних мешканців.

 

2.На графіку зображена діяльність фірми в умовах монополістичної конкуренції в короткостроковому періоді.

 

Р

 

10 MC

9 АТС

 

D

 

MR

 

 

6 8 12 Q

Користуючись графіком визначити:

· За якого обсягу виробництва фірма буде мати максимальну вигоду. Чому?

За обсягом виробництва Q=8, фірма буде мати максимальну вигоду. Тому що, фірма буде максимізувати свій прибуток при рівні виробництва, коли граничний доход буде дорівнювати граничним витратам.

· За якою ціною фірма буде продавати даний обсяг продукції. Чому?

За ціною Р=10, фірма буде продавати даний обсяг продукції. Тому що, MR=MC, а Q=8.

· Фірма в даній ситуації буде максимізувати прибуток чи мінімізувати збитки? Відповідь обґрунтувати.

Фірма буде максимізувати прибуток, тому що виходячи з графіку крива D проходить вище ATC.

· Розрахувати розмір прибутку (збитку) фірми в даній ситуації.

p = Q · (P – АTС)

p = 8 · (10 – 8);

p = 16

 

 


Білет №28

І рівень

1. На лінії виробничих можливостей зростання виробництва одного продукту супроводжується:

а) зменшенням виробництва іншого продукту;

2. Продукт має корисність, якщо він:

в) здатний задовольнити потреби споживача

3. До властивостей кривих байдужості не відноситься:

в) крива байдужості зростаюча крива

4. Зменшилась кількість фірм у галузі, в результаті відбувся паралельний зсув:

 

5. Попит на товар можна назвати нееластичним, якщо:

а) коефіцієнт еластичності менший за одиницю;

6. Можливості придбання фірмою виробничих ресурсів у довгостроковому періоді демонструє:

7. Фірма в короткостроковому періоді за умов досконалої конкуренції припинить виробництво, якщо:

в) збиток фірми перевищує постійні витрати;

8. Граничний дохід дорівнює ринковій ціні для фірми, що функціонує в умовах:

а) досконалої конкуренції;

9. Модель “ламаної кривої попиту” показує, що в умовах олігополії:

в) будь-яка зміна ціни призводить до гіршого;

10. Модель монопсонії це ринок, на якому:

б) панує один покупець;

 

ІІ рівень

1.Надати поняття цінової еластичності пропозиції?

Відповідь: Цінова еластичність пропозиції це відносна зміна обсягу пропозиції, що припадає на одиницю відносної зміни ціни.

Цінова еластичність пропозиції показує на скільки процентів зміниться обсяг пропозиції товару, якщо ціна його зміниться на один процент:

ЕS = де: DQ – процентна зміна пропозиції. – процентна зміна ціни.

 

2.Надати характеристику періодам діяльності підприємства.

Відповідь:В основі аналізу діяльності підприємства лежать три часові періоди.

- Найкоротший ринковий період (миттєвий) настільки малий, короткий період часу, для здійснення будь-яких змін у обсязі виробництва. Підприємство не має ні якої змоги збільшити або зменшити випуск продукції, але воно може збільшити поставки на ринок за рахунок запасів готової продукції або зменшити поставки, шляхом зберігання продукції.

- Короткостроковий період період часу достатній для розширення або скорочення обсягу виробництва на уже існуючих виробничих потужностях, але недостатній для введення нових виробничих потужностей. Підприємство має можливість пристосуватись під попит за рахунок більшої завантаженості обладнання, інтенсифікації праці і продажу існуючих запасів. Короткостроковий період ще називають періодом фіксованих потужностей.

- Довгостроковий період період часу, достатньо тривалий, щоб змінити кількість всіх зайнятих ресурсів, в тому числі і виробничих потужностей (масштабів виробництва) – період змінних потужностей. В умовах довготривалого періоду підприємствам достатньо часу, щоб відреагувати на ринкову ситуацію.

 

3.Надати поняття цінової дискримінації. При яких умовах вона використовується?

Відповідь:Цінова дискримінація – монополістична практика продажу блага певної якості при даних затратах по різним цінам різним покупцям. Вона має місце, коли певний продукт продається по більш ніж одній ціні і ці цінові відмінності не оправдовуються відмінностями в виробничих витратах.

Цінова дискримінація є одним із засобів розширення ринку збуту. Але вона може впроваджуватися при певних умовах:

– Продавець повинен бути монополістом або бути здібним контролювати виробництво і ціноутворення.

– Покупець, придбавши товар, не повинен мати можливості його продати. Оскільки вільне переміщення благ з «дешевого» ринку на «дорогий» призведе до виникнення однієї ціни, що обумовить неможливість цінової дискримінації. Тому найбільш сприятливі умови для проведення цінової дискримінації у сфері послуг, оскільки послуги, як правило, не можуть перепродаватися. Наприклад, медичні послуги, якщо людині зробили операцію, то вона не зможе перепродати її по більш високій ціні.

– Існує можливість поділення всіх споживачів на сегменти, попит на яких має різну еластичність. Тим покупцям, попит яких має високу нееластичність, буде встановлена висока ціна, а тим, чий попит еластичний – більш низька. Наприклад, плата за електроенергію фізичним особам дещо вища ніж юридичним особам, оскільки попит на електроенергію фізичними особами нееластичний, а юридичними – еластичний (є можливість побудувати автономну електростанцію, якщо плата буде дуже високою).

 

4.Визначте: бухгалтерський і економічний прибутки на основі даних: загальний доход від продажу – 50 тис. грн..; зовнішні витрати фірми (явні) – 30 тис. грн.; внутрішні витрати (неявні)– 15 тис. грн.

Відповідь:Бухгалтерський прибуток визначається: доход – явні витрати;

50 тис.грн.-30 тис.грн. = 20 тис. грн..

Економічний прибуток визначається: доход - (явні + не явні) витрати;

50 тис. грн. - (30 тис.грн. + 15 тис.грн.) = 5 тис. грн..

 

5.Якщо Ви вкладете в банк 400 грн., то через рік одержите 420 грн. Визначити номінальну та реальну процентну ставку, якщо рівень інфляції складає 3% на рік. Яким буде Ваше рішення вкладати чи ні кошти у банк?

Відповідь:

PV = 400 грн.

FV = 420 грн.

n = 1 рік

інфляція = 3%

Номінальна процентна ставка -

Номінальна процентна ставка = 5%

Реальна процентна ставка = номінальна процентна ставка – інфляція.

Реальна процентна ставка = 2%.

Реальна процентна ставка дорівнює 2%, тобто це невід’ємне число. А тому вкладати гроші у цей банк вигідно.

 

ІІІ рівень

1.Ринок капіталу. Види процентних ставок.

Відповідь:Капітальні блага продають і купують на ринках капітальних благ. Більшість капітальних благ знаходиться у власності підприємств, які їх використовують. Деякі з капітальних благ здаються в оренду їх власниками.

Плата за тимчасове користування капітальними благами називається орендною платою. Для прийняття рішення про вибір найкращих варіантів використання капітальних благ треба знати показники, які характеризують доход або прибуток на капітал. Одним із таких показників є норма прибутку на капітал.

Норма прибутку на капітал є чистим річним прибутком (орендною платою за вилученням затрат) у розрахунку на одну грошову одиницю вкладеного капіталу і вираженою у процентах.

Взагалі підприємства мають попит не просто на деякі матеріальні капітальні блага (верстати, обладнання і т.п.), а на тимчасово вільні грошові кошти, які можна витратити на ці капітальні блага і повернути їх, віддавши частину прибутку від їх використання у майбутньому. Тому попит на капітал – це попит на кошти, які можуть бути вкладені на придбання капітальних благ, тобто в інвестиції. Значить попит на інвестиції – це попит на позичковий капітал,а ціною позичкового капіталу є процентна ставка – фінансовий прибуток на фінансові активи або річний доход на позичковий капітал.

Процентна ставка – це кількість грошей, яку треба сплатити за використання грошової одиниці за рік, розглянута як процент від кількості позичених грошів, а не як абсолютна величина. Розрізняють номінальну, та реальну процентну ставку:

Номінальнапроцентна ставка – це процентна ставка виражена в грошових одиницях по поточному курсу. Номінальна процентна ставка наводиться в засобах інформації, вона не враховує темпи інфляції.

Реальна процентна ставка це процентна ставка в незмінних (гарантованих) грошових одиницях або з поправкою на інфляцію.

 

2.У таблиці подано інформацію про основні показники діяльності фірми монополіста: обсяг виробництва (Q); ціна на одиницю продукції(Р); валовий доход (TR); граничний доход (MR); постійні витрати (FC); змінні витрати (); валові витрати (ТС); граничні витрати (МС); середні валові витрати (AТC), середні змінні витрати (AVC); прибуток (збиток) фірми (p).

 

Q Р TR MR FC ТС МС АТС AVC p
- - - - -5
11,5
10,66
10,75 9.5

 

· На основі наведених даних обчистити потрібні величини і заповнити пропуски в таблиці.

p = TR-TC; p = Q·(P – АTС);

P=TR/Q;

MR=∆TR/∆Q;

MC=∆TC/∆Q;

TC=FC+VC;

AVC=VC/Q;

ATC=TC/Q;

TR=P*Q;

VC=AVC*Q; VC=TC-FC

FC=TC-VC; FC=AFC*Q

· Користуючись таблицею встановити якими є співвідношення ціни і граничного доходу, ціни і граничних витрат монополіста.

Оскільки монополіст є єдиним виробником певної продукції, то він може збільшувати кількість продажу лише тоді, коли зменшить ціну одиниці продукції. Знижуючи ціну кожної додаткової одиниці продукції, монополіст змушений знижувати ціну і на попередні одиниці, тому MR<P. Оскільки фірма монополіст буде нарощувати випуск продукції до такого обсягу, коли MR=MC. То виходить, що MC<P.

· Користуючись таблицею проаналізувати співвідношення MR і МС в міру зростання обсягу виробництва. Визначити, при яких значеннях Р і Q прибуток фірми максимальний.

Монопольна фірма отримає максимальний прибуток, коли MR=MC. Тоді встановиться ціна яка необхідна, щоб спонукати покупців розкупити весь обсяг випущеної продукції. Виходячи з таблиці у нас MR=MC=11, коли обсяг виробництва Q=4, а прибуток Р=14.

· Вияснити, яка існує залежність між граничним доходом, валовим доходом та еластичністю попиту в діапазоні розглянутих цін.

За умов монополії доход не може зростати нескінченно. Виходячи з діапазону розглянутих цін граничний доход більше 0, тому валовий доход, зі збільшенням обсягу продаж, зростає. При еластичному попиті зниження ціни збільшуватиме валовий доход продавця (виручку від реалізації продукції).

· Який прибуток чи збиток одержує фірма в рівноважному стані.

Умовою вигоди фірми є рівність граничного доходу та граничних витрат (MR=MC). У рівноважному стані фірма отримає прибуток котрий буде дорівнювати 13.

 

Билет №__29

1. Економічна модель включає:

в) частину інформації про об’єкт, необхідну для дослідження

2. Товар вважається товаром низької споживчої цінності, коли споживання цього товару:

б) зменшується в міру зростання доходу

3. Гранична корисність визначається як:

б) приріст корисності, від споживання додаткової одиниці блага;

4. Держава встановила рівень цін на товар А вищий рівноважного, в результаті:

а) виникає надлишок товару А

5. Попит на товар можна назвати еластичним, якщо:

б) коефіцієнт еластичності більший за одиницю;

6. В умовах монополії:

г) MR < P

7. Середні валові (сукупні) витрати мають мінімальне значення у короткостроковому періоді:

а) коли вони дорівнюють граничним витратам;

8. Гранична норма технологічного заміщення факторів виробництва один одним показує:

в) заміну одного фактора іншим при збереженні постійного обсягу виробництва;

9. «Ламана крива попиту» для олігополіста обов’язково припускає, що:

б) існує розрив кривої граничного доходу;

10. Якщо номінальна процентна ставка 12%, а рівень інфляції 8%, то реальна процентна ставка дорівнює:

в) 4%;

 

ІІ рівеньПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.028 с.)